Hotărârea nr. 16/2009

HOTARAREnr. 16 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 30, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București


HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 30, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare, raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;'

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnicăxte'*Urbanism șr Amenâjârea^TentdriuluLCTUAT-DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 52/1/26/19.12.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 125/2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr.


Protecția Mediului București: aviz


12996/971/2008;

-    Agenția Regională pentru nr. 1911/211/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB:,aviz nr. 734116/2008;

-Comjsia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.734120/8880/2008; în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind, amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare;    -

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația


B-dul Regina Elisat sta 47, sector 5, București, A    55 00; www.bucuresti-primaria.ta


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Dobrogeanu Gherea nr. 30, sector 1, pentru o suprafață de teren S=610,00 mp proprietate persoană fizică.

- Conform PUG-uIui Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în Zona L1d - locuințe individuale caracterizate de următorii indicatori urbanistici:

POTmax=20%; CUTmax=0,7; Rmah=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire.

I

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=45%; CUTmax=2,25;

Rmaxh=P+4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI *__Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://wvw.bucuresti-primaria.ro

7

UKAS

QUUITY

001

SMC certificai ISO 9001:2000Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 688190/25.01.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 52/1/26/19.12.2007 PUZ - STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 30, SECTOR 1

BENEFICIAR: D-NUL ANTON OVIDIU CĂTĂLIN

ELABORATOR: URBAN STAFF DESIGN SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 610,00 mp teren proprietate persoana fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - B-dul Ion Ionescu de la Brad - str. Someșul Rece-str. Dobrogeanu Gherea, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București — Zona Lld - zonă destinată locuințelor individuale mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =20%; CUTmax =0,7; Rmaxh-P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA : locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=45%, CUTmax =2,25; RmaxH =P+4E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.ARHITECT ȘEF AL MUNICn’roLUl^fipU^EȘT^

ARH. ADRIAN BOLE^^e/^ %Y

,    „ COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMEhlAJAfoBATEfolTORIfc

^rhjti-pjipiria Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban Stufăja^âAhi Do^fântin Enache, '    arbt Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel I


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.    ■

■    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

■    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

* Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.S. construita desfasurata - SCD>437-2.50mp numărului de apartamente = 15 BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

urban stafr\

cJesian suprafața totala studiata in puz,

-s—: j S teren =610,00mp

ST!/ PROPRIETAR:ANTON OVIDIU CĂTĂLIN


urban staff design

proiect;

PLAN URBANISTIC ZONAL

FAZA

P.U.Z.

STR. C-TIN DOBROGEANU GHEREA, NR. 30, SECTOR 1, BUCUREȘTI

PR. Nr. 1805/200

ȘEF PROIECT:

URB. AURORA BAN CAU

1

{BENEFICIAR: jAțfTON OVIDIU CĂTĂLIN

DATA:

ÎNTOCMIT:

URB. Marian BOANGAR

ț|L3

W *

j^TLUL PLANȘEI:

NOIEIVBR

2007

DESENAU

URB. Marian BOANGAR

, i

^REGLEMENTARI URBANISTICE

verificat;

URB. Raluca BOANGAR

SCARA:

1/500

PLANȘA1 4