Hotărârea nr. 156/2009

HOTARAREnr. 156 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. CHITILEI NR. 16, SECTOR 1

CONFORM CU ORÎGSNALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Șos. Chitilei nr. 16, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ; <

Luând în considerare' raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisibi juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB aviz de urbanism nr. 3/1/22/19.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.253/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6482/645/22.01.2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 33059/2137/21.01.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 805112/06/13.02.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.11681/17.07.2008.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;


Cu respectarea prevederilor Legii nr decizională în administrația publică;

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00;CONFORM CU ORIGINALUL


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin.    Și art. 45

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal șos. Chitilei nr. 16, sector 1, pentru o suprafață studiată S= 1878,05 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, subzona mixtă M3:POTmax=60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=P+4E și în subzona L1a, locuințe individuale și colective mici situate în afara perimetrelor de protecție: POTmax=45%; CUTmax=1,3; Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: birouri, locuințe, spații publice.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=60%; CUTmax=4,9;

Rmaxh=2S+P+10E - S+P+9E - P+8E; Hmax=36 m (conform avizului AACR ).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tei.: 305 55 20; tel. centrală; 305 55 00 int. 1125; fax; 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


$

SHC wefcat I SC wct: 3S»

$

MIM

SWM eerlfta! îSO


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritor

Nr. 753736/25.07.2008


CU
ORIGINALUL

AVIZ DE URBANISM nr. 3 /1 / 22 /19.11.2008

PUZ - Sos. CHITILEI nr. 16 , sector 1

BENEFICIAR : SAEED YELMAZ


ELABORATOR : S.C ORO DESIGSUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ - S=1878,05 mp proprietate persoana AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului'' aparține ca prezenta urbana intersecției Bd. Bucureștii Noi cu sos. Chitilei .

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona mixta M3 - clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu și în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici situate înafara perimetrelor de protecție . Indicatori urbanistici reglementați: M3: POTmax=60%,CUTmax=2,5, Rmaxh=P+4E ; L1a - POTmax=45% , CUTmax=1,3 , Rmaxh=P+2E .


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO


Funcțiune avizata : birouri, locuințe , spatii publice .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =60%; CUTmax =4,9 ; Hmax=36m , posibil accent 42 m ; Rmaxh =2S+P+10 E-S+P+9E- P+8E .


CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB ( nr.11681/17.07.2008 ), aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana ,alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se vasștrbera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
ȘEF AL MU /ARH. GHEORqREȘTI


FPS-21-01/6ANEXA LA A VIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund, de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

" POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

" Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

E Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

B Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


LIMITA EDIFICABtL POSIBILf^J

UNCT1UNI M1XTE:BISOUSLS1/SAU LOCUIREVERZI -x-j

'CAROSABILE TII PIETONALE^^


PARCAJ CU DALE INîERBATE^ |tCCES AUTO IN INCINTA ACCES LOCATARI

ORO ^^t^arcare intersecție prin

S'.R.L.    £/;


xv5 s.?ia. părtini de arhitectura


ORO DESIGN PROIECT

INTRAREA BITOLIANR. 59, SECTOR 1 - BUCUREȘTI TEL / FAX 311 54 49    J4QZ2851/2007, CIF RO 21069560


SÂEEBYELMÂZ


PROIECT NR.


103


‘€ ren = 1878,05 mp


+?<?£/

^OOtn


TITLU PROIECT:

IMOBILE DE LOCUINȚE SI COMERȚ LA PARTER

SOSEAUA CKIT1LBNR.18, SECTOR 1, BUCUREȘTI

FAZA:

P.U.Z.

TITLU PLANȘA

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

U09

NUME:

SEMNĂTURĂ

//, 1

SCARA

1 / 500

DIRECTOR

ARH.OANARADULESCU

vnLA-A-z''-A-/>-—"

PROIECTAT

ARH.GILDACIOBOTARASU

-v

/f

DATA:

MA12008

DESENAT

URB.GABRIELABECHEANU

VERIFICAT

ARH.OANARADULESCU