Hotărârea nr. 155/2009

HOTARAREnr. 155 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. VULTURILOR NR. 95A-97-99/STR. VOINICULUI NR. 1-5-7-9, SECTOR 3

CONFORM CU

ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Vulturilor nr. 95A-97-99/ Str. Voinicului nr. 1-5-7-9, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    _

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 24/1/3/16.07.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 26/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6378/641/2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 32942/2133/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 789747/2008;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 788691/19021/2008.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;CONFORM CU ORIGINALUL


In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Vulturilor Nr. 95A - 97-99/str. Voinicului nr. 1-5-7-9, sector 3, pentru o suprafață de teren S=1620,19 mp., teren proprietate persoane fizice/juridice.

Conform PUG-ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, Zona L1a - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: hotel.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=60%, CUTmax=4,5;

RmaxH=2S+P+6E-12Eretras - Hmax=45m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


București, 29.04.2009 Nr. 155SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

w

ds.

V

UKAS

quAirrr

MANACIMCNI

001

SMC certificat ISO 9001:2000

ds,

V

UKAS

JNVIlOiMtNrAl.

.VA.NUJMCNT

001

SMM certifica! IS014001:2004


Nr. 780187/12.112008


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritorî


CU

ORIGINALUL


PUZ


AVIZ DE URBANISM nr. 24/1/3/16.07.2008 STR. VULTURILOR NR. 95A-97-99 / STR. VOINICULUI NR. 1-5-7-9, SECTORj

BENEFICIARI: SC MEDION SERV SRL; D-NA MEDELET IONICA; D-NUL MEDELET FLORIA

ELABORATOR: SC DECO STYLE PRODUCTION SRL    //<

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 1620,19 mp teren proprietate persoane fizice/juridice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea Centrala a Municipiului Bueâ^eștG.fe.^Jord’i axul principal de circulație B-dul Unirii, in apropiere de P-ta Alba Iulia si P-ta Unirii.    "    '

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona Lla - TzhnăL&^mată locuințelor individuale si colective mici.

Indicatori urbanistici: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA : hotel.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%, CUTmax=4,5; RmaxH=2S+P+6E-12Eretras - Hmax=45m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .^qS^EL^HEORGHE PATJtASCU


întocmit^ ing. VictorNțanea


FPS-21-01/6■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT — conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

B Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.
■/.

li


5.C. DECO STYLE PRODUCTÎON S.R.L.

J40/17331/2004, RO16332794 BUCUREȘTI, SECOR 3 «s    /nnflU/Kyn    TEL. 0/21 270 1/0

Soft. CorelDRAW X3    0743 2^0 170

Licența: DR13WRX-0063968-8JX    J z. J

Beneficiar: ăC SiEblOk &EftV SfcL, &IEDELETProiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL STR. VULTURILOR NR. 95A, 97,99, STR. VOINICULUI NR. 1,5,7,9 BUCUREȘTI, SECTOR 3.


Specialitate:

URBANISM


_FLOR1AN, MEOELET IONICA

întocmit / desenat:

urb. Alexandra BOGDAN urb. Illnca DINESCU


Sef proiect:

urb. Olivia OPRESCU


Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Scara: 1 / 500


ACEST DESEN NU POATE FI REPRODUS Sb'SAU COPIAT D îlORICE PERSOĂNA FIZICA SI/SAU JURIDICA FARA

ACORDUL S.C. DECO STYLE PRODUCTÎON SJU-, FAPTA «PREZENTÂND INSUSIRE ILEGALA A DREPTULUI DE AUTOR


Faza:

P. U.Z.


Proiect nr.:

1611/2007

Data:


FEB.

2008


Planșa nr.:

2