Hotărârea nr. 154/2009

HOTARAREnr. 154 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DRUMUL MARIN DRACEA NR. 80-86, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Drumul Marin Dracea nr. 80-86, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare;raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 14/1/14/07.05.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 248/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6551/667/2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Romană: aviz de principiu nr. 30888/2035/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 718529/12/2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 788612/18856/2008.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic
CONFORM CU

ORIGINALUL


Cu respectarea prevedlrtidf-^Cegii r decizională în administrația publică;

52/2003 privind transparența


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Drumul Marin Dracea nr. 80-86, sector 1, pentru o suprafață de teren S=9935,00 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform P.U.Z. Complex Rezidențial Lac Grivița, str. P.S. Aurelian, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005.

Indicatori urbanistici reglementați:

U.T.R. L1c: POTmax =45%; CUTmax =1,6; Hmaxcornisa=16 m.

U.T.R. L1d: POTmax =25%; CUTmax =0,75; Hmaxcornisa=10 m.

U.T.R. V4: POTmax =15%; CUTmax =0,2; Hmax = 6 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuire, servicii, spații tehnice aferente, spații verzi de protecție și sport și agrement, alimentație publică.

Indicatori urbanistici aprobați:

U.T.R.1: POTmax=45%, CUTmax=2,8; RmaxH =P+1 E - P+6E - P+12E.

U.T.R.2: Zona V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă cu o lățime de 50m, caracterizată de reglementările prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei:: +4021305 55 00; www.bucuresti~primaria.ro    Pag 2

X

/ / a ,, ri-k    JL . .f //

/)? zZI


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

y

UKAS

quAtrr»

MANtf.fMtNT

001

SMC certificat ISO 9001:2000

V

UKAS

(NVIUMMtNrAL

MA.NVfJÂtfNT

001

SMM certificai IS014001 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 733011/24.10.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 14/1/14/07.05.2008 PUZ - STR. DRUMUL MARIN DRACEA NR. 80-86, SECTOR 1

BENEFICIAR: S.C. ARBORE INTERNATIONAL SRL

ELABORATOR: ATELIERUL DE URBANISM ”URBIS 90”

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 9935,00 mp teren proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - Sos. Gh. Ionescu Sisesti - Lacul Grivita, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUZ - Complex Rezidențial Lac Grivita - str. P.S. Aurelian, sector 1, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 213/2005.

Indicatori urbanistici :

U.T.R. Llc : POTmax=45%; CUTmax=l,6; Hmaxcomisa=

U.T.R. Lld : POTmax=25%; CUTmax=0,75; Hmaxcomisa:

U.T.R. V4 : POTmax=15%; CUTmax=0,2; Hmax=6 m.

CONFORM CU ORIGINALULSE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMB

SI ANEXEI DE PE VERSO

\\> V    07

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire, servicii, spatii tehnice aferente, spatii verzi de protecție si sport si agrement, aJhnfcrițati^tfublica.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    ’    ■

U.T.R. 1 : POTmax=45%, CUTmax=2,8; RmaxH =P+1E - P+6E - P+12E;

U.T.R. 2 : ZONA V4 - spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa cu o lățime de 50m, caracterizata de reglementările prevăzute in Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat Ia baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex, chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT — conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime-pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum șî modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

" Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

* Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.SPATI! DE AGREMENT AMENAJATE IN INCINTA SPATII VERZI DE PROTECȚIE AFERENTE CIRCULAȚIILOR SPATII VERZI DE PROTECȚIE AFERENTE LACULUI LACUL GRIVITA

BILANȚ TERITORIAL

raportat Sa intrega suprafața a terenului S teren = 9935 mp S teren in M2 = 3930 mp S teren in V4 = 6005 mp

POT = max 25% = cca 2450 mp (nu include suprafața subsolului) CUT = max 1,3 = cca 12835 mp (nu include suprafața subsolului)

spatii verzi amenajate = 35% = cca 3440 mp

din care 20% = cca 2040 mp cu strat vegetal min 3 m si 12% = cca 1200 mp spatii verzi de agrement arbori = 1/100 mp sp. verde = 35

UTR i - zona M - S teren in M2 = 3930 mp FUNCȚIUNI: locuințe / servicii si spatii tehnicd^mer^ijte4^
POT = max 45% = cca 1700 mp (nu include suprs CUT = max 2,8 = cca 10965 mp (nu include supf

circulații carosabile = 14,5% = cca 570 mp circulații pietonale = 12,5% = cca 490 mp


^ta WWluiB

ta^âfcrâ&luluîyj


spatii verzi amenajate = 22% = cca 865 nW“"^:e din care 17% = cca 670 mp cu strat vegetal

arbori = 17100 mp sp. verde = 9 U i 1 ORidlNAOJL


UTR 2 - zona V4 - S teren in V4 = 6005 mp

FUNCȚIUNI: spatii verzi de protecție si sport -agrement / alimentație publica / spatii tehnice aferente

POT = max 15% = cca 900 mp (nu include suprafața subsolului) CUT = max 0,2 = cca 1200 mp (nu include suprafața subsolului)

circulații carosabile = 21% = cca 1261 mp

circulații pietonale = 12,5% = cca 750 mp

spatii verzi amenajate = 43% = cca 2580 mp din care 23% = cca 1370 mp cu strat vegetal min 3 m si 20% = cca 1200 mp spatii verzi de agrement arbori = 1/100 mp sp. verde = 26 -
T

"    ___ JJÎ--3 ri— ~V

*3    * a— ,    ~

«Mn-M nan*H    -

ATELIERUL DE URBANISM S4 URBIS SO

R C i 8601 1991

TITLUL PROIECTULUI:

t PUZ - DRUMUTMARfWDRACEA nr. 80-86    , --    '

r SEGTOR'l, BUCURESTt'

PROIECT

NR

509/2007

Director

Prof Dr Arh

Alexandru Sandu

TITLUL PLANȘEI

-PROPUNERE REGLEMENTĂRI VAPLsNTAL

SCARA

1 500

t    " ■ “ 1 ~

tî__

întocmit

Cont Dr Arh C tin Enachc Arh Ar.dr.eeaJ^larea

----

«rr—. -" “

_i    ___

Desenat

Arh

Andrem Fior ea

februarie 2008    ,

PLANȘA

NRC 2