Hotărârea nr. 153/2009

HOTARAREnr. 153 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MUSETESTI NR. 29, SECTOR 1


CONFORM CU ORIGINALUL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Mușetești nr. 29, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea teritoriului; '

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice, și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 3/1/23/19.11.2008; r ;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr.28/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.6688/676/10.02.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.789726/47/12.12.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 18729/08.12.2008.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONFORM CU ORIGINALUL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIP HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Mușetești nr.29, sector 1, pentru o suprafață S=1004 mp., proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=45%; CUTmax=1,3; Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, locuințe, comerț, servicii.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=55%; CUTmax=3,8;

Rmaxh=S+P+6E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 29.04.2009 Nr. 153

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


$

VKA5

SUC    ISO SDM; 2EC0


$

«SAS i

SUMttrt&it&MMâl: ÎSM


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr.744450/20.06.2008


AVIZ DE URBANISM nr.3/1/23/19.11.200&


CONFORM CU OROhfÂlUL


PUZ -Str. MUSETESTI nr. 29 , sector 1


BENEFICIAR ; dl.BRASLA RAZVAN    ELABORATOR : S.C VELPLAN. S

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ-S=1004 mp proprietate persoana fizica AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului, inffe în arealul delimitat la vest de str. N.Coculescu , la sud de str. Musetesti, la nord de str. Ocheanului PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona L1a - subzona locuințelor individuale și coleCUl' Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 45%; CUT max =1,3 ; Rmaxh=P+2E .BttaslrucfGsata

•    n H


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO


Funcțiune avizata : birouri, locuințe , comerț, servicii .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI : POTmâx =55%; CUTmax =3,8 ; Rmaxh = S+P+6E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
| SUPRAFAȚA EQiRCABît —

? SUPRAFAȚA EDFICĂBft DE PRîNGiPîU

ALINIERE    - "    ‘ .‘A

CIRCULAȚII .    >

-A CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII RETOmtE - TROTUARE -


SPATII FLAMTAîe ~

' plantații foioase de aliniament'CONFGRO CU


\ț\ -V /f\;v


I; .» si?.// \& \ - î £ i . ? -*

ÎZ '* •    - I îf


5 teren A ceostr» A desî, FOT COT 8MH1004.00 mjs

SSthGOmp

3850*00

$5%

3,8

S*F+gg
oTA ‘<X'4    SOÎTT’1

A ^Q7'?V


j PLAN URBANISTIC ZONAL


v STR. WSfiTEST}, NR, SS, SECTOR 1, BUCUREȘTIM. ) w-țr^,    ‘ î A'Otoîl iî„ j

/ f REGLE^NTARt URSAMSÎfCS F~SS2£Sî5L*|

" *    {    1    2C08

(1 /1000 ’ '

S^T®ȘT\TTwnTITȚSȘ5»T^ivr'5^Ț'^eSț<?p^TAT'îTÂ’TsET?SwTTwT''''*“W! 'c> S'


■ Verificai: arti., RorS» MAOHEQON.

r**w*'    fteh&SH CXrtTftTț..-rt««


ă.«SÎÎW» W    «&%AU UO^AV t>£ UWCfc PWCWtSW T^TAU    *ARA    l

ascm&l $ «c mm& asm    * a>- r* *wa mtaw îH$m m *u>aua * »»£K*>; h »f autor I


ni1 „ ' 0-1

•, </) .    , Z'T )