Hotărârea nr. 152/2009

HOTARAREnr. 152 din 2009-04-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 306/2008 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI IN BUCURESTI ABROGA ANEXELE NR. 1 SI 2, PREVAZUTE LA ART. 2 SI 3 DIN HCGMB NR. 306/2008jăl?    JONFORM CU


SSH    ORIGINALUL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 306/2008 privind aprobarea participării municipiului București, în calitate de membru

fondator, la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București

Având în vedere expunerea .de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Investiții și Planificare Urbană - Direcția Dezvoltare Turism;

Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului, raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. d), f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se abrogă anexele 1 și 2 prevăzute la art. 2 și art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/2008.

Art.II Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 306/2008 rămân neschimbate.Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂEȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

ACT CONSTITUTIV


w'-

}Aoi*ro|rfti <5 . (•> . ?. &. ri'G


&C3


ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI IN


BUCUREȘTI


Art. 1 Datele de identificare a asocCONFORM CU ORIGINALUL


1.    MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cuBdifl^' Wvardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat legBkdfcv^<£e-Primarul General al Primăriei Capitalei, Robert Constantin Ionescu

2.    FEDERAȚIA INDUSTRIEI HOTELIERE DIN ROMÂNIA (FIHR) - organizație patronală, persoană juridică de drept privat - cu sediul în Bulevardul. General Gheorghe Magheru nr.7, et.3, camera 40, sector 1, cod poștal 010322, București, CUI 8286669, reprezentată legal de Prim-vicepreședintele, George Turnă

3.    CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în str. Octavian Goga nr. 2, sector 3, București, reprezentată legal de Președintele, Profesor Universitar, Doctor, Sorin-Petre Dimitriu

4.    PATRONATUL ASOCIAȚIA NAȚIONALA A AGENȚIILOR DE TURISM DIN ROMANIA (A.N.A.T.) - persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, constituită prin Sentința civilă nr. 2078/24.09.1990 a Judecătoriei Sector 1 - cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, București, reprezentată legal de Președintele, Corina Martin


5.    ROMANIAN CONVENTION BUREAU (RCB) - ASOCIAȚIA ORGANIZATORILOR PROFESIONIȘTI DE CONFERINȚE SI EXPOZIȚII DIN ROMANIA, persoană juridică de drept privat cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, et.8, camera 811, București, reprezentată legal de Președintele, Paul Mărăsoiu,

6.    ROMEXPO S.A., cu sediul in Bulevardul Mărăsti nr. 65-67, București, reprezentată legal de Directorul General adjunct, Sorin Vornic

7.    FUNDAȚIA „COMUNIUNEA INTERNAȚIONALA ROMANA”, cu sediul in strada Călușarilor nr. 3, bl. 24, ap. 6, sector 3, București, autorizație nr. 7PJ/98, 80-3/12647, CIF 10548648, reprezentată legal de fondator, Dan Corneliu Blendea,

8.    S.C. PATRU ACE S.R.L., cu sediul in Strada Horatiu nr. 8-10, sector 1, București, CUI R15108729, J40/13683/2002, reprezentată legal de Administratorul, Elena Violeta Olteanu

9.    S.C. C&I COMSERV S.R.L., cu sediul in strada Mătăsari nr. 30, sector 2, București, CUI RO 8070826, J40/485/1996, reprezentată legal de Ion Comusi,


ÎO.J’INFO TOURS S.R.L., cu sediul in strada Loules Michelet nr. 1, sector 1, București, CUI 445220, reprezentată legal de Carmen Luminița Pavel (asociat),

11. VORALPEN HOTELS S.R.L., cu sediul in Cheia DN IA, nr. 17, județul Prahova, cod poștal 107356, CUI 17016257, J29/2602/2004, reprezentată legal de Florea Stan (asociat)12. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L., cu sediul in Bulevardul Maior Coravu nr. 29 C, sector 2, București, CUI 9482566, J40/4282/1997, reprezentată legal^e==?. edinte, Daniel Cornel Rodea
•Â-? C/_.- /    f 7 (-)    el13. Art. 2 Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare , în calitate de membri fondatori , am hotărât să constituim ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI IN BUCUREȘTI1 , persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial și, având ca scop dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din București și întreaga regiune , în totalitatea multiplelor sale forme, atât în țară cât și în străinătate , precum și acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor naționale , regionale și locale de dezvoltare a turismului in zona metropolitana

Art. 3 Denumirea asociației

Denumirea asociației este: Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București.

Art. 4 Sediul asociației

La data constituirii sediul juridic al Asociației se stabilește în Bulevaxdul^Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București

Sediul asociației poate fi schimbat prin Decizie a Consiliului Direct^

Art. 5 Duratade funcționare a asociației

Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

Art. 6 Patrimoniul inițial al asociației

Patrimoniul inițial al asociației este de 75.600 lei.


CONFORM CU ORIGINALUL


Art. 7 Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control al asociației

Organele Asociației sunt următoarele:

a)    Adunarea Generală a Asociației;

b)    Consiliul Director

c)    Cenzorul.

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al Asociației și se compune din totalitatea membrilor (fondatori, asociați și de onoare).Consiliul Director al Asociației este compus din 5 (cinci) membri: Președinte, 2 Vicepreședinți și 2 membri ai Asociației, toți aleși de Adunarea Generală pentru o perioadă de

3    ani.

Cenzorul Asociației, având un mandat de 2 ani conform dispozițiilor statutului Asociației, este Ivorschi Ilie.

Art. 8 Subsemnații, membri fondatori, împuternicim următoarele persoane: avocat VASILACHE CRISTIAN PETRUȚ să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației.

Art. 9 Semnăturile asociaților

Municipiul București    ....................................

Federația Industriei Hoteliere din România    .......................................

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București ....................................

Patronatul ANAT    ....................................

Romanian Convention Bureau    .........................................

ROMEXPO    ........................................

4    ACE PR & Publicity    ..........................................

Voralpen Hotels    ...........................................

J’InfoTOURS    ...........................................

C & I Lines International    ...........................................

Danco Pro Communications    ...........................................

Fundația „Comuniunea Internaționala Romana”    ...................................


CONFORM CU ' ORIGINALUL
ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI IN BUCUREȘTI

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIF; CONFORM CU ! ORIGINALUL

Art.l. Datele de identificare ale asociaților (di^unfireâ și seraiul acestora):

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat legal de Vice-primarul General al Primăriei Capitalei, Robert Constantin Ionescu,

FEDERAȚIA INDUSTRIEI HOTELIERE DIN ROMÂNIA (FIHR) - organizație patronală, persoană juridică de drept privat - cu sediul în Bulevardul. General Gheorghe Magheru nr.7, et.3, camera 40, sector 1, cod poștal 010322, București, CUI 8286669,

reprezentată legal de Prim-vicepreședintele, George Turnă,

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în str. Octavian Goga nr. 2, sector 3, București, reprezentată legal de Președintele, Profesor Universitar, Doctor, Sorin-Petre Dimitriu,

PATRONATUL ASOCIAȚIA NAȚIONALA A AGENȚIILOR DE TURISM DIN ROMANIA (A.N.A.T.) - persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, constituită prin Sentința civilă nr. 2078/24.09.1990 a Judecătoriei Sector 1 - cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, București, reprezentată legal de Președintele, Corina Martin,

ROMANIAN CONVENTION BUREAU (RCB) - ASOCIAȚIA ORGANIZATORILOR PROFESIONIȘTI DE CONFERINȚE SI EXPOZIȚII DIN ROMANIA, persoană juridică de drept privat cu sediul in Splaiul Unirii nr.16, et.8, camera 811, București, reprezentată legal de Președintele, Paul Mărăsoiu,

ROMEXPO S.A., cu sediul in Bulevardul Mărăsti nr. 65-67, București, reprezentată legal de Directorul General adjunct, Sorin Vornic,

FUNDAȚIA „COMUNIUNEA INTERNAȚIONALA ROMANA”, cu sediul in strada Călușarilor nr. 3, bl. 24, ap. 6, sector 3, București, autorizație nr. 7PJ/98, 80-3/12647, CIF 10548648, reprezentată legal de fondator, Dan Corneliu Blendea,

S.C. PATRU ACE S.R.L., cu sediul in Strada Horatiu nr. 8-10, sector 1, București, CUI R15108729, J40/13683/2002, reprezentată legal de Administratorul, Elena Violeta Olteanu,


10.    J’INFO TOURS S.R.L., cu sediul in strada Loules Michelet nr. 1, sector 1, București, CUI 445220, reprezentată legal de Carmen Luminița Pavel (asociat),

11.    VORALPEN HOTELS S.R.L., cu sediul in Cheia DN IA, nr. 17, județul Prahova, cod poștal 107356, CUI 17016257, J29/2602/2004, reprezentată legal de Florea Stan (asociat),

12.    DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L., cu sediul in Bulevardul Maior Coravu nr. 29 C, sector 2, București, CUI 9482566, J40/4282/1997, reprezentată legal de Președinte, Daniel Cornel Rodea,

CAPITOLUL II - CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI

Art.2. Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații , cu modificările și completările ulterioare , în calitate de membri fondatori , am hotărât să constituim ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI IN BUCUREȘTI , persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial și, având ca scop dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din București și întreaga regiune , în totalitatea multiplelor sale forme, atât în țară cât și în

străinătațe-^^grecum și acordarea suportului necesar region^^^'î'Wcth^de dezvoltare a turismului in zona


pentru implementarea strategiilor naționale , metropolitana


MCONFORM CU ORIGINALUL


CAPITOLULUI - DENUMIREA

Art.3. Denumirea asociației

Denumirea asociației este: Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București;

Art.4. Sediul asociației

La data constituirii sediul juridic al Asociației se stabilește în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București

-    dovada sediului - act - contract care sa ateste dreptul de constituire a sediului Asociație Sediul asociației poate fi schimbat prin Decizie a Consiliului Director.

-    conf. ari. 13 din OG26/2000 Asociația isi poate constitui filiale

CAPITOLUL IV - DURATA DE FUNCȚIONARE ȘI PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI    ’

Art. 5. Durata de funcționare

Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat.

Art .6. Patrimoniul inițial al asociației

Patrimoniul inițial al asociației este 76.500 Ron, echivalentul în lei al sumei de 18000 Euro, reprezentând contribuția de 1500 euro a fiecărui membru fondator.

1 Prin destinația București se înțelege Municipiul București si zona sa metropolitana.CAPITOLUL V - SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art.7. Scopul Asociației este promovarea si dezvoltarea durabila a turismului din București, atât în țară cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru elaborarea si implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de j-dczvoltare a turismului, și se constituie intr-un parteneriat public - privat.

CONFORM CU ORIGINALULArt. 8. Obiectivele Asociației

coordonarea întregii activități ae colaborarea/asocierea intre m

sprijinirea activității de imple' Dezvoltare a Turismului din


ke a destinației București prin cooperarea/ i alți membri din industria turismului;

brizare, evaluare și adaptare a Strategiei de upă însușirea și aprobarea acesteia de către

autoritățile administrației publice locale;

înființarea de Centre de Informare Turistica in teritoriu, precum și sprijinirea activității acestora;

•    inițierea si/sau participarea la desfășurarea unor studii de piața / marketing in turism;

•    organizarea si planificarea activității de marketing in scopul elaborării de programe de marketing specifice orașului București, precum si producerea si distribuirea de materiale de promovare si/sau marketing;

•    încurajarea și implementarea inițiativelor, practicilor, programelor și proiectelor din domeniul turismului durabil;

•    identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanțare a unor proiecte noi ori a celor deja existente din domeniul turismului; redactarea, implementarea, monitorizarea și oferirea de asistență tehnică și/sau consultanță , după caz , pentru astfel de proiecte atât pentru propriul beneficiu cat si in beneficiul membrilor, la cererea scrisa a acestora, precum și în beneficiul altor persoane fizice sau juridice la solicitarea acestora;

•    dezvoltarea parteneriatelor locale si/sau regionale pentru atragerea de fonduri, sponsorizări in vederea promovării turismului sub toate formele;

•    atragerea și facilitarea investițiilor în turismul bucureștean și în întreaga regiune;

•    sprijinirea protejării, conservării și întreținerii mediului înconjurător, a patrimoniului cultural, istoric, natural si turistic din București;

•    organizarea și/sau participarea la evenimente, târguri, conferințe, pentru a promova turismul bucureștean și/sau interesul membrilor, la solicitarea acestora;

•    promovarea oportunităților turistice din București și din regiune prin cooperarea si/sau afilierea cu/la organisme interne si/sau internaționale;

•    sprijinirea si/sau organizarea unor programe de formare profesionala prin parteneriate in domeniul turismului in scopul creării unei rețele de specialiști in domeniul marketingului in general si promovării in special;

coordonarea activității de promovare turistică a municipiului București, prin editarea de materiale publicitare adecvate care să se alăture promovării individuale;

eliminarea magazinelor de tip sex-shop de pe marile artere din municipiul București și concentrarea lor în alte zone ale Qapfta^sx-..-o 0


ti dezvoltare «Sil

TURS5K ^//


CONFORM CU ORIGINALUL


CAPITOLUL VI- MEMBRII ASOCIA®


-    Z

'U*

Art.9. Membrii Asociației sunt persoăi^fjz^ț^^^ersoane juridice romane si/sau străine care sunt de acord cu prevederile prezentului statQt si care, prin activitatea desfășurată pot contribui la îndeplinirea scopului si obiectivelor Asociației;

Art.10. Membri persoane juridice, vor desemna o persoana care o va reprezenta în cadrul Asociației, cu toate drepturile ce decurg din calitatea de membru;.

Art. 11.Asociația se compune din următoarele categorii de membri :

a) membri fondatori - cei care au participat la întemeierea Asociației și au contribuit material și moral la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social inițial: Municipiul București, F.I.H.R., Camera de Comerț si Industrie București, A.N.A.T., R.C.B., , ROMEXPO S.A., Fundația “Comuniunea Internațională Romană”, S.C. PATRU ACE S.R.L., C&I COMSERV S.R.L., J’INFO TOURS S.R.L., VORALPEN HOTELS S.R.L., DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.

b)    membri asociați - cei care se asociază ulterior fondării asociației și contribuie moral și material la sporirea patrimoniului ei;

c)    membri de onoare - persoanele fizice și juridice care au adus și aduc servicii deosebite asociației pe plan moral si fără a avea drept de vot. Domnul Ilie Năstase este desemnat in calitate de Președinte de Onoare al asociației.

Art.12. Calitatea de membru al Asociației se dobândește prin manifestarea de voință a persoanei respective , concretizată printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director al asociației. Consiliul Director decide aprobarea acesteia și o va supune confirmării Adunării Generale a Asociaților.

Art.13. Drepturile și obligațiile membrilor Asociației sunt următoarele:

Drepturi:

a)    să participe la adunările generale ale Asociației, sa ia parte la dezbaterea problemelor care interesează turismul si activitatea directa a Asociației;

b)    să-și exercite dreptul de vot deliberativ asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale;

c)    membrii de onoare au drept la vot consultativ, și nu pot fi aleși in organele de conducere ale Asociației;

d)    sa aleagă si sa fie aleși in organele de conducere sau control ale Asociației, cu excepția membrilor de onoare;

e)    să participe la activitățile Asociației, să facă propuneri, să consulte situațiile financiare, actele si hotărârile organelor de conducere si control etc.;

f)    să beneficieze, în condițiile stabilite prin Decizie a Consiliului Director al Asociației, de reduceri, sau chiar scutiri, la tarifele practicate pentru anumite categorii de servicii oferite de Asociație;

g)    să aibă prioritate în participarea la cursurile, conferințele si celelalte acțiuni organizate de Asociație sau în colaborare cu terți;

h)    să fie informați asupra organizării oricărui gen de acțiune promoțională, în țară sau străinătate, iar la cerere sa le fie reprezentate interesele in cadrul acestor acțiuni;

i)    sa sesizeze orice acțiuni, practici sau evenimente care împiedica desfășurarea unui turism durabil si

civilizat in București si sa beneficieze de întregul sprijin al Asociației pentru rezolvarea imediata a problemelor respective;    /<    -    * '

j)    sa beneficieze de informare si documentare gratuite la sediul wțeiației, din baza de date si materiale o / fo

aflate in biblioteca Asociației;    -    \    /A    qir£CW^

al. dezvoltai « TUWSSI -k) sa formuleze propuneri de modificare si completare a prevederilor prezentului statut, propuneri ce vor trebui înaintate Consiliului Director care va hotarâ înscrierea acestora pe ordinea de zi a următoarei Adunări Generale.

Obligații:

a)    sa respecte prevederile Actului Constitutiv si ale Statutului, precum si hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

b)    sa contribuie susținut pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației și atingerea scopuluraiopi

c)    sa plătească taxa de înscriere si cotizațiile anuale, in cuantumul si condițiile membrilor de onoare);

d)    sa acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației;


e)    sa nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele și scopul Asociației^

f)    sa-si desfășoare activitatea cu respectarea legislației române și europene;

Art.14. Calitatea de membru al Asociației se pierde prin:

a) încetarea existentei Asociației ca persoană juridică;

CONFORM CU

ORIGINALUL


b) renunțarea expresa la calitatea de membru cu anunțarea scrisă - in prealabil - a Consiliului Director;

c) excludere, in următoarele cazuri :

-    incalca grav si repetat îndatoririle ce-i revin in baza actului constitutiv, a prezentului statut sau a hotărârilor organelor de conducere si control;

-    prin activitatea desfășurata, a cauzat prejudicii morale sau materiale Asociației;

-    a săvârșit acte contrare legii sau ordinii de drept, existând o hotărâre irevocabila in acest sens;

-    neplata cotizației, timp de 4 luni de la data începerii noului exercițiu financiar;

-    membrilor de onoare, fi se retrage aceasta calitate dacă au săvârșit fapte incompatibile cu statutul de membru de onoare;.

Art.15. Excluderea se face prin Decizie a Consiliului Director, adoptată cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi, acțiunea de excludere va fi bine argumentată.

împotriva deciziei de excludere pronunțată de Consiliul Director, cel vizat poate face contestație la Adunarea Generala in termen de 30 de zile de la data excluderii; rezultatul contestației se va comunica petentului, prin scrisoare recomandata. Pana la soluționarea cazului, cel în cauză devine inactiv și nu mai are nici un drept si nici o obligație fata de Asociație;

Art.16. Pierderea calității de membru asociat, in oricare din modalitățile prevăzute la art.15, nu da dreptul la pretenții asupra contribuțiilor aduse in Asociație, respectiv asupra patrimoniului Asociației, si nu exonerează de răspundere fostul membru in ceea ce privește prejudiciile cauzate acesteia;

CAPITOLUL - VII ORGANELE ASOCIAȚIEI Art. 17. Organele Asociației sunt:

a) Adunarea Generală a Asociației


b)

c)
Secțiunea 1

>

Adunarea Generala a Asociației

Art.18. Adunarea Generală a Asociației este organul suprem de conducere al Asociației si se compune din totalitatea membrilor (fondatori, asociați și de onoare);

La adunările generale pot fi invitați reprezentanți ai administrației publice centrale si locale, ai mass-mediei, precum si ai instituțiilor si organizațiilor - din țară și străinătate - cu preocupări si activități în domeniu.

Art.19. Adunarea Generală poate fi: ordinară si extraordinară.

Art20. Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată pe an de către Consiliul Director, de regulă, in primul trimestru al anului. Convocarea se face printr-o notificare scrisă adresată membrilor asociați si celorlalți invitați, cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data întrunirii. Este permisă și convocare electronică -email.

A

In convocare se va menționa ziua, ora si locul de desfășurare a Adunării Generalesi Ordinea de zi preliminară. Materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii sunt puse la dispoziția celor interesați la sediul Asociației, cu minim 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale.

Art. 21. Adunarea Generala este statutar constituita daca sunt prezenți jumătate plus unu din numărul total al membrilor aflați în evidența Asociației la data convocării. Daca la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, se va face o noua convocare, stabilindu-se un nou termen de max. 10 zile si min.5 zile. La cea de a doua convocare, adunarea generala se va considera statutar constituita, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art.22. Adunarea Generala extraordinara se întrunește ori de cate ori trebuie rezolvate chestiuni importante ce țin de competenta sa si care nu suferă amânare. Convocarea adunării generale extraordinare se face prin notificare scrisa adresata membrilor asociați si.eeSSSțirinvitati cu min. 10 zile calendaristice înainte de data întrunirii. Este permisă și convocare electroni^2- email

Adunarea generala extraordinara se poate convoa^

CONFORM CU ORIGINALUL


11    Xv    -J“L-

a) la inițiativa Președintelui Consiliului i

b)    la cererea a 2/3 din membrii Consiliului J

c)    la cererea a 1/3 din membrii Asociației;

d)    la cererea cenzorului, după ce solicitarea a fost supusă atenției Consiliului Director.

Art 23. Ședințele adunării generale sunt conduse de Președintele in exercițiu al Consiliului director al

Asociației sau, in lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

înainte de a se intra în Ordinea de zi, se va verifica numărul membrilor prezenți, raportându-se Adunării Generale rezultatul.. Ordinea de zi va fi supusa aprobării Adunării Generale, care o va putea modifica sau completa cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți .

Art.24. Dezbaterile si hotărârile Adunării Generale sunt consemnate intr-un registru special, de către un secretar desemnat de către Președintele Consiliului Director, si vor fi certificate prin semnătura Președintelui Consiliului Director si a Directorului executiv sau de înlocuitorii acestora.

Art.25. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, cu excepțiile prevăzute in statut In situația in care Adunarea Generala se afla la a doua convocare - din lipsa de cvorum la prima convocare - hotărârile se vor lua cu votul a doua treimi din totalul membrilor prezenți. Membrii asociației pot mandata dreptul la vot unei persoane din interiorul propriei organizații sau oricărui membru al Asociației.

J

Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Dreptul la vot este condiționat de plata, la zi, a cotizației. , Competențele Adunării Generale a Asociaților:a) dezbate probleme de interes general si actual privind dezvoltarea si promo

turismului si adopta rezoluții care reflecta poziția membrilor asociați in probl®gi^ie^c-țu\ dezbătute si care cuprind concluziile de masuri corespunzătoare;    ZA Ira? og2.MOtt^

b)    dezbate Raportul de activitate al Consiliului Director și Raportul cenzorului privind activitatea desfășurată între Adunările Generale;

c)    stabilește Strategia si Obiectivele Generale ale Asociației pentru îndeplinirea scopului în care a fost creată;

d)    aproba Actul Constitutiv si Statutul Asociației, precum si orice modificare a acestora;

e)    aproba Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului Director al Asociației;

f)    aproba execuția și bugetul anual al Asociației;

g)    alege - o dată la doi ani - si revoca membrii Consiliului Director;

h)    alege Președintele și Vicepreședintele Asociației;

i)    alege Președintele de Onoare - personalitate a vieții politice, economice și sociale, cu o largă deschidere internațională; Președintele de Onoare are numai funcția de reprezentare a Asociației în relație cu organele centrale și locale, cu personalități internaționale, pentru atingerea obiectivelor propuse prin prezentul Statut;

j)    alege - o dată la doi ani - si revoca cenzorul si supleantul acestuia;

k)    hotărăște dizolvarea si lichidarea Asociației, precum si destinația bunurilor ramase după lichidare;

l)    aproba cuantumul taxei de înscriere si al cotizației, periodicitatea si modul de plata a acesteia din urma;

m)    stabilește obiectivele generale ale activității Asociației pe perioada următoare; analizează si aproba programele anuale de activitate ale asociației;

n)    confirma deciziile Consiliului Director privind admiterea de noi membri în Asociație;

o)    confirma afilierea Asociației la diverse organisme naționale sau internaționale;

p)    hotărăște înființarea de Centre de Informare Turistica in teritoriu, precum și sprijinirea activității acestora;

p)    hotărăște înființarea de societăți comerciale de către Asociație;

q)    confirmă sau infirmă contestațiile depuse de unii membri împotriva deciziilor luate de Consiliul Director de excludere a lor din Asociație;

r)    hotărăște asupra contestației la decizia Consiliului Director de revocare a unui membru al Consiliului si validează numirea unui nou membru;

s)    hotărăște cu privire la fuzionarea sau divizarea Asociației;

t)    aprobă cuantumul remunerațietjîțȘfg^țor Consiliului Director și cenzorului;


ArL27. Hotărârile luate in Aduni prezentului Statut devin obligatorii pentru to1


Secțiunea 2 Consiliul Directorlimitele legii, ale Actului Constitutiv si ale


CONFORM CU

ORIGINALUL


Art.28. Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării generale - hotărând în toate chestiunile ce intră în competența sa, în baza prezentului Statut sau/și a Hotărârilor Adunării Generale.

Art.29. Consiliul Director al Asociației este compus din 5 (cinci) membri: Președinte doi Vicepreședinți și doi membri ai


perioada de 3 ani. Componența num măsura dezvoltării activității și a numă: Membrii Consiliului Director pot fi


ț^cmtiei, toțixăid^ de Adunarea Generala pentru o r^îlîsi^roi -©irector se va nateauînodifica pe


Art.30. Pot fi membri in Consiliul Director si persoane care ocupa funcții de conducere in cadrul instituțiilor si autorităților publice membre ale Asociației.

Art.31. La lucrările Consiliului Director pot fi invitați reprezentanți ai administrației publice centrale si locale, ai mass-mediei precum si ai diferitelor instituții si organizații, din tara si străinătate, cu preocupări si activități similare.

In mod obligatoriu, la ședințele Consiliului Director va participa si Directorul executiv, sau persoana desemnata sa îl înlocuiască .

Art.32. Consiliul Director se întrunește, de regula, o data pe luna, sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Președintelui sau a Vicepreședintelui.

Art.33. Convocarea Consiliului Director se face in scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data întrunirii. în convocator se va menționa ziua, ora, locul de desfășurare a ședinței, Ordinea de zi preliminară precum și faptul că, materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziția celor interesați la sediul Asociației.

Art.34. Deciziile Consiliului Director se iau numai în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art.35. Ședințele Consiliului Director sunt conduse de Președintele in exercițiu, iar in lipsa acestuia, de orice persoana delegata de Președinte, din rândul celorlalți membri.

Ordinea de zi va fi adusa la cunoștința membrilor prezenti, care o vor putea modifica sau completa cu votul a peste jumătate plus unu din numărul acestora.

Art.36. Dezbaterile si hotărârile Consiliului Director sunt consemnate intr- un registru special de către secretarul desemnat de către Președintele Consiliului Director , si vor fi certificate prin semnătura tuturor membrilor Consiliului Director prezenți la reuniune.

Art.37. Deciziile Consiliului Director se iau cu votul majoritarii simple a membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul Președintelui prevalează in situația de egalitate a voturilor exprimate.

Art.38. Consiliul Director are următoarele atribuții principale:

a)    reprezintă și angajează Asociația în relații cu autoritățile publice centrale și locale, mass-media, precum și cu instituțiile și organizațiile, din țară și străin^fi^C^ preocupări și activități în domeniu;


b)    dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea si turismului apărute in perioada dintre sesiunile adunării generale, adopta hotarari cu concluzii si propuneri de masuri corespunzătoare;

c)    prezintă Adunării Generale Raportul de activitate, execuția bugetului șiGrilanful contabil, pe perioada anterioara, proiectul bugetului pentru perioadele urmăfoare si proiectele asociației;

CONFORM CU ORIGINALUL


d)    asigura punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale;

e)    incheie acte juridice in numele si pe seama Asociației;

f)    aproba organigrama si politica de personal ale Asociației;

g)    încheie, modifică și desface - în condițiile legii - contractele de muncă ale salariaților Asociației;

h)    numește Directorul executiv care are statut de angajat permanent al Asociației sau poate fi angajat cu contract de management

i)    aproba fondul de salarizare si de stimtuâfe;'


j)    aproba contractul colectiv de munca

'-o „SECW gj!


k)    aproba programul de acțiuni viitoarei

l)    stabilește grila de salarizare a personalului'

m)    numește comisia de negociere individuala1

/)    r./ ■ S!

n)    aproba numirea si eliberarea din funcție a angajatilor Asociației;

o)    stabilește si numește reprezentanții Asociației in societățile comerciale infiintate de Asociație sau la care participă;

p)    stabilește tarifele pentru serviciile prestate de Asociație, precum si scutirile sau reducerile de care pot beneficia membrii cotizanti;

q)    stabilește strategii si masuri pentru realizarea scopurilor Asociației , astfel cum acestea au fost precizate in prezentul statut;

r)    analizeaza - după care aproba sau respinge cererile de primire de noi membri in Asociație;

s)    hotărăște excluderea membrilor asociati , in cazurile expres prevăzute in prezentul statut, cu votul a doua treimi din numărul membrilor consiliului;

t)    convoacă Adunarea Generala extraordinara, cu votul a doua treimi din numărul membrilor săi;

u)    hotărăște afilierea Asociației la diverse organisme naționale sau internaționale;

v)    hotărăște schimbarea sediului Asociației;

w)    supune aprobării adunării generale Regulamentul de Organizare si Fmaeționare^o

Consiliului Director;    //?

x - J    .    ....    4

x)    îndeplinește orice alte atribuții care vizeaza coordonarea activității A^ciăîtvU.B- <?//

Art.39. Hotărârile luate de Consiliul Director in limitele legii, ale actu ale prezentului statut sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației.


constitutiv si


CONFORM CU

Art.40. Președintele Consiliului Director este si Președintele AsofciatieL Art. 41. Președintele are următoarele atribuții principale :    ‘—~~——--

a)    exercita întreaga sa autoritate si competenta pentru a determina înfăptuirea obiectivelor și atingerea scopului Asociației, cu respectarea statutului si a legislației;

b)    poate prezida ședințele Adunării Generale, si poate convoca si conduce ședințele Consiliului Director ;

c)    îndeplinește si alte funcții stabilite de către Adunarea Generala sau Consiliul Director;

d) - reprezentarea asociației in relațiile cu organele de stat, organizațiile sociale,

culturale, economice si cu alte asociații si fundații ori alte persoane juridice si fizice

din tara si străinătate;

e)    - semnează corespondenta si orice acte contabile financiare si de activitate care nu țin de competenta Consiliului Director;

f)    - poate împuternicii o alta persoana, respectiv vicepreședintele sau un membru al Consiliului Director pentru a reprezenta Asociația in cazuri excepționale;

g)    - poate delega o parte din atribuțiile sale altor membrii ai Consiliului Director


___ Art.42. Vicepreședintele Consiliului Director pfe urqiăt^^le^i


' p    acționează pentru înfăptuirea obiectivei^

°    aducerea la îndeplinire a hotărârilor Con'

fa    % j

k"    înlocuiește in funcție, pe Președintele Con:

8-    , h

z-


principale : Asociației si pentru


<8-

\e


a acestuia, prin delegare de atribuții;


c) face propuneri Consiliului Director pentru imbunatatirea activității Asociației; Art.43. Calitatea de membru al Consiliului Director încetează :

a)    la data expirării mandatului;

b)    prin renunțare expresa;

c)    prin deces sau punere sub interdicție;

d) prin revocare, in situația in care e condamnat printr-o sentința penala definitiva , dacă a compromis imaginea si interesele Asociației, dovedind lipsa de interes in indeplinirea mandatului incredintat. Revocarea se hotărăște de Consiliul Director cu votul a 2/3 din numărul total de mebrii iar măsură poate fi contestata, de persoana in cauza, la Adunarea Generală a Asociației;

J 3

e) prin încetarea calitatii de membru asociat a persoanei juridice pe care o reprezintă in cadrul Asociației;


Secțiunea 3


CONFORM CU

ORIGINALULArt.44. Președintele și Consiliul Director pot delega Directorului Executiv atri revin acestora, potrivit prezentului statut, a regulamentului propriu si legii.

Art.45. Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, Directorul executiv al Asociației beneficiază de un aparat tehnic-executiv, pe care îl conduce și coordonează. Aparatul tehnic-executiv al Asociației este structurat pe departamente, conform organigramei și a statului de funcții aprobate de Consiliul Director .

CAPITOLUL VIII - CONTROLUL OPERAȚIUNILOR ASOCIAȚIEI

Art.46. Organul de control al Asociației este cenzorul, care este înlocuit, in lipsa, de către un supleant

Art.47. Adunarea Generală a Acționarilor alege - pe o perioadă de 2 ani - un cenzor, cu drepturi depline și un supleant. Aceștia sunt propuși de Consiliul Director și provin din rândul persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile impuse de legislația specifică in materie.

Art.48. Cenzorul va fi remunerat pentru activitatea depusa, in condițiile si in cuantumul stabilite prin decizie a Consiliului Director.

Art.49. Cenzorul răspunde pentru activitatea sa numai in fata Adunării Generale.

Art50. Cenzorul verifica modul in care este administrat patrimoniul asociației, operațiile financiar-contabile și execuția bugetului; supraveghează regularitatea și corectitudinea înregistrărilor și a evidențelor financiar contabile, cu prilejul fiecărui control efectuat si prezintă Adunării Generale raportul său. Cenzorul va întocmi procese verbale cu prilejul fiecărui control efectuat și va consemna toate constatările, concluziile si recomandările sale. Aceste acte vor fi prezentate in ședințele Consiliului Director. Rapoartele si procesele verbale ale cenzorului se înscriu intr-un registru special.

Art.51. în cazul constatării unor nereguli grave, cenzorul poate cere convocarea Adunării Generale extraordinare.

Art.52. Cenzorul poate sa-si exercite oricând dreptul sau deAontrol, pe baza de tematica sau inopinat, dar nu mai puțin de o data pe trimestru.


• >

CAPITOLUL IX - VENITURI ȘI CHELTUIELI Art. 53. Veniturile asociației provin din : \


<1


r 0-    O y

WAtor-

a)    taxele de înscriere, cotizațiile și coSfebuțiile.jmbmbrilor asociației, în cuamtuBj^^^ stabilit de Adunarea Generală;

b)    dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condițiile legii;

c)    dividendele societăților comerciale infiintate de Asociație sau la care Asociația este parte;

d)    veniturile rezultate din incasarile pentru serviciile prestate, servicii direct legate de

domeniul sau de activitate si cu scopul stabilit prin prezentul statut;

e)    participare la activități de cercetare — dezvoltare;

f)    donații, sponsorizări sau legate;


CONFORM CL ORIGINALUL

vederea realizării

t, cu condiția ca aceasta sa se cum acestea au fost prevăzute in


g)    resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bu

h)    resurse obținute prin fmantari din diverse spr

i)    alte venituri prevăzute de lege;

Art. 54. Veniturile obținute de asoci, scopului și obiectivelor prevăzute în statut.

infributi


Art 55. Donatorii pot stipula destinația^: regaseasca in acțiunile, scopul si obiectivele Asocia? prezentul statut.

Art.56. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la data de 31 decembrie, cu excepția primului an, când începe la data înregistrării asociației ca persoană juridică.

Art.57. Activitatea economico-fmanciară a asociației se desfășoară pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

Art.58. Contabilitatea Asociației este ținută de către personal calificat, desemnat de către Consiliul Director, si este supusa controlului periodic al cenzorului.

Art.59. Asociația poate deschide conturi la orice banca, in lei sau valuta, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art.60. Operațiunile financiare ale Asociației se vor face cu doua semnaturi si vor purta in mod obligatoriu stampila Asociației . In acest sens , persoane cu drept de semnătură sunt : Directorul executiv și contabilul Asociației;

Art.61. Asociația poate infiinta societăți comerciale sau poate participa, in calitate de asociat, la societăți comerciale in conformitate cu prevederile legale in vigoare in aceasta materie.

Dividendele obținute de Asociație din activitatile acestor societăți comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleași societăți comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului, obiectivelor si activitatilor Asociației, așa cum acestea au fost precizate in prezentul statut.

CAPITOLUL X - ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

Art.62. încetarea activității Asociației se poate face prin lichidare sau dizolvare.

Art.63. Lichidarea Asociației se va face în conformitate cu dispozițiile din Ordonanța Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Art.64. Asociația se dizolva in următoarele situații:

a) imposibilitatea întrunirii Adunării Generale și/sau a Consiliului Director in conformitate cu prevederile prezentului statut sau daca, aceasta situația dureaza de mai mult de un an de zile de la data la care Adunarea Generala sau, după caz, Consiliul Director trebuiau sa se constituie;

b)


c)


prin hotarare a Adunării Generale a Acționarilor, luata cu votul a doua treimi din numărul membrilor Asociației; în țeirne^tiaj 5 zile de la data ședinței la care s-a hotarat dizolvarea, hotararea Adunării Generale se depune la judecătoria in a cărei circumscripție teritoriala isi sediulf^sobiațiă, pentru a fi radiată din Registrul

* TSf fifeta de lege;


Asociațiilor si Fundațiilor;


reducerea numărului de memiji ^oc^"

d)    când scopul sau activitatea Asociației au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

e)    când Asociația a devenit insolvabila;

Art. 65. întregul activ al asociației se va atribui, după lichidare, conform hotărârii adoptată de ultima Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL XI - REGULAMENTUL INTERN

Art. 66. Prin Regulamentul intern se stabilesc, detaliat, atât drepturile și obligațiile membrilor Asociației, cât și modul de organizare și funcționare a Asociației și a aparatului tehnic-executiv al acesteia. De asemenea se stabilește procedura de aplicare a sancțiunilor și modalitatea practică de soluționare a eventualelor neînțelegeri intervenite între doi sau mai mulți membrii ai asociației.

Regulamentul intern este adoptat cu majoritatea membrilor asociației.

CAPITOLUL XII - DISPOZIȚII FINALE

>

Art.67. Asociația are ștampilă și însemne proprii.

Art.68. Asociația are obligația să mediatizeze calitatea de membru a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun asociația, în toate activitățile și proiectele desfășurate.

Art.69. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura întreaga activitate a Asociației.

Art.70. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare, incidente activității Asociației, precum și cu prevederile Regulamentului Intern al Asociației, atunci când acesta va fi adoptat.


-u    t    ia    j •

Art.71. Prezentul statut intră în vigoare prin /probarea6 wunării Generale în ședința extraordinară de constituire, organizată de comitetul os?5 ii^iâ^iă? ți&ntru constituirea asociației. Este alcătuit din XII capitole și 71 de articole și a fost    ;x£)jnplare originale.

CONFORM CU ORIGINALUL
SEMNĂTURILE ASOCIAȚILOR

9

Municipiul București

Federația Industriei Hoteliere din România

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București

Patronatul A.N. A.T.

Romanian Convention Bureau


CONFORM CU ORIGINALULROMEXPO

Fundația „Comuniunea Internațională Romană”

S.C. PATRU ACE S.R.L.

S.C. C&I COMSERV S.R.L.

S.C. VORALPEN HOTELS S.R.L.

S.C. J’IINFO TOURS S.R.L.

DANCO PRO COMMUNICATIO

1

Prin destinația București se înțelege MunicipiulBucurești îi zona sa metropolitana.