Hotărârea nr. 150/2009

HOTARAREnr. 150 din 2009-04-29 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 83/2009 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 151/2004

CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii CGMB nr.83/2009 privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza demisiei domnului Popescu Costin Adrian înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr.2355/6/14.04.2009;

Văzând raportul Comisiei de transport și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul C.G.M.B.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;    :    ‘

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Punctul 8 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr.83/2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

“8.Domnul Câmpurean Adrian”.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii CGMB nr.83/2009 rămân neschimbate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

București, 29.04.20’ Nr. 150SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-Drimaria.ro