Hotărârea nr. 15/2009

HOTARAREnr. 15 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TEODOSIE RUDEANU NR 36, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Teodosie Rudeanu nr. 36, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raporțul. de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerar^râpbrtu?Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice?și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:?

-    Comisia.Tehnică,de Urbanism și.Amenajarea; teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr? 9/1/18/19.03.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor aviz nr. 98/ 2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 3066/354/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.720139/2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr 720137/6394/2008;    ?;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicări

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Teodosie Rudeanu nr.36, sector 1, pentru o suprafață de teren S = 364,00 mp teren proprietate persoană fizică.

- Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în zona L1a - zonă destinată locuințelor individuale.

I

Indicatori urbanistici: POTmax=45%, CUTmax=1,3, Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=41%; CUTmax=1,62; Rmaxh =P+3E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 28. Nr. 15
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-Drimaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tei. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

&

7

UKAS

001

SMC certificat ISO 9001:2000

V

UKAS

(KVIHMMtNMl

MAMtAMOff

001

SMM certificai IS014001:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 709646/20.03.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 9/1////19.03.2008 PUZ - STR. TEODOSIE RUDEANU NR. 36, SECTOR 1

BENEFICIAR: D-NA MATEESCU ELENA

ELABORATOR: SC ENVISO SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 364,00 mp teren proprietate persoana fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea Centrală a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - Cimitirul Evreiesc-Calea Grivitei-str. Banu Manta, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona Lla - zonă destinată locuințelor individuale.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =41%, CUTmax =1,62; RmaxH =P+3E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.    ’

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat Ia baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI ARH. ADRIAN BOLDOMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMEN;

ristea, arh. Alexandru Beldiman. arh. Serban Sturdza.^Tr<^\


.l=nache,


întocmit;

ing. yicîbr'Manea


FPS-21-01/6


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.    -

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.    •

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.    .

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aiiniamente stabilite prin PUZ. Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


Limite

6jTi LIMITA P.UZ.

CZ3 LIMITA PARCELEI CE A GENERAT P.U.Z. LIMITE PARCELE Circulații

] CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE CIRCULAȚII PIETONALE Funcțiuni

□ • LOCUINȚE INDIVIDUALE


BILANȚ TERITORIAL    S subsol spatii tehnice = 138,7mp

S zona studiata = 3950 mp    S terasa = 132,14 mp

S parcela PUZ = 379 mp

S spațiu plantat cu

Sc propus(executat) = 152,95 mp min.60cm pamant vegetal=33, mp Sd propus (executat) = 617,75 mp Nr.arbori propusi-4


Necesar locuri de parcare = 4 locuri - in incinta


S.C. In VIS O S.R.L.    Bk

CUI 16363S'13/09.02.2006. J 40/2021/09 02.2006_ EâB

J1ȚLU PlțblECT:

.&&Z.-&TR. TEODOSIE RUDEANU NR.36, SECT1, BUGL/RESTI

PR.NR

-72007

§EFPR.

ÎNTOCMIT

DESENAT

Ing.Constantin STAN SCARA j DATA^

Arh. Angelica STAN TITLU PLANȘA: ....... REGLEMENTARI

Arh. Angelica STAN

FAZA:

PUZ.

NR.

1.1.