Hotărârea nr. 148/2009

HOTARAREnr. 148 din 2009-04-13 PENTRU MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 289/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municiprulți București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și-Oundfcă a C.G.M.B.;

Ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.99/2009, Hotărârii C.G.M.B. nr.100/2009, Hotărârii C.G.M.B. nr.101/2009 și Hotărârii C.G.M.B. nr.102/2009; ț.

în conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare șH funcționare aconsiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

în temeiul art.54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Componența .Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București se modifică după cum urmează:

a) Comisia juridică și de disciplină:

1.    domnul Atănăsoaei Mihai Cristian se înlocuiește cu domnul Fuciu Daniel;

2.    doamna Câmpurean Mariana se înlocuiește cu doamna Sitaru Janina Mirela.

b) Comisia pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora:

1. domnul Becheanu Mihai Bogdan se înlocuiește cu domnul Dincă Dumitru.c)    Comisia economică, buget, finanțe:

1. domnul Georgescu Bogdan Cristian se înlocuiește cu domnul Popescu Adrian Costin.

d)    Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului:

1. domnul Fuciu Daniel se înlocuiește cu domnul Pop Romeo Teodor.

e)    Comisia patrimoniu:

1. doamna Câmpurean Mariana se înlocuiește cu doamna Sitaru Janina Mirela.

f)    Comisia transporturi și infrastructură urbană:

1.    domnul Becheanu Mihai Bogdan se înlocuiește cu domnul Bădulescu Aurelian;

2.    domnul Georgescu Bogdan Cristian se înlocuiește cu domnul Popescu Adrian Costin.

g)    Comisia de ecologie și protecția mediului:

1. domnul Becheanu Mihai Bogdan se înlocuiește cu domnul Bădulescu Aurelian.

Art.2 Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.289/2008 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2