Hotărârea nr. 147/2009

HOTARAREnr. 147 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE URGENTA PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE NECESARE GESTIONARII SITUATIILOR DE URGENTA PE ANUL 2009


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2009

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Apărare, Protecție Civilă;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină;    j    j

în conformitate cu art. 25Hit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;    ■    -    , .

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    -    :    .; . :    •, ,


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primăriile Sectoarelor 1-6, regiile, instituțiile publice de interes local înființate și organizate prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA, Murg Călin


București, 13.04.Ș-00 Nr. 147    '

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ,    TudorToma

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMITETUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU SITUAT» DE URGENTĂINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAT» DE URGENTĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAT» DE URGENTĂ

“Dealu Spirii” AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI'


Planul

Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență

pe anul 2009


INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMITETUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU SITUAT» DE URGENTĂINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAT» DE URGENTĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAT» DE URGENTĂ

“Dealu Spirii” AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI'


Planul

Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență

pe anul 2009

AVIZATAVIZAT

MENT’RESURSE UMANE


PLANUL

PREȘEDINTELE COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PEN TRU SITUAȚII DJi URGENȚĂ


PREFECT

MIHAPCRIÎAȘOAEI
Nr.crt

FUNCȚII DE SPRIJIN

FORȚE

Grad de asigurat'e%

Obs.

Necesar

Existent

Deficit

0

1

2

3

4

5

6

1

Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora (funcția A) :

361

489

72

87%

2

Informarea, înștiințarea și avertizarea (funcția B)

251

241

7

98%

3

Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor (func^a Q

3

3

0

100%

5

Căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor (funcția E)

677

595

82

87%

6

Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate (funcția F)

697

428

269

61%

7

Acordarea asistenței medicale de urgență (funcția G)

357

280

77

78%

\8

Prevenirea îmbolnăvirilor în masă (funcția H)

153

105

48

68%

10

Localizarea și stingerea incendiilor (funcția I)

3344

2384

960

71%

11

Neutralizarea efectelor materialelor periculoase (funcția J)

51

20

25

50%

Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse (funcția K)

512

501

11

97%

Efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate (funcția L)

285

285

0

100%

''y '’13<i'

Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate (funcția Ai)

87

50

32

63%

:! iȘ4

Asigurarea cazării și adâpostirii persoanelor afectate sau evacuate (funcția N)

50

50

0

100%

,'16

Efectuarea depoluării și decontaminării (funcția P)

207

182

25

87%

■/'ȚȚ;

Menținerea și restabilirea ordinii publice (funcția R)

7675

6546

1129

85%

^18

Logistica intervențiilor (funcția S)

690

447

243

64%

19

Reabilitarea zonei afectate (funcția 1)

329

297

32

90%

20

Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă (funcția U)

64

32

32

50

TOTAL FUNCȚII DE SPRIJIN

--.il'L»--

15993

12946

3044

80%rORM CU ORIG'M


AVIZAT

ȘEFUL STRUCTURA FINANCIAR.- CONTABILEPENTRU ASIGURAREA CU RESURSE


CGbFORM CU OROhb


AVIZAT

PREȘEDINTELE COMITETULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PEFÎTRU'SITUAȚII DE URGENȚĂ


PREFECT 7 s .

PLANUL     e

IENECESARE GESTIONĂRII SITUA'NiJă^ANÂSOAEI

GENTĂ PE ANUL 2009


Ar.

crt.

FUNCȚII DE SPRIJIN    _ A ' V7Z

TOTAL CHELTUIELI (CoL 3+4)

CHELTUIELI MA TERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL (CoL 5+6+7)

DIN CARE :

Lucrări de investiții în continuare

Lucrări de investiții noi

Alte cheltuieli de investiții

0

l    \

2

3

4

5

6

7

1

Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora (funcția A):

1310064.50

1190064.50

120000

120000.00

2

Informarea, înștiințarea și avertizarea (funcția B)

1485541

1485541

3

Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor (funcția C)

715000

715000

_ 4

Căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor (funcția E)

2879463.80

2792163.80

87300

JgȚacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate (funcția F)

2326245

2326245

Z6

AegRjurea asistenței medicale de urgență (funcția G)

1509537

612537

897000

h

Ergv^idî^aȚmbolnăvirilor în masă (funcția H)

285797.2

285797.2

8

Localizare^ și stingerea incendiilor (funcția I)

18789710.51

2038710.507

16751000

Jtottjalizarea efectelor materialelor periculoase (funcția J)

1143000

1143000

>

Aju^u&^transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse (funcția K)

208466114

208466114

^fectjiaî^lupMnlor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate (funcția L)

1289874

951174

338700

338700

Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate (funcția M)

t î

3472412

3472412

Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate (funcția N)

z    ■

1343500

1343500

Se

Efeotliarea depoluării și decontaminării (funcția P)

C o A A ȚA    ..

7374819.58

7374819.58

Mfclifiîi&rca și restabilirea ordinii publice (funcția R)

94601520

94601520

16

Logistica intervențiilor (funcția S)

6930255

2791295

4138960

17

Reabilitarea zonei a(ectat(funcția T)

1716100

1716100

18

Acordarea de ajutoare de primă necessitate, despăgubiri și asistență socială și religioasă (funcția U)

695525

695525

TOTAL FUNCȚII DE SPRIJIN

356334478.587

334001518.587

22332960

«t ȘL 1 *

AVJ

ȘEFUL STRUCTUP


LOGISTICEAVIZi

AVIZAT

PREȘEDINTELE COMITETULUI MUNICIPIULUTBUpt^ȘțtPENTRU

SITUAjteȘ'URgrfeN^x

'"W


PREFECT i/a


ȘEFUL STRUCTUIWUTNMlCIÂR -CONTABILE

. j—aL- fcj^NUL PENTRU ASIGURARE CU RESURSE MATERIALE NECESARE GESTIONARII SfTUATTI|


Nr.

Instituție

r-    £

v <■    <sy/

■- a,    V    ^rP#    FUNCȚII DE SPRIJIN

U/M

MIJLOACE

VALOARE DEFICIT

Necesar

Existent

Deficit

Preț unitar RON

Materiale

(col.5x6)

Total

lucră ri/dotăr

DIN CARE:

Lucrări de investiții în

continuare

Lucrări de investiții noi

Dotări

' independente (col. 5x6)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora ( funcția A )

analizator automat BTEX, în stație fixă (Cercul Militar)

buc.

8

1

7

72.000

'    '    504.000

analizor emisii

buc.

1

0

1

90.000

90.000

90.000

consumabile Rituri și reactivi

buc.

15

0

15

600

•'    9.000

monitorizarea calității aerului

0

7.000

7.000

monitorizarea obiectivelor ecomomice sursă de risc chimic

3.000

3.000

100000

S 23^

calculator

buc.

I

l

7

7

7

f UH

■calculatoare

buc.

1

5,50

5,50

ji,4v -:__/ , •

’' ■■■ -

Mobjlieț:

birouri '

buc.

5

0

5

500

2500

2500

scaune birou

buc.

5

0

5

150

750

750

fișete

buc.

2

0

2

500

1000

1000

masa de consiliu

buc.

I

0

I

1000

1000

1000

aparat radio

buc.

1

0

1

300

300

300

ț^jjibace de comunicații:

0

telefoane fixe

buc.

10

2

8

150

1200

1200

telefoane mobile

buc.

20

4

16

1000

16000

16000

fax

buc.

2

0

2

1500

3000

3000

radiotelefon fix

buc.

3

1

2

5000

10000

10000

radiotelefon portabil

buc.

30

23

7

2000

14000

14000

modem internet

buc.

3

0

3

1000

3000

3000

receptor pe unde scurte

buc.

5

0

5

1200

6000

6000

Mijloace informatice:

0

calculatoare portabile cu imprimanta laser si scanner

buc.

5

0

5

9000

45000

45000

softwer management si harta sector digitalizata

buc.

5

0

5

2000

10000

10000INSTITUȚifCABE' GE$îrioNĂRII

DAT FONDURI NECESARE

ANEXA 1


Nr.

crt

Nwiieli/nstitutiei

V-- W?.'    \>xz

••<>? M

Forma de răspuns

1

PRIMĂRIA SECTOR 1    '

PLAN

2

regia autonomă de distribuție a energiei termice bucurești

PLAN

3

COMANDAMENTUL GARNIZOANEI BUCUREȘTI

PLAN

4

S.N.T.F.M. -C.F.R.- S.A. SUCURSALA BUCUREȘTI

PLAN

5

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

PLAN

6

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ BUCUREȘTI

PLAN

7

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN

8

DIRECȚIA GENERALA DE JANDARMI BUCUREȘTI

PLAN

9

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

PLAN

10

DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚA PERSOANELE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN

11

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚONAL BUCUREȘTI BĂNEASA AUREL VLAICU S.A.

PLAN

12

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

PLAN

13

DIRECȚIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN

14

SERVICIUL DE AMBULANTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN

15

S.C. METROREXS.A

PLAN

16

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ Șl PENTRU SIGURANȚA alimentelor bucurești

PLAN

17

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ, CULTE Șl PATRIMONIULUI CULTURAL

NATIONAL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN

18

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

PLAN

19

INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

Șl INSTALAȚIILOR DE RIDICAT (I.S.C.I.R. )

PLAN

20

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALU SPIRII” AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN

21

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S A

PLAN

22

DIRECȚIA PENTRU SPORT A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN

23

PRIMĂRIA SECTOR 2

PLAN

24

PRIMĂRIA SECTOR 4

PLAN

25

PRIMĂRIA SECTOR 5

PLAN

26

PRIMĂRIA SECTOR 6

PLAN

27

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

PLAN

28

S.C. ENEL MUNTENIA BUCUREȘTI

PLAN

29

PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PLAN


substanțe anorganice de bază

fl.

700

300

400

120

48,000

48,000

276,930

120,000

19

Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora

430,000

430,000

Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora ( funcția A):

mobilier

buc.

birouri

buc.

15

7

8

350

2800

scaune birou

buc.

15

7

8

150

1200

fișete

buc.

5

0

5

400

2000

masă de consiliu

buc.

1

1

0

800

0

aparat radio    ..     —.

buc.

1

0

1

450

450

'' ■

Mijloace de comunicații:    J f*.    g,    l J

. ■ '< ■

telefoane fixe

buc.

10

10

0

70

0

telefoane mobile    J    Q g fȘ Ș    IU

buc.

15

7

8

400

3200

[—-■-1-1-£ & 5 ■W! t 3    ^53 W Bso-1

buc.

2

1

1

2000

2000

radiotelefon fix

buc.

2

1

1

5000

5000

radiotelefon portabil    ,

buc.

15

10

5

4500

22500

26

modem internet    \

buc.

10

10

0

50

0

receptor pe unde scurte    \ / \

buc.

0

0

0

8000

0

Mijloace informatice:    ’    ț

calculatoare portabile cu imprimanta laser si scanner

buc.

2

1

1

7000

7000

șoftwer management și harta sectorului digital    ~

buc.

2

0

2

35000

70000

harta municipiului București și a sectorului 6    v

buc.

2

0

2

1500

3000

r*V«

uc suirile cupuuzHuu slutului cunsuucLiiiui ,reu#tîft5    cu

set.

2

1

1

200

200

Mijloacâ individuale de protecție:

măști contra gazelor    x "vS/"

buc.

50

33

17

700

11900

lanternă portabilă    '*^25 ♦ iJĂ-i-x''’"

buc.

10

3

7

20

140

l

pachel individual de pansamente

buc.

50

0

50

0

0

A $ ■

copjator de capacitate mare

1

1

0

0

xechizite și consumabile pentru tehnoredactarea și multiplicarea

buc.

10

0

10

150

1500

w>

■țțfftoturism de oraș

buc.

1

1

0

15940

0

%G

Aujja&fism de teren

buc.

2

1

1

80000

Total materiale

132890

TOTAL: MATERIALE - FUNCȚIA DE SPRUIN A

1,190,064.50

TOTAL: LUCRARI/DOTARI-FUNCTIA DE SPRIJIN A

120000

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA A ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

1,310,064.50

Informarea, înștiințarea și avertizarea ( funcția B)

Informarea, înștiințarea și avertizarea

1

sirene electronice compatibile cu sistemul existent

buc.

28

12

16

50000

800000

800000

800000

6

Informarea, înștiințarea și avertizarea

5,000

5,000

telefon fix

buc.

200

200

106harta municipiului Buc. Jud. Ilfov si a sectorului 6

buc.

25

0

25

150

-    375C

3750

planuri de situație cuprinzând situația construcțiilor,rețelele si instalațiile cu apa, gaze, energie electrica si canalizare

buc.

25

c

25

150

375C

3750

generator de curent de 8KVA

buc.

2

0

2

8500

17000

17000

Mijloace individuale de protecție:

0

0

0

măști contra gazelor

buc.

50

50

0

400

0

0

lanternă portabilă

buc.

20

0

20

150

3000

3000

pachet individual de pansamente

buc.

15

0

15

100

1500

1500

copiator de capacitate mare

buc.

2

0

2

8000

16000

16000

rechizite si consumabile pentru tehnoredactare si multiplicare

nr.pers.

10

0

10

1000

10000

10000

168750

168750

4

calculator P.I.V. cu imprimantă și U.P.S.

cpl

2

0

2

3,500

7000

7000

6

Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora

buc.

8000

8000

Mobilier

birouri

buc.

5

0

5

500

2500

2500

scaune birou

buc.

25

0

25

150

3750

3750

masă de consiliu

buc.

7

1

0

aparat radio

buc.

5

0

5

300

1500

1500

mijloace de comunicații:

radiotelefon fix

buc.

5

0

5

4000

20000

20000

radiotelefon portabil

buc.

7

0

7

900

6300

6300

rejeptor pe unde scurte

buc.

5

0

5

400

2,000

2,000

Mijloace informatice:

calculatoare portabile cu imprimanta laser si scanner

buc.

5

0

5

3300

16500

16500

buc.

5

0

5

450

2250

2250

___,____

p^n^li4ie„situăie'Șupriiizand situația construcțiilor ,retelele si instalațiile cu apa,

gâze? energie etec(trieâ*sr canalizare

buc.

20

0

20

1500

3000

3000

fn s

1°SJ

teci

V>ț\

Vq

^lx1

x<

mij{oacb'-individuale, de protecție:

contra gazelor    i    —------------------—

buc.

35

0

35

200

7000

7000

{^ernăportțțbflă    C3J

buc.

35

0

35

10

350

350

pâblîet inclividual de pansamente    j    Ș

buc.

35

0

35

10

350

350

—•" - .,    i OWîrîTFTSTTÎI i~

r,    o ..    wOs v?3a.

65500

Si

25

buc.

1

2

copiator color xerox A3: A2    x

buc.

1

2

rechizite si consumabile pentru tehnoredactare si multiplicare

841

/    A.

845

16

Aparatura pentru efectuarea examenelor de laborator:

autolaborator

buc.

1

0

1

120,000

120,000

120,000

sticlărie de laborator

buc.

5500

3950

1550

36

55,800

55,800

mănuși de unică folosință    t.    . s    Ci’j

buc.

233

100

133

30

3,990

3,990

~ rF    ~~    ~    1    ? :    r\ *    rFî

mânuși de cauciuc    ”

buc.

550

0

550

3

1,650

1,650

truse de diagnostic    v:i '    ■■//

buc.

15

0

15

1,166

17,490

17,490

agenții de diagnostic

buc.

125

0

125

1,200

150,000

150,000


m a,8

9

centrală telefonică

buc.

28

28

5,602

telefon mobil

buc.

141

141

300

stații emisie-recepție

buc.

800

800

425

560,356

12

achiziționarea sistem de alarmare pentru situații de urgența

buc

1

1

185

185

185

21

telefon mobil

buc.

42

26

- sirene electronice compatibile cu sistemul existent

buc.

10

6

4

30000

120000

Total materiale

120000

TOTAL: MATERIALE -( FUNCȚIA B )

1,485,541

TOTAL : LUCRARI/DOTARI- ( FUNCȚIA B)

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA B ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

1,485,541

Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor (funcția C)

6

planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor

4,000

4,000

19

planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor

710,000

710,000

22

planificarea si pregătirea resurselor si serviciilor

alte materiale si servicii

1,000

1,000

TOTAL: MATERIALE - ( FUNCȚIA C )

715000

TOTAL : LUCRARI/DOTARI- ( FUNCȚIA C )

jțOTAL GENERAL ( FUNCȚIA C ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

715000

Căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor ( funcția E)

«T Q «î vft[- i

Jăuțospecială de intervenție la dezastre

cpl

4

0

4

400000

1600000

1600000

complet de salvare de la inaltime din clădiri

cpl

4

1

3

30000

90000

90000

targa ou scripeți pentru coborât ranitii de la inaltime

cpl

4

1

3

5000

15000

15000

1705000

1705000

(k

\y^'.

aparat sudură1

buc.

30

30

1,100

scară 4m -■

buc.

25

25

150

16pată/ •

buc.

100

100

11

târnăcop-...    -/-M ! 1

buc.

35

35

41

/ x—

MU

buc.

20

20

250

i >r

trUsă de electrician    M    u    & 3 n a s    1

buc.

10

10

400

drujbă    i    iAbuL |

buc.

5

5

700

motopompa    *--•------

buc.

10

10

2,600

77,785

12

carburant auto

buc.

2100

2100

2.2

8.8

auto descarcerare

buc.

1

1

370

370

378.8

- autospecială de intervenție la dezastre    <£**£'*

buc.

2

0

2

500000

1000000

- complet de salvare de la inaltime din clădiri    /■ 7s

cpl

6

0

6

0

targa cu scripeți pentru coborât ranitii de Ia inaltime    r“ i;

buc.

2

0

2

0

Aparat de localizare a supraviețuitorilor de sub daramaturi    V, j    Ț7 //

buc.

2

0

2

0

Motofierastrau

buc.

4

1

3

3000

9000

26

Aparat autonom de respirat    • ■ -

buc.

16

1

15

5000

75000

75000

Complet de salvare de la inaltimi

cpl

6

4

2

0

0

0

Autospecila de descarcerare

cpl

1

1

0

0

0

0

Set de descarcerare

set.

2

2

0

100000

0

0

Detector acustic de localizare a supraviețuitorilor de sub daramaturi

Cpl

2

I

1

4300

4300

4300

Detector multigaz

cpl

2

1

1

4200

4200

4200

Indicator de radioactivitate

buc.

2

1

1

3800

3800

3800

Total materiale

1009000

87300

TOTAL: MATERIALE -( FUNCȚIA E )

2,792,163.80

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA E )

87300

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA E): MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

2879463.8

8

Evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate ( funcția F)

Cort cazare militari

buc

12

12

0

734,10

0

bărci pneumatice

buc.

10

3

7

500

3,500

echipament protecție pentru luptători

buc.

56

0

56

90

5,040

benzi inscripționate "ACCES INTERZIS"

ml

250

0

250

10

2,500

garduri metalice pentru baraje

buc.

200

150

50

90

4,500

50 buc

15,540

centură siguranță

buc.

30

30

110

frânghii

buc.

40

40

140

targa sanitari

buc.

5

5

100

mască oxigen

buc.

5

5

150

£—

§j>g?;igen

buc.

5

5

200

gjască fum

buc.

50

50

150

_

18,650

eyacuațea'-persoanelor, populației sau bunurilor periclitate (funcția F)

5,000

5,000

asigurarea prltiirii și cazării persoanelor evacuate

c'drturi |    /

buc.

1,250

230

1020

671.13

684552.60

jiăturț/    /

buc.

10000

4200

5,800

10.85

62930.000

sșltdld- y‘

'Z-~ . s. « .1    Q aj f * jj j

buc.

5000

10

4990

3.47

17315.30

z .■ b,..

"^J9-.....J

sapi'darifiit

buc.

10000

250

9750

35.08

342030.00

'generatoare

2 r* ? M A S 111

buc.

47

3

44

2199.99

96799.56

paturi pliante

buc.

5000

100

4900

0.00

seturi bucătărie

buc.

10000

230

9770

76.23

744767.10

lenjerie pat    l

buc.

10000

324

9676

35.00

338660.44

2287055.000

TOTAL: MATERIALE -(FUNCȚIA F )

2,326,245.00

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - (FUNCȚIA F )    .

TOTAL GENERAL (FUNCȚIA F ): MATERIALE/LUCRARI/DOTARI ,

2,326,245.00

Acordarea asistenței medicale de urgență ( funcția G)    [ ,    * xSf

4

trusa sanitară prim ajutor    ~    „j .

t>uc.

20

0

20

150

3,000

targa sanitară    \.    ’    Vby

buc.

4

0

4

500

2,000

_

5,000


9

trusă medicală    . •

buc.

40

40

165

'    25,250

12

medicamente și echipamente medicale

buc

15

15

14

acordarea asistenței medicale de urgență (funcția G)

buc.

50

50

0

165,450

165,450

1

geantă sanitară

buc.

10

0

10

600

6000

6000

targa

buc.

10

2

8

250

2000

2000

cort sanitar

buc.

5

0

5

15000

75000

75000

trusă sanitară de prim ajutor

buc.

5

1

4

5000

20000

20000

103000

26

Trusa pritn ajutor

cpl..

10

0

10

2200

22000

22000

Autospeciala sanitara

cpl..

2

0

2

370000

740000

740000

Rulota cu dotări specifice pentru prim ajutor si PC

cpl

3

0

3

45000

135000

135000

897000

0

27

acordarea primului ajutor premedical

truse de prim ajutor

buc

2,500

68

2,432

9.20

22374.20

tărgi de prim ajutor

buc

470

40

430

0.50

215.00

corturi de prim ajutor

buc

100

10

90

35.92

3232.80

ecliipamente de comunicații (stații de emisie)

buc.

250

10

240

1200.00

288000.00

313822.00

TOTAL: MATERIALE -( FUNCȚIA G )

612537

ȚOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA G )

897000

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA G ) : MATERIALE/LUCRARKDOTARI

1,509,537

Prevenirea îmbolnăvirilor în masă ( funcția H)

^așțicontra gazelor

buc.

56

46

10

150,00

1,500

-^oni^te de protecție individuale nr. 1

buc.

56

46

10

100,00

1,000

"STUfi^lețe de decontaminare

buc.

4

2

2

700

1,400

*    /y \

3,900

[k.

masuri profilactice

materiale informative, educaționale

buc

300,000

8,000

292,000

0.71

207320.00

tipărituri

buc

40,000

9,500

30,500

0.21

6405.00

213725.00

echipament de protecție:     M' A

«Qiribinezoane    / * * A

buc.

300

0

300

11.3

3,390

buc.

400

0

400

8.33

3,332

16

ochelari de protecție    *    &>.

buc.

100

0

100

10.71

1,071

_    ..    ■ —■    ■.    ’v - •- 1    -    f"- ?

tipărituri pentru educație preventivă:

pliante    k

buc.

7000

0

7000

6,5

45,500

broșuri

buc.

600

0

600

12,3

7,380

afișe    "-

buc.

600

0

600

10,8

6,480

Vaccinuri:    \

NEWVAC    .------_____----------    >.

fl.

45

0

45

4,24

190.80

RABIVAC    Pil 1

fi.

50

0

50

9,8

828.40

iwwm wrls¥s UU i

68,172.20


&o


CS-
o

21

trusă sanitară completă    .'

buc.

2

TOTAL: MATERIALE -( FUNCȚIA H )

285797.20

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA H )

TOTAL GENERAL (FUNCȚIA H ): MATERIALEZLUCRARI/DOTARI

285797.20

Localizarea și stingerea incendiilor ( funcția I)

9

stingător presurizat

buc.

8000

8000

100

furtun cauciucat

buc.

250

250

250

țevi refulare

buc.

250

250

55

găleți table

buc.

100

100

8

hidrant portativ

buc.

50

50

290

racord împerechere    .

buc.

50

50

20

buc.

37

892,550

12

echipamente și accesorii PSI

37

37

13

stingatoare de tip P6 - cu pulbere

Buc

27

27

stingatoare de tip Q3 - cu CO 2

Buc

38

38

fi

localizarea și stingerea incendiilor

4000

4000

15

localizarea și stingerea incendiilor

3450

3450

123.507

123.507

19

localizarea și stingerea incendiilor

1,140,000.000

Z?

localizarea și stingerea incendiilor

.servicii de reparare și întreținere echipamente de stingere a incendiilor

2,000

\

2,000

\

M

i

Z'26

■ffijf6speȘi<ila de capacitate manta pentru stingerea incendiilor

cpl

15

9

6

1075167

6451000

6451000

Ââto'speciidă.pe mica capacitate pentru prima intervenție la stins incendii

cpl

3

0

3

1500000

4500000

4500000

Autospeciala-fi^alvare și lucru Ia înălțime- 38 m

cpl

2

0

2

2900000

5800000

5800000

t \    î

Autospecială de ^dvare și lucru la înălțime - 54m

cpl

1

1

0

2965000

0

0

T '    ~

16751000

TOT&L: /lATțfRIALE -( FUNCȚIA I )

2,038,710.507

Țb’PAl/ tVțiRARI/DOTARI-ț FUNCȚIA I )

16,751,000

1    ^**K.

TOT^âșftfeRAL ( FUNCȚIA I ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTA$&f' '

18,789,710.507

''"-iCj- 1

^etiț^l^ârea efectelor materialelor periculoase (funcția J)    fi    < ’

1

•«JS1*1    /1 Q—    — ■'■•îi    f .    iii 1»

neutralizarea efectelor materialelor periculoase    p ,a    ~

detectoare de substanțe toxice industriale    ’    1 /f

cpl.

10

1

9

100000

900000

900000

costume de protecție NBC    A

buc.

20

5

15

9000

135000

135000

aparate izolante    /    fffi?

buc.

20

5

15

6000

90000

90000

0

1125000

1125000

20

neutralizarea efectelor materialelor periculoase

(substanțe pentru neutralizare clor)    'va

Kg

3000

2500

500

18000

.------------—,..

18000

TOTAL: MATERIALEI FUNCȚIAJ)-OlL

1143000

9 ff-s. ? *. 5 J4 î î S 5


„Ol<£•

TOTAL : LUCRARI7DOTARI - ( FUNCȚIA J )

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA J ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

1143000

Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse (funcția K )

7

supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto

tocuri albe pistol

buc.

8600

8600

0

40

casti moto

buc.

45

0

45

1,000

45,000

șepci albe

buc.

830

40

790

95

75,050

mânuși albe

per.

2000

0

2000

27

54,000

scurte reflectorizante inscripționate

buc.

600

170

430

166

71,380

autospeciale pentru munca de circulație

cpl.

647

214

433

60,000

25,980,000

carburanți

litri

6211200

770400

5440800

3.2

17,410,560

43,635,990

8

carburanți pentru autospeciale de insoțire

litri

1000

1000

0

2.96

tractoare

1

autotractoare

1

autocamioane

51

autoateliere

5

autoturisme    '

11

autobasculante

4

autocisterne apă

2

excavatoare

2

buldozere

3

ayîbgredere    <    >    r    -    ț-

L

2

, „ .    ,    ' ’    r

barci pneumatice    ,    4,-

j

6

^utostații radio    ,    f    •>-.

li

2

-VS

yf,    V ...    ‘••'‘'"«ei.    •£>>,

^J&ometre-rongheonometre    ----x

1

^torațjhfsriluminat

12

2

auTOtilnsine de cercetare NBC

1

autobuze i    C

----------------

3

grupuri electrogene    x*

1

iptțicator de radioactivitate    (--------------------•——---------

■»

2

iCOh’FnpM CU

^3

"s>

2

toigătoârp'^-90-180    ■    j

\

28

V*    r    g    ț’ "9 & “3 H ;«'2    1

aws&«s£pe    l (WnalftALl.iL

V

1

corturi tip PD    ‘    ‘

4

autofurgonete T.V.

2

echipament cercetare radiații

1

elicoptere

2

233,218

19

Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

buc.

1290000

1290000

24

autocisternă de stins incendiu cu capacitate medie

buc.

1

1050

autocisternă de stins incendiu cu capacitate mică

buc.

1

966A2016

25

autospecială descarcerare

buc.

540

autoscara mecanică

buc.

540

achiziționare de materiale de transmisiuni - alarmare

buc.

150

achiziționare autoturism

buc.

40

1270

1

autobuze

buc.

10

0

10

200000

2000000

2000000

autocamion

buc.

10

1

9

200000

1800000

1800000

3800000

3800000

9

autobuze

buc.

294

294

350,000

motorimă (plin rezervor)

litri

82320

82320

3.5

159,188,120

15

asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

autospeciala

2

2

26

Autocamion

buc.

19

10

9

0

0

AutoturismTractor

buc.

1

0

1

150000

150000

Remorca transport barca

buc.

2

0

2

25000

50000

200000

28

asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse

115500

115500

TOTAL: MATERIALE - ( FUNCȚIA K )

208,466,114

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA K )

TOTAL GENERAL (FUNCȚIA K ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

208,466,114.00

Efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile șl amenajările afectate ( T^rețiaL)

zX^5tS

țfșbtmițța lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate

ml

3.2

0.2

3

3

900000

328000

328000

_

900000

328000

celulă autospecială

buc

3

2

1

600

600

instalații încălzire

buc.

1

0

1

74

74

r /

674

>*._-ș

-?v

- -.^SSKSfiSf'

efdcjjtaîș^'iucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările afectate

de curent electric

buc.

1

5500

i®I^îurisme

buc.

12

'/??'

5500

26

Motopompa WP80    //•,    .

buc.

4

4

0

2800

Motopompa WP40    c

buc.

4

4

0

2300

Accesorii motopompa    v

cpl

1

0

1

45000

45000

45000

Furtun tip B    \ 'S '*

ml

5000

500

4500

Furtun tip C

ml

10000

1000

9000

Echipament scafandru    K

buc.

4

4

0

10700

10700

Barca 4 pers cu motor    k ?

buc.

1

1

0

Barca 4 pers    ... „

buc.

1

1

0

Barca 8 pers cu motor    ‘CONFORM CU

X

buc.

1

1

0

3

45000

! fl £3 î fS 2 M Al 13 î

\


TOTAL: MATERIALE - ( FUNCȚIA L )    ■:

951,174

10700

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA L )

338700

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA L ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

1,289,874

Asigurarea apei si hranei pentru persoanele si animalele afectate sau evacuate ( funcția M )

> 1

bucătari de campanie

buc.

9

0

9

30000

270000

270000

corturi pentru sala de mese

buc.

9

9

0

30000

0

0

instalații de filtrare si potabilizare a apei

buc.

9

2

7

20000

140000

140000

0

410000

410000

26

Echipament portabil pentru decontaminarea si potabilizare a apei

cpl..

1

1

0

27

verificarea si asigurarea apei potabile, prepararea si distribuirea hranei

rezervoare apa pliante

buc

470

0

470

30.00

14100.00

marmite termoizolante

buc

470

17

453

504.00

228312.00

instalații purificare (filtrare) apa

buc

47

1

46

55165.00

bucătării rulante auto

buc

47

0

47

17500.00

2,537,590

autoutilitara auto

buc

47

0

47

60000.00

2820000.00

822,500

3062412.00

TOTAL : MATERIALE - ( FUNCȚIA M )

3472412

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA M )

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA M ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

3472412

ț -

Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate (funcția N )

forturi cazare sinistrati

buc.

30

4

26

30000

780000

780000

paturi pliante

buc.

240

20

220

250

55000

.    ■    55000

denjerie.de pat

buc.

480

25

455

100

45500

45500

buc.

480

60

420

150

63000

63000

'ih^jri'd’ft.aer cald

buc.

30

12

18

H 2000

36000

36000

grUpelectogen

buc.

30

20

10

3500

35000

35000

instalații de iluminat

buc.

30

0

30

2500

75000

75000

l    '

- »

1089500

1089500

Gijrt diri material textil cu accesoiii

cpl

15

3

12

11000

132000

.Cârlgotiflabil

cpl

5

3

2

61000

122000

254000

G

■■ MATERIALE - ( FUNCȚIA N )

1343500

1343500

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA N )

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA N ) : MATERIALE/LUCRAR$>OTARI    '

1,343,500

Efectuarea depoluării și decontaminării ( funcția F )    /

1

corturi decontaminare personal    {

buc.

10

3

7

75000

525000

525000

aspiratoare STI    V,?-.

buc.

10

4

6

50000

300000

300000

instalații decontaminare teren “ tehnica    ‘ 1

buc.

10

0

10

400000

4000000

4000000

containere speciale pentru ape reziduale    •

buc.

20

0

20

5000

100000

100000

instalații decontaminare efecte

buc.

5

0

5

400000

2000000

2000000

X.

6925000

6925000

echipamente pentru depoluare si decontaminare:    ~

automizoare    j    Crâ T*1 Cj*    I ! \

buc.

8

0

8

892

7,136

XRiGiNALU

6'OC'i'Z • ^p '/16

automizoare Oleomac

buc.

4

c

4

1487,5

5,950

dezinfectând:

aldecol

buc.

190

160

30

26,18

785.40

germosiop

buc.

92

48

42

19.73

828.66

alcool sanitar

litri

48

0

48

2.49

119.52

14,819.58

26

Cort cu accesorii de decontaminare personal si remorca

cpl

3

0

3

145000

435000

TOTAL : materiale - funcție de sprijin

435000

TOTAL: MATERIALE - ( FUNCȚIA P)

7374819.58

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - (FUNCȚIA P)

TOTAL GENERAL ( FUNCȚIA P): MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

7,374,819.58

Menținerea și reabilitarea ordinii publice ( funcția R )

7

baston din cauciuc tip B4

buc.

4400

3800

600

50

30,000

cartușe metalice

cpl.

6200

4500

1700

200

340,000

radiotelefon portabil

buc.

2004

1316

688

1,500

1,032,000

autospeciale pentru munca de patrulare

cpl.

1545

478

1067

48,000

51,216,000

carburanți

litri

14832000

1720800

13111200

3.2

41,955,840

94,573,840

bastoane din cauciuc tip B2

buc.

56

56

0

30

0

spray cu substanța iritat-lacrimogenă

buc.

56

56

0

20

0

scuturi de protecție tip "A"

buc.

56

56

0

100

0

căști de protecție

buc.

56

56

0

150

0

cătușe metalice

buc.

56

56

0

85

0

lanterna

buc.

56

0

56

5

280

barei pneumatice

buc

10

3

7

2,500

17,500

aparat foto

buc.

3

0

3

1,000

3,000

video

buc.

2

0

2

1,500

3,000

buc.

2

0

2

200

400

1

biriSclu înfrarrisu

buc.

1

0

1

1,500

1,500

■'i! i '

îjistcrrie vedere timp de noapte

buc.

1

0

1

2,000

2,000

• i-'. ‘    - ----- '

■■■-> . ■

27,680

A

r

te

TOȚfrL: MATERIALE - ( FUNCȚIA R)    .....

94,601,520

TOțAL,: LUCRARVDOTARI - ( FUNCȚIA R)    z    * /?,

TOTAL GEțsfERAL (FUNCȚIA R): MATERIALE/LUCRARI/DOTARI / « '    »

94,601,520

V..? / ‘

LbgiStlța-iiitervențiilor (funcția S)    (    f,    /

oft

..

■-=r.

hraflâ’pentru câini    •    c

286

0

286

3.5

1,001

botnite

buci^

7

7

0

16,00

0

lese pentru câini    \te ♦

_ ____________iț

BușZ

7

7

0

8,00

0

cuier a 10 locuri

buc.

12

0

12

187

2,244

sobă Calorex    / /

i)UC.

12

0

12

510

6,120

stingatorP.S.I    ^7**

buc.

12

0

12

129

1,548


’FG 0R1G!


8

spălător campanie 2 locuri

buc.

6

4

2

295

■    590

rezervări apă 50 L

buc.

3

2

1

285

285

pat pliant

buc.

60

0

60

127

7,620

WC campanie 2 locuri

buc.

6

2

4

1,500

3,000

cazmale

buc.

65

64

1

20

20

lopeți

buc.

65

76

0

25

0

târnăcop

buc.

28

5

23

45

1,035

sapă

buc.

28

0

28

15

420

furci

buc.

28

0

28

30

840

căngi de fier

buc.

28

0

28

20

560

roabe

buc.

28

1

27

200

5,400

targa lemn

buc

28

0

28

195

5,460

berbeci de mână

buc.

5

0

5

185

925

ciocane diferite

buc.

5

4

1

35

35

clești de cuie

buc.

2

1

1

29

29

clești combinat patent

buc.

2

1

1

38

38

topor

buc.

4

0

4

21

84

fierăstraie de mână

buc.

2

0

2

28

56

foarfecă tăiat plasă

buc.

5

4

1

35

35

drujbă

buc.

2

0

2

1,500

3,000

motopompă

buc.

2

1

1

2,950

2,950

grUp electrogen iluminat

buc.

2

1

1

25,000

25,000

68,295

19

sfârâtica intervențiilor

575,000

575,000

\(îl

V." ,

^i^Bj^Iftsbazei materiale pentru realizarea funcțiilor de sprijin

iifSrvăîtij'jiițntenanta la mijloacele de transport

45000.00

45,000

consum CCflTâtide speciale pentru mijloace de transport și de containere

590500.00

590,500

clieltirțeli âdministrative

387000.00

387,000

c/v; iițlitati (apa, canal, etc) spatii depozitare

7860.00

7,860

țelef^M® nțbbila și prestații poștale

8600.00

8,600

dolaipindepCndshte

autocamioane transport

1200000.00

1,200,000

‘'ți •

2,238,960.00

2,238,960

1

logistica intervențiilor

set

carburant - lubrifiant    „    >«/•

46

0

46

4500

207000

207000

hrana    // •*    p.

\ 6

0

6

10000

60000

60000

decontaminatori    ■ c< —    77    >

, ....

î 7

A    10

0

10

50000

500000

500000

alte materiale cu caracter funcțional    ’țî-    ..

:    t

-3    r

i

10000

1000000

1000000

V \ ■

0

1767000

1767000

2

logistica intervențiilor

130

0

130

28

364,000

364,000

cokfo'rm‘cu'10R1GSNALUL I

364,000

6

logistica intervențiilor

7,000

7,000

29

logistica intervențiilor

alte materiale cu caracter funcțional

10,000

1,900,000

10,000

1,900,000

1,910,000

TOTAL: MATERIALE - ( FUNCȚIA S )

2,791,295

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA S)

4138960

TOTAL GENERAL (FUNCȚIA S): MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

6,930,255

Reabilitarea zonei afectate ( funcția T)

4

grup electrogen 16kva

buc.

2

0

2

1,800

3,600

substanță absorbantă depoluantă pentru produse petroliere

kg.

400

0

400

110

44,000

motopompă transportabilă (evacuare apă )

buc.

1

0

1

3,500

3,500

51,100

20

reabilitarea zonei afectate

(conducte diverse pentru înlocuit rețele)

ml

1000

780

220

700000

70000

28

reabilitarea zonei afectate

• 965,000

965,000

TOTAL: MATERIALE - ( FUNCȚIA T)

1,716,100

Î^TÂL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA T )

J/țpTAL GENERAL ( FUNCȚIA T ) : MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

1,716,100

Arafdarea de ajutoare de primă necesitate despăgubiri și asistență socială și funcția U)

A

' ?-v4

/'A V ț br W/’"'-

ACti^tate^?'

calculatitațg    \

buc.

16

16

0

imprimante

buc.

13

13

0

linu telefonice

buc.

3

3

0

autoturisme

buc.

1

1

0

țnslinctpare    .

buc.

14

14

0

.scăii-mgfalice < > ‘

buc.

2

2

0

. ''LJZ'SF'

buc,

2

2

0

8,000

' 25

achiziționare de materiale pe linie de apărare N.B.C.

buc.

30

acliiziționare de materiale pe linie medicală

30

achiziționare de materiale pe linie de deblocare - salvare    fî.

&Sc.*tS

i—ițfc:

"/b-r

&

40

_

-

s\\

100

27

1

asigurarea asistenței umanitare de urgență pentru un număr de pana la 10.000 victime    H 35

tA? ' Ț.

sil

încălțăminte diferită    \\ 4

buc X

/bVso

■1/    590

1,760

23.57

41483.00

cisme cauciuc

5,000

Z    360

4,640

17.25

80040.00

I OFMGiNAU

recipienți plastic

buc

5,000

0

5,000

60.00

300000.00

pelerine ploaie

buc

5,000

85

4,915

54.10

265902.00

687425.00

TOTAL: MATERIALE - ( FUNCȚIA U )

695525.00

TOTAL : LUCRARI/DOTARI - ( FUNCȚIA U )

TOTAL GENERAL (FUNCȚIA U): MATERIALE/LUCRARI/DOTARI

695,525.00

TOTAL GENERAL : MATERIALE - PE TOATE FUNCȚIILE DE SPRIJIN

334,001,518.587

TOTAL GENERAL: LUCRARI/DOTARI - PE TOATE FUNCȚIILE DE SPRIJIN

22,332,960

TOTAL GENERAL PE TOATE FUNCȚIILE DE SPRIJIN

356,334,478.587