Hotărârea nr. 146/2009

HOTARAREnr. 146 din 2009-04-13 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, IN SCOPUL REALIZARII DE LOCUINTE SOCIALE.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării de locuințe sociale

I

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al/Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, al Comisiei economice, buget finanțe și avizul Comisiei juridice și de dișcfplrfîa’din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    j■    !

în conformitate cu prevederile Legii ,nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 ; privind : administrația ^publică locală,' ? republicată,. cu ș modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se dă în administrarea Consiliului local al sectorului 2, terenul în suprafață de 1320 mp., domeniu privat al Municipiului București, situat în str. Aurului f.n., sector 2, în scopul realizării de locuințe sociale.

Art.2 Terenul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Schimbarea destinației, terenului prevăzut la art.1 atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile de cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul local al sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.


SECRETAR GENERAL ;a^lmunicip1ului

BUCUREȘTI

Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București/Rq.rnârtia;..te.L~+4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro