Hotărârea nr. 145/2009

HOTARAREnr. 145 din 2009-04-13 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA UNIUNEA CAPITALELOR DIN UNIUNEA EUROPEANA


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aderarea Municipiului București la Uniunea Capitalelor din Uniunea Europeană

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate aj Direcției Relații Internaționale;

Văzând raportul Comisiei p^rîfru relația cu Uniunea Europeană, al Comisiei economice, buget, finanțe și ayizufjșomisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Havizui Țfâ^orabil nr. H2 - 1/2018/06.08.2008 al Ministerului Afacerilor Externe și avizul favorabil nr. 55178/22.08.2008 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative?^/'

în temeiul prevederilor ari. 11 alin. (4), art. 16,.art. 36 alin. (2) lit, e) și alin. (7) lit. c),‘precum Și ari. ’45*;alimr(2)MimLegeâ1hrP2T5/2tf0T; pfîviHâ'-âBmîriistrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă aderarea Municipiului București la Uniunea Capitalelor din Uniunea Europeană începând cu anul 2009.

Art.2 Se aprobă cuantumul cotizației anuale în suma de 1000,00 euro, aferent calității de membru cu drepturi depline'a Primăriei Municipiului București la Uniunea Capitalelor din Uniunea Europeană .și plata acesteia începând cu anul 2009.

Art.3 Cotele aferente cotizațiilor anuale vor fi incluse în bugetele locale anuale.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009. <'■ ; /;:;

PREȘEDINTE Murg Călin

București, 13.04.20092 Nr. 145


ȘEDINȚĂ^

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


SECRETAR GENERAL


Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Român?ârtSt7r+'"4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro