Hotărârea nr. 144/2009

HOTARAREnr. 144 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 11B, NR. 11C, NR. 11E, NR. 11D, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal

Șos. București - Târgoviște nr. 11B, nr. 11C, nr. 11E, nr. 11D, sector 1

‘T ' -fii.-

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapdrtuPde-specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; [■ . î

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:    .    ,

Văzând documeKtele erriise de: ' ';5    :    ’

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 3/1/10/19.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 38/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

6552/668/2009;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 788830/47/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 788834/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilo^LegimQ 52/2003 privind transparența decizională în administrația publife^—-


B-dul Regina Elisabeta 47, sector1 , București, Romapia; telV+4021 Ș05j55 00; v&ww.bucuresti-primaria.ro V    -J    -ey

—rv.............


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal șos. București - Târgoviște nr. 11B, nr. 11C, nr.11E, nr. 11D, sector 1 pentru o suprafață de teren S = 17000,00 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează parțial în Zona L1c, zonă destinată locuințelor individuale și colective mici și parțial în Zona M3, zonă

a mixtă.

Indicatori urbanistici reglementați:

Zona L1c: POTmax =45%; CUTmax=1,3; Rmaxh-P+2E.

Zona M3: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh-P+4E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: ansamblu rezidențial.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=50%; CUTmax=2,5; RmaxH=P+5E-6Eretras - P+6E-7Eretras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General 41 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr. 780890/21.11.2008


PUZ


UKAS

qu*irr»

AUAMT.CMINT

001

SMC certificat ISO 9001:2000

UKAS

ircviuMMîNrAL

MAXACEMINT

001

SMM certificat ISO14001: 2004


AVIZ PE URBANISM nr. 3/1/10/19.11.2008 SOS. BUCUREȘTI TARGOVISTE NR. 11B, NR.11C, NR. 11EKSECTOR 1


BENEFICIAR: S.C. CAPITAL ACTIV INVEST SRL


ELABORATOR: WESTFOURTH ARCHITECTURESUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S -17000,00 mp teren proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane — Sos. Bucuresti-Targoviste — Lacul Straulesti, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 - Parțial Zona M3 - zona mixta si parțial Zona Llc - zona destinata locuințelor individuale.


Indicatori urbanistici:

U.T.R. Llc : POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E; U.T.R. M3 : POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh=P+4E.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNI AVIZATE : ansamblu rezidențial.


INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=50%, CUTmax=2,5; RmaxH =P+5E- 6Eretras - P+6E-7Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.


*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex, chillere, copertine).

Retragerile fata de limitele laterale si de funcj de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008. CUT — conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008. Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime-pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum șî modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

» Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.