Hotărârea nr. 143/2009

HOTARAREnr. 143 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA TEISANI-STR. PADUREA PUSTNICU NR. 214-216, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Aleea Teișani - Str. Pădurea Pustnicu nr. 214 - 216, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapprfuLde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare; raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice ^i de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică'de■ Urbanism și Amenajarea^Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 13/1/18/23.04.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 236/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5924/603/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 793184/48/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 17198/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind âutorizărea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c()J alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal aleea Teișani - str. Pădurea Pustnicu Nr. 214 - 216, sector 1, pentru o suprafață de teren S=10000,00 mp., teren proprietate persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 terenul se încadrează în Zona L1c, zonă destinată locuințelor individuale si colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați:POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuințe.

Indicatori urbanistici reglementați:

U.T.R.1: POTmax=40%, CUTmax=2,8; Rmaxh=P+6E - Hmax=24m;

U.T.R.2: POTmax=40%, CUTmax=2,0; Rmaxh=P+4E - Hmax=18m;

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 677588/2007 09.05.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 13/1/18/23,04.2008 PUZ — Aleea Teisani — str. Padurea Pustnicu nr. 214-216, sector 1

BENEFICIARI: D-NA MEGHEA DANIELA MIHAELA SI D-NUL MEGHEA MIHAI GEORGE

ELABORATOR: SC LORA CONSTRUCT SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S — 25000,00 mp din care suprafața de teren ce a generat studiul S=10000,00 mp teren proprietate persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona studiata prin PUZ se afla in partea de Nord a Municipiului București, cuprinsa intre Padurea Baneasa-Padurea Tunari-Aleea Teisani, sectorul 1.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 - terenul se incadreaza in Zona Llc - zona destinata locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclavele neconstruite.

Indicatori urbanistici: Zona Llc: POTmax=45%; CUTmax=l,3; Rmah=P+2E;

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

U.T.R. 1: POTmax=40; CUTmax=2,8; Rmaxh=P+6E — Hmax-24m; U.T.R. 2 : POTmax=40% ; CUTmax=2,0; Rmaxh=P+4E - Hmax-18 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație .

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea

J)xARHITECT ȘEF AL MUNiâlPIULU'l'BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOED/^Ț^-,., 'Ș 7 î    LVifi, ? j

.......__ ..


întocmit,-', ing. Viptș£'t|fgță’


FPS-21-0J/6


"COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI ArvlENAJARLĂ'fLRITORlLLt.T:

'arh; DSinâ Crfetea, Vh. Alexandru Beldiman, arh. Șe^afif Sturdza, arh. Constantin Enache,

•Vi/.    j    i,    ’    Tr

.......    * ■ Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. VioreT HurducT-,


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere,'copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite pi in PUZ.

Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.carosabil


pietonal


spatii verzi


aliniere parcele existente


-4-
V

ț-


V_J


LANȚ TERITORIAL


ita■ Aleea Teisani- Str.Padurea Pustnicu, ; nr 214 - 216, Sector 1, București


Circulații carosabile s

pietonale SNCFR


beneficiari: MEGHEA MIHAI GEORGE SI MEGHEA DANIELA MIHAELA


proiectant:

sc LORA CONSTRUCT srl


0722 307 957 j52/432-1993


Edificabil


Spatii verzi


.100mlproiect 50/ 07


scara

1/1000


planșa

nr.


REGLEMENTARI URBANISTICE


proiectat


întocmit