Hotărârea nr. 141/2009

HOTARAREnr. 141 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA PETRE ISPIRESCU NR. 91, SECTOR 5

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Petre Ispirescu nr. 91, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapdiiuLxle.specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; •    i

Luând în considerare.raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:    L    : ș

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/1/6/26.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 13/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6665/672/27.01.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 789532/10.12.2008;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 19158/15.12.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilprH^tL^nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația


/

.'JiSZ

! li U>r r Wr ' 0 K, o n


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Petre Ispirescu nr. 91, sector 5, pentru o suprafață studiată S = 600 mp., proprietate privată persoană fizică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri și locuințe;

Indicatori urbanistici aprobați:

POTmax = 70%; CUTmax = 3,2; RmaxH = 2S + P + 3E - 2S + P + 4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,-.....


Murg Călin;


București, 13.04.2/509 Nr. 141SECRETAR GENERAL \ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor Toma
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int. 1134; fax: 305 55 88

http://www.bucuresti-primaria.ro

©

ce

V

UKAS

«UAirrv

UU>U<*.iM0jr

001

SMC certificat ISO 9001:2000

sS>

V

UKAS

iKVIMMMTNru

MA.XU4AUNT

001

SMM certificat IS014001:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 728276/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/ 6/ 26,11.2008

PUZ - Str. Petre Ispirescu nr. 91, Sector 5

BENEFICIAR:    Nedelea Gabriel    /A    ----

ELABORATOR: BIA Andreea Florea

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 600 mp teren ce a generat PUZ - propnetate privată persoană fizică AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în partea de sud a municipiului București, in imediata vecinătate a intersecției dintre str. Antiaeriană și b-dul Ghencea, avind la N-E str. Petre Ispirescu.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona L2a (locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate).

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 45%; CUT max = 1,3; RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri și locuințe

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 70%; CUTmax = 3,2; RmaxH = 2S+P+3E - 2S+P+4E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHEJPĂTRAȘCU

FPS-21-01/6


i'.O.


<2-

W/-


iVtSW.ob.ei

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri. RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

2B.2G

93^5


i-ua■•    i ■ ■ -

'‘^©UcUREȘT! )Ș5J SI j j [OKIULUr


/~3


SARE

U-AT


PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 91

SECTOR 5, BUCUREȘTI

PROPUNERE REGLEMENTARI SC. 1/500


//, 2~oț)/


8B.S3


LIMITE

LIMITA PUZ

H—| LIMITA TEREN CARE A G LIMITE PARCELE


s\


-T" --a


,13-W


J3£Ș$


PROPUNERE REGLEMENTAR

I--1 ALINIERE PROPUSA

(spre str. P. Ispirescu = 5,0 rrt; spre str.EDIFICABIL PROPUS, H = P + 3

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 4


/,>■ «Km AN.


SPATII VERZI AMENAJATE IN INCINTA


CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

CONSTRUCȚII EXISTENTE


jWR

Andreea C. FLOREA arhitect


r> e E


.......<\\

£//


î.r»


ii


EDIFICABIL PROPUS CU CARACTER ORlE^țjțAȚIV


) VEGETAȚIE DE TALIE ÎNALTABILANȚ TERITORIAL

S teren = 600 mp (509,71 conf. măsurători)    JO9i!

FUNCȚIUNI: locuințe, birouri, servicii, parcaj subteran AC = 340 mp

ADC = 1600 mp

POT = max 70% (nu include suprafața afectata subsolului)

CUT = max 3,2 (nu include suprafața afectata subsolului) spatii verzi amenajate = 30% = cca 155 mp,

-    min 100 mp = 20% strat vegetal de 3 m adincime la nivelul solului

-    min 55 mp = 10% strat vegetal de 0,8 m adincime la nivelul solului


ANDREEA FLOREA birou individual de arhitectura

T.N.A. 3892

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC ZONAL strada PETRE ISPIRESCU, nr. 91, sector 5, BUCUREȘTI

PROIECT

NR.

29/2008

Beneficiar

NEDELEA Gabriel

SCARA

1:500

întocmit

arh.    rff&CLQ-

Andreea Dalimon- Florea

TITLUL PLANȘEI

PROPUNERE REGLEMENTARI

Desenat

stud. urb

Horatiu Ferchiu77

Noiembrie 2008

PLANȘA

NR.6


2