Hotărârea nr. 140/2009

HOTARAREnr. 140 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA OLTENITEI NR. 208, SECTOR 4

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Olteniței nr. 208, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    ...

Luând în considerare^ raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare â Teritoriului'șî'"Urb’âhis‘m - CTATU -DUAT a PMB.aviz de urbanism nr. 4/6/26.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: aviz nr. 16/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6507/648/2009;

- Autoritatea Aeronautică Civilă Romană: aviz de principiu nr.


32597/2110/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 795600/01/2009;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 792958/19851/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevedef1Foțr|egii nr. 52/2003 privind transparența deci7innală în administrat^^uStfca^ \__-

B-dul Regina ElisaBeta 47, sector 5, Bucuresffi?R"bfnăî^a^l.: +4621305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Olteniței nr. 208, sector 4, pentru o suprafață de teren S=5152,00 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București - Zona CB1 - zonă destinată serviciilor publice dispersate în afara zonei protejate;

Indicatori urbanistici reglementați:

POTmax =50%; CUTmax =2,4; Rmaxh-se va stabili prin PUZ.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: mixte (sedii de companii și firme, birouri, servicii, comerț, hotel, restaurant, baruri, cofetării, locuire, locuire cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale, alte funcțiuni compatibile cu Zona M2).

Indicatori urbanistici aprobați:

POTmax=45%, CUTmax=6,9; RmaxH=6S+P+15E+Eteh. - Hmax=75 m;

= 6S+P+21E+Eteh - Hmax=90 m.

Parterul va fi retras și prevăzut cu funcțiuni publice (cf. Planului de reglementari urbanistice).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

Murg CălinB-dul Regina Elisabeta 47. sectar 5, Bucurâsti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

fgf

V

UKAS

cjUAtrr»

UANAClMOfl

001

SMC certificai ISO 9001:2000

SgJ

V

UKAS

■XVIKOHMiNrM

001

SMM certificat ISO14001:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 736843/10.12.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 4/6/26.11.2008 PUZ - SOS. OLTENIȚEI NR. 208, SECTOR 4

BENEFICIAR: SC SMART DEVELOPMENT SRL ELABORATOR: SC B.B.M. GRUP SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 5152,00 mp teren proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Sud a Municipiului Bucureș următoarele repere urbane - intersecție Sos. Olteniței — str. Serg. Nitu Vasile, sector 4.


PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona CB1 - zona


serviciilor publice dispersate in afara zonei protejate;

Indicatori urbanistici: POTmax =50%; CUTmax =2,4; Rmaxh-se va stabili prin PUZ.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI $1 INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE : funcțiuni mixte (sedii de companii si firme, birouri, servicii, comerț, hotel, restaurant, baruri, cofetarii, locuire, locuire cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale, alte funcțiuni compatibile cu Zona M2).

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=45%, CUTmax=6,9; RmaxH=6S+P+15E+Eteh. - Hmax=75 m;

= 6S+P+21E+Eteh - Hmax=90 m.

* parterul va fi retras si prevăzut cu funcțiuni publice(cf. Planului de reglementari urbanistice).

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balau^eâECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PATR^aib^^


întocmi./

ing. Victor. Măglfa^-—


S FPS-21-01/6


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

■    RETRAGERILE FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


LEGEN, a-w

limite......................2 mPtaete),


CS» umtea.3mp;UT) - 35.400 mp


POTmax    - 45%

CUTmax    = 6.9

Hmax    = 90m

RmaxlK8$+P+21 E+et teh

Sverde ~ 25%


Urnita prarST© generai P Urnite p;ar ........ ..

Limite urîxw PLAN ...U.RBANÎȘTJC... ZQNĂÎ

SlreVZi / p;;l pt*'.*pi n /«» .SC


Afet piotoi


HJNU HJNS MiXît - SOSEAUAOLîENITEI, NR. 208

sectgrawWl

V-• -;;n


Miîio^.hr'RrGjiMrNTAKi UR8AtN&jAA>Bi M REZOLVARE CIRCULAȚII CPUMB

comun pe.........__ ..____________ jf -    A *a*«xh-___-_______^-.”sT5î--rr’-sn—

.................. ți :    .....'


soi - ti'sirr'i'

: suprM» JAR! DEVtLS


AVAi' c-bt 2V ol, 0®SWW‘

^^uOxQOElI


DE |«W