Hotărârea nr. 14/2009

HOTARAREnr. 14 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE PUZ - STR. BRADETULUI NR. 24, SECTOR 4. SE ABROGA PREVEDERILE CONTRARE CUPRINSE IN PUZ- STR. BRADETULUI NR. 24 APROBAT PRIN H.C.G.M.B. NR. 359/2007


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ - Str. Brădetului nr. 24, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    '

Luând în considerare raportul; Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului-și Urbanism CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 10/1/18/26.03.2008 -R/11.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 156/ 2007

Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr.4261/435/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.634153/22/2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 13956/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;CONFORM CU


(SîiîECîiA C'n Fj6BTES»îft Ci’feC :C; yjWffiOA '-J


■-GmSEiALUL :    CMS.

■    (1 'C*    „

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.    lit- c) și art. 45

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Modificare P.U.Z - Str. Brădetului nr. 24, sector 4, pentru o suprafață studiată de 1,5 ha. din care suprafața parcelei care a generat documentația în suprafață totală de ST = 7447,41 mp., proprietate privată persoană juridică.

Conform PUZ - Str. Brădetului nr. 24 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 359/2007, zona studiată prin PUZ este reglementată astfel:

Condiții de construire aprobate: Locuințe 2S+P+6-9E

Indicatori urbanistici reglementați: POT max: 50%; CUT max: 2.4; R max. H: 2S+P+6-9E

Documentația ce face obiectul prezentei hotărâri înlocuiește PUZ - Str.

Brădetului nr. 24 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 359/2007, ca urmare a

modificării soluției de circulație.

» »

Funcțiunea și indicatorii urbanistici aprobate anterior se mențin neschimbate.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă prevederile contrare cuprinse în PUZ - Str. Brădetului nr. 24 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 359/2007.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg CăiBucurești, 28.01.2009 Nr.14SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

' ■££><? '/>w.


Primăria Municipiului Bucur


Direcția Generala de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbana

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 713767/2008


zzr


AVIZ DE URBANISM nr. 10/1 /18/ 26.03.2008 - R 11.12.2W8^

mÎTlCfcfc&PUZ - STR. BRADETULUI NR. 24, SECTOR 4    %

32///9//B. I2

?. 13/1/1.17/07.(16.2006♦


BENEFICIAR:

ELABORATOR:


Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM NR.
ca urmare a modificării soluției de circulație.

’rvO<_’ [5/1/

S.C. APOLODOR CONSULT S.R.L.

S.C. CRISAN & CRISAN ARCHITECTURE - URBAN PLANNING & DESIGNSUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 1.5 Ha. din care parcela care a generat PUZ S.Ț =sJ^447»4.1 mițj:


proprietate privată a beneficiarului.    V"'    ;r.SÂ!-

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se afla la limita de sud a i$nei centrale a Municipiului București în aria urbană situata la est de Sos. Giurgiului.    .

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ STR. BRADETULUI NR. 24, sector 4, aprobat gi££O§Mb


nr. 359/2007, zona studiată este reglementata ca ansamblu rezidențial.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 50%; CUT max: 2,4 ; RmaxH P+6-9E; Hmax. cornișă 25 m.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIF1CABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    se menține funcțiunea aprobată anterior LOCUINȚE 2S+P+6-9E

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    se mențin indicatorii aprobați anterior POTmax = 50%; CUTmax = 2,4.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, al Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București și cel al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB obținute anterior își mențin aplicabilitatea. Avizul Comisiei Tehnice de Circulație -PMB va fi actualizat în conformitate cu noua soluție de circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

*    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

*    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

- RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

*    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

*    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

S.C. CRISAN & CRISAN ARCHITECTURE,

URBAN PLANNING & DESIGN S.R.L. J40/49/05.01.2006    /

SUPRAFAȚA

BENEFICIAR:

PROIECT

7447.4 MP

S.C. APOLODOR CONSULT S.A.

DU 16

DATA

PLAN URBANISTIC ZONAL BRADETULUI 24, SECT.4, București

FAZA

februarie

2008

PUZ

SEF PROIECT

Arh. Vaier Crisan (

" SCARA

REGLEMENTARI

ZONIFICARE FUNCȚIONALA, CAI OE COMUNICAȚIE

PLANȘA

PROIECTAT

arh. C.lana

MW

1 :500

5/8

DESENAT

Stud. Vaier Crisan

Stud. Radu Andreescu