Hotărârea nr. 139/2009

HOTARAREnr. 139 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MODIFICARE PUZ-SOS.PETRICANI-C.F. CONSTANTA, SECTOR 2 EXTINDERE PUZ-SOS.PETRICANI-C.F.CONSTANTA - STR. VALEA SAULEI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 321/01.11.2007

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ - Șos. Petricani - C.F. Constanta, sector 2 Extindere PUZ - Șos. Petricani - C.F. Constanta - Str. Valea Saulei aprobat prin Hotărârea GUG.M.B. nr. 321/01.11.2007

Având în vedere expunerea--de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul specialitate al Direcției Urbanism și

amenajarea ieriionuiui; v -    : ' \ .

Luând în considerare raportul

teritoriului și avizul Comisiei juridice General al. MunicfpiuluiîBucufeștl; i /■ Văzând documentele emise de:


Comisiei de urbanism și amenajarea și de disciplină din cadrul Consiliului

vU ci pi ului Bucrwcșh

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 42/1/6/10.10.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 46/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 56/5/2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Romană: aviz nr. 28601/1695/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 700004/4/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 700000/2579/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind' autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările șHcompletările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii f Guvernului..nr. .525/1996 pențru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publisă^oT^x.


/A

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal modificare PUZ - șos. Petricani -C.F. Constanta, sector 2, pentru o suprafață de teren studiată de 340000,00 mp., din care S=157000,00 mp. reprezintă suprafața de teren ce a generat PUZ, proprietate persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona CB3 - zona polilor urbani principali și parțial Zona V3b - zonă destinată complexelor și bazelor sportive.

Indicatori urbanistici reglementați:

Zona CB3: POT max=70%; CUTmax=4,5; Hmax= se va stabili prin PUZ.

Zona V3b: se vor respecta reglementările legale în vigoare.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuințe, servicii, birouri.

Indicatori urbanistici aprobați:

Zona M2b: POTmax=70%; CUTmax=5,7; Rmaxlî=P+22E - Hmax=70 m (conform Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana nr. 28601/1695/2008).

Zona V3b : se vor respecta reglementările legale în vigoare.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în documentația de urbanism PUZ - șos. Petricani - C.F. Constanta - str. Valea Saulei, sector 2, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/01.11.2007.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

București, 13.04.2'

Nr. 139SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

Pag 2


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 667240/11.10.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 42/1/6/10.10.2007 MODIFICARE PUZ - ȘOS. PETRICANI -C.F. CONSTANTA, SECTOR 2

BENEFICIAR: S.C. AGROINVEST CONSTRUCT SRL ELABORATOR: U.A.U.I.M. BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA REGLEMENTATA PUZ: S - 340 000,00 mp teren proprietate persoana juridica.


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Est a Municipiului București,” delimitat de următoarele repere urbane - Șos. Petricani — C.F. Constanta, sector 2.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona CB3 - zona polilor urbani principali.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =70%;CUTmax =4,5.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : funcțiuni mixte - locuințe colective, servicii, birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

CB3 : POTmax =70%, CUTmax =6,9; Hmax-140,0 m - accente majore / Hmax-90,0 m - accente .    . '

M2a : POTmax=70%, CUTmax=3,2, Hmax-39,0 m M2b : POTmax=70%, CUTmax=2,5-5,7, Hmax-70,0 m

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, iug. Ioana Balaurea

țM)N)C/î>v RKȘȚI, „

BOLD//^


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI ARH. AD
&<?. a?

’ \/^■    ' ■