Hotărârea nr. 138/2009

HOTARAREnr. 138 din 2009-04-13 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 4000 MP., PENTRU INFIINTAREA UNUI CIMITIR TURCESC SI ABROGAREA C.G.M.B. NR. 416/2008 SE MODIFICA ART. 1 PRIN HCGMB NR. 107/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 304/2016

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 4000 mp., pentru înființarea unui cimitir turcesc și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 416/2008

.’JVțr.lv..

Având în vedere expuherea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapdrtul'de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu și Direcția Evidență. Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul.Consiliului Generalal Municipiului București;

în aplicarea Protocolului încheiat între Consiliul General al Municipiului București prin Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și Uniunea Democrată Turcă din România, Filiala București și Uniunea Democratică a Tătarilor Turco - Musulmani din România;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă darea în folosință gratuită în favoarea Uniunii Democrate Turce din România, Filiala București și a Uniunii Democratice a Tătarilor Turco - Musulmani din România, a terenului în suprafață de 4000 mp., situat în comuna Domnești, județul Ilfov, cu drept de servitute


pe terenul proprietatea publică a Municipiului București, pe o perioadă de 49 de ani, cu posibilitate de prelungire.

(2) Terenul se identifică^^gjbrm anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

__. _

Art.2 (1) Terenul va avea destinația de cimitir pentru înhumarea membrilor comunităților turce și tătare a căror adresă de reședință este în București, cetățeni ai Republicii Turcia care nu pot fi transportați în Turcia atunci când decedează.

(2)    Construirea Cimitirului pentru înhumarea persoanelor de cult musulman prevăzut la alin. (1) cade în sarcina Uniunii Democrate Turce din România, Filiala București și a Uniunii Democratice a Tătarilor Turco -Musulmani din România.

(3)    Aducerea la cota 0 a terenului, împrejmuirea cu gard al acestuia, precum și utilitățile intră în sarcina Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

Art.3 Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se va face de către Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, pe bază de proces - verbal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Schimbarea destinației terenului atrage după sine revocarea de drept a prezentei hotărâri.

Art.5 La expirarea perioadei pentru care terenul a fost dat în folosință, investițiile efectuate de Uniunea Democrată Turcă din România, Filiala București și Uniunea Democratică a Tătarilor Turco -Musulmani din România vor fi preluate fără nici un fel de obligație de către Municipiul București.

Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 416/2008 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.


/'


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

PLAN

I