Hotărârea nr. 137/2009

HOTARAREnr. 137 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului între Municipiul București și Arhiepiscopia Bucureștilor

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură:

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul ConsiliuluijGeheral al Municipiului București;

în conformitate .cu. prevederile.Legii nr. ,273/2006 privind finanțele publice (ocale, cu" modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România și ale Hotărârii Guvernului nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național „Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

în temeiul prevederilor art'.36 alin (6) lit. a) pct. 10, lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Protocolul între Municipiul București și Arhiepiscopia Bucureștilor în vederea finanțării și realizării în parteneriat a proiectelor cuprinse în Programul național "Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze ^protocolul prevă^affâiâ'fe^^in prezenta hotărâre.


■ /.,7

t. • 1- ‘ f


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și aparatul Arhiepiscopiei Bucureștilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINȚI    GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorTomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2/    Anexa la HCGMB nr/jffi Z,3

PROTOCOL

ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BUCUREȘTI Șl ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național „Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”, O.G. nr.82/2001, și ținând seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul protocol:

ART. 1 PĂRȚILE PREZENTULUI PARTENERIAT:

9

Municipiul București, reprezentat prin Domnul Prof.Dr. Sorin Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului București,

Și

Arhiepiscopia Bucureștilor, cu sediul în București, Intr. Patriarhiei nr21, Sector

4, București, cont RO .................................., cod fiscal 4746217,

reprezentată prin Preafericitul Părinte Daniel - Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul Cezareei Capadociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pr. Nicolae Crîngașu - Consilier Economic, Pr. Paul Chiru - Consilier Juridic

ART. 2 OBIECTUL PARTENERIATULUI:

(1) Obiectul prezentului parteneriat îl constituie finanțarea și realizarea în parteneriat, în măsura bugetului disponibil, a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public local, vizând:

a)    derularea în comun a unor programe de asistență socială și combatere a sărăciei;

b)    reabilitarea și consolidarea clădirilor lăcașurilor de cult;

c)    restaurarea picturilor din lăcașurile de cult;

d)    construirea unor lăcașuri de cult;

e)    realizarea de instalații pepfftTpreveni rea și stingerea incendiilor;

f)    grădinițersamplasate p^ț^ăTpâro'tiîi^S.

''ț

..>1    / i


\ i «17/

r-'t •    -------y


g) orice alte acțiuni și activități convenite;

(2) Fiecare proiect cuprinzând acțiunile prevăzute la alin.1, precum și

sursele de finanțare vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

ART. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1    9

1)    Obligațiile Arhiepiscopiei Bucureștilor:

a.    să stabilească împreună cu reprezentanții Municipiului București modul de realizare a activităților și programelor convenite și să desemneze un reprezentant pentru urmărirea și realizarea în comun a acestora;

b.    să avizeze toate cererile din partea lăcașurilor de cult, care cer finanțare pentru activități și lucrări prevăzute la Art. 2, pentru confirmarea respectării prevederilor statului Bisericii Ortodoxe Române și ale regulamentelor lui de aplicare. Avizul va fi însoțit obligatoriu de semnătura Arhiepiscopului Bucureștilor.

c.    să sprijine Municipiul București în toate demersurile acestuia care fac obiectul prezentului parteneriat;

d.    să răspundă cu promptitudine la toate solicitările Municipiului București pentru acordarea de asistență religioasă și teologică pentru momente festive, acțiuni culturale cu tematică religioasă, acțiuni pentru promovarea moralei publice, etc.

2)    Obligațiile Municipiului București:

a.    să realizeze în condițiile legii activitățile și lucrările prevăzute la Art.2.

b.    în măsura disponibilităților, să aloce resurse financiare destinate realizării acestor obiective

c.    să urmărească derularea programului de asistență socială și combatere a sărăciei prin direcțiile și serviciile specializate pe care le are în subordine;

d.    să sprijine Arhiepiscopia Bucureștilor în toate demersurile acesteia care fac obiectul prezentului parteneriat și să asigure, în condițiile legii, cele necesare bunei desfășurări a activității ei;

ART. 4 DURATA PARTENERIATULUI

(1) Prezentul partenejîat’fȘe^kqcheie pe o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data semnăiC.’biBestwaZLa expirarea termenului, părțile pot


■> /

conveni prelungirea acestui, după aprobarea prin General al Municipiului București.

Hotărâre a ConsiliuluiART. 5 FORȚA MAJORA

(1)    Nici una din părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege;

(2)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executarea în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE:

(1)    Modificarea prezentului protocol se poate face numai în scris, prin act adițional, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(2)    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul partenerelor precizate în prezentul document.

încheiat azi.......................în 4 exemplare câte două pentru fiecare parte

semnatară.

ARHGIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR

PRIMAR GENERAL


t Daniel    Prof.univ.dr. Mircea Sorin Oprescu

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei și

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Pr. Nicolae Crîngașu Consilier Economic