Hotărârea nr. 136/2009

HOTARAREnr. 136 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2009

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Agenției de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă -Canal a Municipiului București (ARBAC) pe anul 2009

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice iși de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    ”.”i

Luând în considerare prevederile Contractului de Concesiune, Partea a IV a -Tariful privind cota ARBAC prevăzută în structura tarifului ofertat, ale Clauzei 13.5 -cu privire la încasarea și plata cotei pentru Autoritatea de Reglementare Tehnică -ARBAC și prevederile art. 10 din Statutul ARBAC aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 153./2001, cu modificările și completările ulterioare;1: ::

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Agenției de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă - Canal a Municipiului București (ARBAC), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului.de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Agenția de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă -Canal a Municipiului București (ARBAC), vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.


SECRETAR GENERAL ,AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RomafnafteL: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roMunicipiul București ARBAC


nexa la HCGMB privind aprobarea bugetului ARBAC pe anul 2009


Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5 Tel/Fax: 311.21.18; 311.20.63

Autorizație HCGMB nr. 153/23.08.2001. C.I.F. 1461888Î ,

B.R.D. - S.M.B. Cont lei RO65BRDE410SV19718614K

Proiect

BUGET ARBAC 2009

Nr.

Rd.

Cod

clasificatie

economica

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi

Anul 2009 (RON)

A

B

C

D

TOTAL VENITURI

1 938 890

A.Venituri curente - din sursa privata

Cota din tariful licitat de S.C. Apa Nova

București S.A., societate cu capital privat, conform Contractului de Concesiune, Partea a

IV a - Tarif si HCGMB nr. 155 / 2008

1 618 890

(1 EURO = 3,8545 lei)

B. Sold reportat BUGET ARBAC 2008

320 000

TOTAL CHELTUIELI

1 936 890

01

A. CHELTUIELI CURENTE 2009

1 916 890

02

CHELTUIELI PERSONAL

1 116 890

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

800 000

24

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărire

30 000

25

*Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

700 000

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

15 000

27

Reparații curente

15 000

28

Reparații capitale

0

29

Cârti si Publicații

10 000

30

Alte cheltuieli

30 000

69

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

20 000

70

Cheltuieli de capital

20 000

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

20 000

89

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

2 000

90

Rezerve, Excedent/Deficit

2 000

91

Rezerve

0

92

Excedent

2 000

93

Deficit

o ........

*Din care 120 000 Euro/an - pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de

Zxperti conform HCGMB

155/2008

Proiect aprobat prin Decizia ARBAC nr. 25 / 9.12.2008

DIRECTOR SERVICII Adrian CRISTEA