Hotărârea nr. 135/2009

HOTARAREnr. 135 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 334/2006 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 175/2010


;    \ v/S'VMi t, 7'..J

;    'L,:î.■    b v';î

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și~'rapdrțul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; J

Văzând raportul Comisiei,;, economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;,

Ținând seama de avizul nr. 709679/04.02.2009 al Inspectoratului Național pentru Evidență a Persoanelor și avizul nr. 1882138 din 23.03.2009 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

în conformitate cu prevederile art. 3 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 și cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b) și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale—-Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bp^ureștiT conform anexelor 1, 2 și 3,_

B-dul ReginaVisabeta 47, sector 5, București, Rofaânla; tebr+4021305 55 nr): www.bucuresti-primaria.roArt.2 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 334/2006 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin


București, 13.04.2009 Nr. 135


B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


,nL 4

Anexa nr. I (A j-i-< •    £3 2e&Q

DIRECȚIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Compartiment

Funcția de execuție

Grad/treapta

Nivelul studiilor

Număr

posturi

Funcția de conducere

Anexa la O.G. 9/2008

sau

Anexa la O.G. 10/2008

Conducere

1

1

inspector

superior 1

Clasa I

1

Director executiv

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

DIRECȚIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

26

" 2

inspector

superior 1

Clasa I

1

Director ex. adj.

Anexa 4(B+C) Ia O.G. 9/2008

Serviciul Analiza, îndrumare si Control    12

3

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef Serviciu

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

4-7

inspector

superior 1

Clasa I

4

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

8 -9-.

inspector

superior 2

Clasa I

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

\

inspector

principal 1

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

inspector

asistent 3

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

referent

superior 1

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

13,/

î 1

referent

superior 2

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

referent

asistent 3

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

yȘ^rviciul actualizare - valorificare baza date    13

-

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef Serviciu

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

16

inspector

principal 1

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

17-23

referent

superior 1

Clasa III

7

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

24-26

referent

superior 2

Clasa III

3

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

27

referent

superior 3

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

DIRECȚIA DE STA

RE CIVILA

30

28

inspector

superior 1

Clasa I

1

Director ex. adj.

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

Serviciul îndrumare si Control Stare Civi

a

9

29

consilier juridic

superior 1

Clasa I

1

Sef Serviciu

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

30

consilier juridic

superior 1

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

31

inspector

superior 1

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

32 - 33

inspector

principal 1

Clasa I

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008...

34

35

36

-referent^ referent : referent

superior 1 superior 3 asistent 3

Clasa III Clasa III Clasa III

1

1

37

A/ Fi

referent

debutant

Clasa III

1

Compart^HrientuivWtentiuni de Stare Civila    îî

Serviciul Schimbări de Nume, Transcrieri, Reconstituiri, Dispense    9

49

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef Serviciu

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

50

consilier juridic

superior 2

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

^€1 -53

referent

superior 1

Clasa III

3

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

54-55

inspector

principal 2

Clasa I

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

56

referent

superior 3

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

57

referent

asistent 2

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Compartimentul Informatica    3

inspector

superior 1

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

A

referent

superior 1

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

*

referent

superior 3

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Serviciul Resurse

Umane, Protecția Muncii

8

-■■•y6lZ

/

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef Serviciu

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

,62. A

inspector

superior 1

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

63'-'64

inspector

superior 2

Clasa I

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

65 - 66

inspector

principal 1

Clasa I

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

67

referent

superior 1

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

68

referent

superior 2

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Birou Juridic    6

69

consilier juridic

superior 1

Clasa I

1

Sef Birou

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

70-71

consilier juridic

superior 1

Clasa I

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

72

consilier juridic

principal 2

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

73

consilier juridic

principal 3

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

74

consilier juridic

debutant

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Serviciul Relații Publice

9

75

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef Serviciu

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

38

39-40 41 -43

44

45-46

‘    7    .. .y.    -.    ,r.

....' inspector referent j > j referent

3 țj;, iipspector -•*v 3™ referent

superior 1 superior 3 superior 2 principal 2 superior 1

47

referent

principal 3

48

referent

debutant


Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Clasa III

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Clasa III

3

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Clasa III

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008


76-78

inspector^

superior 2

Clasa I

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

79

inspector

principal 3

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

80-81

referent

superior 2

Clasa III

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

82

referent

principal 3

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

83

referent

debutant

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Compartimentul Audit    3

84-86

auditor

superior 1

Clasa I

3

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Compartimentul Investiții, Achiziții

3

87-88

inspector

superior 1

Clasa I

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

89

inspector

debutant

. Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

Serviciul Administrativ    11

90

referent

IA

M

1

Sef Serviciu

Anexa (llb+VI1b) la O.G.10/2008

91

92-93

94

^95

96

97

^98-99 ” .100

inspector specialitate referent

...........magaziner    ?

i    L    '    ; arhivar

B    u    ; arhivar    'X'

i referent.    / (

mun. cal. (șofer) mun. cal. (electrician)

II

IA

/    IA

/    1 >'./■• .7

4 V 1X/ Am.

S

M

M

M

.    M

:/■,    M

1

2

1

1

1

1

2

1

Anexa llb la O.G. 10/2008

Anexa llb la O.G. 10/2008

Anexa V/2b la O.G. 10/2008

Anexa V/2b la O.G. 10/2008

Anexa V/2b la O.G. 10/2008

Anexa llb la O.G. 10/2008

Anexa V/2b la O.G. 10/2008

Anexa V/2b la O.G. 10/2008

,A

10T-

Clasa I

Compartimentul Financiar

110

inspector

principal 1

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

111 - 112

referent

superior 1

Clasa III

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

113

referent

superior'3

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

NOTA:    - nivelul salariilor de baza si al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție sunt stabilite pe baza OG nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor

drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul

sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru pe^fcne care ocupa funcții de demnitate publica, precum s^ffele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, respectiv OG nr. 9/2008 pentru modificarea OG nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare ti drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcționarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșteri le salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificări prin Legea nr. 232/2007 si pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici in anul 2008.

Transformarea posturilor vacante de natura contractuala se va face cu aprobarea Primarului General.

In cazul in care Organigrama, numărul total de posturi, structura si calitatea posturilor nu se modifica, Statul de funcții se aproba anual prin

Dispoziția Primarului General

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții, precum si al celorlalte drepturi salariale, se incadreaza in sumele alocate prin bugetul instituției in anul 2009 la '‘titlul - cheltuieli de personal", subdiviziunea “ cheltuieli cu salariile”.

1(1


,Â\i


inspector

superior 1

Director ex. adj. Anexa 4(B+C) la Q.G. 9/2008

Sfeeyiciul Contabilitate

Xil'02 /

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef Serviciu

Anexa 4(B+C) la O.G. 9/2008

inspector

superior 1

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

inspector

superior 2

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

105

inspector

principal 2

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

106

inspector

asistent 2

Clasa I

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

107

referent

principal 3

Clasa III

1

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008

108 - 109

referent

debutant

Clasa III

2

Anexa 4(B) la O.G. 9/2008


REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONARE „ DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENTĂ Â PERSO^ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ’L

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București este instituție publica de interes municipal cu personalitate juridica, constituită in temeiul art. 6 alin. (2) din O.G. nr. 84/2001 privind inființarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările

X0 ulterioare, in temeiul O.U.G. nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, cu modificările si completările ulterioare, și inființată prin H.C.G.M.B. nr. 255/2004;

Art.2 Scopul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București este acela de a exercita competentele ce ii sunt conferite prin lege pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenta a persoanelor;

Art.3 Activitatea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București se desfasoara in interesul persoanei si al comunității, in sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii;

Art.4 In vederea îndeplinirii atribuțiilor, Direcția Generala de Evidență a Persoanelor a Municipiului București este constituita potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliul General al Municipiului București si a sectorului evidenta populației al serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului București din cadrul Direcției Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei;

Art.5 Direcția Generala de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București isi desfasoara activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare si a prevederilor legale în vigoare;

Art.6 (1) Direcția Generala de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București are in structura organizatorica direcții, servicii, birouri si compartimente cu atribuții de; evidenta a persoanelor, stare civila, informatica, juridic, financiar, contabilitate, resurse umane si protecția muncii, relații publice, audit, investiții, achiziții si administrativ, conform art. 2 din metotologia privind criterile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane,

(2) Structura organizatorica a Direcției Generale de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București este constituita după cum urmeaza:

•    Compartiment - minimum 2 persoane;    r-fv,' *• T-p"F ? d

•    Birou - 5 + 1 - persoane;


•    Serviciu - 7 + 1 - persoane;

•    Direcție -15 + 1- persoane;

Art.7 Direcția Generala de Evidentă a Persoanelor Municipiului București dispune de cod fiscal, cont propriu bancar si de trezorerie, precum și de sigiliu;

Art.8 (1) Direcția Generala de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București coordonează si controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul sectoarelor municipiului București;

(2) Activitatea direcției este coordonata de Secretarul General al Municipiului București, conform art. 9 alin. (4) din O.G. nr. 84/2001, cu modificările si completările ulterioare;

Art.9 Direcția Generala de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București este condusa de un Director Executiv numit si eliberat din funcție prin Dispoziție a Primarului General, in condițiile legii, cu avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

Art.10 Directorul Executiv are obligația de a lua masuri pentru imbunatatirea activitatilor direcției care intra in sfera sa de competenta;

Art.11 In îndeplinirea prerogativelor cu care este investita Direcția Generala de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București cooperează cu celelalte structuri ale Primăriei Municipiului București, ale Ministerului Administrației si Internelor si dezvolta relații de cooperare cu autoritatile publice, societăți, agenti economici, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative in vigoare;

CAPITOLUL II

FINANȚELE DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art.12 (1) Finanțarea cheltuielilor curente si de capital a direcției se asigura din subvenții de la bugetul local si din venituri proprii;

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al direcției se aproba de către Consiliul General al Municipiului București;

Art 13 (1) Directorul executiv al direcției are calitatea de ordonator tertiar de credite;

(2) Ordonatorul tertiar de credite, cu avizul ordonatorului principal de credite întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, proiectul de buget al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

Art.14 Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local, va putea obține si venituri proprii, în condițiile prevăzute de lege;


Art.15 Veniturile proprii ale direcției se incaseaza, administrează, utilizează si contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale în vigoare;

Art.16 Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget, se aproba de către ordonatorul tertiar de credite, si se efectuează numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respecțarea’cbnditiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate si destinația acestora; ; j    kS- '


CAPITOLdLÎtF

MANAGEMENTUL Șl ORGANIZAREA DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR - MUNICIPIUL BUCUREȘTI    '

Secțiunea 1 - Managementul Direcției Generale de Evidentă a Persoanelor a x Municipiului București

Art.17 Conducerea curenta a Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este asigurată de:

(1)    Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este funcționar public, numit în funcție prin Dispoziția Primarului General în urma susținerii concursului organizat de către Agenția Naționala a Funcționarilor Publici București, declarat admis si in conformitate cu prevederile art. 9 din Metodologia aprobata prin H.G. nr. 2104/2004;

(2)    Directorii executivi adjuncti sunt subordonați directorului executiv, fiind numiți in funcție de către Directorul executiv al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București in urma susținerii concursului organizat de către Agenția Naționala a Funcționarilor Publici;

(3)    In perioada concediilor de odihna si a altor concedii legale, atribuțiile Directorului executiv vor fi preluate si îndeplinite de către unul dintre directorii executivi adjuncti;

Secțiunea 2 - Structura organizatorica

Art.18 Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București are următoarea structura organizatorica:

18.1    Conducerea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București:

-    Director Executiv

18.2    Direcția de Evidenta a Persoanelor - constituita in următoarele structuri:

-    Director Executiv Adjunct

-    Serviciul Analiza, îndrumare, Control

-    Serviciul Actualizare - Valorificare Baza Date

18.3    Direcția de Stare Civila - constituita din următoarele structuri:

-    Director Executiv Adjunct

-    Serviciul îndrumare si Control Stare Civila

-    Compartimentul Mențiuni de Stare Civila

-    Serviciul Schimbări de Nume.Transpil^OS^onstituiri, Dispense

18.4    Director Executiv Adjunct (economic) - avand următoarele structuri in subordine:

-    Serviciul Contabilitate

-    Compartimentul Financiar

18.5    Compartimente funcționale aflate in subordinea directa a Directorului Executiv:

-    Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii

-    Serviciul Relații Publice

-    Biroul Juridic

-    Compartimentul Informatica


-    Compartimentul Investiții Achiziții

-    Serviciul Administrativ

-    Compartimentul Audit

Art.19 Activitatea desfasurata de către structurile Direcției Generale de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București in vederea atingerii obiectivelor propuse are la baza relații de autoritate (ierarhice, funcționale), relații de cooperare, de coordonare si de control, potrivit atribuțiilor pentru fiecare compartiment in parte;

Art.20 (1) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc intre conducerea Direcției Generale de Evidentă a Persoanelor a Municipiului București si structurile subordonate acesteia, in scopul organizării, menținerii si perfecționării stării de funcționalitate a sistemului. Același tip de relații se stabilesc intre șefii serviciilor si personalul subordonat acestora;

(2) In cadrul compartimentelor in care nu sunt prevăzute funcții de conducere se stabilesc relații de autoritate intre personalul cu funcția cea mai mare si restul personalului acestor structuri, in vederea indrumarii si îmbinării in mod unitar, in conformitate cu scopurile si obiectivele propuse, a activitatii acestora si a echilibrării sarcinilor si asigurării unitatii de acțiune in îndeplinirea obiectivelor;

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art.21 Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București are următoarele atribuții:

21.1    Actualizează Registrul de evidenta a persoanelor al municipiului București;

21.2    Furnizează in cadrul Sistemului național informatic de evidenta a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului național de evidenta a persoanelor;

21.3    Utilizează si valorifica Registrul de evidenta a persoanelor al municipiului București;

21.4 Coordonează si controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ale sectoarelor municipiului București;

21.5 Coordonează si controlează modul de gestionare si de întocmire a registrelor de stare


f\,uu l L    n/.. 0^1


21.6    Asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cărților de identitate si a cărților de alegator;

21.7    Aprovizionează serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor ale sectoarelor municipiului București cu imprimatele necesare activitatii de evidenta a persoanelor si stare civila, distribuite de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;

21.8    Monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoana;

21.9    Gestionează resursele materiale si de dotare necesare activitatii proprii;

21.10    Tine evidenta si pastreaza registrele de stare civila, exemplarul 2, si efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

21.11 îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de Consiliul General al Municipiului București, in cadrul legai sau care decurg din actele normative in vigoare;


Art.22 Conducerea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este asigurata de către Directorul Executiv numit prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 50/2005, definitivat in funcția publica prin Dispoziția Primarului General nr. 998/17.07.2007.

Art.23 (1) Directorul Executiv reprezintă Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București in relațiile cu cetățenii, conducătorii instituțiilor publice din cadrul municipalității, din cadrul Prefecturii, conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul Ministerului Administrației si Internelor, ori cu instituții si organisme din afara sistemului, potrivit competentelor legale;

(2)    In aplicarea prevederilor legale de nivel superior, precum si a ordinelor si instrucțiunilor, Directorul Executiv emite decizii obligatorii pentru tot personalul din subordine;

(3)    In condițiile legii si ale reglementarilor specifice, Directorul Executiv poate delega atribuții din competenta sa personalului din subordine;

Art.24 Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

24.1    Conduce si coordonează întreaga activitate a Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București; coordonează si controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul sectoarelor municipiului București;

24.2    Răspunde de administrarealegala si eficienta a întregului patrimoniu al direcției;

24.3    Fundamentează proiectul de buget si-l propune spre analiza compartimentelor de specialitate din Primăria Municipiului București in vederea aprobării acestuia de către Consiliul General al Municipiului București, conform legislației in vigoare;

24.4    In limita competentelor acordate, aproba încheierea contractelor cu terti agenti economici pentru derularea activitatilor curente;

24.5    Elaborează proiectul de Organigrama, Statul de funcții si le supune spre analiza compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

24.6    Aproba Regulamentul intern si supraveghează respectarea acestuia si aplicarea normelor de protecție a muncii;

24.7    Coordonează activitatea de personal, urmărind încadrarea in bugetul de cheltuieli aprobat la capitolul “Cheltuieli de personal”;

24.8    Numește, sancționează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu, sau după caz, a raporturilor de munca, in condițiile legii, pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

24.9    Verifica, răspunde si emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unitatii, in condițiile si termenele stabilite de lege;

24.10    Conduce si coordonează direct următoarele compartimente: Direcția de Evidenta a Persoanelor; Direcția de Stare Civila; Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii; Biroul Juridic; Serviciul Relații Publice; Compartimentul Audit; Compartimentul Achiziții, Investiții; Compartimentul Informatica si Serviciul Administrativ;

24.11    In exercitarea atribuțiilor sale, Directorul Executiv emite “Decizii”;

24.12    Răspunde de cunoașterea prevederilor legale de către intreg personalul instituției si aplicarea acestora de fiecare salariat, in activitatea pe care o desfasoara, conform fisei postului;

24.13    Asigura aplicarea reglementarilor in vigoare si a dispozițiilor Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu privire la activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului;

24.14 Coordonează activitatea de personal si asigura respectarea disciplinei muncii in îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

24.15 In perioada in care, din motive obiective, Directorul Executiv ..rittv^sl§7ffeBzent in instituție, atribuțiile postului sunt preluate de unul din Directorii Executivi Adjuncti; \

24.16 Directorul Executiv răspunde in fata Primarului General de întreaga activitate pe care o desfasoara;


CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE AFLATE IN SUBORDINEA DIRECTA A DIRECTORULUI EXECUTIV

Art.25 SERVICIUL RESURSE UMANE, PROTECȚIA MUNCI,    (/

25.1    Participă la elaborarea proiectelor de Organigramă, Regulament de Organizare si Funcționare, și Stat de funcții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București;

25.2    Elaborează Regulamentul intern al direcției, privind drepturile si obligațiile personalului din instituție;

25.3    Respectă legislația muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului, a indemnizației de conducere, a salariului de merit, a sporului de vechime si a altor drepturi de personal;

25.4    întocmește referatul si decizia pentru reintegrarea in munca a persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani sau trei ani, după caz;

25.5    Anual întocmește lucrările privind avansarea sau promovarea personalului in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

25.6    Întocmește lucrările necesare pentru numire in funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, incadrarea, promovarea, transferul, detașarea, numirea temporara in funcții de conducere, schimbarea locului de munca si desfacerea contractelor individuale de munca pentru intreg personalul, funcționari publici sau personal contractual;

25.7    întocmește lucrările legate de stabilirea fondurilor destinate cheltuielilor de personal ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, pe care le preda Compartimentului Finaciar pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli;

25.8    Asigură planificarea si efectuarea concediilor de odihna pe anul in curs, conform legislației in vigoare;

25.9    Organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul direcției, îndeplinind toate formalitățile si respectând legislația in vigoare;

25.10    Elaborează planul anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici, îl supune aprobării conducătorului instituției si asigură transmiterea acestuia către ordonatorul principal de credite, conform legii;

25.11 întocmește proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul instituției pe care îl transmite spre centralizare ordonatorului principal de credite, spre a fi supus aprobării C.G.M.B;

.12 Asigura participarea la cufeMiie^b,perfecționare profesionala a funcționarilor publici;

. V ---------■■■    "*■»
25.13    Participa in comisiile de examinare constituite in vederea desfășurării concursurilor organizate de instituție;

25.14    Asigura procurarea, completarea si gestionarea carnetelor de munca a salariatilor (completare date de stare civila, acte de studii, modificări ale salariilor, diplome de perfecționare, etc.);

25.15    întocmește, completează si tine evidenta dosarelor profesionale ale funcționarilor publici, precum si dosarele personale ale personalului contractual;

25.16    Asigura realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru intreg personalul direcției;

25.17    Comunica conducătorilor compartimentelor din instituție criterile de performanta stabilite prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pe baza carora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici;

25.18    Conduce lucrările de promovare/avansare in grad profesional si treapta de salarizare a funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, si in grad sau treapta profesionala a salariatilor cu contract individual de munca;

25.19    Asigura organizarea concursurilor de promovare in clasa a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea;

25.20    Tine legătură cu conducătorii compartimentelor care au in subordine debutanti, respectiv cu îndrumătorii acestora si preia la sfârșitul perioadei de stagiu toate documentele de evaluare precum si rapoartele de stagiu întocmite de funcționarii publici debutanti;

25.21    Informează Agenția Naționala a Funcționarilor Publici cu privire la demararea procedurii de organizare a concursului de ocupare a unor posturi vacante, comunicând acesteia condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse in fisa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante;

25.22    întocmește referatul si decizia de numire a comisiilor de concurs si a celor de soluționare a contestațiilor, in vederea ocupării funcțiilor publice vacante;

25.23    Asigura secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante si a celor de soluționare a contestațiilor;

25.24    Susține activitatea comisiei de disciplina si a comisiei paritare in soluționarea cazurilor si pune la dispoziția președinților celor doua comisii toate documentele solicitate;

25.25    Asigura tinerea evidentei concediilor fara plata, a absentelor nemotivate si a sancțiunilor in vederea completării in carnetele de munca, după caz;

25.26    Transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici modificările intervenite in

situația funcționarilor publici din instituție; - "    / - /    -.    / ■ , : <    « j
25.27    întocmește dosarele de pensionare pentru personalul direcției si transmite documentația necesara autorităților competente, in vederea stabilirii drepturilor de pensie (limita de varsta, anticipate, anticipate parțial, urmaș, invaliditate);

25.28    Asigura întocmirea si eliberarea legitimațiilor de serviciu;

25.29    Eliberează, la cererea persoanelor sau instituțiilor, adeverințe si alte documente prin care se atesta anumite situații ce rezulta din evidentele pe care le deține;

25.30    întocmește condicile de prezenta si le verifica;

25.31    Lunar, verifica fisele colective de prezenta din punct de vedere al legalității si al exactitatii întocmirii;

25.32    Organizează si asigura procedurile legate de depunerea jurământului de către toti funcționarii publici, conform legislației in vigoare;

25.33    Executa activitati de verificare a sesizărilor si reclamatiilor privind conduita la locul de munca;

25.34    Asigura, potrivit reglementarilor in vigoare, acordarea concediilor de studii, fara plata sau învoirilor;

25.35    Tine evidenta polițiștilor detasati si informează conducerea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu privire la modificările intervenite in situația acestora, ori de cate ori este nevoie;

25.36    Analizează utilizarea tortei de munca si propune masuri, asigurând necesarul de personal corespunzător volumului de lucrări si cerințelor de munca in limita numărului de personal aprobat si a fondului de salarii;

25.37    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

25.38    Controlează aplicarea cu strictete a normelor privind protecția muncii in concordanta cu legislația in vigoare;

25.39    Asigura masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale; urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare a Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, din punct de vedere al protecției muncii;

25.40    Răspunde de instruirea salariatilor cu atribuții in domeniul protecției muncii;

25.41    Informează operativ conducerea direcției asupra accidentelor de munca produse in instituție;

25.42    Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala la^curile de munca si reevaluează riscurile ori de cate ori sunt schimbate condițiile de munca si propune masurile de prevenire corespunzătoare ce vor alcatui programul anual de protecție a; muncii;

25.43    Asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protecția muncii, prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de munca si periodic);

25.44    Colaborează cu serviciul medical pentru cunoașterea situației imbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc si a imbolnavirilor profesionale, propunând masurile corespunzătoare;

25.45    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art.26 SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

26.1    Primește si inregistreaza petițiile cetățenilor (cereri, reclamatii, sugestii, etc.) si urmărește rezolvarea acestora in termenul legal;

26.2    Clasifica documentele pe tipuri de probleme;

26.3    Primește, inregistreaza si tine evidenta instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor si sigiliilor, asigurând repartizarea lor in cadrul serviciului;

26.4    Organizează si asigura întreținerea, exploatarea si selecționarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, in conformitate cu dispozițiile legale in materie;

26.5    Repartizează corespondenta si o preda după executarea operațiunilor de înregistrare in registrele special destinate;

26.6    Expediază corespondenta;

26.7    Organizează si desfasoara activitatea de primire in audienta a cetățenilor de către conducerea direcției;

26.8    La depunerea documentelor, eliberează petentului un bon care conține: numărul de înregistrare, data, numele petentului, adresa si telefonul la care poate fi contactat pentru eventualele completări si nelămuriri in legătură cu cele solicitate;

26.9    Informează referitor la stadiul unei lucrări si solicita lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.10    Primește si eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.11    Aduce la cunoștința conducerii propunerile, sesizările si constatările cetățenilor

privind buna desfășurare a activitatii;    ~.

26.12 Urmărește soluționarea si redactarea^ in termenul legal, a răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București către petenti;


î-'""■■4


- v. ' o-* i' '■ Z ■    <.....

26.13 întocmește lunar un raport privind situația lucrărilor scadente la nivelul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București pe care il inainteaza Directorului Executiv;

26.14    Furnizează cetățenilor, verbal, informații de interes public legate de activitatea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.15    Pune la dispoziția cetățenilor, in vederea consultării, documente ce conțin informații de interes public legate de domeniul evidentei persoanelor si care intra in competenta Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.16    Solicita de la compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, prin telefon, lămuririle necesare asupra unor probleme neclare ridicate de cetateni la ghișeul de informații;

26.17    Răspunde la solicitările telefonice ale cetățenilor cu privire la informații de interes public, in măsură in care acestea sunt de competenta Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si pot fi furnizate telefonic;

26.18    Răspunde solicitărilor de informații de interes public venite pe site-ul sau prin adresele de e-mail ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.19    Pregătește materialele pentru audiente in funcție de cererile depuse si înregistrate;

26.20    Participa la audiente si întocmește procesul verbal;

26.21    Comunica răspunsurile către cetateni in termenele stabilite de prevederile legale in vigoare;

26.22    Urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenti in timpul audientei si întocmește un raport privind rezolvarea acestora;

26.23    Colaborează cu reprezentanții mass - media din Primăria Municipiului București;


26.24    Redactează comunicate de presa;    .

26.25 Analizează si evalueaza modul in care se reflecta acțiunile întreprinse de7 către Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București in presa;

26.26 Furnizează ziariștilor orice informație de interes public care privește activitatea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.27    Organizează conferințe de presa ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.28    Informează in timp util si asigura accesul ziariștilor la activitatile si acțiunile de interes public organizate de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.29    întreține relații cu organele guvernamentale, comisiile parlamentare, partidele politice si organizațiile apolitice, in vederea informării corecte a acestora despre activitatea si


V

t

4

problemele Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, precum si a realizării unei atitudini favorabile fata de îndeplinirea funcțiilor acesteia;

26.30    întreține relații profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte organizații similare romanești sau străine;

26.31    Informează ori de cate ori este necesar, Directorul executiv asupra aspectelor referitoare la imaginea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si dinamica acesteia si se ocupa de gestionarea mediatica a crizelor ce pot afecta imaginea instituției sau a directorului;

26.32 Îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;


Art.27 COMPARTIMENTUL INFORMATICA

27.1 Desfasoara activitati de studii si documentare tehnica (informatica), in scopul cunoașterii celor mai noi tehnologii in domeniul informatic si a posibilităților de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic propriu;

27.2 Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate si secrete de serviciu;

27.3    Derulează activitati de administrare si exploatare a sistemelor informatice din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

27.4    Tine in actualitate evidenta echipamentelor, suportilor de informații si documentației tehnice din dotare;

27.5    Pune in aplicare reglementările privind confidențialitatea si protecția datelor;

27.6    Monitorizează exploatarea sistemelor informatice proprii si a rețelei locale de comunicații;

27.7    Executa, ori de cate ori se impune, activitati de instruire a întregului personal cu privire la noutățile hard si soft aparute sau implementate in munca de evidenta a persoanei;

27.8    Executa operații de instalare a sistemelor de operare software-lui de baza si de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la depanarea si repunerea in funcție a echipamentelor de calcul, impreuna cu specialiștii firmei care asigura asistenta tehnica in cadrul contractelor de service a! echipamentelor de calcul, de comunicație si de software;

27.9    întreține si actualizeaza site-ul instituției;

27.10 Implementează module informatice si norme metodologice, puse la dispoziție de Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor București, prin Serviciul pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului București;


27.11 Desfasoara activitati de studiu si documentare tehnica, in scopul cunoașterii tehnologiilor in domeniul informatic si a posibilităților de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic local;

27.12 îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;


Art.28 BIROUL JURIDIC


juridice cu caracter intern ce au


28.1 întocmește sau participă la întocmirea de legătură cu activitatea instituției;

28.2 Urmărește eficiența aplicării reglementărilor interne in activitatea de profil si face propuneri pentru perfecționarea lor, precum și pentru adaptarea continuă la legislația care reglementează domeniul de activitate;

28.3 Avizează, pentru legalitate, actele administrative emise de Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

28.4    Reprezintă si apară interesele direcției in fata instanțelor judecătorești si a altor organe jurisdictionale, ori de cate ori Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București figurează ca parte in diverse dosare date spre soluționare, potrivit legii, instituțiilor competente;

28.5    Participă la negociere si avizeaza, potrivit legii, contractele, precum si actele încheiate de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București care angajeaza răspunderea juridica a acesteia;

28.6    Urmărește si analizeaza modul de soluționare si respectare a termenelor legale de rezolvare a petițiilor adresate direcției, privind aspecte ce fac obiectul activitatii acesteia;

28.7    Verifica modul in care se aplica dispozițiile legale cu privire la apararea secretului de serviciu, modul de manipulare si de păstrare a documentelor secrete; asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si dispune masuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate;

28.8    Asigură consultanță, asistență si reprezintă instituția in favoarea careia exercita profesia, apara drepturile si interesele legitime ale salariatilor Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București in raporturile lor cu autoritati publice, instituții de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau străină;

28.9 Asigură avizarea si contrasemnarea actelor cu carater juridic, in condițiile legii;

28.10    Acordă asistenta juridica comisiei de disciplina;

28.11    Urmărește apariția actelor normative si aduce la cunoștința conducerii obligativitățile ce revin fiecărui serviciu sau compartiment;


28.13 Urmărește respectarea legalității cu privire la încetarea raportului de serviciu/ încheierea contractului colectiv de munca sau modificarea acestora;

28.14 îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;


; ,r ; fi u fi


Art.29 COMPARTIMENTUL AUDIT

29.1 Examinează legalitatea, regularitatea si conformitatea operaționala a documentelor emise de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si propune masuri si soluții pentru recuperarea pagubelor produse instituției si sancționarea celor vinovati, după caz;

29.2    Supraveghează, planifica, programează, organizează, coordonează urmărirea si controlul îndeplinirii deciziilor;

29.3    Evalueaza eficienta utilizării resurselor financiare, umane si materiale pentru îndeplinirea obiectivelor si obținerea rezultatelor stabilite;

29.4    Sprijină îndeplinirea obiectivelor instituției publice printr-o abordare sistematica si metodica prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrării;

29.5    Asigura obiectivitatea si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile direcției;

29.6 Îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art.30 COMPARTIMENTUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII

30.1    Organizează licitații publice, negocieri directe, cereri de oferte pentru achiziții de bunuri, servicii, de lucrări, conform O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, precum si H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, necesare desfășurării activitatilor tuturor compartimentelor din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

30.2    Propune Directorului Executiv spre aprobare componenta comisiilor de evaluare bunuri, lucrări si servicii ce vor constitui obiectul unei achiziții publice;

30.3    Asigura 'întocmirea documentației de participare la procedurile de achiziții pe baza caietului de sarcini, precum si a documentației primite de la compartimentele din cadrul direcției, care solicita demararea procedurilor;

30.4 Asigura întocmirea formalităților de publicitate pentru procedurile organizate si vanzarea documentației;

30.5    Asigura cu fundamentare, întocmirea “Programului anual de achiziții”;

30.6    Asigura primirea, înregistrarea si pastrarea ofertelor;

30.7    Asigura întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor si a proceselor verbale de atribuire;

30.8 Asigura comunicarea scrisa a rezultatelor procedurilor către ofertanti;

30.9 Asigura înregistrarea contestațiilor si comunicarea acestora către ministere, ofertantii implicați in procedura si către comisia de evaluare;


30.10    Trimite răspunsurile la contestații;

30.11    Asigura returnarea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție;

30.12 Asigura încheierea contractelor cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări, precum si transmiterea acestora pentru urmărire, compartimentelor de specialitate, dar si compartimentelor beneficiare;

30.13    Asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante si rezultatele acestora;

30.14    Asigura întocmirea formalităților de publicitate pentru licitație si vanzarea caietului de sarcini;

30.15    Asigura urmărirea clauzelor contractelor de asociere/colaborare încheiate conform legislației in vigoare;

30.16    Asigura întocmirea de acte adiționale la contractele de concesionare, asociere sau colaborare;

30.17    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art.31 SERVICIUL ADMINISTRATIV

31.1    Răspunde de utilizarea raționala a imobilelor si instalațiilor aferente;

31.2    Răspunde de modul de gospodărire a sediului social;

31.3    Răspunde de gospodărirea raționala a energiei electrice, apei, hârtiei si a altor materiale de consum cu caracter administrativ - gospodăresc;


31.5    Participa la întocmirea si stabilirea programului financiar si a programului de aprovizionare referitor la cheltuielile administrativ - gospodărești, cat si de asigurare a materialelor de întreținere, piese de schimb, inventar gospodăresc si rechizite de birou pentru întreaga direcție;

31.6    Răspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente si servicii;

31.7    Asigura, conform legii, contractarea serviciilor pentru curățenia si intretinerea sediilor in care isi desfasoara activitatea salariatii instituției, precum si pentru intretinerea parcului auto, a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

31.8    Tine evidenta ștampilelor si sigiliilor din dotare si verifica modul de folosire a acestora;

31.9    Asigura materialele necesare bunei desfășurări a activitatii instituției;

31.10    Gestionează si actualizeaza banca de date privind fondul imobiliar administrat;

31.11    Asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din direcție;

31.12    Obține avizele si autorizațiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevăzute de lege;

31.13    întocmește si actualizeaza permanent lista cu substanțe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

31.14    Elaborează instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor si stabilește sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;

31.15    Verifica, ca atat salariatii cat si persoanele din exterior, care au acces in instituție, primesc, cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor;

31.16    Stabilește responsabili in cadrul compartimentelor din direcție cu atribuții privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare împotriva incendiilor;

31.17    Asigura întocmirea planurilor de intervenție si condițiile pentru ca acestea sa fie operaționale in orice moment;

31.18    Asigura contactele, înțelegerile, angajamentele si planurile necesare corelării, in caz de incendiu, a acțiunii tortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri militari si cu cele ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor, sa permită accesul acestora in instituție in scop de recunoaștere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate;

31.19    Asigura si pune in mod gratuit la dispoziția tortelor chemate in ajutor, mijlocele tehnice, echipamentele de protecție individuala, substanțele chimice de stingere, precum si medicamentele necesare acordării primului ajutor;

31.21 îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

CAPITOLUL VII

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Art. 32 ATRIBUȚII GENERALE

32.1    Actualizează Registrul de evidenta a persoanelor al municipiului București, utilizează si valorifica Registrul național de evidenta persoanelor;

32.2    Furnizează, in cadrul Sistemului național informatic de evidenta populației, datele necesare pentru actualizarea Registrului național de evidenta a persoanelor;

32.3    Coordonează si controlează metodologic activitatea de evidenta a persoanelor a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ale sectoarelor municipiului București;

32.4    Controlează modul de gestionare si de întocmire a listelor electorale permanente;

32.5    Asigura emiterea cărților de identitate si a cărților de alegator;

32.6    Monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoana;

32.7 îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;


Art.33 SERVICIUL ANALIZA, ÎNDRUMARE SI CONT

33.1 Coordonează si controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sector privind eliberarea actelor de identitate, precum si a altor documente in sistem de ghișeu unic;

33.2 Coordonează organizarea, funcționarea, conservarea si exploatarea evidentelor anuale, deținute de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor de sector, in conformitate cu prevederile legale, ordinele si instrucțiunile care reglementează acest domeniu;

33.3 Monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfasurata de serviciile de sector, in scopul identificării cauzelor sau condițiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identitati false, pentru prevenirea acestor situații;

33.4 Monitorizează calitatea informațiilor cu care este actualizat Registrul național de evidenta a populației si formulează propuneri in vederea optimizării aplicațiilor informatice;


33.5    Asigura soluționarea, in termenul legal, a petițiilor cetățenilor, inclusiv a celor referitoare la activitatea si comportarea personalului direcției;

33.6    Tine legătură cu șefii serviciilor publice de sector de evidenta persoanelor, pentru cunoașterea nemijlocita a stadiului si modului de realizare a sarcinilor si atribuțiilor ce le revin;

33.7    Pe baza concluziilor rezultate din activitatea serviciilor de sector, formulează propuneri pentru imbunatatirea muncii, completarea si modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

_ 33.8 Asigura colaborarea si schimbul permanent de informații, in scopul realizării operative si de calitate a atribuțiilor de serviciu;

33.9    Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu publicul;

33.10    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerilor de informații clasificate;

33.11    Desemnează un reprezentant pentru a participa la concursurile pentru încadrarea posturilor vacante din specialitatea de evidenta a persoanelor;

33.12    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, cu documentele rezultate din activitatea de profil;

33.13    Monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoana;

33.14    Centralizează si transmite Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor situațiile statistice si rapoartele de analiza ce privesc activitatea de evidenta a persoanelor desfasurata la nivelul municipiului București;

33.15    Controlează modul de gestionare si de întocmire a listelor electorale perhnanehte;.

33.16 Coordonează si urmărește activitatea de inmanare a cărților de alegator:

33.17 îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art.34 SERVICIUL ACTUALIZARE-VALORIFICARE BAZA DATE

34.1    Actualizează Registrul de Evidenta a Persoanelor a municipiului București;

34.2    Comunica date referitoare la persoane fizice, solicitate de instituțiile cu atribuții in domeniul apararii, siguranței naționale si ordinii publice, justiție, de administrațiile financiare, de agenții economici, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice, in temeiul legii;

34.3    Colaborează cu structurile subordonate Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, ale Serviciului public comunitar, pentru eliberarea si evidenta pașapoartelor simple, ale Serviciului public comunitar, regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, pentru realizarea.sșarcinilor comune, precum si in scopul optimizării

activitatii specifice;
34.4    Asigura soluționarea petițiilor pe probleme specifice;

34.5    Formulează propuneri pentru imbunatatirea muncii, completarea si modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

34.6    Participa, atunci când este cazul, la controalele metodologice privind activitatea de soluționare a cererilor de eliberare a cărților de identitate de către serviciile publice comunitare de sector;

34.7    Primește cererile si documentele necesare, preia imaginile cetățenilor, actualizeaza baza de date cu informațiile referitoare Ia persoana, generează lotul de producție, actualizeaza baza de date cu raportul de producție si cu data inmanarii; eliberează acte de identitate si cârti de alegator, in cazul unor situații deosebite;

34.8    Colaborează cu autoritati ale administrației publice locale, cu atribuții pe linia întocmirii si eliberării documentelor de identitate, mișcării populației si evidentei acesteia;

34.9    Efectuează verificările solicitate cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor si au fost reținute sau arestate, suspecte sau prinse in flagrant, victime ale unor accidente sau infracțiuni, readmise, etc.;

34.10    Efectuează verificări cu privire la persoana in dosarele de schimbare de nume sau de transcriere a certificatelor de stare civila procurate din străinătate;

34.11    Colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Politiei Romane ori cu alte structuri ale Ministerului Administrației si Internelor, pentru realizarea atribuțiilor comune;

34.12    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerilor de informații clasificate;

34.13    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;

34.14    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

35.1 îndruma si controlează conform Metodologiei nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, intreaga activitate de stare civila din municipiul București ) .... -

V'^19

35.2    Urmărește modul de rezolvare a deficientelor consemnate in procesul verbal avand ca finalitate indreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civila;

35.3    Efectuează controale tematice, precum si verificări periodice privind gestiunea certificatelor de stare civila la sectoarele 1 - 6;

35.4    întocmește situațiile statistice periodice, precum si analizele semestriale, privind volumul activitatii de stare civila din București, pe care le inainteaza Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor;

35.5    Primește, verifica si distruge certificatele de stare civila completate greșit si anulate, trimise de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;

35.6    Asigura prezenta unui reprezentant la predarea - primirea gestiunii de stare civila, la schimbarea din funcție a ofițerilor de stare civila sau când, din diferite motive, ofițerul de stare civila trebuie înlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile;

35.7    întocmește si expediază întreaga corespondenta de stare civila;

35.8    întocmește referate cu concluziile rezultate in urma verificărilor si investigațiilor efectuate in dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativa si face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Primarului General spre aprobare;

35.9    Verifica modul de întocmire de către serviciile publice comunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civila procurate din străinătate si le inainteaza Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor spre aprobare;

35.10    Avizează cererile de reconstituire si întocmire ulterioara a actelor de stare civila;

35.11    Organizează instruirea ofițerilor de stare civila pentru perfecționarea pregătirii profesionale atat din aparatul propriu, cat si de la sectoare pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu ocazia dezbaterii principalelor prevederi ale actelor normative care reglementează regimul actelor si faptelor de stare civila;

35.12    Desemnează un reprezentant care sa participle la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate in domeniul stării civile;

35.13    Asigura colaborarea si schimbul permanent de informații, in scopul realizării operative si de calitate a atribuțiilor de serviciu;

35.14    Oferă informații de specialitate in cadrul programului de relații cu publicul;

35.15    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si dispune masuri de prevenire a scurgerii de informații.

35.16 îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art.36 SERVICIUL ÎNDRUMARE SI CONTROL STARE CIVILA

36.1    întocmește graficul de control anual asupra activitatii desfășurate de serviciile de stare civila al primăriilor sectoarelor 1-6;

36.2    îndruma si controlează conform Metodologiei nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, întreaga activitate de stare civila din municipiul București, prin confruntarea actelor de stare civila cu documentele primare care au stat la baza intocmirii lor;

36.3    Verifica sentințele judecătorești precum si modul in care acestea au fost înscrise pe actele de stare civila (divorțuri, tagada paternitatii, stabilirea filiației, încuviințarea purtării numelui, contestarea recunoașterii de filiație, anulari, completări, adopții, desfacerea adopțiilor, anulari de adopții, schimbări de nume din străinătate);

36.4    Verifica declarațiile de recunoaștere a filiației;

36.5 Verifica dispozițiile de rectificare si modul de înscriere a acestora pe actele de stare civila;

36.6    Verifica dispozițiile de schimbare de nume pe cale administrativa si modul de înscriere a acestora pe actele de stare civila;

36.7    Verifica comunicările emise de Parchet sau organele de politie privind identificarea cadavrelor neidentificate;

36.8    Verifica modul de înscriere a mențiunilor pe marginea actelor de stare civila ca urmare a căsătoriei, decesului, divorțului, recunoașterii, tagadei paternitatii, inclusiv purtării numelui, schimbării de nume pe cale administrativa, stabilirii de filiație, adopției, etc;

36.9    Verifica modul de înscriere a mențiunilor privind cetatenia romana( renunțări, retrageri, redobândiri, acordări);

36.10    Verifica asigurarea securității certificatelor de stare civila la primăriile sectoarelor 1-6, gestionarea si eliberarea certificatelor de stare civila prin confruntarea actelor si cererilor cu registrele desfasuratoare cu certificatele de stare civila;

36.11    Urmărește lista certificatelor de stare civila disparate in alb de la alte primarii;

36.12    Verifica corespondenta înregistrata, modul acesteia de soluționare in termen si in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

36.13    Verifica modul de păstrare a registrelor de stare civila si a opiselor alfabetice pentru nașteri, casatorii, decese precum si a celorlalte documente primare si lucrări de stare civila;

36.14    Verifica modul de atribuire a codurilor numerica personale si întocmirea formațiilor de

rectificare a CNP atribuite greșit;    ;;;

36.15    Verifica întocmirea si completarea opiselor alfabetice de naștere, căsătorie, deces si urmărește înaintarea in termen a exemplarului II la ^Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor;
.ll 0


ZI


n P A /. /a n,


36.16    întocmește procese - verbale de control de fond, de gestiune si tematice si stabilește masuri pentru îndepărtarea erorilor, urmărește modul de ducere la îndeplinire a sarcinilor lasate cu termene precise de rezolvare;

36.17    Participa la predarea - peluarea gestiunii de stare civila, la schimbarea din funcție a ofițerilor, sau când, din diferite motive, ofițerul de stare civila trebuie înlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile;

36.18    Aduce la cunoștința conducerii instituției si participa la verificările si cercetările ce se efectuează in cadrul dispariției unor documente de stare civila cu regim special;

36.19    Centralizează si întocmește situațiile statistice precum si sintezele ce conțin activitatile desfășurate lunar, trimestrial si anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;

36.20    întocmește pentru sectoarele 1 - 6 necesarul de registre de naștere, căsătorie, deces, de certificate de stare civila si de cerneala speciala pentru anul următor pe care il comunica I.N.E.P ;

36.21    întocmește necesarul de materiale auxiliare pentru sectoarele 1 - 6 si pentru Direcția de Stare Civila a D.G. E.P - .M.B.( opise, formulare tipizate );

36.22    Ridica si distribuie sectoarelor 1-6 comanda de materiale (registre, certificate, cerneala speciala ) de la depozitul I.N.E.P. pe baza proceselor - verbale de predare - primire;

36.23    Organizează instruirea ofițerilor de stare civila pentru perfecționarea pregătirii profesionale a acestora;

36.24    Primește si distribuie sectoarelor 1-6 listele de coduri numerice precalculate (CNP) si controlează modul de atribuire, gestionare si înscriere a codurilor in actele de stare civila;

36.25    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si dispune masuri de prevenire a scurgerii de informații;

36.26    Comunica Serviciului Contabilitate si Serviciului Administrativ suma estimata necesara achiziționării de materiale de stare civila, pentru anul următor;

36.27    Primește, verifica si distruge certificatele de stare civila greșit completate si anulate, trimise de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;

36.28 Asigura soluționarea petițiilor pe probleme specifice;

36.29    Desemnează un reprezentant care sa participle la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate in domeniul stării civile;

36.30    Asigura colaborarea si schimbul permanent de informații in scopul realizării operative • si de calitate a atribuțiilor de serviciu;

36.31 Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu publicul;

36.32    Asigura construirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;

36.33    Soluționează alte sarcini prevăzute de lege, încredințate de Consiliului General al Municipiului București;

36.34    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art. 37 COMPARTIMENTUL MENȚIUNI DE STARE CIVILA

37.1    întocmește si expediază extrase pentru uzul organelor de stat care isi exercita dreptul de a le solicita;

37.2    Efectuează verificări in arhiva de stare civila;

37.3    înregistrează comunicările de mențiuni primite de la primăriile sect. 1 - 6;

37.4    Claseaza comunicările de mențiuni la filele in ordinea anilor, faptelor de stare civila produse, precum si a sectoarelor;

37.5    înscrie pe actele de stare civila mențiunile de stare civila;

37.6    Scade lucrările in registrul de intrare - ieșire si le claseaza in arhiva proprie;

37.7    întocmește referatul de restituire a comunicărilor de mențiuni ce nu pot fi aplicate pe acte din diverse motive, expediază lucrarea la sectorul care a comunicat-o in vederea întocmirii unei mențiuni corecte;

37.8    înregistrează in registrul special comunicările de mențiuni privind cetatenia romana (renunțări, redobândiri, acordări, retrageri) primite de la I.N.E.P., claseaza la filele din registre si operează mențiunile respective pe actele de stare civila, completează datele in formularul tip de comunicare de mențiune si o inainteaza la exemplarul I al registrului de stare civila - sectoarele 1 - 6 );

37.9    Verifica telefonic actele de stare civila, la solicitarea organelor de politie din București si din tara, cat si din oficiu;

37.10    Informează si furnizează relații de stare civila publicului care se adreseaza direct compartimentului;

37.11    înregistrează corespondenta sosita din străinătate, verifica si întocmește extrase pentru uzul organelor de stat si le inainteaza la I.N.E.P. ;

37.12 Primește procesele verbale de predare - primire a registrelor si opiselor de stare civila exemplarul II, le înregistrează in registratura proprie si le claseaza;


37.13 Aranjeaza si ordonează registrele si opisele pe sectoare, pe fapte, pe arjpsi pe număr de act;    ;;    ................ .....nu ri 0 UnJ? . ftA


37.14    Etichetează registrele si opisele alfabetice;

37.15    Tine evidenta registrelor de stare civila, completând periodic registrul de inventar;

37.16    Se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute ori distruse - parțial sau total - după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor inscrise;

37.17    Inventariază registrele (exemplarul II) si opisele al căror termen de păstrare a expirat, in vederea predării acestora la Arhivele Naționale;

37.18    Preda registrele (exemplarul II) la Arhivele Naționale, după expirarea termenului legal de păstrare de 100 ani;

37.19    Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu publicul;

37.20    Primește procesele - verbale de predare - primire a registrelor si opiselor de stare civila exemplarul II de la sectoarele 1-6, asigurând securitatea si conservarea acestor documente.

37.21    Asigura soluționarea petițiilor pe probleme specifice;

37.22    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art.38 SERVICIUL SCHIMBĂRI DE NUME, TRANSCRIERI, RECONSTITUIRI, DISPENSE

38.1 Verifica modul de întocmire de către serviciile publice comunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civila procurate din străinătate si le inainteaza la I.N..E.P. spre aprobare;

38.2 întocmește referate cu concluziile rezultate in urma verificărilor si investigațiilor efectuate in dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativa si face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Primarului General spre aprobare;


38.3 Elaborează proiectul de dispoziție de schimbare de nume in vederea semnării de către rimarul General;

38.4 Comunica sectoarelor 1-6 dispozițiile de schimbare de nume;

38.5 Avizează cererile de reconstituire si întocmire ulterioara a actelor de stare civila;

38.6    Primește dosarele de dispensa de varsta si grad de rudenie, le analizeaza Si

întocmește un referat de acordare sau respingere a dispensei;    .    7:

38.7    Elaborează proiectul de dispoziție de acordare a dispensei de varsta sau grad de

rudenie in vederea semnării de către Primarul General;    z „    x

38.8    Oferă informații de specialitate in cadrul programului de relații cu publfSuIr</..............._.........r\..... a


b J, i


38.10    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

38.11    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

CAPITOLUL IX

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT (economic) SI ALE COMPARTIMENTELOR AFLATE IN SUBORDINE DIRECTA

Art.39 ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT (economic)

39.1    Răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

39.2    Asigura întocmirea actelor justificative si a documentelor contabile, cu respectarea (Q dispozițiilor legale;

39.3    Asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate, in funcție de natura documentelor;

39.4    Asigura evidențierea corecta a rezultatelor economico-financiare;

39.5    Asigura verificarea tuturor operațiunilor avute cu alte instituții sau societăți comerciale;

39.6    Asigura corectarea ‘înregistrărilor eronate in evidentele contabile, precum si înlăturarea erorilor din balanțele de plata, bilanțuri sau diverse situații;

39.7    Asigura respectarea obligațiilor ce deriva din legile cu caracter fiscal, stabilește si vireaza impozitele si taxele către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sanatate, fonduri speciale, etc., in mod complet si la termenele stabilite;

39.8    Asigura urmărirea si executarea la timp a debitelor, precum si urmărirea recuperării lipsurilor constatate in gestiuni;

39.9    la masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerilor de bunuri materiale sau bănești;

39.10    Asigura întocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;

39.11    Controlează utilizarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate plătii salariilor si a altor drepturi de personal;

39.12    Verifica si semnează actele in baza carora se fac încasările si plățile»/contracte economice, documentele contabile pe baza carora se fac înregistrările, precum si situațiile.

39.13    Urmărește la timp extrasele de cont si le verifica pe acestea si documentele însoțitoare;

39.14    Asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli, in general, sau din care deriva direct sau indirect angajamente de plata;

39.15    Asigura evidențierea corecta si pe categorii, a veniturilor încasate, precum si virarea acestora la termen, pe destinațiile legale;

39.16    Exercita controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate din casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea operațiunilor de plata, luând masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor, atunci când este cazul;

39.17    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare desfășurării in bune condiții a activitatii instituției, in limita creditelor bugetare aprobate;

39.18    Răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

39.19    Răspunde de încadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, conform clasificatiei bugetare;

39.20    Răspunde de raportarea lunara la direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, privind modul in care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

39.21    Răspunde de întocmirea si transmiterea către ordonatorul principal de credite a raportului explicativ, al dărilor de seama si bilanțurilor contabile trimestriale si anuale, a execuțiilor bugetare lunare, potrivit prevederilor legale;

39.22    Controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si bănești, in scopul prevenirii distrugerilor, pierderilor si risipei;

39.23    Asigura clasarea si pastrarea in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile;

39.24    Face propuneri privind comisiile de inventariere si urmărește modul de desfășurare a acestora, luând masurile ce se impun pentru a fi in conformitate cu prevederile legale;

39.25 Răspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozițiilor legale;

39.26 Răspunde de aplicarea elementelor de salarizare si întocmire a fiselor posturilor pentru personalul din subordine, precum si de situația disciplinara;

39.27 Organizează inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale ale direcției si urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor acesteia;


39.28 Analizează activitatea economico-financiara pe baza de bilanrsi st&bileste masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiare;39.29    Elaborează bugetul anual, centralizând propunerile compartimentelor din cadrul direcției;

39.30    Planifica investițiile, precum si modul de rambursare a creditelor angajate de instituție, conform datelor furnizate de Serviciul Contabilitate, Compartimentul Financiar si Compartimentul Investiții, Achiziții;

39.31    Urmărește eficienta folosirii fondurilor alocate de la buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli;

39.32    Urmărește cheltuielile, corectând continuu bugetul instituției si previne angajarea acestuia in lucrări fara acoperire financiara;

39.33    Analizează nivelul cheltuielilor, ținând cont de prioritățile de investiții, dotări si achiziții ale direcției;

39.34    Vizeaza lunar lista de cheltuieli, intocmita de Serviciul Contabilitate si de Compartimentul Financiar;

)    39.35 întocmește lucrări de raportare periodica, cu privire la situația financiar-contabila a

direcției;

39.36    Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul direcției, pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor rezultate din prezentul Regulament de Organizare si Funcționare;

39.37    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art. 40 SERVICIUL CONTABILITATE

40.1 Răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;


40.2 Asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea bunurilor ateriale si ia toate masurile legale pentru recuperarea pagubelor produse direcției;

40.3 întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmărește concordanta dintre acestea;

40.4 Prezintă spre aprobare conducerii direcției, bilanțul contabil si raportul explicativ; participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul verbal de analiza;

40.5 Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar gestionare efectuate de organele in drept;    J/lu


40.7    Organizează si exercita controlul gestionar prin sondaj a gestiunilor din direcție;

40.8    Sesizează direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul P.M.B. asupra cazurilor in care conducerea direcției nu a luat masuri pentru stabilirea răspunderii materiale si recuperarea pagubelor sau in cazul unor fapte deosebit de grave privind integritatea patrimoniului;

40.9    Urmărește permanent stocurile de valori materiale si ia masuri de reducere a stocurilor supranormative, fara mișcare si disponibile;

40.10    Participa la evaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate;

40.11    Asigura prelucrarea automata a datelor conform documentelor tehnice de exploatare;

40.12    Editează rapoartele si listele de control pentru activitatea de contabilitate, gestiune, stocuri, evidenta mijloacelor fixe;

40.13    Urmărește realizarea obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București cu finanțare integrala sau in completare de la bugetul local sau de stat;

40.14    Analizează împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul direcției, modul de Realizare a planului de investiții si ia masurile necesare pentru realizarea acestuia;

40.15    Efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza carora întocmește proiectul de buget anual, defalcate pe trimestre;

40.16    întocmește lunar propunerile de necesar de fonduri;

40.17    la masurile necesare, împreuna cu celelalte compartimente funcționale, ca direcția sa-si desfasoare activitatea, astfel incat cheltuielile de producție si circulație sa nu depaseasca prevederile de la buget;

40.18    Asigura respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate;


40.19 Răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare si ia masurile necesare pentru revenirea formarii de noi imobilizări;

40.20 Mobilizează rezervele existente si răspunde pentru rezervele financiare ale direcției;

40.21 Asigura efectuarea corecta si la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe si circulante, mijloacele bănești, fondurile proprii si alte fonduri, debitori, creditori si alte decpntari, investițiile, cheltuielile bugetare si veniturile;    A ' '

40.22    întocmește trimestrial si anual, bilanț contabil si coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea;

40.23    Executa controlul financiar preventiv, conform dispozițiilor legale;fi \ I< p. „.<'0'"' JU-3—    n $ I40.24    Asigura si răspunde de efectuarea corecta a calculului privind drepturile bănești ale salariatilor, a reținerilor din salarii si a obligațiilor fata de bugetul de stat si local, asigurările sociale si alte fonduri speciale;

40.25    întocmește documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

40.26    Asigura fondurile necesare, in limita creditelor aprobate, realizării planului de investiții;

40.27    Asigura respectarea încadrării in limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atat cantitativ, cat si valoric, pe obiective de investiții;

40.28    Asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si investiții;

40.29    la masurile corespunzătoare pentru încasarea intr-un termen cat mai scurt a contravalorii serviciilor prestate, precum si a chiriilor pentru spatiile inchiriate de către direcție;

40.30    Tine evidenta veniturilor încasate pe categorii, conform clasificatiei bugetare si raportează la sfârșitul lunii veniturile încasate si virate la bugetul de stat si local;

>

40.31    întocmește lunar execuția bugetara si o inainteaza la direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

40.32    Participa la lucrările de întocmire a bilanțului contabil trimestrial si anual;

40.33    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar - gestionare, efectuate de organele in drept;

40.34    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

Art.41 COMPARTIMENTUL FINANCIAR

41.1    Asigura si răspunde de efectuarea corecta si la timp a calculului si plătii salariilor si ^celorlalte drepturi de personal;

41.2    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept;

41.3 Asigura respectarea incadrarii in limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atat cantitativ, cat si valoric, pe obiective de investiții;

41.4    Asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si investiții;


bugetul de


41.5    Asigura plata la termen a sumelor care constituie obligația direcției stat si local, asigurări sociale, fonduri speciale si alte obligații fata de terti;

II11 ii
41.6 îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare;

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE.

Art.42 (1) Atribuțiile întregului personal al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București sunt prevăzute in fisele posturilor;

(2) Pe baza extraselor din prezentul regulament, șefii structurilor subordonate Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, întocmesc fisele posturilor pentru toate funcțiile din structura, care vor fi aprobate de Directorul executiv;

Art.43 Personalul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este constituit din funcționari publici si personal contractual conform reglementarilor in vigoare;

Art.44 Personalul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este obligat sa cunoască si sa aplice întocmai prevederile prezentului regulament, in capitolele referitoare la activitatea proprie.

Art.45 Prevederile prezentului regulament se modifică si completează in conformitate cu actele normative apărute ulterior.