Hotărârea nr. 134/2009

HOTARAREnr. 134 din 2009-04-13 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI A TERENULUI DE 40 MP PE CARE VA FI AMPLASATA CABINA CAP LINIE RATAB - STR. SF. GHEORGHE


Consiliul General al Municipiului Bucurdști

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport București a terenului de 40 mp. pe care va fi amplasată cabina cap linie RATB -Str. Sf. Gheorghe

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană și avizul! Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Suprafața de teren de 40 mp. aparținând domeniului public al Municipiului București, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se dă în administrarea Regiei Autonome de Transport București, în vederea amplasării cabina cap linie în care va funcționa și un punct de vânzare titluri de călătorie RATB.

Art.2 Desfășurarea altor acte de comerț decât cele stabilite prin obiectul de activitate al Regiei Autonomele Transport București, atrage după sine revocarea dreptului de adjy^Sfr-are.^

X \

B-dul Regina Elisabeka 47, sector 5, București, România; tel| +4(^21305 55 00) wviw.tawuresti-primaria.ro

!\Â)

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murg Călin

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2- Cerința de calitaticonf.'HGfed25?95 este </ S ‘, rH    ;

-    A 44‘” asigurare,a rezișteritSișjstaj2i|itafii,