Hotărârea nr. 133/2009

HOTARAREnr. 133 din 2009-04-13 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 227/2008 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2009 MODIFICA ANEXA 1 DIN HCGMB NR. 227/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 227/2008 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, pentru anul 2009

Având în vedere expunerea-de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    '

în conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. 4 și alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUNCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. III Prezenta hotărâre se va comunica Primăriilor sectoarelor 1 - 6 și instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București și va fi adusă la îndeplinire de acestea precum și de direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și se aduce la cunoștință publică, conform legii.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

3oo3


Aiicâu ia H.C.G.M.B. nr..............c/i.i...................pentru modificarea H.C.G.M.B. nr. 227/08.05.2008

privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 2009

1 .în cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

1

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intem și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13

tone

0

86

0

107

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

86

238

107

297

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

238

335

297

418

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

335

757

418

946

II.

Vehicule cu 3 axe

1. Masa nu mai puțin de 15tone, dar nu mai mult de 17 tone

86

150

107

187

2. Masa nu mai puțin de

17tone, dar nu mai mult de 19 tone

150

307

187

383

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

307

398

383

497

4. Masa nu mai puțin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

398

613

497

766

5. Masa nu mai puțin de 23 de tone, dar nu mai mult d&®f3eS tone

613

VA

953

766

1.191

— -

6. Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

613

953

766

1.191

III.

Vehicule cu 4 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 detone, dar nu mai mult de 25 de tone

398

404

497

504

2. Masa nu mai puțin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

404

630

504

787

3. Masa nu mai puțin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

630

1.000

787

1.249

4. Masa nu mai puțin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

1.000

1.483

1.249

1.853

5. Masa nu mai puțin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

1.000

1.483

1.249

1.853

2. In cazul unei combinații de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfacu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:rn


Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operațiunile de transport intern și internațional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau

un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14

tone

0

0

0

0

2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone k    "

0

40

0

49

4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

40 7

89

49

111

5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

89

208

111

259

6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

208

268

259

335

7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

268

484

335

604

8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

484

848

604

1.060

II.

Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

84

194

104

242

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

194

318

242

397

3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone

318

468

397

584

4. Masa nu mai puțin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

468

564

584

704

5. Masa nu mai puțin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

564

925

704

1.156

6. Masa nu mai puțin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

925

1.284

1.156

1.605

7. Masa nu mai puțin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone

1.284

1.949

1.605

2.436

8. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.284

1.949

1.605

2.436

III.

Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 detone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.022

1.422

1.277

1.777

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.422

1.932

1.777

2.415

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

904

1.254

1.129

1.567

J. Masa nu mai putimde 38 de

•1.254

1.734

1.567    | 2.167

tone, dar nu mai mult de 40 de tone

3. Masa nu mai puțin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.734

2.565

2.167

3.206

V.

Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

514

622

642

777

2. Masa nu mai puțin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

622

928

777

1.160

3. Masa nu mai puțin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

928

1.477

1.160

1.846

3. în vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile și operatorii de transport rutier, așa cum sunt aceștia definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2009, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului 2009 cel puțin o operațiune de transport rutier internațional.