Hotărârea nr. 132/2009

HOTARAREnr. 132 din 2009-04-13 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A SENTINTEI CIVILE NR. 677/26.01.2007, PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI, SECTIA A VIII-A CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL ANULEAZA PARTIAL HCGMB NR. 138/2006 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010

HOTĂRÂRE

privind punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 677/26.01.2007, pronunțată de Tribunalul București, Secția a Vlll-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ și Fiscal

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București șî 'raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane; J

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; r\

Ținând seama de Sentința civilă nr 677/26.01.2007 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VIII -a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ și Fiscal, respectiv Sentința civilă nr. 6368/15.10.2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VIII - a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se ia act de Sentința civilă nr. 677/26.01.2007, pronunțată de Tribunalul București, Secția a Vlll-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ și Fiscal, prin care se anulează parțial Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 138/01.06.2006 și anexele, numai în ceea ce privește desființarea funcției de director adjunct la Administrația Grădina Zoologică.

Art.2 Organigrama, numărul total de posturi, numărul posturilor de conducere și statul de funcții ale. Administrației Grădina Zoologică se completează cupostul de director adjunct, conform prevederilor art. 1.

Art.3 Atribuțiile funcției de director adjunct se vor stabili de către directorul instituției, prin fișa postului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care completează Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 138/01.06.2006.

Art.4 Direcțiile de cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Grădina Zoologică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-prirna_ria.ro

Pag 2

ANEXA la H.C.G.M.B. nr. /V ti ?cc‘J

Regulamentul de Oiganizare si Funcționare al Administrației Grădina Zoologică se completează astfel:

DIRECTORUL ADJUNCT îndeplinește următoarele atribuții:

-    promovează activitatea de educație în rândul publicului menținând o legătura permanentă cu instituțiile de învățământ preșcolar, școlar, liceal și universitar;

-    asigură vizitarea permanentă si creșterea nivelului de cunoaștere a publicului furnizând informații științifice referitoare la colecția Grădinii Zoologice prin elaborarea de proiecte pentru educarea în spirit ecologic a publicului prin programe adecvate, panouri tematice, prelegeri educaționale alte activitati cu caracter zoo educațional;


-    prezintă trimestrial conducerii Administrației Grădina Zoologică gradul de îndeplinire al indicatorilor privind creșterea nivelului educațional al persoanelor instruite în baza programelor elaborate;

-    inițiază și urmărește derularea de programe de sponsorizare a Administrației Grădina Zoologică;

-    elaborează proiecte finanțate prin fonduri structurale in domeniul educației. Proiectele de educație elaborate le supune avizării comitetului etic și aprobării conducerii instituției;

-    derularea proiectelor aprobate revin în responsabilitatea directorului adjunct;

-    realizează proiecte finanțate prin fonduri structurale în domeniul cercetării, răspunde de obținerea avizului necesar pentru desemnarea Administrației Grădina Zoologică ca Unitate de Cercetare în domeniul său de activitate. Proiectele de cercetare le supune spre avizare comitetului etic si aprobate de conducerea instituției, Derularea proiectelor de cercetare aprobate revin directorului adjunct;

-    în vederea asigurării elaborării normelor privind desfășurarea activității instituției elaborează proceduri specifice privind controlul managerial intern si răspunde de actualizarea permanenta a acestuia. Elaborează proiecte de conservare a speciilor de animale sălbatice periclitate;

-    organizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare programe de formare profesională cursuri de calificare la locul de muncă pentru meseriile de: îngrijitor animale sălbatice, operator DDD și alte meserii specifice, finalizate prin certificate de calificare și recunoaștere națională, în condițiile legii.

-    îndeplinește și răspunde de îndeplinirea altor sarcini transmise de directorul Administrației Grădina Zoologică sau rezultatele din actele normative