Hotărârea nr. 131/2009

HOTARAREnr. 131 din 2009-04-13 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 344/2008 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE PARTENER, LA PROIECTUL CU FINANTARE NERAMBURSABILA OPEN CITIES IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL URBACT II

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 344/2008 privind participarea Municipiului București, în calitate de partener, la proiectul cu finanțare nerambursabilă OPEN CITIES în cadrul Programului Operațional URBACT II

Având în vedere expunerea1 de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate'âl'Direcției Integrare Europeană;

Văzând raportul Comisieipentru relația cu Uniunea Europeană, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul art. 3,6-alin. (2) Ijt. e), art. 36 alin.;(7) lit. jc);și art. 45;alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 344/2008 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se alocă din bugetul Consiliului General al Municipiului București suma de 11.530 euro necesară pentru derularea proiectului OPEN CITIES.

Art.ll Celelalte prevederi' ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 344/2008 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data ^e4-3^k^009.


9

■î’l

PREȘEDINTE 0^ ȘEDI^T-fc^^

‘    \Aț MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin

București, 13.04.2009 Nr. 131


V>':

\ x


SECRETAR GENERAL 3IULUI BUCU TudorToma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro