Hotărârea nr. 130/2009

HOTARAREnr. 130 din 2009-04-13 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRARE, PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2009 SE SUSPENDA EXECUTAREA PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 292/2009

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură cetrecesită cofinantare locală pe anul 2009

Având în vedere expunerea-de motive a Primarului General al

Municipiului București și raportul Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului;București;R-,

în conformitate cu prevederile art. 32 ‘ și art? 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 81 și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor, se repartizează suma de 143.820,00 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, astfel:

Sectorul 1: 0

Sectorul 2: 20 milioane RON

Sectorul 3: 29 milioane RON

Sectorul 4: 20,86 milioane RON

Sectorul 5: 45 milioane RON

Sectorul 6: 29 milioane RON

Art.2 Primăriile sectoarelor vor transmite Primăriei Municipiului

București, odată cu propunerea de repartizare a sumelor pentru anul 2010,

situația utilizării sumelor repartizate conform art. 1.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Directorului Direcției Generale a 1

Finanțelor Publice a Municipiului București, Prefectului Municipiului București și Consiliilor sectoarelor Municipiului București.

. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTE DE Murg


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma
București, 13.04 D09 Nr. 130


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

o


■■fe ■    W ■    „    ■■■■■ HA    4 ■

Pnmana Municipiului București

Secretar General

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 13; tel.centrală: 305 55 00, int. 1105; fax: 305 55 13 http://www.bucuresti-primaria.roMUN*r Pi: •. P'PP JREȘTI CX.BI-? -!"i; S^ERAL

, N;    5^5x6 #

2OoS. Li,> - VȚ......

.....    NOTĂ

în atenția Consiliului General al Municipiului București

Prin adresa nr. 2909/6/22.05.2009 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B. sub nr. 1582/25.05.2009 Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne înștiințează că Tribunalul București, secția a -IX- a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 16886/3/2009, a dispus suspendarea HCGMB nr. 130/13.04.2009 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pe anul 2009.

De asemenea, în adresă se menționează că potrivit soluției consemnate în condica de prezență a ședinței din data de 21.05.2009, instanța “suspendă executarea HCGMB nr. 130/13.04.2009 până la pronunțarea instanței de fond”.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTICătre,

COMISIA JURIDICA A CGMB

Spre știință,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TUDOR TOMA

DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA-DIRECTIA BUGET BUZDUGA DUMITRU

Prin prezenta va comunicam , ca Tribunalul București secția alXa CAF, in dosarul nr. 16886/3/2009, a dispus suspendarea HCGMB nr. 130/13.04.2009 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si pentru susținerea proicteior de infrastructura ce necesita cofinantare locala pe anul 2009.

Potrivit soluției consemnate in condica de ședința din data de 21.05.2009, instanța ‘ 'suspenda executarea HCGMB nr. .130/13.04.2009 privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si pentru susținerea proicteior de infrastructura ce necesita cofinantare locala pe anul 2009 pana la pronunțarea instanței de fond ’ ’

Prin urmare, efectele suspendării executării hotărârii atacate, in conformitate cu dispozițiile art.14 alin.4 din Legea nr.554/2004 care statueaza ca”hotararea prin care se pronunța suspendarea este executorie de drept.Ea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare.

Recursul nu este suspensiv de executare. ”