Hotărârea nr. 13/2009

HOTARAREnr. 13 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CAROL KNAPPE NR. 40, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str, Carol Knappe nr. 40, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul.de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare frăpbrtuî Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică, de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 8/1/20/R/02.12.2008;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 94/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 2921/325/03.07.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 733412/30.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 7081/24.04.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Carol Knappe nr. 40, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S = 9500 mp. din care suprafața terenului care a generat documentația S = 320,93 mp. proprietate privată persoană fizică.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Rmaxh = P + 2E

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 75%; CUTmax = 2,95; Rmaxh = S + P + 3E + 4R.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ărt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

V


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


SMC certificat ISO 9001:2000

V

UKAS

IKVnONMTMrAl

MMAbtMtNT

001

SMM certificat IS014001: 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 681635/2008

AVIZ DE URBANISM nr, 8/1/ 20/ R/ 02.12.2008

PUZ - Str. Carol Knappe nr. 40, Sector 1 Prezentul aviz înlocuiește Avizul de urbanism nr. 8/1/ 20/ 05.03.2008

BENEFICIAR:    Dl. loan Toșa

ELABORATOR: SC Pro Habitat 4D srl

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 9500,0 mp, din care S = 320,93 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoană fizică

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în partea de nord a municipiului București, sectorul 1, în apropierea str. Turda, având la nord str. Carol Knappe.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona L2a (locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetreior de protecție).

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 45%; CUT max = 1,3; RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe colective

INDICÂTORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 75%; CUTmax = 2,95; RmaxH = S+P+3E+4R.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.    '

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Referent, Floriana NăstaseARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE-EĂIRAȘCU


LEGENDA


-    DELIMITARE LOT

4 retragere

-    ACCES LOTURI


TROTUAR


—I FM


U.T.RJ

. >01=75%


S teren=322,14 mp <
S consl.=240 mp S desf.=95O mp _ RmaxH=S+P+3E+4R