Hotărârea nr. 129/2009

HOTARAREnr. 129 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2009 RECTIFICATA PRIN HCGMB NR. 187/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 291/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 334/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 344/2009

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009

Având în vedere Raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice

și de disciplină din cadrul ConsiliuJjLiT^bșral al Municipiului București;

în conformitate cu prevedenjgjtegii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale;    J. ■    J

în temeiul prevederilor arț, .36 alin, (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea

administrației publice locale, nr. 215/2001,' republicată, cu modificările și completările ulterioare.

r CQNSILlUbGENERAL AU MUNICIPIULUI BUCUREȘTII : HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, pe total și pe componente, astfel:

mii Iei

BUGET GENERAL ( conform anexei 1.1)    5.345.252,69

din care:

3.408.724,90

3.408.724,90

3.408.724,90


1.Bugetul local

VENITURI

CHELTUIELI

2. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local    1

,059.494,79

059.494,79

472.591,50

27.750,29

559.051,00

102,00

.059.494,79

1.823,00

1.823,00

1.823,00


VENITURI    1

Venituri proprii

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale Subvenții incluse în bugetul local(se scad la consolidare) Donații și sponsorizări

CHELTUIELI    1

3.Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii VENITURI CHELTUIELI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.;

4.    Bugetul împrumuturilor externe'    1.291.510,00

DISPONIBIL la 31.12.2008 Șl TRAGERI    1.291.510,00

CHELTUIELI    1.291.510,00

5.    Bugetul fondurilor externe nerambursabile    661,00

VENITURI    661,00

CHELTUIELI    661,00

6. Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local

142.090,00

127.572,10

14.517,90

142.090,00


DISPONIBIL 31.12.2008

VENITURI

CHELTUIELI

Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor, conform anexelor 2.1- 2.41.

(2) Se aprobă programele de investiții cu finanțare de la buget ale RADET și

RATB conform anexelor 2.42-2.43.

Art. 3 în limitele sumelor prevăzute în buget cu această destinație, instituțiile publice pot acorda, cu respectarea dispozițiilor legale corespunzătoare:

(1)    Tichete cadou pentru cheltuieli sociale, pentru cel mult 7 evenimente și 600,0 lei net pe eveniment, pe salariat.

(2)    Tichete de vacanță, salariaților care nu beneficiază de prime de vacanță, în valoare de cel mult salariul de încadrare al salariatului în luna anterioară efectuării concediului de odihnă.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.


Pag 2


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

OPIS

BUGETUL PROPRIU PE ANUL 2009

RAPORT

HOTĂRÂRE

1.    Bugetul propriu al Municipiului București

1.1    Bugetul General

1.1.1    Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri și articole de cheltuieli și subcapitole

1.1.2    Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local

1.1.3    Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

1.1.4    Bugetul creditelor externe și interne

1.1.5    Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1.1.6    Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local

2.    Bugetele instituțiilor

2.1    Biblioteca Metropolitană București

2.2    Muzeul Municipiului București

2.3    Muzeul Literaturii Române

2.4    Palatele Brâncovenești    de la Porțile Bucureștiului

2.5    Teatrul L.S. Bulandra

2.6    Teatrul Odeon

2.10    Teatrul    de Comedie

2.11    Teatrul    de AnimatieTăndărică

■» ,

2.12    Teatrul    I. Creangă

2.13    Teatrul    Ctin. Tănase

2.14    Teatrul Masca

2.15    Teatrul    Tineretului Metropolis

2.16    Teatrul Excelsior

2.17    Opera Comică pentru    Copii

2.18    Circul Globus

2.19    Școala de Artă

2.20    Centrul de Conservare    și    Valorificare a Tradiției și

Creației Populare

2.21    Administrația Monumentelor

2.22    ARCUB - Centrul de proiecte culturale

2.23    Universitatea Populară „loan I. Dalles”

2.24    Casa de Cultură „Friedrich Schiller”

2.25    Palatul Național al Copiilor

2.26    Clubul Sportiv al Municipiului București

2.27    Direcția Generală de Asistentă Socială

2.28    Direcția Generală de Evidenta Persoanelor

* *

2.29    Monitorul Oficial al    Municipiului București

2.30    Politia Comunitară

*

2.31    Centrul de Calcul

2.32    Centrul de Planificare    Urbană    și    Metropolitană

București

2.33    Administrația Fondului Imobiliar

2.34    Administrația Străzilor

2.35    Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

2.36    Administrația Grădina Zoologică

2.37    Administrația pentru Supravegherea Câinilor    fără

Stăpân

2.38    Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement

2.39    Centrul pentru Protecția Plantelor

2.40    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

2.40.1    - Spitalul „Sf. Maria ”

/ " x \ v. -    -S

2.40.2    - Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof Dan

Theodorescu”

2.40.3    - Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”

2.40.4    - Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”

2.40.5    - Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”

2.40.6    - Spitalul Clinic de Ortopedie „Foișor”

2.40.7    - Spitalul Clinic Colentina

2.40.8    - Spitalul Clinic de Pneumoftizilogie „Sf. Ștefan ”

2.40.9    - Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia”

2.40.10    - Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu”

2.40.11    - Spitalul Clinic „N.Malaxa”

2.40.12    - Spitalul Clinic „Colțea”

2.40.13    - Spitalul Clinic „Caritas”

2.40.14    - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale

„Dr. Victor Babeș”

2.40.15    - Spitalul Clinic de Boli Dermato-Venerice „Prof Dr.

Scarlat Longhin ”

2.40.16    - Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf Luca”

2.40.17    -Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”

2.40.18    - Spitalul Clinic Obstetrică și Ginecologie „Prof Dr.

Panait Sărbu”

2.41    Primăria Municipiului București (Bugetul propriu al ordonatorului principal de credite)

2.42    RADET - Program de investiții cu finanțare de la buget

2.43    RATB - Program de investiții cu finanțare de la buget

2.44    Fond de rezervă bugetară

Cod

rând

Bugetul

local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul

instituțiilor

publice

finanțate

integral din

venituri

proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul

fondurilor

externe

nerambursa

bile

Veniturile si

cheltuielile

evidențiate

in afara

bugetului

local

Total

Transferuri

între

bugete)

(se scad)

Total

buget

general

A

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20)

01

3.408.724,90

1.059.494,79

1.823,00

661,00

14.517,90

4.485.221,59

559.051,00

3.926.170,59

Venituri curente (rd.03+17)

02

3.253.864,00

472.591,50

1.823,00

0,00

661,00

14.517,90

3.743.457,40

3.743.457,40

Venituri fiscale (rd 04+06+09+10+11 + 16)

03

3.116.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.116.600,00

3.116 600,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane

0 00

0,00

0,00

juridice, din care:

04

Impozit pe profit

05

0,00

0,00

0,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane

fizice, din care:

06

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

07

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

3.035.000,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

0,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd,15)

11

72.300,00

Sume defalcate din TVA

12

18.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

Taxe pe servicii specifice

14

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

54.300,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

9.300,00

Venituri nefiscale

17

137.264,00

Venituri din capital

18

23.200,0014.517,90


3.035.000,00

0,00

3.035.000,00

0,00

0,00

72.300,00

18.000,00

0,00

0,00

54.300,00

9.300,00

626.857,40

23.200,00


3.035.000,00

0,00

3.035 000,00 0,00 0,00

72.300,00

18.000,00

0,00

0,00

54.300,00

9.300,00

626.857,40

23.200,0013.04.2009


Cod

rând


Bugetul

local


Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local


Bugetul instituțiilorpublice finanțate . integral din venituri proprii


Bugetul împrumuturilor externe și interne


Bugetul

fondurilor

externe

nerambursa

bile


Veniturile si

cheltuielile

evidențiate

in afara

bugetului

local


Total


Transferuri între bugete) (se scad)


Total

buget

general


A

0

1

2

Operațiuni financiare

Subvenții (rd.21+22)

19

20

131.660,90

586.801,29

Subvenții de la bugetul de stat

21

131.660,90

27.750,29

Subvenții de la alte administrații

22

559.051,00

Donații si sponsorizări

23

102,00

CHELTUIELI - TOTAL

24

3.408.724,90

1.059.494,79

Cheltuieli curente din care :

25

2.607.202,90

921.016,42

Cheltuieli de personal

26

93.455,00

386.176,49

Bunuri si servicii

27

351.760,00

510.488,93

Dobânzi

28

145.070,00

Subvenții

29

880.677,90

Fonduri de rezerva

30

36.000,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

559.051,00

Alte transferuri

32

463.091,00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

31.200,00

Asistenta sociala

34

12.273,00

24.308,00

Alte cheltuieli    \ x.

35

34.625,00

43,00

Cheltuieli de capital

37

741.920,00

138.478,37

Operațiuni financiare (rd.3d+37)

38

82.160,00

împrumuturi acordate    C'x

39

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+6

8

9=7-8

1

0,00

718.462,19

559.051,00

159,411,19

159.411,19

159 411,19

559.051,00

559.051,00

0,00

102,00

102,00

1.823,00

1.291.510,00

661,00

142.090,00

5.904.303,69

559.051,00

5.345.252,69

1.823,00

28.800,00

633,00

16.000,00

3.575.475,32

559.051,00

3,016.424,32

747,00'

374,00

480.752,49

480.752,49

1.061,00

259,00

863.568,93

863 568,93

145.070,00

145.070,00

880.677,90

880.677,90

35.000,00

36.000,00

559.051,00

559.051,00

0,00

28.800,00

16.000,00

507.891,00

507.891,00

31.200,00

31.200,00

36.581,00

36 581,00

15,00

34.683,00

34 683,00

1.262.710,00

28,00

1.26.090,00

2.269.226,37

2.269.226,37

Cod

rând


Bugetul

local


Bugetul instituțiilor publice finanțate din


Bugetul

instituțiilor

publice


.. finanțate venituri proprii .

,    .. integral din

si subvenții


din bugetul local


venituri

proprii


Bugetul împrumuturilor externe și interne


Bugetul

fondurilor

externe

nerambursa

bile


Veniturile si

cheltuielile

evidențiate

in afara

bugetului

local


Total


Transferuri în^re bugete) (se scad)


Total

buget

general


7=1+2+3+4+5+6


9=7-8

13.04.2009


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

TOTAL VENITURI

00.01

3.408.724,90

VENITURI PROPRII

48.02

3.259.064,00

I. VENITURI CURENTE

00.02

3.253.864,00

A. VENITURI FISCALE

00.03

3 116.600,00

A1. IMPOZIT REVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

3.035.000,00

A1.1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00.05

0,00

Impozit pe profit

01.02

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

3.035.000,00

Impozit pe venit

03.02

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04,02

3.035.000,00

Cote defalcate din impozitul pe venit    •

04.02.01

2.870.300,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

164.700,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

7    00.07

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la pejrsoane fizice

05.02

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE    ,

00.09

0,00

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

0,00

Impozit si taxa pe clădiri

07.02.01

0,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

Impozit si taxa pe terenuri

1 '

<>.

07.02.02

0,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

s

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR

Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice Impozitul pe terenul din extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

Sume defalcate din TVA

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul județelor sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de-persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport detinujp.de persoane juridice\

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizație funcționare

Alte taxe pe utiiizarea bunurilor, autorizarea utilizării punijrifof sau pe deșfasurdre de activitati

mii lei


Cod

indicator

Prevederi

an

07.02.02.02

07.02.02.03

07.02.03

07.02.50

00.10

72.300,00

11.02

18.000,00

11.02.01

11.02.02

18.000,00

11.02.04

11.02.05

11.02.06

0,00

11.02.07

12.02

0,00

12.02.07

15.02

0,00

15.02.01

15.02.50

16.02

54.300,00

16.02.02

3.700,00

16.02.02.01

16.02.02.02

16.02.03

50.600,00

16.02.50

0,00BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din proprietate

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividende Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte activitati Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberări permise Taxe extrajudiciare de timbru

mii lei


Cod

indicator

Prevederi

an

00.11

9.300,00

18.02

9.300,00

18.02.50

9.300,00

00.12

137.264,00

00.13

94.744,00

30.02

94.704,00

30.02.01

30.02.03

0,00

30.02.05

87.204,00

30.02.08

7.500,00

30.02.50

31.02

40,00

31.02.03

40,00

00.14

42.520,00

33.02

40,00

33.02.08

33.02.10

33.02,12

33.02.24

33.02.27

33.02.28

40,00

33.02.50

34.02

0,00

34.02.02BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea, potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL

Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE încasări din rambursarea împrumuturilor acordate din venituri proprii

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice împrumuturi temporare din trezoreria statului

mii lei


Cod

Prevederi

indicator

an

34.02.50

35.02

41.500,00

35.02.01

41.500,00

35.02.02

35.02.03

35.05.50

36.02

980,00

36.02.05

10,00

36.02.11

36.02.50

970,00

37.02

0,00

37.02.01

0,00

37.02.50

00.15

23.200,00

39.02

23.200,00

39.02.01

300,00

39.02.03

1.800,00

39.02.04

100,00

39.02.07

21.000,00

40.02

0,00

0,00

40.02.06

40.02.07

40.02.10BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Subvenții de la bugetul de stat

A.    De capital

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local

Planuri si regulamente de urbanism

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu

Subvenții pentru finanțare prin Programul operațional regional 2007-2013

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii deruj.

B.    Curente

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenții primite din Fondul de Intervenție

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar


Cod

Prevederi

indicator

an

40.02.11

40.02.50

00.17

131.660,90

00.18

131.660,90

42.02

131.660,90

00.19

37.898,00

42.02.01

42.02.03

42.02.04

42.02.05

42.02.06

42.02.09

42.02.10

6.250,00

42.02.12

42.02.13

42.02.19

1.648,00

42.02.15

0,00

42.02.20

30.000,00

00.20

93.762,90

42.02.15

0,00

42.02.21

42.02.28

42.02.29BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PlE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHEL TUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE    i


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Prevederi

an

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri Subvenții de la alte administrații

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului munca si subvenționarea locurilor de munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate (cod 45.02,01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+42.02.15+42.02.16) Fondul European de Dezvoltare Regionala


TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.185+214+270+285+307+352+379+422+464+501+535+558+587+606+043) TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd. 186+215+248+271+286+308+353+380+423+465+50^+536+559+588+607+644) Din care :

TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice externe Alte dobânzi

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale pri combustibil

TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale42.02.34

43.02

43.02.01

43.02.04

43.02.07

43.02.08

45.02

45.02.01

49.02

3,408.724,90

01

2.607.202,90

10

93.455,00

20

351.760,00

20.24

1.022,00

30

145.070,00

30.01

30.02

145.070,00

30.03

40

880.677,90

40.03

786,915,00

40.20

93.762,90

50

36.000,00

50.04

36.000,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social Transferuri de capital

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne.

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu caj;

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

Transferuri din bugetul local către asociații de dezvotare ifițen

Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

mii lei


Cod    Prevederi

indicator    an


51

559.051,00

51.01

559.051,00

51.01.01

559.051,00

51.01.03

0,00

51.01.12

0,00

51.01.14

51.01.15

51.01.24

0,00

51.01.31

51.02

51.02.12

56

31.200,00

56.01

31.200,00

55

463.091,00

55.01

462.682,00

55.01.03

55.01.08

560,00

55.01.12

300.805,00

55.01.13

55.01,15

55.01.18

160.867,00

55.01.42

450,00

55.02

409.00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații si fundații Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe (rd.203+235+279+297 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

mii lei


Cod

indicator

Prevederi

an

57

12.273,00

57.02

12.273,00

57.02.01

57.02.02

57.02.03

35,00

57.02.04

12.233,00

59

34.625,00

59.01

59.02

59.11

59.12

59.15

9,620,00

59.17

25.005,00

70

741.920,00

71

741.920,00

71.01

646.039,00

71.01.01

616.164,00

71.01.02

3.460,00

71.01.03

3.027,00

71.01.30

23.338,00

71.03

95.881,00

72

0,00

72.01

0,00

72.01.01

0,00
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Aite imprumuturi

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Rezerve Excedent Deficit

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Autoritati publice si acțiuni externe CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri Ore suplimentare

mii lei


Cod

indicator

Prevederi

an

79

80

80.03

82.160,00

80.30

81

82.160,00

81.01

82.160,00

81.02

90

91.01

92.01

93.01

85

-22.558,00

51.02

148.915,00

01

122.098,00

10

59.700,00

1001

46.430,00

10.01.01

21.000,00

10.01.02

1.260,00

10.01.03

1.550,00

10.01.04

4.410,00

10.01.05

2.450,00

10.01.06

420,00

10.01.07

6.238,00
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR


Fond de premii Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

mii lei


Cod

indicator

Prevederi

an

10.01.08

5.483,00

10.01.09

1.931,00

10.01.10

30,00

10.01.12

800,00

10.01.13

100,00

10.01.30

758,00

10.02

500,00

10.02.06

500,00

10.03

12.770,00

10.03.01

9.658,00

10.03.02

232,00

10.03.03

2.415,00

10.03.04

70,00

10.03.06

395,00

10.03.07

0,00

20

31.000,00

20.01

6.704,00

20.01.01

600,00

20.01.02

34,00

20.01.03

900,00

20.01.04

100,00

20.01.05

600,00

20.01.06

100,00

20.01.07

30,00BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    '

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE    ,

DENUMIREA INDICATORILOR


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBU Tra n sfe ru ri cu re nte

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne.


Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursablla -

mii lei


Cod

indicator

Prevederi

an

20.01.08

800,00

20.01.09

1.200,00

20.01.30

2.340,00

20.02

320,00

20.05

167,00

20.05.01

0,00

20.05.30

167,00

20.06

850,00

20.06.01

550,00

20.06.02

300,00

20.11

60,00

20.12

377,00

20.13

600,00

20.14

80,00

20.30

0,00

20.30.01

21.842,00

20.30.02

763,00

20.30.30

107,00

51

51.01

0,00

51.01.01

0,00

55

378,00

55.01

55.01.08


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


Alte transferuri curente interne


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații ia organisme internaționale

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA


Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite interne

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentCod


indicator


Prevederi

an

55.01.18

55.02

378,00

55.02.01

378,00

56

500,00

56.01

500,00

57

5.520,00

57.02

5,520,00

57.02.03

20,00

57.02.04

5.500,00

59

25.000,00

59.17

25.000,00

70

26.817,00

71

26.817,00

71.01

26.817,00

71.01.01

18.017,00

71.01.02

0,00

71.01.03

1.570,00

71.01.30

7.230,00

71.03

0,00

79

0,00

81

0,00

81.01

0,00

81.02

0,00

85

0.00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

Din total capitol:

Autorități executive si legislative Autorități executive

Alte servicii publice generale

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii Indemnizații de delegare Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura Tichete de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

51.02.01

51.02.01.03


148.915,00

148.915,00
54.02

48.306,00

01

48.170,00

10

1.746,00

1001

1.227,00

10.01.01

750,00

10.01.02

25,00

10.01.03

60,00

10.01.04

140,00

10.01.05

35,00

10.01.06

10,00

10.01.07

120,00

10.01.08

70,00

10.01.13

10,00

10.01.30

7,00

10.02

70,00

10.02.06

70,00

10.03

449,00

10.03.01

330,00

10.03.02

13,00

10.03.03

90,00


zz


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertizaCod

indicator


10.03.04

10.03.06

10.03.07

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01,04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.05

20.05.01

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.11

20.12


Prevederi

an


10,00

6,00

0,00

621,00

460,00

10,00

7,00

95,00

8,00

8,00

40,00

0,00

46,00

212,00

34,00

30,00

3,00

3,00

45,00

40,00

5,00

8,00

50,00

5,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

Pregătire profesionala

20.13

20,00

Protecția muncii

20.14

20,00

Alte cheltuieli

20.30

302,00

Reclama si publicitate

20.30.01

302,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

36.000,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04

36.000,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.785,00

Transferuri curente

51.01

6.785,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

6.785,00

de extremă dificultate

51.01.24

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.716,00

A. Transferuri interne

55.01

2.716,00

Programe cu finanțare rambursabila

\\

55.01.03

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

Programe de dezvoltare

55.01.13

Alte transferuri curente interne

55.01.18

2.266,00

Transferuri din bugetul local către asociații de dezvotare intercomunitara

/ tv ’

55.01.42

450,00

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

•...

55.02

Contribuții si cotizații la organisme Internationale    >    /

55.02.01

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

• ’■*

57

302,00

Ajutoare sociale    .    / ■ ‘

57.02

302,00

Tichete cresa    ,    '/

57.02.03

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod


indicator


Prevederi

an

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursări de credite externe Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate'de*a Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

Alte servicii publice generale


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cureriț' j Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi    V ' ț ( f    /

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

TITLUL III DOBÂNZI57.02.04

302,00

70

136,00

71

136,00

71.01

136,00

71.01.01

71.01.02

71.01.03

128,00

71.01.30

8,00

71.03

79

81

81.01

54.02.05

48.306,00

36.000,00

54.02.06

54.02.07

54.02.10

4.617,00

54.02.50

7.689,00

85

0,00

55.02

146.092,00

01

146.092,00

20

1.022,00

20.24

1.022,00

30

145.070.00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR

Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe locale Alte dobânzi

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări soci^jjeydg^sănătate Aparare    f,'A?

CHELTUIELI CURENTE    X '

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    '

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica

mii iei


Cod

Prevederi

indicator

an

30.01

30.02

145.070,00

30.02.05

30.03

145.070,00

56.02

01

51

51.01

51.01.14

51.01.15

51.01.31

56.02.06

56.02.07

56.02.09

60.02

280,00

01

170,00

10

20

170,00

20.01

130,00

20.01.01

45,00

20.01.02

0,00

20.01.03

0,00
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiTitlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderâre Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )Cod indicator

Prevederi an

20.01.04

0,00

20.01.05

0,00

20.01.06

10,00

20.01.07

0,00

20.01.08

20,00

20.01.09

25,00

20.01.30

30,00

20.02

0,00

20.05

40,00

20.05.01

40,00

20.05.30

0,00

20.06

0,00

20.06.01

0,00

20.06.02

0,00

20.11

20.12

20.13

0,00

20.14

0,00

20.30

20.30.01

20.30.02

4.800,00

20.30.30

4.800,00

56

56.01


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA

I NDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

110,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

110,00

Active fixe

71.01

110,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

100,00

Alte active fixe

71.01.30

10,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

280,00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

20.179,00

CHELTUIELI CURENTE

01

18.179,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.300,00

Bunuri si servicii

20.01

1.270,00

Furnituri de birou

20.01.01

20,00

Materiale pentru curățenie    / '

'"-"X \\

V ‘

20.01.02

40,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

\l 0

20.01.03

180,00

Apa, canal si salubritate

4    \r#

V ■

20.01.04

50,00

Carburanți si lubrifianti

C\

20.01.05

10,00

Piese de schimb

- //\\

20.01.06

40,00

Transport

■ \

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

450,00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare    ■

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIElPUj3tlCE 9 Transferuri curente    '    \ \’’’

Transferuri către instituții publice    4" J fJr    \ i >’


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe neramburs^Pile


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională. (FEDR ) z

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARECod

indicator

Prevederi

an

20.01.09

120,00

20.01.30

360,00

20.02

760,00

20.05

190,00

20.05.01

20,00

20.05.30

20,00

20.06

0,00

20.06.01

0,00

20.06.02

0,00

20.11

25,00

20.12

0,00

20.13

0,00

20.14

25,00

20.30

30,00

20.30.01

20.30.02

20.30.30

30,00

51

15,379,00

51.01

15.379,00

51.01.01

15.379,00

56

500,00

56.01

500,00

70

2.000,00

71

2.000,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR


Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe Din total capitol:

Ordine publica

Politie comunitara

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Invatamant

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    X*'*

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente    /

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne


Cod

indicator

Prevederi

an

71.01

2.000,00

71.01.01

100,00

71.01.02

1.900,00

71.01.03

0,00

71.01.30

0,00

71.03

61.02.03

15.379,00

61.02.03.04

15.379,00

61.02.05

4.800,00

61.02.50

65.02

101.684,00

01

6.684,00

10

20

450,00

20.30

450,00

20.30.30

450,00

51

6.184,00

51.01

6.184,00

51.01.01

6.184,00

55

50,00

55.01

50,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

Alte transferuri curente interne TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Burse

Asociații și fundații CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite interne Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar învățământ preșcolar

55.01.18

57

50,00

57.02

57.02.01

57.02.02

59

59.01

59.11

70

81.700,00

71

81.700,00

71.01

81,700,00

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03

81.700,00

79

13.300,00

81

13.300,00

81.01

13.300,00

81.02

101.684,00

65.02.03

15.015,00

65.02.03.01

15.015,00BUGETUL^ PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE ,    CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR


Invatamânt primar învățământ secundar

Invatamânt secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

Invatamânt postliceal Invatamânt nedeftnibil prin nivel

învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație

Internate si cantine pentru elevi

! Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

| Transferuri către instituții publice Acțiuni de sănătate

Transferuri de capital    (

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale    \

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA    \\    ''

mii lei


Cod

indicator

Prevederi

an

65.02.03.02

0,00

65.02.04

49.160,00

65.02.04.01

35.227,00

65.02.04.02

13.933,00

65.02.04.03

0,00

65.02.05

65.02.07

17.575,00

65.02.07.04

17.575,00

65.02.11

65.02.11.03

65.02.11.30

65.02.50

19.934,00

66.02

118.445,00

01

118.185,00

10

580,00

20

2.640,00

51

114.760,00

51.01

114.760,00

51.01.01

114.760,00

51.01.03

51.02

51.02.12

57

205,00
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE i CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale


Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe Din total capitol:

Servicii medicale in unitatî sanitare cu paturi Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de bazaCod

indicator

Prevederi

an

57.02

205,00

57.02.01

57.02.04

205,00

70

260,00

71

260,00

71.01

260,00

71.01.01

71.01.02

90,00

71.01.03

120,00

71.01.30

50,00

71.03

66.02.06

66.02.06.01

66.02.50

66.02.50.50

67.02

401.610,00

01

350.006,00

10

8.463,00

1001

6.169,00

10.01.01

3.120,00

13.04BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

Salarii de merit

10.01.02

108,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

194,00

Spor de vechime

10.01.04

827,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

380,00

Alte sporuri

10.01.06

566,00

Ore suplimentare

10.01.07

233,00

Fond de premii

10.01.08

429,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

168,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

19,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

25,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

100,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10,02

365,00

Tichete vacanta

10.02.06

365,00

Contribuții

10.03

1.929,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.374,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

36,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

f\

y

10.03.03

370,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

53,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

78,00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

18,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.994,00

Bunuri si servicii    /

20.01

2.872,00

Furnituri de birou

20.01.01

25.00

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

Materiale pentru curățenie

încălzit. Iluminat si torta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Chirii


20.01.02

25,00

20.01.03

310,00

20.01.04

52,00

20.01.05

20,00

20.01.06

9,00

20.01.07

0,00

20.01.08

930,00

20.01.09

1.170,00

20.01.30

331,00

20.02

830,00

20.05

261,00

20.05.01

20.05.30

261,00

20.06

105,00

20.06.01

10,00

20.06.02

95,00

20.11

2.805,00

20.12

5,00

20.13

39,00

20.14

67,00

20.30

4.010,00

20.30.01

20.30.02

20.30.04BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Asociații și fundații Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Cu

mii leiCod

indicator

Prevederi an

20.30.30

4.010,00

51

319.047,00

51.01

319.047,00

51.01.01

319.047,00

55

55.01

55.01.18

56

200,00

56.01

200,00

57

1.677,00

57.02

1.677,00

57.02.03

15,00

57.02.04

1.662,00

59

9.625,00

59.11

59.12

59.15

9.620,00

59.17

5,00

70

51.604,00

71

51.604,00

71.01

51.604,00

71.01.01

50.186,00

71.01.02

140,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.400)


Cod

indicator

71.01.03

71.01.30

71.03

79


Prevederi
an

878,00

400,00


TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.4O1)

Rambursări de credite interne

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Din total capitol:

Servicii culturale

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive Sport Tineret

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement


81

81.02

85

67.02.03

67.02.03.02

67.02.03.03

67.02.03.04

67.02.03.05

67.02.03.06

67.02.03.07

67.02.03.08

67.02.03.12

67.02.03.30

67.02.05

67.02.05.01

67.02.05.02

67.02.05.03


401.610,00

217.308,00

21.158,00

17.785,00

132.618,00

2.006,00


4.049,00

21.892,00

17.800,00

171.662,00

9.629,00

162.033.00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.06    9.620,00

67.02.50    3.020,00

Asigurări si asistenta sociala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii Indemnizații de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contribut


68.02

11,844,00

01

4.546,00

10

2.393,00

10.01

1.793,00

10.01.01

1.100,00

10.01.02

40,00

10.01.03

90,00

10.01.04

100,00

10.01.05

134,00

10.01.06

10,00

10.01.07

150,00

10.01.08

109,00

10.01.13

10,00

10.01.30

50,00

10.02

97,00

10.02.06

97,00

10.03

503,00

10.03.01

370,00

10.03.02

16,00

10.03.03

90,00

10.03.04

8,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR


Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți su lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate Cârti, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

mii lei


Cod

indicator

Prevederi

an

10.03.06

15,00

10.03.07

4,00

20

997,00

20.01

263,00

20.01.01

52,00

20.01.02

5,00

20.01.03

40,00

20.01.04

4,00

20.01.05

14,00

20.01.06

8,00

20.01.07

0,00

20.01.08

45,00

20.01.09

15,00

20.01.30

80,00

20.02

20,00

20.05

15,00

20.05.30

15,00

20.06

85,00

20.06.01

45,00

20.06.02

40,00

20.11

10,00

20.13

43,00

20.14

8,00

20.30

553,00BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A.    Transferuri interne.

Programe cu finanțare rambursabilă

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila Alte transferuri curente Interne

B.    Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociații și fundații

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
Cod

indicator

Prevederi

an

20.30.30

553,00

51

51.01

51.01.01

55

691,00

55.01

660,00

55.01.03

55.01.08

560,00

55.01.18

100,00

55.02

31,00

55.02.01

31,00

57

465,00

57.02

465,00

57.02.01

57.02.04

465,00

59

59.11

70

7.298,00

71

7.298,00

71.01

7.298,00

71.01.01

7.088,00

71.01.02

80,00

71.01.03

0,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an


Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite interne

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Din total capitol:


71.01.30

130,00

71.03

0,00

79

81

81.02

85

0,00


Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare pentru locuințe

Creșe

Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale


Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza68.02.04

68.02.05

68.02.05.02

68.02.06

68.02.10

68.02.11

68.02.15

68.02.15.01

68.02.15.02

68.02.50


11.844,00


70.02

01

10

1001

10.01.01


284.280,00

219.999,00

7.058,00

5.272,00

2.930,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale


TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou
Cod

indicator

Prevederi

an

10.01.02

130,00

10.01.03

145,00

10.01.04

650,00

10.01.05

193,00

10.01.06

30,00

10.01.07

800,00

10.01.08

330,00

10.01.09

10.01.10

36,00

10.01.12

10.01.13

18,00

10.01.30

7,00

10.02

270,00

10.02.06

270,00

10.03

1.516,00

10.03.01

1.149,00

10.03.02

29,00

10.03.03

265,00

10.03.04

24,00

10.03.06

47,00

10.03.07

2,00

20

114.736,00

20.01

6.522,00

20.01.01

80,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii (ei


DENUMIREA INDICATORILOR


Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si serviciiCod

indicator

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.05

20.05.01

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.11

20.12

20.13

20.14

20.30 20.30.01 20.30.02

20.30.30


Prevederi an_

14,00

250,00

36,00

22,00

21,00

0,00

81,00

5.859,00

159,00

500,00

15,00

15,00

40,00

32,00

8,00

10,00

0,00

23,00

6,00

107.620,00

0,00

0,00

107.620.00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Prevederi
an

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat Alte transferuri curente interne

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale51

51.01

51.01.01

55

55,01

55.01.12

55.01.18

57

57.02

57.02.01

57.02.03

57.02.04

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03

72

72.01

72.01.01


96.896,00

96.896,00

96.896,00

16,00

16,00

16,00

1.293,00

1.293,00


1.293,00

56.381,00

56.381,00

56.381,00

42.590,00

0,00

121,00

13.670,00

0,00

0,00

0,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR


OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite interne

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Din total capitol:

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice

Iluminat public si electrificări rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE) Transferuri curente (rd.505)

Transferuri către instituții publice

mii leiCod

Prevederi

indicator

an

79

7.900,00

81

7.900,00

81.01

7.900,00

81.02

85

284.280,00

70.02,03

42.921,00

70.02.03.01

29.240,00

70.02.03.30

13.681,00

70.02.05

5.800,00

70.02.05.01

5.800,00

70.02.05.02

70.02.06

70.02.07

65.000,00

70.02.50

170.559,00

7402

19.553,00

01

500,00

10

20

500,00

20.01.30

51

51.01

51.01.01

500,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

<r~


Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila Investiții aie regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat Alte transferuri curente interne

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE    f\

Active financiare    \ \

Participare la capitalul social al societăților comerciale    y a y

OPERAȚIUNI FINANCIARE    ’A/OT

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE    /

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării Salubritate si gestiunea deșeurilor Salubritate

55

0,00

55.01

0,00

55.01.08

55.01.12

55.01.18

0,00

70

19.053,00

71

19.053,00

71.01

19.053,00

71.01.01

17.203,00

71.01,02

71.01.03

71.01.30

1.850,00

71.03

72

72.01

72.01.01

79

81

81.01

81.02

19.553,00

74.02.03

1.700,00

74.02.05

650,00

74.02.05,01

650,00

zZ <BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale


Cod

indicator

Prevederi

an

74.02.05.02

74.02.06

17.203,00


Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale )

Prevenire si combatere inundații si ghețuri


80.02

01

2.250.0Q

l

10

20

55

55.01

55.01.13

55.01.18

70

2.250,00

71

2,250,00

71.01

2.250,00

71.01.01

2.250,00

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03


80.02.01    2.250,00

80.02.01.06


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale


Combustibili si energie

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibil

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente


Transferuri către instituții publice


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat Alte transferuir curente interne    f


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport
Cod

Prevederi

indicator

an

80.02.01.09

80.02.01.10

2.250,00

80.02.01.30

81.02

690.189,90

01

660.162,90

10

20

40

415.677,90

40.03

321.915,00

40.20

93.762,90

51

51.01

51.01.01

55

244.485,00

55.01

244.485,00

55.01.12

86.050,00

55.01.18

158.435,00

70

11.975,00

71

11.975,00

71.01

11.975,00

71.01.01

11.975,00

71,01,02


o-


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

i

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite interne


Din total capitol: Energie termica Alti combustibili


Alte cheltuieli privind combustibili si energia Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii
Cod

indicator

Prevederi

an

71.01.03

71.01.30

0,00

71.03

79

23.700,00

81

23.700,00

81.01

23.700,00

81.02

81.02.06

690.189,90

81.02.07

81.02.50

85

-5.648,00

83.02

4.965,00

01

4.525,00

10

1.637,00

1001

1.230,00

10.01.01

770,00

10.01.02

31,00

10.01.03

36,00

10.01.04

84,00

10.01.05

46,00

10.01.06

14,00

10.01.07

135,00

10.01.08

64,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

DENUMIREA INDICATORILOR


Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

mii iei


Cod

indicator

Prevederi

an

10.01.09

0,00

10.01.10

50,00

10.03

340,00

10.03.01

255,00

10.03.02

9,00

10.03.03

55,00

10.03.04

9,00

10.03.06

9,00

10.03.07

3,00

10.02

67,00

10.02.06

67,00

20

2.632,00

20.01

2.481,00

20.01.01

19,00

20.01.02

6,00

20.01.03

26,00

20.01.04

13,00

20.01.05

90,00

20.01.06

33,00

20.01.07

0,00

20.01.08

30,00

20.01.09

2.200,00

20.01.30

54,00

20.02

35,00BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Transferuri curente


Transferuri către instituții publice TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA


Ajutoare sociale Tichete cresa


Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Cod

indicator

Prevederi

an

20.05

26,00

20.05.01

26,00

20.05.30

8,00

20.06

8,00

20.06.01

3,50

20.06.02

0,00

20.11

5,00

20.12

48,00

20.13

0,00

20.14

25,50

20.30

25,50

20.30.01

256,00

20.30.02

256,00

20.30.30

256,00

51

51.01

51.01.01

57

256,00

57.02

256,00

57.02.03

57.02.04

256,00

70

440,00

71

440,00

71.01

440,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe Din total capitol:

Agricultura

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

Transporturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli saiariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii


Cod

indicator

Prevederi

an

71.01.01

40,00

71.01.02

350,00

71.01.03

10,00

71.01.30

40,00

71.03

0,00

83.02.03

4.965,00

83.02.03.03

4.965,00

84.02

1.410.132,00

01

907.886,00

10

11.878,00

1001

8.938,00

10.01.01

5.000,00

10.01.02

155,00

10.01.03

115,00

10.01.04

1.100,00

10.01.05

570,00

10.01.06

0,00

10.01.07

1.300,00

10.01.08

478,00

10.01.09

220,00

10.01.10

450,00

10.01.12

450,00


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR


Indemnizații de delegare Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura Tichete de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Cod

indicator

Prevederi

an

10.01.13

2.490,00

10.01.30

1.750,00

10.02

450,00

10.02.06

450,00

10.03

2.490,00

10.03.01

1.750,00

10.03.02

50,00

10.03.03

500,00

10.03.04

16,00

10.03.06

150,00

10.03.07

24,00

20

183.698,00

20.01

17.956,00

20.01.01

76,00

20.0102

68,00

20.01.03

265,00

20.01.04

40,00

20.01.05

1.275,00

20.01.06

105,00

20.01.07

0,00

20.01.08

127,00

20.01.09

16.000,00

20.01.30

0,00

20.02

165.000,00BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne.

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sfat* • Alte transferuri curente interne    ' r

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare


20.05

212,00

20.05.01

85,00

20.05.30

127,00

20.06

80,00

20.06.01

60,00

20.06.02

20,00

20.11

30,00

20.12

0,00

20.13

80,00

20.14

200,00

20.30

140,00

20.30.01

30,00

20.30.02

0,00

20.30.30

110,00

40

465.000,00

40.03

465.000,00

51

51,01

51,01.01

55

214.755,00

55.01

214.755,00

55.01.12

214.755,00

55.01.18

56

30.000,00BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE


mii iei


DENUMIREA INDICATORILOR


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE Active financiare

OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Din total capitol:

Transport rutier

Drumuri si poduri


(FEDR)Cod indicator

Prevederi an

56.01

30.000,00

57

2.555,00

57.02

2.555,00

57.02.01

57.02.03

57.02.04

2.555,00

70

481.896,00

71

481.896,00

71.01

386.015,00

71.01.01

385.015,00

71.01.02

900,00

71,01.03

100,00

71.01.30

0,00

71.03

95.881,00

72

72.01

79

37.260,00

81

37.260,00

81.01

37.260,00

81.02

85

-16.910,00

84.02.03

1.410.132,00

84.02.03.01


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

an

Transport în comun Străzi

717.015,00

693.117,00

Transport aerian

Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte acțiuni economice CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

84.02.03.02

84.02.03.03

84.02.06

84.02.06.02

84.02.50

87.02

01

10

20

96.02


0,00mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

IV. SUBVENȚII

Subvenții de la bugetul de stat

A,De capital

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

Subvenții de Ia alte administrații

Subvenții pentru instituții publice Subvenții de la bugetul local pentru spitale

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Donații si sponsorizări

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale Ajutare in bani


Cod

Prevederi

Indicator

AN

00.10

1.059.494,79

00.10

472.591,50

472.591,50

472.591,50

33.10

472.591,50

33.10.21

373.271,58

33.10.50

99.319,92

00.17

586.801,29

42.10

27.750,29

00.19

27.750,29

42.10.11

27.750,29

43.10

559.051,00

43.10.09

444.291,00

43.10.10

114.760,00

37.10

102,00

37.10.01

102,00

50.10

1.059.494,79

921.016,42

10

386.176,49

20

510.488,93

57

24.308,00

57,02

24.308,00

57.02.01

33,00

.4J3 n A nnnn


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Alte servicii publice generale

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICU

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe


Cod

Indicator

Prevederi

AN

57,0203

57.02.04

24.275,00

59

43,00

59,17

43,00

70

138.478,37

71

138.478,37

71.01

88.046,37

71.01.01

24.182,00

71.01.02

37.584,00

71.01.03

19.573,37

71.01.30

6.707,00

71.03

50.432,00

85

0,00

54.10

7.086,00

10

6.859,00

3.752,00

20

2.554,00

57,02

553,00

553,00

57,0203

57.02.04

553,00

70

227,00

71

227,00

71.01

227,00

m r\ *


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice general

Ordine publica si siguranța naționala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale


Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Cod

Prevederi

Indicator

AN

71.01.01

71.01.02

71.01.03

178,00

71.01.30

49,00

71.03

85

54.10.10

4.653,00

54.10.50

2.433,00

61.10

27.149,00

10

25.874,00

20.375,00

20

2.330,00

57

3.169,00

57,02

3.169,00

57,0203

57.02.04

3.169,00

70

1.275,00

71

1.275,00

71.01

1.275,00

71.01.01

71.01.02

610,00

71.01.03

625,00

71.01.30

40,00

71.03

0,00


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

Prevederi

AN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85


Din total capitol:

Ordine publica

Politie comunitara

invatamant

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale Ajutare in bani Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport / Mobilier, aparatură birotică și alte active c;~ Alte active fixe


Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL61.10.03

61.10.03.04

65.10

10

20

57

57.02

57.02.01

57.02.03

57.02.04

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03

65.10.50

66.10

10


27.149,00

27.149,00

6.884,00

6.801,00

4.711,00

1.323,00

767,00

767,00

33,00

734,00

83,00

83,00

83,00

43,00

40,00


6.884,00

569.335,79

522.288,42

257.031,49TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


mii lei

Cod

Indicator

Prevederi

AN

20

265.256,93

57

57.02

57.02.03

57.02.04

70

47.047,37

71

47.047,37

71.01

35.697,37

71.01.01

6.350,00

71.01.02

17.739,00

71.01.03

11.448,37

71.01.30

160,00

71.03

11.350,00

66.70.06

0,00

66.70.06.07

0,00

67.10

343.544,00

305.588,00

10

87.534,00

20

200.937,00

57

17.074,00

57.02

17.074,00

57.02.03

57.02.04

17.074,00


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

Prevederi

AN

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

43,00

Despăgubiri civile

59.17

43,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

37.956,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

37.956,00

Active fixe

71.01

37.718,00

Construcții

71.01.01

11.025,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

18.903,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

7.132,00

Alte active fixe

71.01.30

658,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

238,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    g5

Din total capitol:

Servicii culturale

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte ______

Scoli populare de arta si meserii Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive    ,

Sport

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si Locuințe, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA


67.10.03

174.810,00

67.10.03.03

19.752,00

67.10.03.04

134.447,00

67.10.03.05

2.531,00

67.10.03.30

18.080,00

67.10.05

9.629,00

67.10.05.01

9.629,00

67.10.50

159.105,00

70.10

105.496,00

53.606,00

10

12.773,00

20

38.088,00

57

2.745,00mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

Prevederi

AN

Ajutoare sociale

57.02

i i

Tichete cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

2.745,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

51.890,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

51.890,00

Active fixe

71.01

13.046,00

Construcții

71.01.01

6.807,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

289,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

150,00

Alte active fixe

71.01.30

5.800,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

38.844,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

Din total capitol:

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

105.496,00

Hot. Nr. ANEXA 1.1.3TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

IV. SUBVENȚII

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

Subvenții de la bugetul de stat

A. De capital

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

Subvenții de la alte administrații

Subvenții pentru instituții publice Subvenții de la bugetele locale penlru spitale

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport


Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Cultura, recreere si religie

mii lei

Cod

Indicator

Prevederi

an

00.15

1.823,00

00.15

1.823,00

1.823,00

1.823,00

33.15

1.823,00

33.10.21

33.15.50

1.823,00

0,00

00.18

42.15

0,00

00.19

42.15.11

43.15

0,00

43.15.09

43.15.10

37.15

0,00

37.15.01

50.15

1.823,00

1.808,00

10

747,00

20

1.061,00

57

0,00

70

15,00

71

15,00

71.01

15,00

71.01.01

0,00

71.01.02

0,00

71.01.03

15,00

71.01.30

0,00

71.03

67.15

1.823,00


Hot. Nr. ANEXA 1.1.3

mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

Prevederi

an

CHELTUIELI CURENTE

1.808,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

747,00

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

20

1.061,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,00

Active fixe

71.01

15,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

15,00

Alte active fixe

71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

Din total capitol:

Servicii culturale

67.15.03

1.823,00

Case de cultura

67.15.03.06

839,00

Universități populare

67.15.03.09

984,00

ANEXA 1.1.4

ANEXA 1.1.4

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI AN

CREDITE EXTERNE SI INTERNE TOTAL:

CREDITE EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Transferuri interne    ,

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

DIN CARE:

01

1.291.510,00

1.291.510,00

28.800,00

55

28.800,00

55.01

28.800,00

55.01.12

28.800,00

70

1.262.710,00

71

1.262.710,00

71.01

1.192.710,00

71.01.01

1.192.710,00

71.01.02

0,00

71.01.03

0,00

71.01.30

0,00

71.03

70.000,00- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI AN

Invatamant
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol: învățământ preșcolar si primar

învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar

învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ nedefinibil prin nivel învățământ special


65.06

430.000,00

70

430.000,00

71

430.000,00

71.01

430.000,00

71.01.01

430.000,00

71.01.02

0,00

71.01.03

0,00

71.01.30

0,00

71.03

0,00

430.000,00

65.06.03

14.160,00

65.06.03.01

14.160,00

65.06.03.02

0,00

65.06.04

339.045,00

65.06.04.01

263.168,00

65.06.04.02

75.877,00

65.06.04.03

0,00

65.06.07

76.795,00

65.06.07,04

76.795,00- mii Iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI AN

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0,00

Cultura, recreere si religie

67.06

10.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.000,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

f I

10.000,00

Active fixe

71.01

10.000,00

Construcții

71.01.01

10.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

Din total capitol:

10.000,00

Servicii culturale

67.06.03

0,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale    \ t

67.06.03.02

0,00

Muzee    \    A

67.06.03.03

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte    Ap (\

67.06.03.04

0 00

Scoli populare de arta si meserii    /    '

67.06.03.05

0 00

Case de cultura    // i \

67.06.03.06

0.00

Cămine culturale    \ )

67.06.03.07

0,00

ANEXA 1.1.4

- mii lei -

0,00

67.06.03.12

0,00

67.06.03.14

0,00

67.06.03.30

0,00

67.06.06

0,00

67.06.50

10.000,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI AN

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Alte servicii culturale

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Locuințe, servicii si dezvoltare puiblica
CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor70.06
70
71
71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03

70.06.03

70.06.03.01

70.06.03.30


140.680,00

140.680,00

140.680,00

140.680,00

140.680,00

0,00

0,00

0,00

0,00


140.680,00

20.000,00

20.000,00- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI AN


Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice

Iluminat public si electrificări rurale

Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale


Protecția mediului
CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării Salubritate si gestiunea deșeurilor

Salubritate70.06.05

88.230,00

70.06.05.01

88.230,00

70.06.05.02

0,00

70.06.06

0,00

70.06.07

0,00

70.06.50

32.450,00

74.06

89.315,00

70

89.315,00

71

89.315,00

71.01

89.315,00

71.01.01

89.315,00

71.01.02

0,00

71.01.03

0,00

71.01.30

0,00

71.03

0,00

89.315,00

74.06.03

0,00

74.06.05

0,00

74.06.05.01

0,00


- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator


PREVEDERI AN

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Combustibili si energie
CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Din total capitol:

Enegie termica Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

74.06.05.02

74.06.06

0,00

89.315,00

81.06

52.195,00

01

27.000,00

55

27.000,00

55.01

27.000,00

55.01.12

27.000,00

70

25.195,00

71

25.195,00

71.01

25.195,00

71.01.01

25.195,00

71.01.02

0,00

71.01.03

0,00

71.01.30

0,00

71.03

0,00

52.195,00

81.06.06

52.195,00

81.06.07

0,00

81.06.50

0.00,
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI AN

Transporturi

84.06

569.320,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.800,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.800,00

Transferuri interne

55.01

1.800,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

55.01.12

1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

567.520,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

567.520,00

Active fixe

71.01

497.520,00

Construcții

71.01.01

497.520,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    V

71.03

70.000,00

Din total capitol:    \    x/"'

569.320,00

Transport rutier

84.06.03

569.320,00

Drumuri si poduri    X.    [\

84 06.03.01

0,00

Transport în comun    /<<■    .    /

84.06.03.02

1.800,00

Străzi    C''\    \

84.06.03.03

567.520,00

Transport aerian    \-)

84.06.06

0,00

Aviația civila

84.06.06.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0,00

ANEXA 1.1.5

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)

Venituri din dobânzi (cod 31.08.03)

Alte venituri din dobânzi    :

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)

Diverse venituri (cod 36.08.50)

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.01+37.08.50) Donații și sponsorizări Alte transferuri voluntare

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)

Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

Donații din străinătate De la guverne străine De la alte administrații

Asigurări si asistenta sociala

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

din care:

mii leiCod

Prevederi

indicator

an

661,00

00.02

661,00

00.12

376,00

00.13

0,00

31.08

0,00

31.08.03

0,00

00.14

376,00

36.08

0,00

36.08.50

0,00

37.08

376,00

37.08.01

0,00

37.08.50

376,00

00.17

285,00

44.08

285,00

44.08.01

285,00

44.08.02

0,00

44.08.03

0,00

68.08

661,00

661,00

633,00

10

374,00

20

259,00

70

28,00
mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Active fixe

71.01

28,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

28,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Din total capitol:

68,08

661,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale

68.08.50

661,00
ANEXA 1.1.6

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII


TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURENTE

C. VENITURI NEFISCALE

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

Diverse venituri

Depozite speciale pentru construcții de locuințe Fond de rulment (dobânzi)

Alte venituri (consolidări)

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente și mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI    , > — =;

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor tempjtffâfd,detașă.

Locuințe, servicii și dezvoltare publică CHELTUIELI CURENTE

ii i- 7 i

V \

14.517,90

14.517,90

14.517,90

14.517,90

36.11

14.517,90

36.11.08

8.629,90 *)

36.11.10

3.498,00 **

36.11.50

2.390,00

142.090,00

01

16.000,00

55

16.000,00

55.01

16.000,00

55.01.12

16.000,00

70

126.090,00

71

126.090,00

71.01

31.090,00

71.01.01

31.090,00

71.01.02

0,00

71.01.03

0,00

71.01.30

0,00

71.03

95.000,00

79

0,00

80

0,00

80.08

0,00

70.11

31.090,00

01

0,00

10

0,00

20

0,00*) Nu este inclus soldul la 31.12.2008 (20.070,1 mii lei)\ **) Nu este inclus soldul la 31.12.2008 (107.502,0 mii lei);

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.090,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

31.090,00

Active fixe

71.01

31.090,00

Construcții

71.01.01

31.090,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

Din total capitol:

Locuințe

70.11.03

31.090,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.11.03.01

31.090,00

Transporturi

84.11

111.000,00

CHELTUIELI CURENTE

01

16.000,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

16.000,00

Transferuri interne

55.01

16.000,00

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

55.01.12

16.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

95.000,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

95.000,00

Active fixe

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

95.000,00

Din total capitol:    ,

Transport rutier    ''--cC    ' X.

84.11.03

111.000,00

Drumuri și poduri

84.11.03.01

0,00

Transport în comun    '\ = 7

84.11.03.02

16.000,00

Străzi    (VW Â

84.11.03.03

95.000,00

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.11

127.572,10

EXCEDENT    \    \\

98.11

0,00

deficit    XîJ * ’Sx'5’    \\

99.11

127.572,10

***j Sold an precedent.

7=---2-

ANEXE 2.1 -2.44

BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI

mii lei

Cod

indicator


Prevederi an


Cultura, recreere si religie

Servicii culturale

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani


Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii    -

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariale67.02

21.158,00

67.02.03

21.158,00

67.02.03.02

21.158,00

21.158,00

17.208,00

10

7.735,00

10.01

5.647,00

10.01.01

2.850,00

10.01.02

100,00

10.01.03

168,00

10.01.04

765,00

10.01.05

380,00

10.01.06

559,00

10.01.07

220,00

10.01.08

389,00

10.01.10

72,00

10.01.12

19,00

10.01.13

25,00

10.01.30

100,00

1^0,4.2009BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI


mii lei

Cod

indicator


Prevederi an


CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu Tichete vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți su lubrifianti10,02

10.02.02

10.02.03

10.02.06

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

10.03.07

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05


335,00


335,00

1.753,00

1.244,00

31,00

340,00

49,00

73,00

16,00

7.940,00

2.719,00

20,00

20,00

290,00

49,00

15,00


BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    1

mii leiCod

indicator

Prevederi an

20.01.06

5,00

20.01.07

20.01.08

900,00

20.01.09

1.140,00

20.01.30

280,00

20.02

780,00

20.05

252,00

20.05.30

252,00

20.06

80,00

20.06.01

5,00

20.06.02

75,00

20.11

2.800,00

20.12

5,00

20.13

34,00

20.14

50,00

20.30

1.220,00

20.30.04

0,00

20.30.30

1.220,00


BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI

mii lei

Cod

indicator

Prevederi an

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


z, ;'    ; A.


z '■    <

/ V Vl .57

1.533,00

57,02

1.533,00

57,0203

15,00

57.02.04

1.518,00

70

3.950,00

71

3.950,00

71.01

3.950,00

71.01.01

2.550,00

71.01.02

140,00

71.01.03

860,00

71.01.30

400,00

71.03

85


13.04.2009

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.02 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.02.03.02 "Biblioteci comunale, orășenești, municipale" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL

din care:

X

X

X

X

3.950,00

0,00

0,00

0,00

3.950,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

3.950,00

3.950,00

634,71

3.315,29

2.550,00

0,00

0,00

0,00

2.550,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții,

X

X

X

X

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

din care:

b. Dotări independente

X

X

X

X

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor

X

X

X

X

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

Capitolul: 67.02 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.02.03.02 "Biblioteci comunale, orășenești, municipale" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI

A. Obiective de investiții in continuare 3.950,00    3.950,00

71.01.01 Filiala "O.Goga"HCGMB 174/2007    3.950,00 3.950,00


634,71 3.315,29    2.550,00    0,00    0,00    0,00    2.550,00    0,00

634,71 3.315,29    2.550,00    0,00    0,00    0,00    2.550,00    0,00


Pag.2
mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Capitolul: 67.02 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.02.03.02 "Biblioteci comunale, orășenești, municipale" INSTITUȚIA ( UNITATEA) : BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCUREȘTI

C. Alte cheltuieli de investiții *) din care:mii lei

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer

Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x    x

x 1.400,00    0,00

0,00    0,00    1.400,00

0,00

C.c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de

investiții

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.b, Dotări independente

X

X

X

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de

transport

X

X

X

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

0,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active

corporale

X

X

X

860,00

0,00

0,00

0,00

860,00

0,00

C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

X

X

X

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe

X

X

X

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

*) Detalierea pe poziții se va aproba de Ordonatorul Principal de Credite

MUZEUL MUNICIPILUI BUCUREȘTI

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an

Cultura, recreere si religie Servicii culturale Muzee

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații de delegare

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

67.10

9.310,00

67.10.03

9.310,00

67.10.03.03

9.310,00

00.10

9.310,00

33.10

455,00

33.10.50

455,00

43.10

8.855,00

43.10.09

8.855,00

9.310,00

01

9.110,00

10

5.432,00

10.01

4.042,00

10.01.01

2.390,00

10.01.02

100,00

10.01.03

128,00

10.01.04

550,00

10.01.05

/y'-.

/■ •î. '    ■ .

- • * Pt

370,00

10.01.06 , 10.01.07 !

172,00

10,00

10.01.08 i

270,00

10.01.10 ț

V

42,00

10.01.13

10.02

10.02.06 -

& ..    izjr

V - -

10,00

210,00

=~ 210.00

MUZEUL MUNICIPILUI BUCUREȘTI

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an


Contribuții

10.03

1.180,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

841,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

40,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

236,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

18,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

35,00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

10,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.732,00

Bunuri si servicii

20.01

1.799,00

Furnituri de birou

20.01.01

17,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70,00

Carburanți su lubrifianti

20.01.05

7,00

Piese de schimb

20.01.06

25,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08 ,

64,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09 /

1.114,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

,20.01.30 p

/ti    ■    .

> 8

185,00

Reparații curente

20.02

300,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05    \

9,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30 \

'PZ-'V V

9,00MUZEUL MUNICIPILUI BUCUREȘTI

mii iei

Cod

Prevederi

indicator

an

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA

Asigurări sociale

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

20.06

3,00

20.06.01

3,00

20.11

15,00

20.12

0,00

20.13

5,00

20.14

26,00

20.30

575,00

20.30.30

575,00

946,00

57,02.

946,00

57.02.04

946,00

70

200,00

71

200,00


71

71

71

71

71

71200,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00


BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" Subcapitolul: 67.10.03.03 "Muzee"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL

din care:

X

X

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții,

X

X

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

din care:

b. Dotări independente

X

X

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de

prefezabilitate, fezabilitate si altor studii

--

aferente obiectivelor de investiții

100,00

0,00

0,00

0,00\

100,00

0,00

e Alte cheltuieli asimilate investițiilor

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.03 "Muzee"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


mii lei

Prevederi 2009

Cod

finanțate din:

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Total

Surse

Credite

Alte

Surse

Transfer

proprii

int/ext

surse

Buget

Buget

local

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

C.c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

71.01.01

Construcții

Sistem de incalzire Muzeul Fr.Stork (proiectare)

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

C.b Dotări independente

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport 1)

X

X

X

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

71.01.03

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.01.30

C e Alte cheltuieli asimilate investițiilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

X

X

X

X 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MUZEUL LITERATURII ROMANE


mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Cultura, recreere si religie

67.10

4.722,00

Servicii culturale

67.10.03

4.722,00

Muzee

67.10.03.03

4.722,00

TOTAL VENITURI

00.10

4.722,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

100,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

100,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

12,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

12,00

Subvenții

43.10

4.610,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

4.610,00

TOTAL CHELTUIELI

4.722,00

CHELTUIELI CURENTE

01

4.615,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.915,00

Cheltuieli salariate in bani

1001

2.143,00

Salarii de baza

10.01.01

1.379,00

Salarii de merit

10.01.02

40,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

54,00

Spor de vechime

10.01.04

227,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

62,00

Alte sporuri

10.01.06

104,00

Ore suplimentare    '

10.01.07

70,00

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

143,00

0,00

50,00
MUZEUL LITERATURII ROMANE

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

12,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli in natura

10.02

100,00

Tichete vacanta

10.02.06

100,00

Contribuții

10.03

672,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

478,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

139,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

18,00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

6,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.250,00

Bunuri si servicii

20.01

555,00

Furnituri de birou

20.01.01

30,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica    ~

20.01.03

125,00

Apa, canal si salubritate    \ \

20.01.04

24,00

Carburanți si lubrifianti    \

v* z

20.01.05

50,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

k    j$r X

20.01.08

70,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    /

20.01.30

50,00

Reparații curente    /

20.02

40,00

MUZEUL LITERATURII ROMANE


mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

7,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

10,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

20,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

Protecția muncii

20.14

12,00

Alte cheltuieli

20.30

600,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

600,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

450,00

Ajutoare sociale

57,02

450,00

Tichete cresa

57,0203

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

450,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

107,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

107,00

Active fixe

71.01

107,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

34,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01.03

23,00

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

71:01.30

-„--

i \    ' •'

—j;-

50,00

0,00

.4 R

3 / /

BUGETUL PE ANUL 2009 LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget


Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" Subcapitolul: 67.10.03.03 "Muzee"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : MUZEUL LITERATURII ROMANE


mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer

Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

X

X

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

din care:

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții,

X

X

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

din care:

b. Dotări independente

X

X

57,00

0,00

0,00

0,00

57,00 >

*€"0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor

X

X

50,00

0,00

0,00

0,00

50,ga%^ .---o^o,    A

A"/ '    ••k i\ A
Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" Subcapitolul: 67.10.03.03 "Muzee"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : MUZEUL LITERATURII ROMANE


mii lei

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer

Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.Aite cheltuieli de investiții, din care2):

X

X

X

107,00

0,00

0,00

0,00

107,00

0,00

C.b. Dotări independente,

X

X

X

57,00

0,00

0,00

0,00

57,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de trasnport

X

X

X

34,00

0,00

0,00

0,00

34,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

X

X

X

23,00

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

X

X

X

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

X

X

X

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Achiziții muzeale

X

X

X

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

£7,00

PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORȚILE BUCURESTIULUI

Cultura, recreere si religie Servicii culturale Muzee

TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

mii leiCod

Prevederi

indicator

an

67.10

5.720,00

67.10.03

5.720,00

67.10.03.03

5.720,00

00.10

5.720,00

33.10

1.400,00

33.10.50

1.400,00

37.10

0,00

37.10.01

0 00

43.10

4.320.00

43.10.09

4.320,00

5.720,00

3.872,00

10

1.513,00

10.01

1.108,00

10.01.01

697,00

10.01.02

15,00

10.01.03

33,00

10.01.04

108,00

10.01.05

0,00

10.01.06

14,00

10.01.07

175,00

10.01.08

66,00

10.01.10

0,00


13.04


PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORȚILE BUCURESTIULUI


mii lei


Cod

Prevederi

indicator

an


Cheltuieli in natura

Tichete vacanta


Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți su lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar
10.02

60,00

10.02.06

60,00

10.03

345,00

10.03.01

247,00

10.03.02

11,00

10.03.03

72,00

10.03.04

5,00

10.03.06

10,00

10.03.07

0,00

20

2.031,00

20.01

1.180,00

20.01.01

10,00

20.01.02

24,00

20.01.03

245,00

20.01.04

38,00

20.01.05

20,00

20.01.06

10,00

20.01.07

0,00

20.01.08

50,00

20.01.09

433,00

20.01.30

350,00

20.02

360,00

20.05

50,00

20.05.30

50,00


13.04.2009 (3 7


PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORȚILE BUCURESTIULUi

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

20.06

16,00

20.06.01

11,00

20.06.02

5,00

20.11

5,00

20.12

0,00

20.13

6,00

20.14

14,00

20.30

400,00

20.30.30

400,00

57

328,00

57,02

328,00

57,0203

57.02.04

328,00

70

1.848,00

71

1.848,00

71.01

1.848,00

71.01.01

1.783,00

71.01.02

15,00

71.01.03

50,00

71.01.30

0,00

71.03

0,00


13.04.2009


Z.X'BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investita pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget


Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.03 "Muzee"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ): PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORȚILE BUCURESTIULUI


mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,ar -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

“I-

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer

Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


TOTAL

din care:

1.959,44

1.959,44

1.100,00

859,44

1.848,00

0,00

0,00

0,00

1.848,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

1.959,44

1.959,44

1.100,00

859,44

860,00

0,00

0,00

0,00

860,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții,

x

X

X

X

988,00

0,00

0,00

0,00

988,00

0,00

din care:

b. Dotări independente

x

X

X

X

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

X

X

X

X

242,00

0,00

0,00

0,00

242,00

0,00

d. Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

X

X

X

,X

Ț I    ">

681,00 .

o,'oo

0,00

0,00

681,00

0,00
Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.03 "Muzee"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORȚILE BUCURESTIULUI

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data începerii exec. lucrărilor (luna.ar -Nr.sî data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citatiZ

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. Obiective de investiții in continuare

1.959,44

1.959,44

1,100,00

859,44

860,00

0,00

0,00

0,00

860,00

0,00

71.01.01 Construcții

Restaurare si refunctionalizare

Vila D si Vila E

1.959,44

1.959,44

1.100,00

859,44

860,00

0,00

0,00

0,00

860,00

0,00

2009

HCGMB nr. 335/2007

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE:"

Subcapitolul: 67.10.03.03 "Muzee"

INSTITUȚIA f UNITATEA ) : PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORȚILE BUCURESTIULUI


mii lei


Prevederi 2009


Cod


finanțate din:


Denumirea obiectivului


U/M


Cant.


P.U.


Total


Surse

proprii


Credite

int/ext


Alte

surse


Surse

Buget

local


Transfer Buget de stat


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții, din care*):

988,00

0,00

0,00

0,00

988,00

0,00

C.c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

X

X

X

242,00

0,00

0,00

0,00

242,00

0,00

71.01.01

Construcții

242,00

0,00

0,00

0,00

242,00

0,00

C.d Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

X

X

X

681,00

0,00

0,00

0,00

681,00

0,00

71.01.01

Construcții

681,00

0,00

0,00

0,00

681,00

0,00

Consolidare si restaurare Cuhnie-C.N.C. Mogosoaia

HCGMB nr.345/2007

X

X

X

681,00

0,00

0,00

0,00

681,00

0,00

C.b. Dotări independente,

X

X

X

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

X

X

X

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe

X

X

50,00

--- X    A

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00


/ i!u j


*) Detalierea pe poziții se va aproba de Ordonatorul Principal de CrediteHot.NR. Anexa 2.5

BUGETUL PE ANUL 2009

Detalierea cheltuielilor pe capitole, părți, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole si alineate


TEATRUL L.S.BULANDRA

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Cultura, recreere si religie

67.10

16.789,00

Servicii culturale

67.10.03

16.789,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

>^<16.789,00

TOTAL VENITURI

00.10

/:    16.789,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

1.100,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

1.100,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Subvenții

43.10

15.689,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

15.689,00"

TOTAL CHELTUIELI

16.789,00

CHELTUIELI CURENTE

01

14.589,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.350,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.956,00

Salarii de baza

10.01.01

1.878,00

Salarii de merit

10.01.02

83,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

73,00

Spor de vechime

10.01.04

504,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

120,00

Alte sporuri

10.01.06

600,00

Ore suplimentare

10.01.07

173,00

Fond de premii

10.01.08

240,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

160,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

40,00

Alte drepturi salariale

10.01.30

85,00
Hot.NR. Anexa 2.5

BUGETUL PE ANUL 2009

Detalierea cheltuielilor pe capitole, părți, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole si alineate


TEATRUL L.S.BULANDRA

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Cheltuieli salariaie in natura

10.02

198,00

Tichete de vacanta

10.02.06

198,00

Contribuții

10.03

1.196,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

.    825,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

/    .42,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

s t 250,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

( / 33.°°

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Yl    36.00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariaie

10.03.07

VV-moM

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

>8f3fc0,00

Bunuri si servicii

20.01

1.371,00

Furnituri de birou

20.01.01

17,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

58,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

350,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

68,00

Carburanți su lubrifiant!

20.01.05

24,00

Piese de schimb

20.01.06

15,00

Transport

20.01.07

24,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

99,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

354,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

362,00

Reparații curente

20.02

845,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

204,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

204,00Hot.NR. Anexa 2.5

BUGETUL PE ANUL 2009

Detalierea cheltuielilor pe capitole, părți, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole si alineate


TEATRUL L.S.BULANDRA

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06,01

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

9,00

Consultanta si expertiza

20.12

20,00

Pregătire profesionala

20.13

3,00

Protecția muncii

20.14

8,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Alte cheltuieli

20.30

5.900,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.900,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

879,00

Asigurări sociale

57.02.

879,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

879,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.200,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.200,00

Active fixe

71.01

2.200,00

Construcții

71.01.01

1.700,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe
BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL L.S.BULANDRA

-1 -mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de

executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

din care:

7.217,37

7.217,37

0,00

7.217,37

2.200,00

0,00

0,00

0,00

2.200,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

7.217,37

7.217,37

0,00

7.217,37

1.700,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

X

X

X

X

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

b.    Dotări independente

c.    Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

X

X

X

X

450,00

1 ’ «u, , *

Î -0,00

0,00

0,00

<0,00

V- A

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor

X

X

X

X

w

.0,00

,KA

0,00

0,00

50,00

0,00

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituțiipublice de spectacole si concerte"

INSTITUȚIA ( UNITATEA J : TEATRUL L.S.BULANDRA

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data începerii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de

executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

T ransfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B.Lucrări noi

7.217,37

7.217,37

0,00

7.217,37

1.700,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

0,00

Extindere, reabilitare si desființare parțiala spatii existente pentru acces actori, cabine si spațiu de recreere si actualizare fațada, tr.ll 2009 HCGMIB nr.230/08.05.2008

7.217,37

7.217,37

0,00

7.217,37

1.700,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

0,00

tr.IV 20

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL L.S.BULANDRA


mii lei


Cod


Prevederi 2009

finanțate din:


Denumirea obiectivului


U/M


Cant.


P.U.


Total


Surse


Credite


Alte


Surse


Transfer


proprii

int/ext

surse

Buget

Buget

local

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

C.c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.b Dotări independente

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport *)

X

X

X

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

71.01.03

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.01.30

C.e Alte cheltuieli asimilate investițiilor

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Alte active fixe *}

X

X

X

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00
*) Detalierea pe poziții se aproba de Ordonatorul principal de credite.


TEATRUL ODEON

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Cultura, recreere si religie

67.10

8.902,00

Servicii culturale

67.10.03

8.902,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

8.902,00

TOTAL VENITURI

00.10

8.902,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

1/100,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

.41.100,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Subvenții

43.10

i 7.802,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

'7.802,00

TOTAL CHELTUIELI

8.902,00

CHELTUIELI CURENTE

01

8.232,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.959,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.679,00

Salarii de baza

10.01.01

2.070,00

Salarii de merit

10.01.02

52,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

56,00

Spor de vechime

10.01.04

460,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

148,00

Alte sporuri

10.01.06

572,00

Ore suplimentare

10.01.07

40,00

Fond de premii

10.01.08

237,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

44,00


TEATRUL ODEON

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an


Cheltuieli salariate in natura    10.02

Tichete de vacanta    10.02.06

Contribuții    10.03

Contribuții de asigurări sociale    de stat    10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj    10.03.02

Contribuții de asigurări sociale    de sanatate    10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04


Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

W >1,00-/ y

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

9,00’7., ,

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.419,00 -

Bunuri si servicii

20.01

756,00

Furnituri de birou

20.01.01

9,00    z

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

420,00

Apa, canai si salubritate

20.01.04

74,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

40,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

97,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

100,00

Reparații curente

20.02

34,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

7,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7,00TEATRUL ODEON

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an


Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

15,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Alte cheltuieli

20.30

1.600,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.600,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

854,00

Asigurări sociale

57.02.

854,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

854,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

670,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

670,00

Active fixe

71.01

670,00

Construcții

71.01.01

550,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

120,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03    ,

0,00

Alte active fixe

71.0130    ,    3

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00
BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investita pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget


Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL ODEON


mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de

executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

\ 12

550,00    670,00

0,00    0,00    0,00    670,00


TOTAL

din care:

A.    Obiective de investiții in continuare

B.    Obiective de investiții noi

C.    AIte cheltuieli de investiții, din care:

b.    Dotări independente

c.    Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor


4.804,00    4.519,00    3.969,00

4.804,00    4.519,00    3.969,00

0,00    0,00    0,00

XXX

XXX


550,00

0,000,00

0,00

0,00'"7'xA

( ,<0,00    > OtOQ;

xl- \ ' 0,00    ■ 0,00.7

: a ..    > '    ’ x J3


0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL ODEON

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (iuna.an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A, Obiective de investiții in continuare

4.804,00

4.519,00

3.969,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

Reamenajare Sala Studio Teatrul

Odeon,tr.ll 2007, HCGMB nr.71/2007

4 804,00

4.519,00

3.969,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

2009

Capitolul: 67,10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL ODEON

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1    i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

C.c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

71.01.01 Construcții

C.b Dotări independente

71.01.02    Mașini, echipamente si mijloace de    x

transport *)    i

71.01.03    Mobilier,aparatura birotica si alte active    x

corporale

C.e Alte cheltuieli asimilate investițiilor

71.01.30 Alte active fixe    x

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

x

X

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


TEATRUL C.l NOTTARA
Cultura, recreere si religie Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

Cheltuieli curente

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Saiarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri    /

Ore suplimentare

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Alte drepturi salariale in bani


_mii lei

Cod    Prevederi

indicator    an

67.10

7.170,00

67.10.03

7.170,00

67.10.03.04

7.170,00

00.10

7.170,00

33.10

650,00

33.10.50

650,00

43.10

6.520,00

43.10.09

6.520,00

7.170,00

01

6.397,00

10

4.228,00

10.01

3.169,00

10.01.01

1.700,00

10.01.02

60,00

10.01.03

47,00

10.01.04

350,00

10.01.05

130,00

10.01.06

473,00

10.01.07

20,00

10.01.08

205,00

10.01.10

114,00

10.01.30

70,00


13.04.


TEATRUL C.l NOTTARA

_mii lei

Cod    Prevederi


Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți su lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracterJ-șnctional Alte bunuri si servicii pentru întreținere^funcționare

Reparații curente    /

Bunuri de natura obiectelor de inventar


"Oindicator    an

10.02

150,00

10.02.06

150,00

10.03

909,00

10.03.01

624,00

10.03.02

30,00

10.03.03

196,00

10.03.04

25,00

10.03.06

29,00

10.03.07

5,00

20

1.494,00

20.01

311,00

20.01.01

8,00

20.01.02

12,00

20.01.03

150,00

20.01.04

11,00

20.01.05

16,00

20.01.06

9,00

20.01.08

28,00

20.01.09

26,00

20.01.30

51,00

20.02

150,00

20.05

15,00


.tZ


13.04.


TEATRUL C.l NOTTARA

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

Deplasări, detasari, transferări

20.00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.0^.01

15,00

Deplasări în străinătate

20.od;.02

5,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

8,00

Pregătire profesionala

20.1Ș

15,00

Protecția muncii

20.14

25,00

Alte cheltuieli

20.30

950,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

950,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

675,00

Ajutoare sociale    ,

57.02

675,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

675,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

773,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

773,00

Active fixe

71.01

773,00

Construcții    \ \

71.01.01

220,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport    \j

71.01,02

396,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01,03

157,00

Alte active fixe    _______ i

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    /

71.03

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul/furent    /

85

0,00

-3-


13.04.2009

BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget


Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL NOTTARA


mii lei


Cod


Denumirea obiectivului -Data începerii exec. lucrărilor (luna.an) -Nr.si data acordului MF

-Nr.si data actului de aprobare


Valoare

totala


Valoare

totala

actualizata


Total


Prevederi 2009


finanțate din:


Surse

proprii


Credite

int/ext


Alte

surse


Surse

Buget

local


Transfer Buget de stat


Capa

citate

PIF


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

din care:

X

X

773,00

0,00

0,00

0,00

773,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zW

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\ \

C.AIte cheltuieli de investiții,

X

X

773,00

0,00

0,00

0,00

773,00

0,00

din care:

a.    Achiziții de imobile

b.    Dotări independente

X

X

X

X

' 0,00 /    ,553,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

553,00

0,00

0,00


c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor


-li


■y )

..

\ -Z icul

220.00 0,00 0,-00 -/ 0,00


0,00

0,00


0,00    220,00

0,00 0,00


0,00

0,00


Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL NOTTARA___ _I_mii lei


nLt^'


Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prev

ederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

c

tredite

nt/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

T ransfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

67.10.03.04

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

773,00

0,00

0,00

0,00

773,00

0,00

C.b. Dotări independente, din care:

553,00

0,00

0,00

0,00

553,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport *)

X

X

X

396,00

0,00

0,00

0,00

396,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale *)

X

X

X

157,00

0,00

0,00

0,00

157,00

0,00

C.c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

71.01.01

Construcții

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

1.Consolidare si reamenajare imobil S+P+M str. Jules Michelet, nr. 14, sector 1

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

TEATRUL EVREIESC DE STAT

Cultura, recreere si religie Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza

Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare

mii leiCod

Prevederi

indicator

an

67.10

5.716,00

67.10.03

5.716,00

67.10.03.04

5.716,00

00.10

5.716,00

33.10

100,00

33.10.50

37.10

37.10.01

100,00

43.10

5.616,00

43.10.09

5.616,00

5.716,00

01

5.046,00

10

3.315,00

1001

2.511,00

10.01.01

1.392,00

10.01.02

39,00

10.01.03

48,00

10.01.04

270,00

10.01.05

70,00

10.01.06

47,00

10.01.07

22,00TEATRUL EVREIESC DE STAT


mii lei

Cod
indicator

Prevederi

an


Fond de premii Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Alte drepturi salariale

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

Norme de hrana


Uniforme si echipament obligatoriu Tichete vacanta


Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții Ia Fondul de garantare a creanțelor salariale c TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii
10.01.08

170,00

10.01.09

10.01.10

440,00

10.01.11

10.01.12

10.01.13

4,00

10.01.30

9,00

10,02

110,00

10.02.02

10.02.03

10.02.06

110,00

10.03

694,00

10.03.01

500,00

10.03.02

12,00

10.03.03

142,00

10.03.04

19,00

10.03.06

21,00

10.03.07

0,00

20

1.245,00

20.01

314,00


TEATRUL EVREIESC DE STAT

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

85,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport    .

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

140,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

46,00

Reparații curente

20.02

17,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

6,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

13,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

Deplasări in străinătate    \\

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare    \\

20.11

3,00

Pregătire profesionala    /    \

20.13

5,00

Protecția muncii    j j , '    /x

20.14

17,00

Alte cheltuieli    •>- ’    -    ly’

20.30

870,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    y

20.30.30

870,00

TEATRUL EVREIESC DE STAT

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

486,00

Ajutoare sociale

57,02

486,00

Tichete cresa

57,0203

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

486,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

670,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

670,00

Active fixe

71.01

670,00

Construcții

71.01.01

650,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

6,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

14,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investita pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul:67.10.03.04 " Instituții publice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL EVREIESC DE STAT

■■■

«i'.

»*'«
mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data începerii exec. lucrărilor (luna,an)

-Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

din care:

X

X

670,00

0,00

0,00

0,00

670,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

X

X

670,00

0,00

0,00

0,00

670,00

0,00

b. Dotări independente

X

X

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor d. Chelt de expertiză, proiectare

14,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

650,00

0,00

si de execuție privind consolidările

■.-■T;    -x

TA

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 " Instituții publice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL EVREIESC DE STAT

mii lei

Cod

I

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții *} din care:

670,00

0,00

0,00

0,00

670,00

0,00

C.b Dotări independente

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

X

X

X

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

X

X

X

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

71.01.01

d. Chelt de expertiză, proiectare si de execuție privind consolidările

Modernizare si consolidare clădire

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

Teatrul Evreiesc de Stat HCGMB 337/2007

*) Detalierea pe poziții se va aproba de Ordonatorul Principal de Credite.

TEATRUL MIC

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an


Cultura, recreere si religie Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Cheltuieli salariate in natura

Tichete de vacanta


67.10 67.10.03 67.10.03.04 00.10

33.10 33.10.50

43.10 43.10.09


01

10

10.01

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.07

10.01.08

10.01.09

10.01.10

10.02

10.02.061 n/ onnn


TEATRUL MIC

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Contribuții

10.03

865,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

590,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

30,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

177,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

36,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

■ 25,00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

7,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

A    4.504,00

Bunuri si servicii

20.01

jT; 1.022,00

Furnituri de birou

20.01.01

,    41,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

191,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

^17,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20,00

Piese de schimb

20.01.06

58,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

54,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

385,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

176,00

Reparații curente

20.02

496,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

54,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

54,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

61,00

Deplasări interne, detașări, transferări    _ 2 .

20.06.01

61,00

TEATRUL MIC

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

12,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

14,00

Protecția muncii

20.14

45,00

Alte cheltuieli

20.30

2.800,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.800,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

639,00

Asigurări sociale

57.02.

639,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

639,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

276,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

276,00

Active fixe

71.01

276,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

242,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    '

71.01.03

20,00

Alte active fixe    X    ------

71.01.30

14,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    / ■ /    _    A \

p-    ' i

71.03

0,00

onna


BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL MIC

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. tucrarilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

X

X

276,00

0,00

0,00

0,00

276,00

0,00

din care:

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

X

X

276,00

0,00

0,00

0,00

276,00

0,00

b.    Dotări independente

c.    Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de

prefezabilitate, fezabilitate si altor studii    ,

X

X

262,00

0,00

0,00

0,00

262,00

0,00

aferente obiectivelor de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor \\ țd>

y Yk x

X

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituțiipublice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL MIC

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:


mii lei

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

276,00

0,00

0,00    0,00    276,00

0,00

C.c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii

aferente obiectivelor de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.b Dotări independente

262,00

0,00

0,00

0,00

262,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport *)

X

X

X

242,00

0,00

0,00

0,00

242,00

0,00

71.01.03

Mobilier,aparatura birotica si alte active

X

X

X

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

TEATRUL DE COMEDIE

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an

Cultura, recreere si religie Servicii culturale

instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Donații

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

Cheltuieli curente

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

67.10

7.674,00

67.10.03

7.674,00

67.10.03.04

7.674,00

00.10

7.674,00

33.10

550,00

33.10.50

550,00

43.10

7.124,00

43.10.09

7.124,00

7.674,00

01

6.833,00

10

3.980,00

10.01

2.922,00

10.01.01

1.690,00

10.01.02

63,00

10.01.03

41,00

10.01.04

320,00

10.01.05

105,00

10.01.06

440,00

10.01.07

50,00

10.01.08

170,00
TEATRUL DE COMEDIE

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli in natura

Tichete vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional '

<•    -■    . 's

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare ,    \

Reparații curente10.01.10

38,00

10.01.30

5,00

10.02

150,00

10.02.06

150,00

10.03

908,00

10.03.01

652,00

10.03.02

29,00

10.03.03

190,00

10.03.04

12,00

10.03.06

25,00

10.03.07

0,00

20

2,188,00

20.01

460,00

20.01.01

15,00

20.01.02

20,00

20.01.03

150,00

20.01.04

30,00

20.01.08

25,00

20.01.09

135,00

20.01.30

85,00

20.02

138,0013.04.2009


TEATRUL DE COMEDIE


mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

10,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.05.01

0,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

Protecția muncii

20.14

10,00

Alte cheltuieli

20.30

1.565,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.565,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

665,00

Ajutoare sociale

57,02

665,00

Tichete cresa

57,0203

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

665,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

841,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE    C\    k/ ,

71

841,00

Active fixe    \j    rAo

71.01

841,00

Construcții    tC/S

71.01.01

841,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport    ~    l/\

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale/*    // \    \

71.01.03

0,00

Alte active fixe    /    /    \^_J

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    /    y

71.03

0,00

îf ,    ,    (13.04.2009


BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL DE COMEDIE

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data începerii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizate

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de

executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

din care:

1.941,00

1.941,00

1.100,00

841,00

841,00

0,00

0,00

0,00

841,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

1.941,00

1.941,00

1.100,00

841,00

841,00

0,00

0,00

0,00

841,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C.Alte cheltuieli de investiții, din care:

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Dotări independente

X

X

X

X «A00

z'    ! ‘    k

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte"

INSTITUȚIA f UNITATEA ) : TEATRUL DE COMEDIE

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data începerii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizat?

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la

31.12.2008

Ramas de

executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. Obiective de investiții in continuare    1.941,00 1.941,00    1.100,00    841,00    841,00    0,00    0,00    0,00    841,00    0,00

71.01.01 Construcții

Reabilitare și modernizare    1.941,00 1.941,00    1.100,00    841,00    841,00    0,00    0,00    0,00    841,00    0,00    2009

Sala Atelier

HCGMB nr. 336/2007Municipiul București


Hot. Nr. ANEXA 2.11

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Detalierea cheltuielilor pe capitole,părți, subcapitole,titluri de cheltuieli,articole si alineate

TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ

Cultura, recreere si religie Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

mii leiCod

indicator

Prevederi an

67.10

8.247,00

67.10.03

8.247,00

67.10.03.04

8.247,00

00.10

8.247,00

33.10

490,00

33.10.50

490,00

37.10

0,00

37.10.01

43.10

7.757,00

43.10.09

7.757,00

01

8.247,00

5.020,00

10

2.709,00

1001

2.025,00

10.01.01

941,00

10.01.02

44,00

10.01.03

27,00

10.01.04

215,00

10.01.05

22,00

10.01.06

308,00

10.01.07

95,00

10.01.08

123,00

10.01.09

10.01.10

250,00

10,02

85,00Municipiul București


Hot. Nr. ANEXA 2.11

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Detalierea cheltuielilor pe capitole,părți, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole si alineate


TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ


mii lei


Norme de hrana


Uniforme si echipament obligatoriu Tichete vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții oe asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit. Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventarCod

indicator

Prevederi an

10.02.02

10.02.03

10.02.06

85,00

10.03

599,00

10.03.01

436,00

10.03.02

12,00

10.03.03

109,00

10.03.04

16,00

10.03.06

19,00

10.03.07

7,00

20

1.738,00

20.01

516,00

20.01.01

23,00

20.01.02

23,00

20.01.03

90,00

20.01.04

11,00

20.01.05

7,00

20.01.06

9,00

20.01.07

1,00

20.01.08

62,00

20.01.09

100,00

20.01.30

190,00

20.02

90,00

20.05

97,00

20.05.30

97,00


13.04.2009Municipiul București


Hot. Nr. ANEXA 2.11

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Detalierea cheltuielilor pe capitole,părți, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole si alineate

TEATRUL DE ANIMAȚIE ȚĂNDĂRICĂ

mii lei

Cod

indicator

Prevederi an

Deplasări, detasari, transferări

20.06

15,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06,01

15,00

Cai-ti, publicații si materiale documentare

20.11

13,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

6,00

Protecția muncii

20.14

6,00

Alte cheltuieli

20.30

995,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

995,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

573,00

Ajutoare sociale

57,02

573,00

Tichete cresa

57,0203

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

573,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.227,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.227,00

Active fixe

71.01

3.227,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.169,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

10,00

Alte active fixe

71.01.30

48,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    C\    sx\/

71.03

Piati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent' 7-    \ C>i f\

85

7Z

z

-3-


13,04.2009

Hot. Nr.

ANEXA 2.11-1


BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituțiipublice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA) : TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ


13 na dooq


mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data începerii exec, lucrărilor (luna,an)

-Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

din care:

X

X

3.227,00

0,00

0,00

0,00

3.227,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

X

X

3,227,00

0,00

0,00

0,00

3.227,00

0,00

b.    Dotări independente

c.    Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de

X

X

3.179,00

0,00

0,00

0,00

3.179,00

0,00

prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA (UNITATEA ) : TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții, din care *):

3.227,00

0,00

0,00

0,00

3.227,00

0,00

C.c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.b. Dotări independente

3.179,00

0,00

0,00

0,00

3.179,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

X

'3.169,00

0,00

0,00

0,00

3.169,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica, si alte active corporale

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

X

: 48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

*) Detalierea pe poziții se va aproba de Ordonatorul Principal de CrediteTEATRUL ION CREANGĂ


mii lei


Cod


Prevederi


Cultura, recreere si religie

Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare


67.10 67.10.03 67.10.03.04

00.10

33.10 33.10.50

43.10 43.10.09

37.10 37.10.01


indicator


an10

10.01

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.07


7.620,00

7.620,00

7.620,00

7620,00

350,00

350,00

7.220,00

7.220,00

50,00

50,00

7.620,00

7.304,00

3.840,00

2.954,00

1.294,00

61,00

40,00

344,00

94,00

430,00

11,00TEATRUL ION CREANGA

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an

Fond de premii

10.01.08

230,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

450,00

Cheltuieli saiariale in natura

10.02

115,00

Tichete de vacanta

10.02.06

115,00

Contribuții

10.03

771,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

570,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

155,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

15,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10,00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor saiariale

10.03.07

8,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.830,00

Bunuri si servicii

20.01

435,00

Furnituri de birou    x.

20.01.01

9,00

Materiale pentru curățenie    \\ r-Ax'Y

20.01.02

15,00

încălzit, Iluminat si forța motrica    7Y    .    /ZOcx

20.01.03

170,00

Apa, canal si salubritate    / x\

20.01.04

11,00

Carburanți su lubrifianti    ’    . <    / / \ \

20.01.05

15,00

Piese de schimb    ' •    '

20.01.06

7,00

TEATRUL ION CREANGĂ

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare


____mii lei

Cod    _|    Prevederi

indicator    an

20.01.07

20.01.08

54,00

20.01.09

100,00

20.01.30

54,00

20.02

330,00

20.05

15,00

20.05.01

0,00

20.05.03

0,00

20.05.30

15,00

20.06

50,00

20.06.01

50,00

20.06.02

0,00

20.11

5,00

20.12

0,00

20.13

5,00

20.14

30,00

20.30

1.960,00

20.30.01

0,00

20.30.02

0,00


TEATRUL ION CREANGĂ

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Chirii

20.30.04

360,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.600,00

Tichete de vacanta

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

634,00

Ajutoare sociale

57,02

634,00

Tichete cresa

57,0203

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

634,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

316,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

316,00

Active fixe

71.01

316,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

270,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

40,00

Alte active fixe

71.01.30

6,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL ION CREANGA

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data acordului MF

-Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate c

in:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2 :

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

X

X

316,00

0,00

0,00

0,00

316,00

0,00

din care:

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții,

x

X

316,00

0,00

0,00

0,00

316,00

0,00

din care:

l

b. Dotări independente

I x

X

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

0,00

c. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL ION CREANGA

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

67 U 0.03.04

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

316,00

0,00

0,00

0,00

316,00

0,00

C.b. Dotări independente

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

0,00

67110.03

Servicii culturale

316,00

0,00

0,00

0,00

316,00

0,00

67.10.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

316,00

0,00

0,00

0,00

316,00

0,00

2. Dotări independente din care:

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport *)

X

X

X

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale *)

X

X

X

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

: i

; I

C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe*)

X

X

X

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

TEATRUL CONSTANTIN TĂNASE

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Cultura, recreere si religie

67.10

8.020,00

Servicii culturale

67.10.03

8.020,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

8.020,00

TOTAL VENITURI

00.10

8.020,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

500,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

500,00

Subvenții

43.10

7.520,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

7.520,00

TOTAL CHELTUIELI

8.020,00

Cheltuieli curente

01

7.315,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.950,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2.915,00

Salarii de baza

10.01.01

1.430,00

Salarii de merit

I

10.01.02

68,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

35,00

Spor de vechime

10.01.04

340,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

112,00

Alte sporuri

10.01.06

462,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii    /

10.01.08

192,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    v

10.01.10

276,00

TEATRUL CONSTANTIN TĂNASE

mii lei

Cod

Prevederi

indicator

an

Cheltuieli salariale in natura    10.02

Tichete de vacanta    10.02.06

Contribuții    10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat    10.03.01

Contribuții de asigurări    de șomaj    10.03.02

Contribuții de asigurări    sociale de sanatate    10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale    10 03 04

Contribuții pentru concedii si indemnizații    10.03.06

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale    10.03.07

TITLUL II    BUNURI SI SERVICII    20

Bunuri si    servicii    20.01

Furnituri de birou    20.01.01

Materiale pentru curățenie    20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica    20.01.03

Apa, canal si salubritate    20.01.04

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    vtX/    20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

130,00

130,00

905,00

660,00

30,00

170,00

15,00

26,00

4,00

2.629,00

153,00

7,00

12,00

67,00

12,00

46,00

9,00

0,00

136,00

15,00TEATRUL CONSTANTIN TĂNASE

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

20,00

Alte cheltuieli

20.30

2.300,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.300,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

736,00

Ajutoare sociale

57,02

736,00

Tichete cresa

57,0203

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

736,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

705,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

705,00

Active fixe

71.01

467,00

Construcții    \

71.01.01

32,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

429,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale x''"' *. * 3 v'

\ / x

71.01.03

6,00

Alte active fixe    / y' .-x

A A

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe    .7    i    ')■ \

1/ V )

71.03

238,00

BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituțiipublice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL CONSTANTIN TANASE

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data acordului MF

-Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

iocal

Transfer Buget de stat

0

1

2    |    3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

din care:

x 705,00

0,00

0,00 0,00

705,00

0,00

A.    Obiective de investiții in continuare

B.    Obiective de investiții noi

C.    AIte cheltuieli de investiții,

din care:

b.    Dotări independente

c.    Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor


0,00

0,00


0,00    0,00

0,00    0,00

x 705,00

x 435,00


x 32,00 x 238,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

705,00

435,00


32,00

238,000,00

0,00


Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții publice de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ): TEATRUL CONSTANTIN TANASE

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

0

1

2

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

71.01.02

C.b. Dotări independente

din care:

Mașini, echipamente si mijloace de transport *)

X

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale *)

71.01.01

C.c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

Studiu de fezabilitate imprejmuire separativa

X

71.03

C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.Refacere imprejmuire separativa a incintei

Teatrului de Vara din Parcul Herăstrău

X

*) Detalierea pe poziții se va aproba de Ordonatorul Principal de Credite.

mii lei

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate c

in:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

3

4

5

6

7

8

9

10

705,00

0,00

0,00

0,00

705,00

0,00

435,00

0,00

0,00

0,00

435,00

0,00

X

X

429,00

0,00

0,00

0,00

429,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

32,00

0,00

X

X

32,00

0,00

0,00

0,00

32,00

0,00

238,00

0,00

0,00

0,00

238,00

0,00

238,00

0,00

0,00

0,00

238,00

0,00

X

X

238,00

0,00

0,00

0,00

238,00

0,00

TEATRUL MASCA


mii leiCultura, recreere si religie Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

Cheltuieli curente

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare


67.10 67.10.03 67.10.03.04 00.10

33.10 33.10.50

43.10 43.10.0910

10.01

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.07


8.356,00

8.356,00

8.356,00

8.356,00

750,00

750,00

7.606,00

7.606,00

8.356,00

5.356,00

1.954,00

1.478,00

870,00

45,00

45,00

115,00

103,00

110,00

70,00


TEATRUL MASCA

mii lei

Cod

indicator

Prevederi an

Fond de premii

10.01.08

90,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15,00

Indemnzatii plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.11

15,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10,02

80,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Tichete vacanta

10.02.06

80,00

Contribuții

10.03

396,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

286,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

72,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

13,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

5,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    >

t^/fX

20

3.120,00

Bunuri si servicii

y

20.01

635,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

Materiale pentru curățenie    /

20.01.02

20,00

TEATRUL MASCA


mii lei

Cod


Prevederi an


încălzit, Iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

indicator


20.01.03

110,00

20.01.04

15,00

20.01.05

30,00

20.01.06

24,00

20.01.07

4,00

20.01.08

28,00

20.01.09

277,00

20.01.30

119,00

20.02

400,00

20.05

610,00

20.05.30

610,00

20.06

40,00

20.06.01

10,00

20.06.02

30,00

20.11

5,00

20.13

4,00

20.14

26,00

20.30

1.400,00

13.04.2009
TEATRUL MASCA

mii lei

Cod

indicator

Prevederi an

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.400,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

282,00

Ajutoare sociale

57,02

282,00

Tichete cresa

57,0203

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale ;

57.02.04

282,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.000,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.000,00

Active fixe

71.01

3.000,00

Construcții

71.01.01

2.100,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

242,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

641,00

Alte active fixe

71.01.30

17,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investita pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții de spectacole si concerte"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ): TEATRUL MASCA

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

din care:

X

X

X

x 3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

7.468,39

7.468,39

1.700,00

5.768,39    2.100,00

0,00

0,00

0,00

2.100,00

0,00

2010

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.Alte cheltuieli de investiții,

X

X

X

X

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

din care:

b. Dotări independente

/ 883,00

0,00

0,00

0,00

883,00

0,00

c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor


0,00

0,00


0,00 0,00    0,00

0,00    17,00    0,00


Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL MASCA

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat cumulat la 31.12.2008

Ramas de executat

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71.01.01 A. Obiective de investiții in continuare 7.468,39    7.468,39    1.700,00    5.768,39    2.100,00    0,00    0,00    0,00    2.100,00    0,00    2010

Extindere Teatrul Masca HCGMB 44/2008


3.04.2009

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL MASCA


mii lei

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

T ransfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții 3)    x

din care:

X

X

X

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

C.c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.b. Dotări independente

883,00

0,00

0,00

0,00

883,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

X

X

X

242,00

0,00

0,00

0,00

242,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

X

X

X

641,00

0,00

0,00

0,00

641,00

0,00

C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

17,00

0,00

0,00

0,00

17,00

0,00

71.01.30

Alte active fixe

X

X

X

17,00

0,00

0,00

0,00

17,00

0,00

Municipiul București


Hot. Nr. ANEXA 2.15

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Detalierea cheltuielilor pe capitole,părți, subcapitole,titluri de cheltuieli,articole si alineate

TEATRUL METROPOLIS

Cultura, recreere si religie Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza

Salarii de merit Indemnizație de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

mii leiCod

indicator

Prevederi an

67.10

8.005,00

67.10.03

8.005,00

67.10.03.04

8.005,00

00.10

8.005,00

33.10

350,00

33.10.50

350,00

37.10

0,00

37.10.01

0,00

43.10

7.655,00

43.10.09

7.655,00

8.005,00

01

7.291,00

10

2.280,00

1001

1.700,00

10.01.01

890,00

10.01.02

40,00

10.01.03

55,00

10.01.04

178,00

10.01.05

12,00

10.01.06

254,00

10.01.07

90,00

10.01.08

103,00

10.01.09

0,00

10.01.10

10.01.12

70,00


Municipiul București


Hot. Nr. ANEXA 2.15

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Detalierea cheltuielilor pe capitole,părți, subcapitole,titluri de cheltuieli,articole si alineate

TEATRUL METROPOLIS


mii lei

Cod

indicator


Prevederi an


Alte drepturi salariale

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu Tichete vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa. canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar10.01.30

8,00

10,02

75,00

10.02.02

10.02.03

10.02.06

75,00

10.03

505,00

10.03.01

357,00

10.03.02

10,00

10.03.03

105,00

10.03.04

17,00

10.03.06

15,00

10.03.07

1,00

20

4.678,00

20.01

1.009,00

20.01.01

20,00

20.01.02

30,00

20.01.03

346,00

20.01.04

43,00

20.01.05

40,00

20.01.06

12,00

20.01.08

48,00

20.01.09

370,00

20.01.30

100,00

20.02

400,00

20.05

250,00
13.04.2009


Municipiul București


Hot. Nr. ANEXA 2.15

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Detalierea cheltuielilor pe capitole,părți, subcapitole, titluri de cheltuieli,articole si alineate

TEATRUL METROPOLIS

mii lei

Cod

indicator

Prevederi an

Alte obiecte de inventar

20.05.30

250,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

4,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

Pregătire profesionala

20.13

8,00

Protecția muncii

20.14

4,00

Alte cheltuieli

20.30

3.000,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.000,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

333,00

Ajutoare sociale

57,02

333,00

Tichete cresa

57,0203

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

333,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

714,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

\    V/

71

714,00

Active fixe

I    <\^\Z

71.01

714,00

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

/ ■

bC &

71.01.01

71.01.02

688,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

f z

■' A- / \ \

71.01.03

Alte active fixe

/ /

71.01.30

26,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

v

//

71.03

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-—-

/ - b

85

V' • '

Hot. Nr.

ANEXA 2.15-1

BUGETUL PE ANUL 2009

LISTA

obiectivelor de investita pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituții de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrărilor (luna.an)

-Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PiF

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

din care:

X

X

714,00

0,00

0,00

0,00

714,00

0,00

A. Obiective de investiții in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Obiective de investiții noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

X

X

714,00

0,00

0,00

0,00

714,00

0,00

b. Dotări independente

X

X

688,00

0,00

0,00

0,00

688,00

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul:67.10.03.04 "Instituții de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : TEATRUL TINERETULUI METROPOLIS

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții, din care*):

X

714,00

0,00

0,00

0,00

714,00

0,00

C.b. Dotări independente, din care:

X

688,00

0,00

0,00

0,00

688,00'

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

688,00

0,00

0,00

0,00

688,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00'

0,00

71.01.30

Alte active fixe

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

i

I

I

TEATRUL EXCELSIOR

mii lei

Cod


Prevederi


indicator

an

Cultura, recreere si religie

Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10

67.10 03 67.10.03.04

2.900,00

2.900,00

2.900,00

TOTAL VENITURI

00.10

2.900,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

155,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

155,00

Subvenții

43.10

2.745,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.745,00

TOTAL CHELTUIELI

2.900,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.900,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.600,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

1.177,00

Salarii de baza

10.01.01

630,00

Salarii de merit

\    v/

10.01.02

34,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

25,00

Spor de vechime

■ X    c

C    10.0104

137,00

Sporuri pentru condiții de munca

•A X 1

J    10.0105

41,00

Alte sporuri

10.01.06

170,00

Ore suplimentare

/ X

10.0107

40,00

Fond de premii

10.01.08

70,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

30,00

TEATRUL EXCELSIOR
mii lei

Cod indicator

Prevederi an

Cheltuieli in natura

10.02

53,00

Tichete vacanta

10.02.06

53,00

Contribuții

10.03

370,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

263,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

77,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10,00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

3,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.100,00

Bunuri si servicii

20.01

222,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100,00

Apa, canal si salubritate    v

20.01.04

6,00

Carburanți su lubrifianti    \

20.01.05

0,00

Piese de schimb    ț

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    /

20.01.08

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    Z ■'    ' 7

20.01.09

36,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    i '    Jy

\

20.01.30

60,00

TEATRUL EXCELSIOR

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Reparații curente

20.02

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

240,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10,00

Protecția Muncii

20.14

28,00

Alte cheltuieli

20.30

600,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

600,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

200,00

Ajutoare sociale

57,02

200,00

Tichete cresa

57,0203

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

Active fixe

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

OPERA-COMICA PENTRU COPII

Cultura, recreere si religie Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

_mii lei

Cod    Prevederi


indicator    an

67.10

2.493,00

67.10.03

2.493,00

67.10.03.4

2.493,00

00.10

2.493,00

33.10

150,00

33.10.50

150,00

37.10

0,00

37.10.01

0,00

43.10

2.343,00

43.10.09

2.343,00

2.493,00

01

2.438,00

10

1.279,00

10.01

967,00

10.01.01

525,00

10.01.02

12,00

10.01.03

38,00

10.01.04

85,00

10.01.05

0,00

10.01.06

150,00

10.01.07

17,00OPERA-COMICA PENTRU COP»

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Fond de premii

10.01.08

80,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

60,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

55,00

Tichete de vacanta

10.02.06

55,00

Contribuții

10.03

257,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

180,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

50,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

9,00

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

TITLUL» BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Carburanți su lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet10.03.07

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.05

20.01.06

20.01.08


0,00

954,00

44,00

5,00

0,00

0,00

12,00

3,00OPERA-COMICA PENTRU COPII

mii lei

Cod

indicator

Prevederi

an

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Cârti, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

20.01.09

8,00

20.05

1,00

20.05.30

1,00

20.111

0,00

20.13

3,00

20.14

6,00

20.30

900,00

20.30.30

900,00

57

205,00

57.02

205,00

57.02.04

205,00

70

55,00

71

55,00

71.01

55,00

71.01.01

0,00

71.01.02

52,00

71.01.03

3,00

71.01.30

0,00

71.03

0,00nr

BUGETUL PE ANUL 2 00 9

LIS TA

obiectivelor de investita pe anul 2009 cu finanțare integrala sau parțiala de la buget

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții de spectacole si concerte" INSTITUȚIA ( UNITATEA ) : OPERA COMICA PENTRU COPII

mii lei

Cod

Denumirea obiectivului -Data începerii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data acordului MF

-Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

Prevederi 2009

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL    x    x    55,00    0,00    0,00    0,00    55,00

din care:

A. Obiective de    investiții    in continuare    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

B Obiective de    investiții    noi    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

C.AIte cheltuieli    de investiții,    x    x    55,00    0,00    0,00    0,00    55,00

din care:

b.    Dotări independente    x    55,00    0,00    0,00    0,00    55,00

c.    Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de    _

prefezabilitate, fezabilitate si altor studii    /    /'    \

aferente obiectivelor de investiții    x    //.    x    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investițiilor    x    '• -'    X    0,00;    0,00    0,00    0,00    0,00

’i X.    X'- . • ■ '    /    •’/

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul: 67.10 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE"

Subcapitolul: 67.10.03.04 "Instituții de spectacole si concerte"

INSTITUȚIA ( UNITATEA ) ; OPERA COMICA PENTRU COPII_mii lei


Cod

Denumirea obiectivului

U/M

Cant.

P.U.

Prevederi 2009

Total

finanțate din:

Surse

proprii

Credite

int/ext

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C.AIte cheltuieli de investiții, din care:

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

b. Dotări independente, din care:

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport 4)

X

X

X

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

71.02.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 4)

X

X

X

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

CIRCUL GLOBUS


mii lei


Cod


Cultura, recreere si religie

Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte


TOTAL VENITURI

Venituri din prestări servicii si alte activitati Alte venituri din prestări servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații si sponsorizări

Subvenții

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

Cheltuieli curente

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare


indicator

67.10 67.10.03 67.10.03.04 00.10

33.10 33.10.50

37.10 37.10.01

43.10 43.10.09


Prevederi an


33.253,00

33.253,00

33.253,00

33.253,00

6.900,00

6.900,0010

10.01

10.01.01

10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.07


26.353,00

26.353,00

33.253,00

23.553,00

5.363,00

3.757,00

2.026,00

85,00

33,00

320,00

150,00

700,00

130,00


CIRCUL GLOBUS


mii lei


Fond de premii

Alte drepturi salariale in bani

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA


Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu Tichete vacanta

Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si indemnizații Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate    •: ...

Carburanți su lubrifianti    '    \ ;<•
Cod

indicator

Prevederi an

10.01.08

280,00

10.01.30

33,00

10,02

180,00

10.02.02

10.02.03

10.02.06

180,00

10.03

1.426,00

10.03.01

1.129,00

10.03.02

15,00

10.03.03

210,00

10.03.04

33,00

10.03.06

38,00

10.03.07

1,00

20

17.142,00

20.01

2.483,00

20.01.01

68,00

20.01.02

60,00

20.01.03

770,00

20.01.04

97,00

20.01.05

170,00


CIRCUL GLOBUS


mii lei

Cod

indicator

Prevederi an


Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfactanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări20.01.06

12,00

20.01.07

20.01.08

106,00

20.01.09

600,00

20.01.30

600,00

20.02

910,00

20.03

1.400,00

20.03.01

20.03.02

1.400,00

20.04

20,00

20.04.01

20,00

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

160,00

20.05.01

20.05.03

20.05.30

160,00

20.06

4,00CIRCUL GLOBUS

mii lei

Cod

indicator

Prevederi an

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Protecția muncii

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale Tichete cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport '    .

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

20.06.01

4,00

20.06.02

20.11

5,00

20.13

120,00

20.14

40,00

20.30

12,000,00

20.30.30

12.000,00

57

1.048,00

57,02

1 048,00

57,0203

57.02.04

1.048,00

70

9,700,00

71

9.700,00