Hotărârea nr. 128/2009

HOTARAREnr. 128 din 2009-04-13 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    ,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2008, conform anexelor 1-12 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 13.04.2009.

PREȘEDINTE DE    SECRETAR GENERAL


L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București, 13.04.2 Nr. 128


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RomâniafW.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hotărârea nr.


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008

- Lista anexelor -

1.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

2.    „Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole și alineate”

3.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, subcapitole și paragrafe”

4.    „Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, titluri, articole și alineate”

5.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

6.    „Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole și alineate”

7.    „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, subcapitole și paragrafe”

8.    „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, titluri, articole și alineate”

9.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole și paragrafe”

10.    „Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole și alineate”

11.    „Execuția bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

12.    „Execuția bugetului cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe capitole, titluri, articole și alineate”

ANEXA 1

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

lei

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000102

TOTAL VENITURI

3.260.766.750

3.391.596.600

3.378.425.819

-13.170.781

000202

I. VENITURI CURENTE

3.189.262.000

3.104.002.810

3.111.032.405

7.029.595

000302

A. VENITURI FISCALE

3.025.837.000

2.986.962.000

2.989.079.834

2.117.834

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

0

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

2.945.400.000

2.905.100.000

2.905.096.007

-3.993

000502

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

200.000

0102

IMPOZIT PE PROFIT

200.000

010201

Impozit pe profit de la agenții

economici

200.000

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

2.945.200.000

2.905.100.000

2.905.085.712

-14.288

0302

IMPOZIT PE VENIT

15.200.000

15.860.000

15.860.332

332

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

15.200.000

15.860.000

15.860.332

332

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

2.930.000.000

2.889.240.000

2.889.225.380

-14.620

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

2.786.000.000

2.732.500.000

2.732.484.327

-15.673

040204

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

144.000.000

156.740.000

156.741.053

1.053

050002

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

10.295

10.295

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

10.295

10.295

050250

Alte impozite pe venit, profit si

cistiguri din capital

10.295

10.295

070002

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

350.000

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

350.000

070201

Impozit si taxa pe clădiri

300.000

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la

"'"'X

persoane juridice

-X 300.000

070202

Impozit si taxa pe teren

'    50.000

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice

■ sâ.000

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

72.43^.000

73.302.000

75.026.886

1.724.886

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

18.287.000

18.287.000

.^18.287.000

0

110202

Sume defalcate din taxa pe vafearea

adaugata pentru finanțarea chaltuie- .

•b./    • 'i'

/’    s? ’ •

Iilor descentralizate la nivelul A    Al

..

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

comunelor,orașelor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului București

12.365.000

12.365.000

12.365.000

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

5.922.000

5.922.000

5.922.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA

DE ACTIVITATI

54.150.000

55.015.000

56.739.886

1.724.81

160202

Impozit pe mijloacele de transport

3.650.000

3.500.000

3.464.563

-35.4:

16020201

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

50.000

50.000

37.700

-12.3C

16020202

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

3.600.000

3.450.000

3.426.863

-23. 1:

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

50.000.000

51.200.000

52.974.954

1.774.9!

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

desfășurare de activitati

500.000

315.000

300.369

-14.6!

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

7.650.000

8.560.000

8.956.941

396.9-

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

7.650.000

8.560.000

8.956.941

396.9-

180250

Alte impozite si taxe

7.650.000

8.560.000

8.956.941

396.9-

290002

C. VENITURI NEFISCALE

163.425.000

117.040.810

121.952.571

4.911.71

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

130.715.000

82.550.000

82.331.867

-218.1:

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

130.680.000

82.515.000

82.303.733

-211.21

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome, societăților si companiilor

naționale

300203

Restituiri de fonduri din finanțarea

bugetara a anilor precedenti

34.000.000

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

90.000.000

74.625.000

74.423.934

-201.01

300208

Venituri din dividende

6.680.000

7.890.000

7.879.799

-10.21

30020802

Venituri din dividende de la alti

plătitori

6.680.000

7.890.000

7.879.799

-10.2i

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI    ^==3*^,^

35.000

35.000

28.134

-6.8

310203

Alte venituri din dobânzi    3

35.000

35.000

28.134

-6.8

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SER^ICIp-^"'^s

32.710.000

34.490.810

39.620.704

5.129.8

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE Ș'^Vj6jHS1.AȚȚE^o

3302

ACTIVITATI    \ -

10.000

40.000

36.283

-3.7

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor. V - -,    - ; ■    "

a g

i

de judecata, imputatii si despăgubiri \    . J

/ 10.000

40.000

.<srs-~.-36.283

-3.7

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI. ...

31.500.000

33.000.000

-<■    : 38.091.156

5.091.1

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni'*^.    <'. '

-> - ’ <»»•.

aplicate potrivit dispozițiilor legale

31.500.000

33.000.000

38.091.156

5.091.1

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

lei

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

3602

DIVERSE VENITURI

1.200.000

1.050.000

1.092.780

42.780

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

10.000

10.000

78.620

68.620

360250

Alte venituri

1.190.000

1.040.000

1.014.160

-25.840

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3702

SUBVENȚIILE

400.810

400.485

-325

370201

Donații si sponsorizări

400.810

400.485

-325

390002

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.505.000

32.865.000

33.075.244

210.244

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

2.505.000

32.865.000

33.075.244

210.244

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

105.000

365.000

357.609

-7.391

390203

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

1.600.000

2.900.000

2.844.376

-55.624

390204

Venituri din privatizare

500.000

60.000

338.654

278.654

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-

teritoriale

300.000

29.540.000

29.534.605

-5.395

410002

IV. SUBVENȚII

68.999.750

254.728.790

234.318.170

-20.410.620

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68.999.750

254.728.790

234.318.170

-20.410.620

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

68.999.750

254.728.790

234.318.170

-20.410.620

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

8.000.000

6.350.000

4.763.728

-1.586.272

420215

Subvenții primite din Fondul National de

Dezvoltare

31.000.000

13.823.242

-17.176.758

420219

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

3.654.950

1.647.590

-1.647.590

420232

Subvenții pentru compensarea creșterilor

neprevizionate ale preturilor la    -.-x

combustibili    ' %

57.344.800

215.731.200

215.731.200

0


Hot. nr. ANEXAI

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe


Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5002

TOTAL CHELTUIELI

3.260.766.750

3.391.596.600

3.273.707.931

117.888.66

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

420.097.000

212.984.000

200.946.798

12.037.20

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

223.765.000

99.127.000

89.576.057

9.550.94

510201

Autoritati executive si legislative

223.765.000

99.127.000

89.576.057

9.550.94

51020103

Autoritati executive

223.765.000

99.127.000

89.576.057

9.550.94

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

81.062.000

11.077.000

9.851.618

1.225.38

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

70.000.000

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.600.000

2.455.000

2.356.351

98.64

540250

Alte servicii publice generale

7.462.000

8.622.000

7.495.267

1.126.73

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

115.270.000

102.780.000

101.519.123

1.260.87

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

20.945.000

11.482.000

10.315.224

1.166.77

6002

APARARE

325.000

285.000

96.356

188.64

600202

Aparare naționala

325.000

285.000

96.356

188.64

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

20.620.000

11.197.000

10.218.868

978.13

610203

Ordine publica

9.620.000

10.517.000

9.780.947

736. 03

61020304

Politie comunitara

9.620.000

10.517.000

9.780.947

736.03

610205

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

11.000.000

680.000

437.921

242.07

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

443.059.000

453.446.000

424.980.050

28.465.93

6502

INVATAMANT

45.703.000

18.591.000

13.296.656

5.294.3-!

650203

Invatamant preșcolar si primar

1.150.000

932.000

692.168

239.83

65020301

Invatamant preșcolar

1.150.000

932.000

692.168

239.83

650204

Invatamant secundar

37.213.000

13.751.000

10.225.080

3.525.93

65020401

Invatamant secundar inferior

26.956.000

9.811.000

8.271.551

1.539.4-:

65020402

Invatamant secundar superior

10.257.000

3.940.000

1.953.529

1.986.47

650207

Invatamant nedefinibil prin nivel

6.664.000

3.341.000

2.281.629

1.059.37

65020704

Invatamant special

6.664.000

3.341.000

2.281.629

1.059.37

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

676.000

567.000

97.779

469.23

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

393.266.000

430.412.000

407.690.448

22.721.53

670203

Servicii culturale

248.176.000

236.428.000

232.414.875

4.013.13

67020302

Biblioteci publice comunale, orășenești,

municipale    i . ‘

19.456.000

18.932.000

18.578.491

353.5C

67020303

Muzee    ț -

‘    16.434.000

15.396.000

14.558.100

837.9C

67020304

Instituții publice de spectacole 'si--

concerte    K

'    126.780.000

114.786.000

112:770.778

2.015.23

67020305

Scoli populare de ana si meserii    Șs

3.650.000

1.070.000

1.041.519

28.4S

ANEXAI

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

lei


Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

67020308

Centre pentru conservarea si promovarea

culturii tradiționale

2.411.000

5.448.000

5.404.671

43.329

67020312

Consolidarea si restaurarea monumentelor

istorice

57.803.000

55.773.000

55.161.316

611.684

67020330

Alte servicii culturale

21.642.000

25.023.000

24.900.000

123.000

670205

Servicii recreative si sportive

137.090.000

186.134.000

167.469.747

18.664.253

67020501

Sport

16.530.000

15.218.000

15.218.000

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

120.560.000

170.916.000

152.251.747

18.664.253

670206

Servicii religioase

7.500.000

7.850.000

7.805.826

44.174

670250

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

500.000

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

4.090.000

4.443.000

3.992.946

450.054

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

680250

si asistentei sociale

4.090.000

4.443.000

3.992.946

450.054

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

325.476.000

208.922.000

183.625.596

25.296.404

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

244.148.000

189.957.000

167.912.859

22.044.141

700203

Locuințe

28.700.000

27.124.000

23.309.974

3.814.026

70020301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

10.500.000

8.850.000

5.684.104

3.165.896

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

18.200.000

18.274.000

17.625.870

648.130

700205

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

27.497.000

6.673.000

4.718.441

1.954.559

70020501

Alimentare cu apa

27.497.000

6.673.000

4.718.441

1.954.559

700206

Iluminat public si electrificări rurale

70.300.000

62.200.000

61.742.118

457.882

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

117.651.000

93.960.000

78.142.326

15.817.674

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

81.328.000

18.965.000

15.712.737

3.252.263

740203

Reducerea si controlul poluării

49.228.000

1.680.000

707.623

972.377

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

600.000

100.000

100.000

74020501

Salubritate

600.000

100.000

100.000

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

31.500.000

17.185.000

15.005.114

2.179.886

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

2.051.189.750

2.504.762.600

2.453.840.263

50.922.337

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE

8002

SI DE MUNCA

3.654.950

2.048.400

2.048.400

800201

Acțiuni generale economice si comerciale

3.654.950

2.048.400

2.048.400

80020110

Programe de dezvoltare, regionala și - i i

sociala

3.654.950

2.048.400

2.048.400

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

507.146.800

692.816.200

688.428.766

4.387.434

810206

Energie termica    f?' / /.,.

'    507.146.800

692.816.200

688.428.766

4.387.434

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,'PISCICULTURA

8302

SI VANATOARE    - \ V-fei.<

5.404.000

5.294.000

5.108.025

185.975

830203

Agricultura    ' <

5.404.000

5.294.000

5.108.025

185.975

83020303

Protecția plantelor sVfcarantina «    /

fitosanitara    \

5.404.000

5.294.000

5 108 025

185.975

8402

TRANSPORTURI /V-/w\z

1.534.984.000

1.804.604.000

; ,1.760.303.472

■    44.300.528

ut


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

le

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

840203

84020302

84020303

9802

Transport rutier

Transport in comun

Străzi

EXCEDENT

1.534.984.000

830.510.000

704.474.000

1.804.604.000

922.485.000

882.119.000

1.760.303.472

920.790.124

839.513.348

104.717.888*)

44.300.52

1.694.87

42.605.65

-104.717.88

*) Disponibilul cuprinde atat exedentul bugetului local la Trezorerie, transferat la finele anului in fondul de rulment (104.717.279 lei), cat si suma de 609 lei, ramasa in cont la finele anului la Administrația Fondului Imobiliar (suma incasata in cont in data de 31.12.2008), dar restituita la bugetul local la inceputul anului 2009.


s,


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5002

TOTAL CHELTUIELI

3.260.766.750

3.391.596.600

3.273.707.931

117.888.669

01

CHELTUIELI CURENTE

2.398.837.800

2.540.907.200

2.497.137.552

43.769.648

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91.948.000

74.732.000

69.644.297

5.087.703

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

414.571.000

342.550.000

318.591.175

23.958.825

30

TITLUL III DOBÂNZI

114.160.000

101.870.000

101.015.608

854.392

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

114.160.000

101.870.000

101.015.608

854.392

40

TITLUL IV SUBVENȚII

778.224.800

1.032.231.200

1.032.231.200

0

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

720.880.000

816.500.000

816.500.000

0

4020

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

57.344.800

215.731.200

215.731.200

0

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

70.000.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

70.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

408.766.000

415.470.000

408.124.608

7.345.392

5101

Transferuri curente

408.766.000

415.470.000

408.124.608

7.345.392

510101

Transferuri către instituțiile publice

408.766.000

414.470.000

407.124.608

7.345.392

510124

Transferuri din bugetele cosiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

1.000.000

1.000.000

0

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.713.000

542.308.000

536.831.293

5.476.707

5501

A. Transferuri interne

500.587.000

542.157.000

536.802.352

5.354.648

550108

Programe PHARE

733.000

433.000

413.623

19.377

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

497.850.000

538.225.000

533.001.734

5.223.266

550118

Alte transferuri curente interne

2.004.000

3.494.000

3.381.995

112.005

' 550T42

Transferuri din bugetul lo.cateatrea^

asociațiile de dezvoltafâSnțercomuni-^x tare

5.000

5.000

0

5502

B. Transferuri curant^rL^unjrtat^ \

(către organizag^î/rpajibfiâîe) ‘ !    ’“î !

Contribuții si cotizații 4a fi^anisme :

126.000

151.000

28.941

122.059

550201

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

internaționale

126.000

151.000

28.941

122.059

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

20.000

3.661.000

3.455.429

205.571

5702

Ajutoare sociale

20.000

3.661.000

3.455.429

205.571

570203

Tichiete de cresa

20.000

20.000

20.000

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

0

3.641.000

3.455.429

185.571

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

20.435.000

28.085.000

27.243.942

841.058

5915

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

7.500.000

7.850.000

7.805.826

44.174

5917

Despăgubiri civile

12.935.000

20.235.000

19.438.116

796.884

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

801.858.950

805.118.400

731.226.776

73.891.624

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

801.853.950

805.113.400

731.222.146

73.891.254

7101

Active fixe

590.853.950

499.313.400

437.941.167

61.372.233

710101

Construcții

459.768.950

481.269.400

424.480.602

56.788.798

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

16.631.000

4.805.000

2.207.445

2.597.555

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

106.318.000

10.225.000

8.639.877

1.585.123

710130

Alte active fixe

8.136.000

3.014.000

2.613.243

400.757

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

211.000.000

305.800.000

293.280.979

12.519.021

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

5.000

5.000

4.630

370

7201

Active financiare

5.000

5.000

4.630

370

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

5.000

5.000

4.630

370

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

60.070.000

49.610.000

48.959.034

650.966

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

60.070.000

49.610.000

48.959.034

650.966

8101

Rambursări de credite externe

60.070.000

49.610.000

48.959.034

650.966

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.039.000

-3.615.431

-423.569

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.039.000

-3.615.431

-423.569

8501

510002

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    o

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALțK

420.097.000

-4.039.000

212.984.000

-3.615.431

200.946.798

-423.569

12.037.202

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNĂ

223.765.000

99.127.000

89.576.057

9.550.943

01

CHELTUIELI CURENTE    T '    \ '■    \

106.225.000

92.13Z000

83.964.326

8.167.674


Hot. nr.


ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.450.000

49.950.000

45.554.265

4.395.735

1001

Cheltuieli salariale in bani

52.022.000

39.294.000

35.614.470

3.679.530

100101

Salarii de baza

20.500.000

18.394.000

17.938.266

455.734

100102

Salarii de merit

770.000

939.000

932.303

6.697

100103

Indemnizație de conducere

1.200.000

1.030.000

1.019.961

10.039

100104

Spor de vechime

3.000.000

3.100.000

3.090.038

9.962

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.000.000

1.826.000

1.789.960

36.040

100106

Alte sporuri

2.712.000

30.000

23.337

6.663

100107

Ore suplimentare

4.000.000

3.315.000

3.215.568

99.432

100108

Fond de premii

5.950.000

5.790.000

3.137.530

2.652.470

100109

Prima de vacanta

6.000.000

3.328.000

3.098.747

229.253

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

30.000

20.000

20.000

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

4.700.000

751.000

675.060

75.940

100113

Indemnizații de delegare

160.000

74.000

63.889

10.111

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.000.000

697.000

629.811

67.189

1003

Contribuții

14.428.000

10.656.000

9.939.795

716.205

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

9.716.000

7.500.000

6.955.509

544.491

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

997.000

420.000

388.121

31.879

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

2.990.000

2.058.000

1.950.540

107.460

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

200.000

150.000

139.710

10.290

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

425.000

520.000

505.165

14.835

100307

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

100.000

8.000

750

7.250

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26.700.000

19.557.000

16.862.330

2.694.670

2001

Bunuri si servicii

7.845.000

6.892.000

5.191.854

1.700.146

200101

Furnituri de birou

1.500.000

1.006.000

434.476

571.524

200102

Materiale pentru curățenie

20.000

78.000

33.228

44.772

200103

încălzit, iluminat si forța motrica    _________,

880.000

780.000

726.253

53.747

200104

Apa, canal si salubritate    i"- :</.* ■»

120.000

80.000

65.569

14.431

200105

Carburanți si lubrifiant!    /f.'

600.000

600.000

600.000

0

200106

200107

200108

Piese de schimb    \    _    \

Transport

Posta, telecomunicații, raciio, tv,

100.000

25.000

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


lei

Capitol / Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

internet

1.000.000

820.000

627.087

192.913

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.600.000

1.428.000

848.591

579.409

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.000.000

2.100.000

1.856.650

243.350

2002

Reparații curente

1.000.000

200.000

150.400

49.600

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

461.000

311.000

237.296

73.704

200530

Alte obiecte de inventar

461.000

311.000

237.296

73.704

2006

Deplasări, detasari, transferări

785.000

661.000

609.984

51.016

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

500.000

446.000

439.597

6.403

200602

Deplasări in străinătate

285.000

215.000

170.387

44.613

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

300.000

74.000

70.452

3.548

2012

Consultanta si expertiza

3.294.000

424.000

126.760

297.240

2013

Pregătire profesionala

840.000

542.000

587.358

-45.358

2014

Protecția muncii

1.000.000

50.000

28.810

21.190

2027

Tichete cadou

1.125.000

2030

Alte cheltuieli

10.050.000

10.403.000

9.859.416

543.584

203001

Reclama si publicitate

1.000.000

220.000

42.541

177.459

203002

Protocol si reprezentare

50.000

50.000

46.434

3.566

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.000.000

10.133.000

9.770.441

362.559

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

120.000

145.000

23.186

121.814

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

120.000

145.000

23.186

121.814

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

120.000

145.000

23.186

121.814

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

20.000

2.245.000

2.086.429

158.571

5702

Ajutoare sociale

20.000

2.245.000

2.086.429

158.571

570203

Tichiete de cresa

20.000

20.000

20.000

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

2.225.000

2.086.429

138.571

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

12.935.000

20.235.000

19.438.116

796.884

5917

Despăgubiri civile

12.935.000

20.235.000

19.438.116

796.884

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

117.540.000

7.195.000

5.809.939

1.385.061

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE__

117.540.000

7.195.000

5.809.939

1.385.061

7101

Active fixe    5

117.540.000

7.195.000

5.809.939

1.385.061

710101

Construcții    ,/    \

19.000.000

490.000

285.392

204.608

710102

Mașini, echipamente si mijj^ace/^^^    ■■-y

.. ,'s
■‘"o w

.î;


c£f'/<#


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate
lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

transport

2.260.000

350.000

350.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

96.280.000

6.355.000

5.524.547

830.453

710130

Alte active fixe

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-200.000

-198.208

-1.792

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-200.000

-198.208

-1.792

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-200.000

-198.208

-1.792

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

81.062.000

11.077.000

9.851.618

1.225.382

01

CHELTUIELI CURENTE

80.664.000

10.802.000

9.653.524

1.148.476

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.344.000

1.355.000

1.286.296

68.704

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.049.000

1.075.000

1.016.538

58.462

100101

Salarii de baza

610.000

625.000

624.633

367

100102

Salarii de merit

18.000

16.000

15.381

619

100103

Indemnizație de conducere

40.000

45.000

42.158

2.842

100104

Spor de vechime

94.000

110.000

101.179

8.821

100105

Sporuri pentru condiții de munca

52.000

40.000

32.777

7.223

100106

Alte sporuri

8.000

8.000

7.179

821

100107

Ore suplimentare

117.000

133.000

127.501

5.499

100108

Fond de premii

90.000

90.000

62.862

27.138

100113

Indemnizații de delegare

10.000

5.000

2.868

2.132

100130

Alte drepturi salariale in bani

10.000

3.000

3.000

1003

Contribuții

295.000

280.000

269.758

10.242

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

200.000

200.000

197.251

2.749

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

20.000

14.000

10.921

3.079

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

60.000

60.000

55.913

4.087

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

7.000

5.000

4.999

1

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

5.000

100307

Contribuții la Fondul de garantare -,.^ a creanțelor salariale/*' '

3.000

1.000

674

326

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    A

2.930.000

2.479.000

1.727.350

751.650


/£?//}

Hot. nr..........

ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri; articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2001

Bunuri si servicii

658.000

543.000

384.173

158.827

200101

Furnituri de birou

30.000

30.000

19.494

10.506

200102

Materiale pentru curățenie

8.000

8.000

5.247

2.753

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

90.000

90.000

63.213

26.787

200104

Apa, canal si salubritate

10.000

10.000

8.180

1.820

200105

Carburanți si lubrifianti

10.000

10.000

9.122

878

200106

Piese de schimb

50.000

50.000

6.279

43.721

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.000

55.000

33.729

21.271

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

400.000

250.000

215.438

34.562

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

40.000

40.000

23.471

16.529

2002

Reparații curente

350.000

159.000

85.253

73.747

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

5.000

289

4.711

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

5.000

289

4.711

2006

Deplasări, detasari, transferări

90.000

90.000

32.356

57.644

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

50.000

50.000

27.684

22.316

200602

Deplasări in străinătate

40.000

40.000

4.672

35.328

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

8.000

8.000

5.757

2.243

2013

Pregătire profesionala

70.000

70.000

40.531

29.469

2014

Protecția muncii

4.000

4.000

1.673

2.327

2030

Alte cheltuieli

1.650.000

1.600.000

1.177.318

422.682

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.650.000

1.600.000

1.177.318

422.682

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

70.000.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

70.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.690.000

4.762.000

4.436.478

325.522

5101

Transferuri curente

4.690.000

4.762.000

4.436.478

325.522

510101

Transferuri către instituțiile publice

4.690.000

3.762.000

3.436.478

325.522

510124

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ:, teritoriale in situații de e^țr^mâT^

dificultate    .L>------X

1.000.000

1.000.000

0

55

TITLUL VII ALTE TRR^âFgRURL.    \    •

1.700.000

2.105.000

2.105.000

0


Hot nr..........

ANEXA 2

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate
lei

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

5501

A. Transferuri interne

1.700.000

2.105.000

2.105.000

0

550118

Alte transferuri curente interne

1.700.000

2.100.000

2.100.000

0

550142

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-tare

5.000

5.000

0

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

101.000

98.400

2.600

5702

Ajutoare sociale

101.000

98.400

2.600

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

101.000

98.400

2.600

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

398.000

278.000

201.626

76.374

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

398.000

278.000

201.626

76.374

7101

Active fixe

398.000

278.000

201.626

76.374

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

256.000

256.000

190.804

65.196

710130

Alte active fixe

142.000

22.000

10.822

11.178

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.000

-3.532

532

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.000

-3.532

532

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-3.000

-3.532

532

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

115.270.000

102.780.000

101.519.123

1.260.877

01

CHELTUIELI CURENTE

115.270.000

102.780.000

101.519.123

1.260.877

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.110.000

910.000

503.515

406.485

2024

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

1.110.000

910.000

503.515

406.485

202401

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

280.000

460.000

365.556

94.444

202403

Stabilirea riscului de tara

830.000

450.000

137.959

312.041

2030

Alte cheltuieli

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

TITLUL III DOBÂNZI

114.160.000

101.870.000

101.015.608

854.392

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe    J    ~

114.160.000

101.870.000

101.015.608

854.392

300205

Dobânzi aferente datoriei Duî>lice^X-^ externe ^ca le    ___ \ v,

114.160.000

101.870.000

101.015.608

854.392

- ■¥


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


hi


16


lei

Capitol / Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

600002

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

0

SIGURANȚA NAȚIONALA

20.945.000

11.482.000

10.315.224

1.166.776

APARARE

325.000

285.000

96.356

188.644

01

CHELTUIELI CURENTE

200.000

160.000

96.356

63.644

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

200.000

160.000

96.356

63.644

2001

Bunuri si servicii

160.000

130.000

74.558

55.442

200101

Furnituri de birou

50.000

45.000

44.397

603

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

50.000

25.000

13.969

11.031

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

25.000

25.000

3.241

21.759

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

30.000

30.000

12.951

17.049

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40.000

30.000

21.798

8.202

200530

Alte obiecte de inventar

40.000

30.000

21.798

8.202

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

125.000

125.000

125.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

125.000

125.000

125.000

7101

Active fixe

125.000

125.000

125.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

118.000

118.000

118.000

710130

Alte active fixe

7.000

7.000

7.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

20.620.000

11.197.000

10.218.868

978.132

01

CHELTUIELI CURENTE

10.620.000

11.097.000

10.218.868

878.132

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.000.000

580.000

437.921

142.079

2001

Bunuri si servicii

520.000

445.000

325.113

119.887

200101

Furnituri de birou

20.000

20.000

18.295

1.705

200102

Materiale pentru curățenie

40.000

40.000

24.999

15.001

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

160.000

100.000

75.490

24.510

200104

Apa, canal si salubritate

40.000

25.000

11.679

13.321

200105

Carburanți si lubrifiant!

10.000

10.000

10.000

200106

Piese de schimb

30.000

30.000

30.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

30.000

30.000

25.725

4.275

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

50.000

50.000

39.662

10.338

200130

Alte bunuri si servicii pentru    4 a

intretinere si funcționare

140.000

140.000

129.263

10.737

Hot. nr..........

ANEXA 2

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2002

Reparații curente

300.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

120.000

75.000

69.413

5.587

200501

Uniforme si echipament

20.000

20.000

19.897

103

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

55.000

49.516

5.484

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

20.000

20.000

19.864

136

2014

Protecția muncii

20.000

20.000

17.555

2.445

2030

Alte cheltuieli

20.000

20.000

5.976

14.024

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

20.000

5.976

14.024

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.620.000

10.517.000

9.780.947

736.053

5101

Transferuri curente

9.620.000

10.517.000

9.780.947

736.053

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.620.000

10.517.000

9.780.947

736.053

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.000.000

100.000

100.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

10.000.000

100.000

100.000

7101

Active fixe

10.000.000

100.000

100.000

710101

Construcții

49.000

49.000

49.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.951.000

51.000

51.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

443.059.000

453.446.000

424.980.050

28.465.950

6502

INVATAMANT

45.703.000

18.591.000

13.296.656

5.294.344

01

CHELTUIELI CURENTE

700.000

591.000

97.779

493.221

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

676.000

567.000

97.779

469.221

2030

Alte cheltuieli

676.000

567.000

97.779

469.221

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

676.000

567.000

97.779

469.221

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

24.000

24.000

24.000

5501

A. Transferuri interne

24.000

24.000

24.000

550118

Alte transferuri curente interne

24.000

24.000

24.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

45.003.000

18.000.000

13.198.877

4.801.123

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

45.003.000

18.000.000

13.198.877

4.801.123

7101

Active fixe

45.003.000

18.000.000

13.198.877

4.801.123

710101

Construcții

34.853.000

15.193.000

11.279.690

3.913.310

710103

Mobilier, aparatura birotica active corporale

7.730.000

1.032.000

489.279

542.721

710130

Alte active fixe

2.420.000

1.775.000

1.429.908

345.092

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE    ; , '■

393.266.000

430.412.000

407.690.448

22.721.552

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

01

CHELTUIELI CURENTE

374.521.000

392.012.000

387.229.087

4.782.913

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.444.000

6.278.000

6.219.978

58.022

1001

Cheltuieli salariale in bani

4.927.000

4.881.000

4.839.104

41.896

100101

Salarii de baza

2.455.000

2.610.000

2.600.585

9.415

100102

Salarii de merit

82.000

90.000

87.385

2.615

100103

Indemnizație de conducere

139.000

131.000

129.779

1.221

100104

Spor de vechime

631.000

635.000

627.939

7.061

100105

Sporuri pentru condiții de munca

250.000

244.000

241.682

2.318

100106

Alte sporuri

475.000

432.000

429.032

2.968

100107

Ore suplimentare

161.000

193.000

184.132

8.868

100108

Fond de premii

282.000

328.000

325.409

2.591

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

325.000

162.000

160.391

1.609

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.000

10.000

8.700

1.300

100113

Indemnizații de delegare

38.000

23.000

21.971

1.029

100130

Alte drepturi salariale in bani

79.000

23.000

22.099

901

1003

Contribuții

1.517.000

1.397.000

1.380.874

16.126

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

981.000

949.000

944.675

4.325

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

121.000

50.000

46.491

3.509

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

281.000

268.000

266.081

1.919

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

51.000

40.000

38.315

1.685

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

68.000

76.000

73.187

2.813

100307

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

15.000

14.000

12.125

1.875

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.508.000

13.162.000

12.979.680

182.320

2001

Bunuri si servicii

2.230.000

2.142.000

1.996.297

145.703

200101

Furnituri de birou

40.000

33.000

28.492

4.508

200102

Materiale pentru curățenie

34.000

34.000

28.590

5.410

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

423.000

289.000

266.647

22.353

200104

Apa, canal si salubritate

62.000

53.000

46.396

6.604

200105

Carburanți si lubrifianti

30.000

16.000

14.123

1.877

200106

Piese de schimb    ' •-;

25.000

12.000

7.474

4.526

200108

Posta, telecomunicații, radip^țv,    ,,    \

internet    f ' '    \

200.000

241.000

167.026

73.974

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.170.000

1.168.000

1.165.761

2.239

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

246.000

296.000

271.788

24.212

2002

Reparații curente

1.250.000

1.102.000

1.085.749

16.251

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

391.000

533.000

530.586

2.414

200530

Alte obiecte de inventar

391.000

533.000

530.586

2.414

2006

Deplasări, detasari, transferări

277.000

137.000

125.167

11.833

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

42.000

14.000

4.958

9.042

200602

Deplasări in străinătate

235.000

123.000

120.209

2.791

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

2.609.000

3.192.000

3.187.748

4.252

2012

Consultanta si expertiza

5.000

2013

Pregătire profesionala

35.000

39.000

32.916

6.084

2014

Protecția muncii

50.000

74.000

66.803

7.197

2030

Alte cheltuieli

3.661.000

5.943.000

5.954.414

-11.414

203004

Chirii

11.000

11.000

7.262

3.738

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.650.000

5.932.000

5.947.152

-15.152

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

350.069.000

364.263.000

359.783.603

4.479.397

5101

Transferuri curente

350.069.000

364.263.000

359.783.603

4.479.397

510101

Transferuri către instituțiile publice

350.069.000

364.263.000

359.783.603

4.479.397

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

459.000

440.000

19.000

5702

Ajutoare sociale

459.000

440.000

19.000

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

459.000

440.000

19.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

7.500.000

7.850.000

7.805.826

44.174

5915

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

7.500.000

7.850.000

7.805.826

44.174

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.745.000

38.406.000

20.489.660

17.916.340

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

18.745.000

38.406.000

20.489.660

17.916.340

7101

Active fixe

18.745.000

38.406.000

20.489.660

17.916.340

710101

Construcții

16.403.000

34.903.000

17.013.276

17.889.724

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

225.000

304.000

295.986

8.014

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte " active corporale    . ’ ?

1.535.000

2.137.000

2.124.874

12.126

710130

Alte active fixe    %

582.000

1.062.000

1.055 524

6.476

4

1


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.000

-28.299

22.299

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-6.000

-28.299

22.299

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-6.000

-28.299

22.299

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

4.090.000

4.443.000

3.992.946

450.054

01

CHELTUIELI CURENTE

3.235.000

4.049.000

3.630.602

418.398

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.895.000

1.582.000

1.470.681

111.319

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.420.000

1.180.000

1.160.390

19.610

100101

Salarii de baza

950.000

795.000

784.252

10.748

100102

Salarii de merit

40.000

34.000

33.251

749

100103

Indemnizație de conducere

50.000

54.000

52.061

1.939

100104

Spor de vechime

95.000

75.000

74.536

464

100105

Sporuri pentru condiții de munca

95.000

100106

Alte sporuri

100107

Ore suplimentare

90.000

111.000

110.089

911

100108

Fond de premii

90.000

84.000

83.380

620

100113

Indemnizații de delegare

10.000

7.000

4.440

2.560

100130

Alte drepturi salariale in bani

0

20.000

18.381

1.619

1003

Contribuții

475.000

402.000

310.291

91.709

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

305.000

278.000

221.075

56.925

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

32.000

16.000

11.961

4.039

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

110.000

80.000

62.344

17.656

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8.000

8.000

4.538

3.462

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

16.000

16.000

9.577

6.423

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

4.000

4.000

796

3.204

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

501.000

828.000

548.100

279.900

2001

Bunuri si servicii

241.000

263.000

190.560

72.440

200101

Furnituri de birou

40.000

61.000

51.371

9.629

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

200103

încălzit, iluminat si forța

50.000

50.000

34.940

'    15.060
L~


&-C
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200104

Apa, canal si salubritate

10.000

10.000

3.872

6.128

200105

Carburanți si lubrifianti

16.000

16.000

15.000

1.000

200106

Piese de schimb

15.000

6.000

2.432

3.568

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50.000

45.000

30.798

14.202

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.000

10.000

9.460

540

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

40.000

65.000

42.687

22.313

2002

Reparații curente

30.000

15.000

15.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000

15.000

1.184

13.816

200530

Alte obiecte de inventar

30.000

15.000

1.184

13.816

2006

Deplasări, detasari, transferări

50.000

60.000

57.262

2.738

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000

39.000

37.085

1.915

200602

Deplasări in străinătate

20.000

21.000

20.177

823

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

15.000

15.000

4.542

10.458

2013

Pregătire profesionala

50.000

50.000

36.645

13.355

2014

Protecția muncii

10.000

10.000

5.727

4.273

2030

Alte cheltuieli

75.000

400.000

252.180

147.820

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

75.000

400.000

252.180

147.820

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

839.000

1.639.000

1.611.821

27.179

5501

A. Transferuri interne

833.000

1.633.000

1.606.066

26.934

550108

Programe PHARE

733.000

433.000

413.623

19.377

550118

Alte transferuri curente interne

100.000

1.200.000

1.192.443

7.557

5502

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

6.000

6.000

5.755

245

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

6.000

6.000

5.755

245

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

855.000

395.000

388.235

6.765

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

855.000

395.000

388.235

6.765

7101

Active fixe

855.000

395.000

388.235

6.765

710101

Construcții

740.000

280.000

273.700

6.300

710102

710103

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte , .--------------

active corporale

75.000

75.000

74.626

374

710130

Alte active fixe

40.000

40.000

39.909

91


I IUI. III..........

ANEXA 2CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineatelei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.000

-25.891

24.891

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.000

-25.891

24.891

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.000

-25.891

24.891

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

325.476.000

208.922.000

183.625.596

25.296.404

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

244.148.000

189.957.000

167.912.859

22.044.141

01

CHELTUIELI CURENTE

168.947.000

149.857.000

145.133.124

4.723.876

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.386.000

5.763.000

5.560.583

202.417

1001

Cheltuieli salariale in bani

4.930.000

4.470.000

4.362.491

107.509

100101

Salarii de baza

2.780.000

2.615.000

2.552.934

62.066

100102

Salarii de merit

98.000

96.000

93.521

2.479

100103

Indemnizație de conducere

100.000

99.000

95.103

3.897

100104

Spor de vechime

550.000

492.000

485.493

6.507

100105

Sporuri pentru condiții de munca

260.000

111.000

109.813

1.187

100106

Alte sporuri

150.000

28.000

26.034

1.966

100107

Ore suplimentare

590.000

711.000

706.619

4.381

100108

Fond de premii

309.000

294.000

276.779

17.221

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

70.000

9.000

6.590

2.410

100113

Indemnizații de delegare

18.000

8.000

4.614

3.386

100130

Alte drepturi salariale in bani

5.000

7.000

4.991

2.009

1003

Contribuții

1.456.000

1.293.000

1.198.092

94.908

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

961.000

866.000

850.103

15.897

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

100.000

53.000

45.630

7.370

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

305.000

252.000

243.783

8.217

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

35.000

23.000

18.118

4.882

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

43.000

90.000

37.485

52.515

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

12.000

9.000

2.973

6.027

20

TITLUL II BUNURI SI stRVIGir. -

118.154.000

107.715.000

105.000.908

2.714.092

2001

Bunuri si servicii    \

4.226.000

6.968.000

6.521.501

. .446.499


Hot. nr..........

ANEXA 2

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200101

Furnituri de birou

124.000

123.000

118.281

4.719

200102

Materiale pentru curățenie

16.000

16.000

13.997

2.003

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

225.000

235.000

202.716

32.284

200104

Apa, canal si salubritate

50.000

35.000

24.073

10.927

200105

Carburanți si lubrifianti

55.000

34.000

32.750

1.250

200106

Piese de schimb

38.000

25.000

19.026

5.974

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

108.000

138.000

124.367

13.633

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

3.480.000

6.070.000

5.865.875

204.125

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

130.000

292.000

120.416

171.584

2002

Reparații curente

3.575.000

1.230.000

1.228.573

1.427

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110.000

30.000

13.043

16.957

200530

Alte obiecte de inventar

110.000

30.000

13.043

16.957

2006

Deplasări, detasari, transferări

90.000

65.000

58.212

6.788

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

60.000

55.000

49.277

5.723

200602

Deplasări in străinătate

30.000

10.000

8.935

1.065

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

16.000

16.000

5.332

10.668

2013

Pregătire profesionala

40.000

32.000

26.100

5.900

2014

Protecția muncii

7.000

7.000

1.280

5.720

2030

Alte cheltuieli

110.090.000

99.367.000

97.146.867

2.220.133

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110.090.000

99.367.000

97.146.867

2.220.133

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

44.387.000

35.928.000

34.123.580

1.804.420

5101

Transferuri curente

44.387.000

35.928.000

34.123.580

1.804.420

510101

Transferuri către instituțiile publice

44.387.000

35.928.000

34.123.580

1.804.420

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

20.000

10.000

9.453

547

5501

A. Transferuri interne

20.000

10.000

9.453

547

550118

Alte transferuri curente interne

20.000

10.000

9.453

547

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

441.000

438.600

2.400

5702

Ajutoare sociale

441.000

438.600

2.400

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

441.000

438.600

2.400

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.851.000

36.329.000

19.112.277

17.216.723

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.846.000

36.324.000

19.107.647

17.216.353

7101

Achvefixe    '

\\ ..

70.846.000

36.324.000

19.107.647

17.216.353CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineatelei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

710101

Construcții

70.592.000

36.158.000

18.962.212

17.195.788

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

35.000

35.000

33.992

1.008

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

124.000

86.000

73.275

12.725

710130

Alte active fixe

95.000

45.000

38.168

6.832

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

5.000

5.000

4.630

370

7201

Active financiare

5.000

5.000

4.630

370

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

5.000

5.000

4.630

370

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.350.000

3.850.000

3.754.707

95.293

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.350.000

3.850.000

3.754.707

95.293

8101

Rambursări de credite externe

4.350.000

3.850.000

3.754.707

95.293

810102

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

4.350.000

3.850.000

3.754.707

95.293

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-79.000

-87.249

8.249

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-79.000

-87.249

8.249

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-79.000

-87.249

8.249

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

81.328.000

18.965.000

15.712.737

3.252.263

01

CHELTUIELI CURENTE

760.000

260.000

80.099

179.901

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

600.000

100.000

100.000

2001

Bunuri si servicii

600.000

100.000

100.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

600.000

100.000

100.000

2030

Alte cheltuieli

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

160.000

160.000

80.099

79.901

5501

A. Transferuri interne

160.000

160.000

80.099

79.901

550118

Alte transferuri curente interne

160.000

160.000

80.099

79.901

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

80.568.000

18.705.000

15.632.638

3.072.362

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

80.568.000

18.705.000

15.632.638

3.072.362

7101

Active fixe    "i > s'T7^..

80.568.000

18.705.000

15.632.638

3.072.362

710101

Construcții    /y    -    .

74.218.000

17.185.000

15.632.638

1.552.362

|    710102

MasKni, echipamente si mijloacele< -

Qt,

BUGETUL PROPRIU AL MUNIClPIULUrBtjCURESTI

Hot. nr..........

ANEXA 2

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

710130

transport

Alte active fixe

1.500.000

4.850.000

1.500.000

20.000

1.500.000

20.000

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

2.051.189.750

2.504.762.600

2.453.840.263

50.922.337

8002

70

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.654.950

3.654.950

2.048.400

2.048.400

2.048.400

2.048.400

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.654.950

2.048.400

2.048.400

7101

Active fixe

3.654.950

2.048.400

2.048.400

710101

Construcții

3.654.950

2.048.400

2.048.400

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

507.146.800

692.816.200

688.428.766

4.387.434

01

CHELTUIELI CURENTE

479.074.800

680.211.200

676.406.252

3.804.948

40

TITLUL IV SUBVENȚII

363.224.800

567.231.200

567.231.200

0

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

305.880.000

351.500.000

351.500.000

0

4020

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

57.344.800

215.731.200

215.731.200

0

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

115.850.000

112.980.000

109.175.052

3.804.948

5501

A. Transferuri interne

115.850.000

112.980.000

109.175.052

3.804.948

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

115.850.000

112.980.000

109.175.052

3.804.948

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.862.000

1.845.000

1.692.287

152.713

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.862.000

1.845.000

1.692.287

152.713

7101

Active fixe

5.862.000

1.845.000

1.692.287

152.713

710101

Construcții

5.862.000

1.845.000

1.692.287

152.713

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.210.000

13.520.000

13.240.886

279.114

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.210.000

13.520.000

13.240.886

279.114

8101

Rambursări de credite externe

22.210.000

13.520.000

13.240.886

279.114

810102

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

7.570.000

7.870.000

7.596.208

273.792

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

14.640.000

5.650.000

5.644.678

5.322

84

85

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII....., ’ 5%, PRECEDENTI SI Re4’L|'P.E'RÂTE.

-2.760.000

-2.910.659

150.659


Hot. nr..........

ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

IN ANUL CURENT

-2.760.000

-2.910.659

150.659

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2.760.000

-2.910.659

150.659

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

SI VANATOARE

5.404.000

5.294.000

5.108.025

185.975

01

CHELTUIELI CURENTE -

4.524.000

4.414.000

4.242.415

171.585

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.319.000

1.209.000

1.087.574

121.426

1001

Cheltuieli salariale in bani

994.000

928.000

859.177

68.823

100101

Salarii de baza

570.000

505.000

486.680

18.320

100102

Salarii de merit

29.000

29.000

25.328

3.672

100103

Indemnizație de conducere

31.000

31.000

28.536

2.464

100104

Spor de vechime

77.000

77.000

72.706

4.294

100105

Sporuri pentru condiții de munca

44.000

44.000

41.513

2.487

100106

Alte sporuri

13.000

13.000

11.761

1.239

100107

Ore suplimentare

120.000

129.000

109.766

19.234

100108

Fond de premii

60.000

50.000

39.176

10.824

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

50.000

50.000

43.711

6.289

1003

Contribuții

325.000

281.000

228.397

52.603

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

208.000

187.000

164.761

22.239

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

22.000

13.000

8.548

4.452

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

70.000

56.000

46.058

9.942

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

13.000

13.000

6.950

6.050

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9.000

9.000

9.000

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

3.000

3.000

2.080

920

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.205.000

3.190.000

3.139.841

50.159

2001

Bunuri si servicii

2.944.000

2.970.000

2.945.132

24.868

200101

Furnituri de birou

22.000

22.000

21.804

196

200102

Materiale pentru curățenie

7.000

7.000

6.987

13

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

30.000

30.000

22.759

7.241

200104

Apa, canal si salubritate    /

15.000

15.000

8.528

6.472

200105

Carburanți si lubrifianti    -•■ ■■—

120.000

120.000

119.017

983

200106

Piese de schimb

40.000

40.000

39.494

506

200108

Posta telecomunicații, ra^'iv/'..

!.3
?;.h- >BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI^UCURESȚI


Hot. nr. ANEXA 2CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

internet

35.000

35.000

29.817

5.183

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.600.000

2.626.000

2.625.974

26

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

75.000

75.000

70.752

4.248

2002

Reparații curente

85.000

85.000

82.748

2.252

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45.000

30.000

23.735

6.265

200530

Alte obiecte de inventar

45.000

30.000

23.735

6.265

2006

Deplasări, detasari, transferări

20.000

9.000

6.463

2.537

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000

9.000

6.463

2.537

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

10.000

4.000

3.145

855

2013

Pregătire profesionala

15.000

6.000

4.778

1.222

2014

Protecția muncii

56.000

56.000

44.291

11.709

2030

Alte cheltuieli

30.000

30.000

29.549

451

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.000

30.000

29.549

451

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

0

5702

Ajutoare sociale

15.000

15.000

0

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

15.000

15.000

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

880.000

880.000

865.610

14.390

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

880.000

880.000

865.610

14.390

7101

Active fixe

880.000

880.000

865.610

14.390

710101

Construcții

20.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

860.000

837.000

826.698

10.302

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710130

Alte active fixe

43.000

38.912

4.088

8402

TRANSPORTURI

1.534.984.000

1.804.604.000

1.760.303.472

44.300.528

01

CHELTUIELI CURENTE

1.054.097.000

1.092.542.000

1.074.865.997

17.676.003

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.110.000

8.595.000

8.464.920

130.080

1001

Cheltuieli salariale in bani    (

Salarii de baza    j

6.235.000

6.696.000

6.571.378

124.622

100101

3.500.000

3.611.000

3.579.892

31.108

100102

Salarii de merit

\ 110.000

120.000

112.444

7.556

100103

Indemnizație de conducere    \ \

4    95.000

102.000

94.186

7.814

100104

Spor de vechime    /’<

. i 750.000

761.000

724.229

36.771

100105

Sporuri pentru condiții de mifedai X,

'    370.000

421.000

390.502

30.498

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI Bl/pURESTI


Hot. nr... ANEXA 2CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100107

Ore suplimentare

800.000

1.059.000

1.058.493

507

100108

Fond de premii

370.000

384.000

377.162

6.838

100109

Prima de vacanta

53.000

52.963

37

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

240.000

185.000

181.507

3.493

1003

Contribuții

1.875.000

1.899.000

1.893.542

5.458

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

1.296.000

1.309.000

1.308.135

865

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

130.000

70.000

68.586

1.414

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

350.000

370.000

368.883

1.117

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

26.000

26.000

25.375

625

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

57.000

108.000

107.031

969

100307

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

16.000

16.000

15.532

468

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

248.987.000

193.302.000

177.197.395

16.104.605

2001

Bunuri si servicii

18.117.000

27.030.000

19.742.029

7.287.971

200101

Furnituri de birou

90.000

90.000

54.211

35.789

200102

Materiale pentru curățenie

80.000

80.000

70.139

9.861

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

250.000

250.000

149.063

100.937

200104

Apa, canal si salubritate

35.000

35.000

34.311

689

200105

Carburanți si lubrifianti

1.500.000

1.500.000

1.278.523

221.477

200106

Piese de schimb

100.000

100.000

94.740

5.260

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

120.000

150.000

148.838

1.162

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.000.000

18.883.000

11.970.204

6.912.796

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

5.942.000

5.942.000

5.942.000

0

2002

Reparații curente

230.000.000

165.612.000

157.001.790

8.610.210

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000

250.000

117.736

132.264

200501

Uniforme si echipament

100.000

100.000

50.956

49.044

200530

Alte obiecte de inventar

150.000

150.000

66.780

83.220

2006

Deplasări, detasari, transferări

120.000

70.000

68.340

1.660

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

70.000

70.000

68.340

1.660

200602

2011

Deplasări in străinătate

CartL publicații si materiale

50.000


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUi $ESTI

Hot nr.... ANEXA 2

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

documentare

30.000

30.000

17.901

12.099

2013

Pregătire profesionala

100.000

80.000

62.016

17.984

2014

Protecția muncii

100.000

100.000

98.814

1.186

2030

Alte cheltuieli

270.000

130.000

88.769

41.231

203001

Reclama si publicitate

50.000

50.000

10.960

39.040

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

220.000

80.000

77.809

2.191

40

TITLUL IV SUBVENȚII

415.000.000

465.000.000

465.000.000

0

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

415.000.000

465.000.000

465.000.000

0

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

382.000.000

425.245.000

423.826.682

1.418.318

5501

A. Transferuri interne

382.000.000

425.245.000

423.826.682

1.418.318

550112

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

382.000.000

425.245.000

423.826.682

1.418.318

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

400.000

377.000

23.000

5702

Ajutoare sociale

400.000

377.000

23.000

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

400.000

377.000

23.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

447.377.000

680.812.000

653.835.627

26.976.373

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

447.377.000

680.812.000

653.835.627

26.976.373

7101

Active fixe

236.377.000

375.012.000

360.554.648

14.457.352

710101

Construcții

234.377.000

373.118.000

359.341.407

13.776.593

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.800.000

1.728.000

1.050.769

677.231

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

200.000

166.000

162.472

3.528

710130

Alte active fixe

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

211.000.000

305.800.000

293.280.979

12.519.021

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

33.510.000

32.240.000

31.963.441

276.559

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

33.510.000

32.240.000

31.963.441

276.559

8101

Rambursări de credite externe

33.510.000

32.240.000

31.963.441

276.559

810102

Rambursări de credite externe din

fondul de garantare

16.420.000

15.420.000

15.363.171

56.829

810105

Rambursări de credite afereote'țfafpTjek ..

publice externe locale    . ■ ‘‘U.'

17.090.000

16.820.000

16.600.270

219.730

84

TITLUL XV PLĂTI EFE^yATCS?. Aftl\ \

P^ECEDENTI ș/r^^PERÂTE \ A

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUMBUCURESTI

Hot. nr..........

ANEXA 2

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

IN ANUL CURENT

-990.000

-361.593

-628.407

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-990.000

-361.593

-628.407

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-990.000

-361.593

-628.407ANEXA 3


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe


lei

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000115

TOTAL VENITURI

1.763.000

1.531.000

1.149.445*)

-381.555

000215

I. VENITURI CURENTE

1.763.000

1.531.000

1.149.445

-381.555

290015

C. VENITURI NEFISCALE

1.763.000

1.531.000

1.149.445

-381.555

300015

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.761

1.761

3115

VENITURI DIN DOBÂNZI

1.761

1.761

311503

Alte venituri din dobânzi

1.761

1.761

330015

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.763.000

1.531.000

1.147.684

-383.316

3315

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTMTATI

1.763.000

1.531.000

1.147.375

-383.625

331550

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.763.000

1.531.000

1.147.375

-383.625

3615

DIVERSE VENITURI

309

309

361550

Alte venituri

309

309

*) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2007, reportate in 2008

BUGETUL PRORPIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

iei

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5015

TOTAL CHELTUIELI

1.763.000

1.531.000

1.244.372

286.628

6715

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.763.000

1.531.000

1.244.372

286.628

671503

Servicii culturale

1.763.000

1.531.000

1.244.372

286.628

67150306

Case de cultura

781.000

781.000

701.756

79.244

67150309

9915

Universități populare

DEFICIT

982.000

750.000

542.616

-94.927

207.384

94.927


Hot. nr, ANEXA 4

-^3


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5015

TOTAL CHELTUIELI

1.763.000

1.531.000

1.244.372

286.628

01

CHELTUIELI CURENTE

1.743.000

1.511.000

1.244.372

266.628

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

882.000

555.000

415.946

139.054

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

861.000

941.000

813.426

127.574

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

20.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

20.000

7101

Active fixe

20.000

20.000

20.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

15.000

15.000

15.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5.000

5.000

5.000

710130

Alte active fixe

6715

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.763.000

1.531.000

1.244.372

286.628

01

CHELTUIELI CURENTE

1.743.000

1.511.000

1.244.372

266.628

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

882.000

555.000

415.946

139.054

1001

Cheltuieli salariate in bani

632.000

405.000

305.037

99.963

100101

Salarii de baza

400.000

196.000

163.804

32.196

100102

Salarii de merit

5.000

6.000

3.297

2.703

100103

Indemnizație de conducere

29.000

23.000

20.973

2.027

100104

Spor de vechime

97.000

55.000

39.513

15.487

100106

Alte sporuri

5.000

4.076

924

100107

Ore suplimentare

14.000

14.000

9.871

4.129

100108

Fond de premii

27.000

55.000

21.903

33.097

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

48.000

39.000

38.943

57

100130

Alte drepturi salariale in bani

12.000

12.000

2.657

9.343

1002

Cheltuieli salariale in natura

38.000

32.000

22.221

9.779

100201

Tichete de masa

38.000

32.000

22.221

9.779

1003

Contribuții

212.000

118.000

88.688

29.312

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

145.000

82.000

64.968

17.032

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

14.000

6.000

2.997

3.003

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate    V j

38.000

23.000

16.873

6.127

100304

Contribuții de asigurări pghtrux<™~<. accidente de munca si b'Șl'i profesionale

\ A 7 000

3.000

,2.008

992

100306

Contribuții pentru concedii Ci'

H'ji

’    --W

indemnizații    T    ■/

/ Cff 6.000

2.000

..<5 1.375

7    625

100307

Contribuiai la Fondul de garantare .

«    -A#    'A \    /

ANEXA4

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineatelei

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

a creanțelor salariale

2.000

2.000

467

1.533

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

861.000

941.000

813.426

127.574

2001

Bunuri si servicii

197.000

198.000

153.956

44.044

200101

Furnituri de birou

23.000

20.000

16.815

3.185

200102

Materiale pentru curățenie

11.000

10.000

1.599

8.401

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

79.000

82.000

77.736

4.264

200104

Apa, canal si salubritate

11.000

13.000

6.280

6.720

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

29.000

31.000

20.477

10.523

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

11.000

11.000

5.319

5.681

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

33.000

31.000

25.730

5.270

2002

Reparații curente

18.000

20.000

8.949

11.051

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

27.000

30.000

25.626

4.374

200530

Alte obiecte de inventar

27.000

30.000

25.626

4.374

2006

Deplasări, detasari, transferări

4.000

3.000

709

2.291

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000

3.000

709

2.291

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

4.000

5.000

5.000

2013

Pregătire profesionala

1.000

1.000

1.000

2030

Alte cheltuieli

610.000

684.000

624.186

59.814

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

610.000

684.000

624.186

59.814

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

0

5702

Ajutoare sociale

15.000

15.000

0

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

15.000

15.000

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

20.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

20.000

7101

Active fixe

20.000

20.000

20.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

15.000

15.000

15.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale    -

5.000

5.000

5.000


Hot. nr. ANEXA 5

CONTUL DE ÎNCHEIERE ^EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, subcapitole si paragrafe
lei

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000110

TOTAL VENITURI

448.733.000

447.747.000

440.056.296*)

-7.690.704

000210

I. VENITURI CURENTE

39.967.000

33.277.000

32.931.688

-345.312

290010

C. VENITURI NEFISCALE

39.967.000

33.277.000

32.931.688

-345.312

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

2.865

2.865

3110

VENITURI DIN DOBÂNZI

2.865

2.865

311003

Alte venituri din dobânzi

2.865

2.865

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

39.967.000

33.277.000

32.928.823

-348.177

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

3310

ACTIVITATI

39.527.000

32.933.000

32.470.932

-462.068

331050

Alte venituri din prestări de servicii

331050

si alte activitati

39.527.000

32.933.000

32.470.932

-462.068

3610

DIVERSE VENITURI

244.364

244.364

361050

Alte venituri

244.364

244.364

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3710

SUBVENȚIILE

440.000

344.000

213.527

-130.473

371001

Donații si sponsorizări

440.000

344.000

167.518

-176.482

371050

Alte transferuri voluntare

46.009

46.009

410010

IV. SUBVENȚII

408.766.000

414.470.000

407.124.608

-7.345.392

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

408.766.000

414.470.000

407.124.608

-7.345.392

431009

Subvenții pentru instituții publice

408.766.000

414.470.000

407.124.608

-7.345.392

*) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2007, reportate in 2008.


Hot. nr,

ANEXA 5

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, subcapitole si paragrafe

lei

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

448.733.000

447.747.000

439.983.730

7.763.270

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.020.000

3.947.000

3.614.288

332.712

541010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.660.000

2.470.000

2.370.501

99.499

541050

Alte servicii publice generale

1.360.000

1.477.000

1.243.787

233.213

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

18.720.000

15.617.000

15.053.444

563.556

611003

NAȚIONALA

Ordine publica

18.720.000

15.617.000

15.053.444

563.556

61100304

Politia comunitara

18.720.000

15.617.000

15.053.444

563.556

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

372.906.000

384.136.000

379.213.471

4.922.529

671003

Servicii culturale

174.604.000

167.378.000

164.703.417

2.674.583

67100303

Muzee

18.774.000

18.086.000

16.960.986

1.125.014

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

129.868.000

122.343.000

121.132.009

1.210.991

67100305

Scoli populare de arta si meserii

4.150.000

1.570.000

1.513.797

56.203

67100330

Alte servicii culturale

21.812.000

25.379.000

25.096.625

282.375

671005

Servicii recreative si sportive

16.730.000

15.418.000

15.419.292

-1.292

67100501

Sport

16.730.000

15.418.000

15.419.292

-1.292

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

181.572.000

201.340.000

199.090.762

2.249.238

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

52.087.000

44.047.000

42.102.527

1.944.473

701050

PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

52.087.000

44.047.000

42.102.527

1.944.473

9810

EXCEDENT

72.566

-72.566


Hot. nr.


ANEXA 6


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008


Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri Z subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

448.733.000

447.747.000

439.983.730

7.763.270

01

CHELTUIELI CURENTE

343.369.000

375.011.000

369.189.811

5.821.189

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

100.961.000

94.875.000

94.057.159

817.841

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

242.358.000

274.351.000

269.536.687

4.814.313

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

50.000

5.785.000

5.595.965

189.035

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

105.364.000

72.917.000

70.964.969

1.952.031

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

105.364.000

72.917.000

70.964.969

1.952.031

7101

Active fixe

89.514.000

61.038.000

59.106.092

1.931.908

710101

Construcții

22.812.000

10.810.000

10.339.342

470.658

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

35.107.000

25.153.000

24.459.150

693.850

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

31.072.000

24.687.000

23.977.062

709.938

710130

Alte active fixe

523.000

388.000

330.538

57.462

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

15.850.000

11.879.000

11.858.877

20.123

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-181.000

-171.050

-9.950

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-181.000

-171.050

-9.950

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-181.000

-171.050

-9.950

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.020.000

3.947.000

3.614.288

332.712

01

CHELTUIELI CURENTE

4.970.000

3.930.000

3.603.109

326.891

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.312.000

2.554.000

2.416.992

137.008

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.535.000

2.043.000

1.938.521

104.479

100101

Salarii de baza

1.290.000

1.055.000

1.046.861

8.139

100102

Salarii de merit

70.000

72.000

67.227

4.773

100103

Indemnizație de conducere

90.000

98.000

91.768

6.232

100104

Spor de vechime

220.000

177.000

169.252

7.748

100105

Sporuri pentru condiții de munca

100.000

119.000

68.333

50.667

100106

Alte sporuri    .. -    ,.s    \

51.000

15.000

10.599

4.401

100107

Ore suplimentare    /<,./’    ’ .    \

274.000

229.000

220.155

8.845

100108

Fond de premii    7 ; / /,    ... \ -A

273.000

163.000

158.734

4.266

100109

Prima de vacanta    7X X    ■ xh

70.000

58.000

55.240

2.760

100110

Fond pentru posturi oculte, prin cumul

40.000

34.000

32.994

1.006

100112

Indemnizații plătite unor |5^șoan^ din    .    /

- ■■■■,.< ■ ' <■'

afara unitațj    X

10.000

2.000

1.058

942

1

• C>

Hot.

ANEXA 6

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferent»

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100113

Indemnizații de delegare

32.000

10.000

7.409

2.59

100130

Alte drepturi salariale in bani

15.000

11.000

8.891

2.10

1003

Contribuții

777.000

511.000

478.471

32.52

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

505.000

329.000

320.074

8.92

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

52.000

24.000

17.380

6.62

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

158.000

113.000

104.887

8.11

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

23.000

10.000

8.367

1.63

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

32.000

29.000

27.324

1.67

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

7.000

6.000

439

5.56

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.658.000

1.315.000

1.125.117

189.88

2001

Bunuri si servicii

933.000

867.000

722.329

144.67

200101

Furnituri de birou

45.000

34.000

30.584

3.41

200102

Materiale pentru curățenie

18.000

16.000

14.888

1.11

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

82.000

39.000

34.869

4.13

200104

Apa, canal si salubritate

23.000

8.000

5.692

2.30

200105

Carburanți si lubrifianti

46.000

35.000

28.810

6.19

200106

Piese de schimb

28.000

6.000

3.474

2.52

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

121.000

100.000

95.309

4.69

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

430.000

494.000

381.774

112.22

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

140.000

135.000

126.929

8.07

2002

Reparații curente

50.000

48.000

45.850

2.15

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.000

40.000

28.352

11.64

200530

Alte obiecte de inventar

60.000

40.000

28.352

11.64

2006

Deplasări, detasari, transferări

110.000

110.000

95.945

14.05

200601

Deplasări interne, detasari, transferări' ,

90.000

94.000

81.213

12.78

200602

Deplasări in străinătate    ./    . ...........-    \

20.000

16.000

14.732

1.26

2011

Cârti, publicații si materiale /<    \ A

documentare    // < /

18.000

8.000

6.025

1.97

2013

Pregătire profesionala    Q.    - H

83.000

58.000

50.694

7.30

2014

Protecția muncii v

20.000

11.000

8.920

2.08

2027

Tichete cadou V nicMz

20.000

;z

^‘’sassssg-*

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2030

Alte cheltuieli

364.000

173.000

167.002

5.998

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

364.000

173.000

167.002

5.998

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

61.000

61.000

0

5702

Ajutoare sociale

61.000

61.000

0

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

61.000

61.000

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.000

27.000

26.064

936

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

50.000

27.000

26.064

936

7101

Active fixe

50.000

27.000

26.064

936

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

20.000

17.000

16.888

112

710130

Alte active fixe

30.000

10.000

9.176

824

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10.000

-14.885

4.885

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-10.000

-14.885

4.885

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-10.000

-14.885

4.885

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

18.720.000

15.617.000

15.053.444

563.556

01

CHELTUIELI CURENTE

18.030.000

15.287.000

14.795.378

491.622

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.529.000

12.288.000

12.168.803

119.197

1001

Cheltuieli salariale in bani

10.470.000

9.548.000

9.468.283

79.717

100101

Salarii de baza

4.800.000

4.440.000

4.385.167

54.833

100102

Salarii de merit

250.000

265.000

263.840

1.160

100103

Indemnizație de conducere

145.000

97.000

95.306

1.694

100104

Spor de vechime    <

1.000.000

852.000

850.084

1.916

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.600.000

1.458.000

1.456.589

1.411

100107

Ore suplimentare    \

700.000

637.000

634.515

2.485

100108

Fond de premii    î ' / 7    V

850.000

1.080.000

1.079.156

844

100109

Prima de vacanta    . U. ;    ,/ jj

400.000

636.000

<627.505

8.495

100112

Indemnizaqhplatite u^oFpersoane din

afara unitatm

15.000

3.000

1.730

1.270

Vî j.

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferent

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100113

Indemnizații de delegare

10.000

8.000

5.022

2.97

100130

Alte drepturi salariale in bani

700.000

72.000

69.369

2.63

1002

Cheltuieli salariale in natura

70.000

42.000

40.323

1.67

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

70.000

42.000

40.323

1.67

1003

Contribuții

3.989.000

2.698.000

2.660.197

37.80

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.729.000

1.886.000

1.866.696

19.30

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

260.000

101.000

97.136

3.86

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

700.000

537.000

530.846

6.15

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

130.000

73.000

71.453

1.54

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

140.000

100.000

93.201

6.79

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

30.000

1.000

865

13

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.451.000

1.899.000

1.628.130

270.87

2001

Bunuri si servicii

422.000

353.000

329.411

23.58

200101

Furnituri de birou

20.000

20.000

19.909

9

200102

Materiale pentru curățenie

7.000

4.000

2.809

1.19

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000

45.000

40.872

4.12

200104

Apa, canal si salubritate

15.000

9.000

7.387

1.61

200105

Carburanți si lubrifianti

90.000

80.000

77.750

2.25

200106

Piese de schimb

30.000

20.000

17.959

2.04

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

100.000

77.000

67.426

9.57

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

100.000

98.000

95.299

2.70

2002

Reparații curente

24.000

24.000

21.533

2.46

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

770.000

830.000

621.744

208.25

200501

Uniforme si echipament

490.000

490.000

450.429

39.57

200530

Alte obiecte de inventar    ’ 1    ' \

280.000

340.000

171.315

168.68

2006

Deplasări, detasari, transfefâriy '.'',    A

35.000

86.000

80.507

5.49

200601

Deplasări interne, detasafi, transferări    '

20.000

79.000

77.478

1.52

200602

Deplasări in străinătate    > p:

15.000

7.000

3.029

3.97

2011

Cârti, publicații si materiafe v^ P.-

documentare \

10.000

7.000

3.878

3.12

2013

Pregătire profesionala    .....“ .

330.000

223.000

.    206.962

16.02

Hot. nr... ANEXA 6CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol Z Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2014

Protecția muncii

10.000

3.000

1.907

1.093

2015

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

300.000

300.000

297.569

2.431

2027

Tichete cadou

1.350.000

2030

Alte cheltuieli

200.000

73.000

64.619

8.381

203003

Prime de asigurare non-viata

100.000

29.000

24.604

4.396

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000

44.000

40.015

3.985

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

50.000

1.100.000

998.445

101.555

5702

Ajutoare sociale

50.000

1.100.000

998.445

101.555

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

50.000

1.100.000

998.445

101.555

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

690.000

334.000

262.046

71.954

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

690.000

334.000

262.046

71.954

7101

Active fixe

690.000

334.000

262.046

71.954

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

610.000

289.000

232.016

56.984

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

50.000

25.000

20.521

4.479

710130

Alte active fixe

30.000

20.000

9.509

10.491

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.000

-3.980

-20

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.000

-3.980

-20

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4.000

-3.980

-20

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

372.906.000

384.136.000

379.213.471

4.922.529

01

CHELTUIELI CURENTE

288.439.000

325.815.000

322.619.919

3.195.081

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72.787.000

69.735.000

69.288.110

446.890

1001

Cheltuieli salariale in bani

55.748.000

54.394.000

54.177.860

216.140

100101

Salarii de baza

32.016.000

30.402.000

30.514.144

-112.144

100102

Salarii de merit

1.169.000

1.147.000

1.114.887

32.113

100103

Indemnizație de conducere/-:/* • « ■

1.017.000

1.034.000

997.642

36.358

100104

Spor de vechime    ..... - ■

6.245.000

5.935.000

5.894.298

40.702

100105

Sporuri pentru condiții Je'munca

1.934.000

2.119.000

2.100.610

18.390

100106

Alte sporuri    f<    ■

4.088.000

3.955.000

.3:918.962

36.038

100107

Ore suplimentare    .    ji

2.933.000

3.861.000

3 802.134

58.866

100108

Fond de premii n V'JA '

3.216.000

3.208.000

3.165.145

42.855

100110

Fond pentru postul^ ocâpate prin. cumul ...

2.406.000

2.446.000

2.428.004

17.996

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferent

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

53.000

12.000

11.250

75

100113

Indemnizații de delegare

62.000

35.000

11.752

23.24

100130

Alte drepturi salariale in bani

609.000

240.000

219.032

20.96

1003

Contribuții

17.039.000

15.341.000

15.110.250

230.75

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

11.183.000

10.807.000

10.771.872

35.12

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.171.000

609.000

569.544

39.45

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

3.374.000

3.044.000

3.000.505

43.49

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

608.000

367.000

328.531

38.46

100305

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

16.000

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

516.000

422.000

369.830

52.17

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

171.000

92.000

69.968

22.03

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

215.652.000

251.951.000

249.289.189

2.661.81

2001

Bunuri si servicii

80.057.000

95.429.000

93.588.078

1.840.92

200101

Furnituri de birou

794.000

814.000

714.391

99.6C

200102

Materiale pentru curățenie

1.055.000

974.000

942.941

31.05

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

8.320.000

8.129.000

7.866.539

262.46

200104

Apa, canal si salubritate

12.922.000

13.119.000

13.045.093

73.9C

200105

Carburanți si lubrifianti

3.107.000

4.564.000

3.598.173

965.82

200106

Piese de schimb

887.000

943.000

909.515

33.46

200107

Transport

135.000

77.000

75.347

1.65

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.536.000

1.475.000

1.400.802

74.19

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

38.514.000

.48.674.000

48.519.472

154.52

200130

Alte bunuri si servicii pentry^^Ț^-^

intretinere si functionarș^- -

12.787.000

16.660.000

16.515.805

144.19

2002

Reparații curente

29.273.000

39.719.000

39.643.284

75.71

2003

Hrana

3.100.000

3.390.000

3.389.436

56

200302

Hrana pentru animale^' ti

3.100.000

3.390.000

3.389.436

56

2004

Medicamente si matenaf0\sariitare

310.000

222.000

/.    209.194

12.8C

200401

Medicamente

160.000

97.000

96.729

27

200402

Materiale sanitareV ) ’W .i ', j/'

100.000

100.000

89.383

10.61


Hot. nr.' ANEXA 6


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

sugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200404

Dezinfectanti

50.000

25.000

23.082

1.918

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.014.000

4.305.000

4.089.822

215.178

200530

Alte obiecte de inventar

5.014.000

4.305.000

4.089.822

215.178

2006

Deplasări, detasari, transferări

814.000

614.000

568.821

45.179

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

626.000

511.000

478.637

32.363

200602

Deplasări in străinătate

188.000

103.000

90.184

12.816

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

515.000

454.000

354.285

99.715

2012

Consultanta si expertiza

38.000

12.000

12.000

0

2013

Pregătire profesionala

415.000

430.000

379.737

50.263

2014

Protecția muncii

1.146.000

1.113.000

1.055.418

57.582

2030

Alte cheltuieli

94.970.000

106.263.000

105.999.114

263.886

203001

Reclama si publicitate

203003

Prime de asigurare non-viata

10.000

10.000

203004

Chirii

180.000

285.000

285.000

0

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94.790.000

105.968.000

105.714.114

253.886

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

4.129.000

4.042.620

86.380

5702

Ajutoare sociale

4.129.000

4.042.620

86.380

570204

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

4.129.000

4.042.620

86.380

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

84.467.000

58.395.000

56.653.426

1.741.574

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

84.467.000

58.395.000

56.653.426

1.741.574

7101

Active fixe

84.117.000

58.336.000

56.594.831

1.741.169

710101

Construcții

19.232.000

9.189.000

8.793.679

395.321

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

33.540.000

24.144.000

23.549.646

594.354

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

30.902.000

24.645.000

23.939.653

705.347

710130

Alte active fixe

443.000

358.000

311.853

46.147

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

350.000

59.000

58.595

405

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-74.000

-59.874

-14.126

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE'IN .ANII "\

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT pfj iC    "    "

-74.000

-59.874

-14.126

8501

Plăti efectuate in aniifpred^dfenfi^i    ;. ,)l

recuperate in anul curent    -    -

-74.000

-59.874

-14.126

7010

LOCUINȚE, SERVICinSI rto^L-TAREPUBLICA

52.087.000

44.047.000

42.102.527

1.944.473

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

k

Capitol 1 Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferent

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

01

CHELTUIELI CURENTE

31.930.000

29.979.000

28.171.405

1.807.59

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.333.000

10.298.000

10.183.254

114.74

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.852.000

7.954.000

7.874.110

79.89

100101

Salarii de baza

4.340.000

4.450.000

4.414.019

35.98

100102

Salarii de merit

150.000

145.000

138.711

6.28

100103

Indemnizație de conducere

150.000

145.000

138.113

6.88

100104

Spor de vechime

715.000

731.000

722.118

8.88

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575.000

566.000

562.015

3.98

100106

Alte sporuri

21.000

19.000

15.241

3.75

100107

Ore suplimentare

873.000

1.026.000

1.024.741

1.25

100108

Fond de premii

420.000

442.000

434.966

7.03

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.000

5.000

3.437

1.56

100113

Indemnizații de delegare

18.000

11.000

8.798

2.20

100130

Alte drepturi salariale in bani

580.000

414.000

411.951

2.04

1003

Contribuții

2.481.000

2.344.000

2.309.144

34.85

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.583.000

1.572.000

1.566.139

5.86

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

164.000

93.000

87.728

5.27

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

523.000

453.000

444.010

8.99

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

92.000

70.000

64.307

5.69

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

95.000

132.000

129.158

2.84

100307

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

24.000

24.000

17.802

6.19

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.597.000

19.186.000

17.494.251

1.691.74

2001

Bunuri si servicii

16.769.000

16.143.000

14.867.886

1.275.11

200101

Furnituri de birou

218.000

227.000

160.856

66.14

200102

Materiale pentru curățenie

216.000

216.000

139.630

76.37

200103

încălzit, iluminat si forța motrica _

680.000

740.000

699.849

40.15

200104

Apa, canal si salubritate

170.000

155.000

131.457

23.54

200105

Carburanți si lubrifianti

450.000

415.000

395.771

19.22

200106

Piese de schim b

260.000

135.000

95.468

39.52

200107

Transport    " X

5.000

5.000

2.022

2.97

200108

Posta, telecomunicații, radio/ tvf/Av-^ \ Ă

internet    * X

315.000

270.000

231.972

38.02

200109

Materiale si prestări \le serfet$iX    '; ij

caracter funcțional K    X/

13.905.000

13.622.000

12.722.532

899.46

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

550.000

358.000

288.329

69.671

2002

Reparații curente

2.180.000

900.000

762.341

137.659

2003

Hrana

75.000

87.000

86.451

549

200302

Hrana pentru animale

75.000

87.000

86.451

549

2004

Medicamente si materiale sanitare

275.000

95.000

61.146

33.854

200401

Medicamente

180.000

40.000

28.886

11.114

200402

Materiale sanitare

70.000

40.000

17.418

22.582

200404

Dezinfectant!

25.000

15.000

14.842

158

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

640.000

587.000

417.274

169.726

200501

Uniforme si echipament

60.000

180.000

17.093

162.907

200530

Alte obiecte de inventar

580.000

407.000

400.181

6.819

2006

Deplasări, detasari, transferări

88.000

81.000

78.653

2.347

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

48.000

41.000

39.133

1.867

200602

Deplasări in străinătate

40.000

40.000

39.520

480

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

15.000

10.000

3.791

6.209

2013

Pregătire profesionala

220.000

159.000

157.207

1.793

2014

Protecția muncii

185.000

145.000

131.074

13.926

2030

Alte cheltuieli

1.150.000

979.000

928.428

50.572

203004

Chirii

600.000

404.000

402.694

1.306

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

50.000

50.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

550.000

525.000

475.734

49.266

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

495.000

493.900

1.100

5702

Ajutoare sociale

495.000

493.900

1.100

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

495.000

493.900

1.100

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.157.000

14.161.000

14.023.433

137.567

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.157.000

14.161.000

14.023.433

137.567

7101

Active fixe

4.657.000

2.341.000

2.223.151

117.849

710101

Construcții

3.580.000

1.621.000

1.545.663

75.337

710102

Mașini, echipamente si mijloace de ,,

transport

957.000

720.000

677.488

42.512

710103

Mobilier, aparatura birotica si afte    -Z,

active corporale    \

100.000

710130

Alte active fixe    }

| 20.000

.....

7103

Reparații capitale aferente abfiveJor V    ♦

fixe    t    \    - "Z

15.500.000

11.820.000

11.800.282

19.718

84

PLĂTI EFECTUATE IN Inii1 A^EC^DENTI SL Z

I n\/v

’■■■■■■■■,    ..    e


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si transferuri / subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri, articole si alineate10li

Capitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

ougetare

Plăti

efectuate

Diferent

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-93.000

-92.311

-68

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-93.000

-92.311

-68

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-93.000

-92.311

-68

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, subcapitole, paragrafe

lei

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5006

TOTAL CHELTUIELI

1.429.085.000

663.150.000

404.162.855

258.987.145

6506

INVATAMANT

357.762.000

78.800.000

65.677.675

13.122.325

650603

Invatamant preșcolar si primar

11.945.000

4.184.000

3.356.091

827.909

65060301

Invatamant preșcolar

11.945.000

4.184.000

3.356.091

827.909

650604

Invatamant secundar

286.944.000

59.112.000

50.832.990

8.279.010

65060401

Invatamant secundar inferior

215.328.000

42.474.000

41.021.948

1.452.052

65060402

Invatamant secundar superior

71.616.000

16.638.000

9.811.042

6.826.958

650607

Invatamant nedefinitul prin nivel

58.873.000

15.504.000

11.488.594

4.015.406

65060704

6706

670650

Invatamant special

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

58.873.000

15.504.000

5.000.000

5.000.000

11.488.594

4.015.406

5.000.000

5.000.000

7006

700603

70060301

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe

145.308.000

40.000.000

40.000.000

106.308.000

58.231.946

48.076.054

700605

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

79.800.000

79.800.000

49.260.684

30.539.316

70060501

700650

Alimentare cu apa

Alte servicii in domeniile locuințelor,

79.800.000

79.800.000

49.260.684

30.539.316

serviciilor si dezvoltării comunale

25.508.000

26.508.000

8.971.262

17.536.738

7406

PROTECȚIA MEDIULUI

59.900.000

13.300.000

11.971.786

1.328.214

740606

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

59.900.000

13.300.000

11.971.786

1.328.214

8106

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

22.200.000

22.200.000

9.303.795

12.896.205

810606

Energie termica

22.200.000

22.200.000

9.303.795

12.896.205

8406

TRANSPORTURI

843.915.000

437.542.000

258.977.653

178.564.347

840603

Transport rutier

842.915.000

437.542.000

258.977.653

178.564.347

84060302

Transport in comun

150.000.000

10.525.000

5.600.000

4.925.000

84060303

840650

Străzi

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

692.915.000

1.000.000

427.017.000

253.377.653

173.639.347

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, titluri, articole si alineate

li

Capitol / Grupa Z Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5006

TOTAL CHELTUIELI

1.429.085.000

663.150.000

404.162.855

258.987.14

01

CHELTUIELI CURENTE

150.000.000

10.525.000

5.670.522

4.854.47

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.522

-70.52

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

150.000.000

10.525.000

5.600.000

4.925.0C

5501

A. Transferuri interne

150.000.000

10.525.000

5.600.000

4.925.0C

550112

Investiții ale regiilor autonome si ale agentilor economici cu capital de stat

150.000.000

10.525.000

5.600.000

4.925.0C

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.279.085.000

652.625.000

374.046.358

278.578.6Z

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.279.085.000

652.625.000

374.046.358

278.578.64

7101

Active fixe

1.079.085.000

652.625.000

374.046.358

278.578.64

710101

Construcții

1.035.485.000

644.070.000

368.372.928

275.697.07

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

31.850.000

5.275.000

2.575.153

2.699.8Z

710130

Alte active fixe

11.750.000

3.280.000

3.098.277

181.72

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

200.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.445.975

-24.445.97

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.445.975

-24.445.97

8101

Rambursări de credite externe

24.445.975

-24.445.97

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

24.445.975

-24.445.97

6506

INVATAMANT

357.762.000

78.800.000

65.677.675

13.122.32

01

CHELTUIELI CURENTE

2.939

-2.92

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.939

-2.92

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2.939

-2.92

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

2.939

-2.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

357.762.000

78.800.000

62.545.317

16.254.62

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

357.762.000

78.800.000

62.545.317

16.254.62

7101

Active fixe

357.762.000

78.800.000

62.545.317

16.254.62

710101

Construcții

314.162.000

70.245.000

56.871.887

13.373.11

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte,, active corporale    _

31.850.000

5.275.000

2.575.153

2.699.8^

710130

Alte active fixe    . " "" •a    \

OPERAȚIUNI FINANCIARE'    1

11.750.000

3.280.000

3.098.277

181.72

79

,3.129.419

-3.129.41

81

TITLUL XIV RAMBURSARI.DE CREDITE \ 5

• 3.129.419

-3.129.41

8101

Rambursări de credite externei \ ~    <    ' / 7" a

3.129.419

-3.129.41

810106

Diferente de curs aferente datoriei ,    ~ /}

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

publice externe

3.129.419

-3.129.419

6706

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

5.000.000

5.000.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.000.000

5.000.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.000.000

5.000.000

7101

Active fixe

5.000.000

5.000.000

710101

Construcții

5.000.000

5.000.000

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

145.308.000

106.308.000

58.231.946

48.076.054

01

CHELTUIELI CURENTE

6.657

-6.657

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.657

-6.657

2024

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

6.657

-6.657

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

6.657

-6.657

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

145.308.000

106.308.000

43.578.704

62.729.296

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

145.308.000

106.308.000

43.578.704

62.729.296

7101

Active fixe

145.308.000

106.308.000

43.578.704

62.729.296

710101

Construcții

145.308.000

106.308.000

43.578.704

62.729.296

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.646.585

-14.646.585

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

14.646.585

-14.646.585

8101

Rambursări de credite externe

14.646.585

-14.646.585

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

14.646.585

-14.646.585

7406

PROTECȚIA MEDIULUI

59.900.000

13.300.000

11.971.786

1.328.214

01

CHELTUIELI CURENTE

12.205

-12.205

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.205

-12.205

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

12.205

-12.205

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

12.205

-12.205

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

59.900.000

13.300.000

11.439.136

1.860.864

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

59.900.000

13.300.000

11.439.136

1.860.864

7101

Active fixe

59.900.000

13.300.000

11.439.136

1.860.864

710101

Construcții

59.900.000

13.300.000

11.439.136

1.860.864

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

520.445

-520.445

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

520.445

-520.445

8101

Rambursări de credite externe /    ' \    \ ț

Diferente de curs aferentei datoriși    \ «ț

520.445

-520.445

810106

520.445

-520.44

publice externe    »    %    ■ ' S ’

COMBUSTIBILI SI ENfeR©£\ \

8106

22.200.000

22.200.000

;    9.303.795

12.896.2'

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului imprumuturilor externe pe capitole, titluri, articole si alineate

i.

Capitol Z Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

01

CHELTUIELI CURENTE

7.603

-7.6C

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.603

-7.6C

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

7.603

-7.6C

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

7.603

-7.61

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

22.200.000

22.200.000

6.526.440

15.673.5C

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

22.200.000

22.200.000

6.526.440

15.673.5C

7101

Active fixe

22.200.000

22.200.000

6.526.440

15.673.5C

710101

Construcții

22.200.000

22.200.000

6.526.440

15.673.5C

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.769.752

-2.769.7C

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.769.752

-2.769.7C

8101

Rambursări de credite externe

2.769.752

-2.769.7!

810106

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

2.769.752

-2.769.7C

8406

TRANSPORTURI

843.915.000

437.542.000

258.977.653

178.564.32

01

CHELTUIELI CURENTE

150.000.000

10.525.000

5.641.118

4.883.8C

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.118

-41.T

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

41.118

-41.1-

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

41.118

-41.1-

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

150.000.000

10.525.000

5.600.000

4.925.0C

5501

A. Transferuri interne

150.000.000

10.525.000

5.600.000

4.925.0C

550112

Investiții ale regiilor autonome si ale agentilor economici cu capital de stat

150.000.000

10.525.000

5.600.000

4.925.0C

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

693.915.000

427.017.000

249.956.761

177.060.2:

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

693.915.000

427.017.000

249.956.761

177.060.2:

7101

Active fixe

493.915.000

427.017.000

249.956.761

177.060.2:

710101

Construcții

493.915.000

427.017.000

249.956.761

177.060.2:

710130

Alte active fixe

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

200.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.379.774

-3.379.7;

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE^ Rambursări de credite externe    '..U

3.379.774

-3.379.7;

8101

3.379.774

-3.379.7;

810106

Diferente de curs aferente da$?feiy^^?'*Ks,' *' publice externe    £/O?'\

3.379.774

-3.379.7;


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole si paragrafe


lei

Capitol Z Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000108

TOTAL VENITURI

112.392.000

23.906.399*)

-88.485.601

000208

I. VENITURI CURENTE

5.477.000

2.693

-5.474.307

290008

C. VENITURI NEFISCALE

5.477.000

2.693

-5.474.307

300008

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

6.000

1.396

-4.604

3108

VENITURI DIN DOBÂNZI

6.000

1.396

-4.604

310803

Alte venituri din dobânzi

6.000

1.396

-4.604

330008

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

2.000

1.297

-703

3608

DIVERSE VENITURI

2.000

1.297

-703

360850

Alte venituri

2.000

1.297

-703

3708

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

0

3708

DECÂT SUBVENȚIILE

5.469.000

-5.469.000

370850

Alte transferuri voluntare

5.469.000

-5.469.000

410008

IV. SUBVENȚII

106.915.000

23.903.706

-83.011.294

4408

DONAȚII DIN STRĂINĂTATE

106.915.000

23.903.706

-83.011.294

440801

Donații din străinătate

106.915.000

23.903.706

-83.011.294

44080101

Curente

692.000

478.700

-213.300

44080102

de capital

106.223.000

23.425.006

-82.797.994

*) In totalul incasarilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2007, reportate in 2008

Hot. nr. ANEXA 9


oi


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole si paragrafe

lei

Capitol / Subcapitol Z Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5008

TOTAL CHELTUIELI

112.392.000

23.938.292

88.453.708

6708

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

577.000

402.655

174.345

670803

Servicii culturale

124.000

89.012

34.988

67080304

Instituții publice de spectacole si concerte

124.000

89.012

34.988

670850

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

453.000

313.643

139.357

6808

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

49.000

19.766

29.234

680805

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

49.000

19.766

29.234

68080502

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

49.000

19.766

29.234

7408

PROTECȚIA MEDIULUI

111.766.000

23.515.871

88.250.129

740803

Reducerea si controlul poluării

376.000

89.299

286.701

740806

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

111.390.000

23.426.572

87.963.428

9908

DEFICIT

-31.893

31.893


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole si alineate


lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5008

TOTAL CHELTUIELI

112.392.000

23.938.292

88.453.708

01

CHELTUIELI CURENTE

979.000

502.365

476.635

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

155.000

14.421

140.579

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

824.000

487.944

336.056

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

111.413.000

23.435.927

87.977.073

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

111.413.000

23.435.927

87.977.073

7101

Active fixe

111.413.000

23.435.927

87.977.073

710101

Construcții

111.390.000

23.425.006

87.964.994

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17.000

8.409

8.591

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710130

Alte active fixe

6.000

2.512

3.488

6708

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

577.000

402.655

174.345

01

CHELTUIELI CURENTE

577.000

402.655

174.345

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

577.000

402.655

174.345

2030

Alte cheltuieli

577.000

402.655

174.345

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

577.000

402.655

174.345

6808

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

49.000

19.766

29.234

01

CHELTUIELI CURENTE

49.000

19.766

29.234

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.000

2.287

28.713

1001

Cheltuieli salariale in bani

24.400

2.287

22.113

100101

Salarii de baza

16.200

16.200

100102

Salarii de merit

2.300

2.300

100103

Indemnizație de conducere

800

800

100104

Spor de vechime

2.100

2.100

100113

Indemnizații de delegare

3.000

2.287

713

1003

Contribuții

6.600

6.600

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

4.500

4.500

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

500

500

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

1.200

1.200

100304

Contribuții de asigurări

accidente de munca și^oG’grofesiOnaîe’X

100

100

100306

Contribuții pentru cortceclii-'sj^n'derȚțni'zștii

200

200

100307

Contribuții la Fondul de garantare; \ A a creanțelor salarjâle i A ,3;    '

100

100
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18.000

17.479

521

2001

Bunuri si servicii

2.200

2.068

132

200101

Furnituri de birou

300

275

25

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

700

653

47

200130

Alte bunuri si servicii pentru

0

intretinere si funcționare

1.200

1.140

60

2006

Deplasări, detasari, transferări

14.000

13.986

14

200602

Deplasări in străinătate

14.000

13.986

14

2030

Alte cheltuieli

1.800

1.425

375

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.800

1.425

375

7408

PROTECȚIA MEDIULUI

111.766.000

23.515.871

88.250.129

01

CHELTUIELI CURENTE

353.000

79.944

273.056

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

124.000

12.134

111.866

1001

Cheltuieli salariale in bani

96.400

9.780

86.620

100101

Salarii de baza

54.200

5.151

49.049

100102

Salarii de merit

4.300

273

4.027

100103

Indemnizație de conducere

5.700

624

5.076

100104

Spor de vechime

14.200

1.156

13.044

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.000

2.000

100107

Ore suplimentare

9.000

1.400

7.600

100108

Fond de premii

3.800

3.800

100113

Indemnizații de delegare

3.200

1.176

2.024

1003

Contribuții

27.600

2.354

25.246

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

18.700

1.678

17.022

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.100

86

1.014

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

5.500

473

5.027

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1.100

44

1.056

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

1.100

73

1.027

100307

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

100

100

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

229.000

67.810

161.190

2001

Bunuri si servicii

30.000

30.000

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

25.000

25.000

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole si alineatelei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200104

Apa, canal si salubritate

2.000

2.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3.000

3.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.000

3.252

4.748

200530

Alte obiecte de inventar

8.000

3.252

4.748

2006

Deplasări, detasari, transferări

53.000

10.731

42.269

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3.000

320

2.680

200602

Deplasări in străinătate

50.000

10.411

39.589

2030

Alte cheltuieli

138.000

53.827

84.173

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

138.000

53.827

84.173

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

111.413.000

23.435.927

87.977.073

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

111.413.000

23.435.927

87.977.073

7101

Active fixe

111.413.000

23.435.927

87.977.073

710101

Construcții

111.390.000

23.425.006

87.964.994

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17.000

8.409

8.591

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710130

Alte active fixe

6.000

2.512

3.488

îl':.’-

sj:';

Ei


o

Y

Hot, ANEXA 11

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

lei

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000111

TOTAL VENITURI

137.218.910

137.218.910

114.331.160*)

-22.887.750

000211

I. VENITURI CURENTE

137.218.910

137.218.910

114.331.160

-22.887.750

290011

C. VENITURI NEFISCALE

137.218.910

137.218.910

114.331.160

-22.887.750

330011

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

137.218.910

137.218.910

114.331.160

-22.887.750

3611

361108

DIVERSE VENITURI

Depozite speciale pentru construcții

137.218.910

137.218.910

114.331.160

-22.887.750

0

361109

de locuințe

Fondul de risc

25.000.000

25.000.000

6.623.242

27.470

-18.376.758

27.470

361110

361150

Fond de rulment

Alte venituri

112.218.910

112.218.910

106.563.669

1.116.779

-5.655.241

1.116.779

*) In totalul încasărilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2007, reportate in 2008, iar in fondul de rulment este cuprins inclusiv exedentul bugetului local (104.717.279 lei), care la finele anului s-a transferat in disponibilul fondului de rulment, excedent raportat si in contul de execuție a bugetului local (Anexa 1).CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

lei

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5011

TOTAL CHELTUIELI

137.218.910

123.668.910

116.250.422

7.418.488

5111

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

825.219

-825.219

511101

Autoritati executive si legislative

825.219

-825.219

51110103

Autoritati executive

825.219

-825.219

7011

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.489

701103

Locuințe

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.489

70110301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.489

8411

TRANSPORTURI

108.000.000

111.000.000

110.990.782

9.218

841103

Transport rutier

108.000.000

111.000.000

110.990.782

9.218

84110302

Transport in comun

68.000.000

71.000.000

70.990.782

9.218

84110303

Străzi

40.000.000

40.000.000

40.000.000

0

9811

EXCEDENT

13.550.000

13.550.000

9911

DEFICIT

-1.919.262

1.919.262
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția bugetului cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5011

TOTAL CHELTUIELI

137.218.910

123.668.910

116.250.422

7.418.4f

01

CHELTUIELI CURENTE

68.000.000

71.000.000

71.816.001

-816.0(

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

825.219

-825.2-

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

68.000.000

71.000.000

70.990.782

9.2-

5501

A. Transferuri interne

68.000.000

71.000.000

70.990.782

9.2-

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

68.000.000

71.000.000

70.990.782

9.2-

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

69.218.910

52.668.910

44.434.421

8.234.4?

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

69.218.910

52.668.910

44.434.421

8.234.4?

7101

Active fixe

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.4?

710101

Construcții

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.4?

710130

Alte active fixe

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

40.000.000

40.000.000

40.000.000

5111

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

825.219

-825.2'

01

CHELTUIELI CURENTE

825.219

-825.2-

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

825.219

-825.2-

1001

Cheltuieli salariate in bani

648.500

-648.51

100130

Alte drepturi salariale in bani

648.500

-648.51

1003

Contribuții

176.719

-176.7-

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

126.459

-126.41

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

6.485

-6.41

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

35.669

-35.61

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.594

-2.5!

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5.512

-5.5-

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

7101

Active fixe

710130

Alte active fixe

7011

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.41

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.4!

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE > <,

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.4!

7101

Active fixe    /O    \

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.4!

710101

Construcții    \

29.218.910

12.668.910

4.434.421

8.234.4!

8411

TRANSPORTURI    / f    \ - 4

108.000.000

111.000.000

110.990.782

9.2

01

CHELTUIELI CURENTȘ    j ’1

68.000.000

71.000.000

70.990.782

9.2-

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    / Ș

68.000.000

71.000.000,

, 70.990.782

9.2

5501

A. Transferuri interne    ,, . r /

68.000.000

71.000.000

■.    70.990.782

9.2

550112

Investiții ale agentilor edOTapiiei, cu \

••ul

1BUGETUL PROPIRU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2008

Execuția bugetului cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate

lei

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

capital de stat

68.000.000

71.000.000

70.990.782

9.218

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.000.000

40.000.000

40.000.000

0

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

40.000.000

40.000.000

40.000.000

0

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

40.000.000

40.000.000

40.000.000

0

• -I 'f-