Hotărârea nr. 126/2009

HOTARAREnr. 126 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 44, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr. 44, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportqkde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; : • /

Luând în considerareraportulComisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 9/1 /19/19.03.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 142/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4051/401/29.08.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 11109/805/26.05.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.731213/16/09.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.9632/11.06.2008,

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publie^țT^^

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Dobrogeanu Gherea nr. 44 sector 1, pentru o suprafață de teren S = 1368,00 mp., proprietate persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul se încadrează în Zona L1d - locuințe individuale caracterizate de următorii indicatorii urbanistici: POTmax=20%; CUTmax=0.7; Rmaxh-P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=60%; CUTmax=3; RmaxH=P+4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani .

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


SMC certificai ISO 9001:2000

ek

V

UKAS

(KVIKOMCNrxl

MAMU.iMENI

001

SMM certificat 1S014001:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 714286/20.03.2008    “

AVIZ DE URBANISM nr. 9/l//^l9.03.2008 PUZ - STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 44, SECTOR 1

BENEFICIARI: D-NUL MOSTENESCU DRAGOS; D-NUL DRAGOMIR RADU; D-NUL SAVESCU RAZVAN; D-NUL VASILIU MIHNEA.

ELABORATOR: ARHIS MODUL SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 1368,00 mp teren proprietate persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - B-dul Ion Ionescu de la Brad - str. Someșul Rece-str. Dobrogeanu Gherea, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona Lld - zonă destinată locuințelor individuale mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =20%; CUTmax =0,7; Rmaxh-P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA : locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%, CUTmax =3; RmaxH =P+4E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.    ’    ’

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCllREȘȚI

ARH. ADRIAN BOLDI /& rJlr„. *4% -/ ‘GOMI^IIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMEI^JARE/\ TEfflToMâțjUff


mg.


arh Doină Crjstee^arh. Alexandru Beldiman arh. Șerban Sturdza.arh? Constaq'ffn Enache, 7    ; , Tșrh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel-Hurduc ,,, #/întocmit,

VicteO4anea

1


FPS-21-01/6


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

- Număr minim locuri de parcare =

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

* Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

■    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

’ Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilire prin PUZ.

■    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


STR. DOBROGEANU GHEREA NU 44, SECTOR 1, BUCUREȘTI ÎNCADRARE IM PUG • MUNICIPIUL BUCUREȘTI REGLfMENTARI URBANISTICE

SCARA liSOD    N« LIMITE

LIMITA PARCELEI CARE A GENERAT PUZ-ul g=3 LIMITA ZONEI STUDIATE f===l LIMITE PARCELE gss=l LIMITA TEREN SERVITUTE (LOTUL1)

■    ZONIFICARE FUNCȚIONALA

17371 ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM MIC DE

INALTTME: P, P+1E

WM EDIFICABIL PROPUS - LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+4E CZO TEREN AMENAJAT IN INTERIORUL INCINTEI

CLĂDIRI EXISTENTE-P+2E (—ZI SPATII PLANTATE aras servicii

• CIRCULAȚII

ISZ3 PIETONALE OCAZIONAL CAROSABILE

rzz ZONA CAI COMUNICAȚII PIETONALE

ZZ3 ZONA CAI COMUNICAȚII RUTIERE

MSȘa ACCESE

■    ÎNCADRARE IN PUG

LN: SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE MICI CU PARCELE CU POT < 20% SITUATE IN CULOARELE PLANTATE

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN = 1368,00 MP

SUPmtt

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SQL= 564/40 MP

SUPRAFAȚA DESFASURATA» 2822,00 MP


N”


L3a: SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE MEDII CU P+3E - P+4E, FORMÂND ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE

INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI (LOTUL2)

CUTPRGPUS=3,Q POTPROPUS?60%

H maxim la oomba » 10,00 M (S+P«4E)


<z>Nr

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Dțîj+ll

X (ml

Y (ml

1

33

32

13

31

30

29

554549.389

554539.935

554578.010

554587.668

554583.600

554576.160

554576.531

344210.744

344231.131

344251.280

344229.865

344227.700

344223.980

344223.207

22 472 43.078 23.492 4.608 8.318 0.103 29.867

S(Teren)=100U8mp P=132.693m

Sistem de coodronate STEREO LOCAL BUCUREȘTI Nota.2 cofele sunt in sistem ideal□□□

I tifiilt wllhflHnLuliilthftHts


«H(S M<i«P


NZ-ltalIMfeZonl

UXMflKOKnKWME

mMiMGwafiHRHmRi,


FAZAF.UZ