Hotărârea nr. 123/2009

HOTARAREnr. 123 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. CHITILEI NR. 17, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Chitilei nr. 17, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.T.U. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr.3/1/1/19.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 12/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.6816/701/27.01.2009

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 789482/46/05.12.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.19101/17.12.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


■ ' ''

r 5, București, România, tel»: +405l\?05(S5JE®; www.bucurestl-priinaria.ro

’ \C    ! R

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal șos. Chitilei nr.17, sector 1 pentru o suprafață de teren studiată S=950,83 mp., proprietate privată persoană juridică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=58%; CUTmax=3,0;

Rmaxh=S+P+4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ M


București, 30.03.40 Nr. 123B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int. 1134; fax: 305 55 88

http://www.bucuresti-primaria.ro

/g$ssî&.

$

Vot 1 ■, fi’J

UKAS

ou*in»

MAXACiMOStf

001

SMC certificai ISO 9001: 2000Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 784724/2008


AVIZ DE URBANISM nr. 3/1/1/19.11.2008    \

PUZ - Ș&s.Chitilei nr. 17, Sector 1

BENEFICIAR:    SC RomSepsrl

ELABORATOR: BIA Doina Ciocănea

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 950,83 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoană juridică AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în sectorul 1 al municipiului București, la limita de nord+est a șoselei Chitila, la vest de str. Prahova și la nord șos. Chitila.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins parțial în subyona M3 (subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri) și în subzona L1a (locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție).

Indicatori urbanistici reglementați sunt: - pentru M3 POT max = 60%; CUT max = 2,5; RmaxH = P+4E - pentru L1a POT max = 45%; CUT max = 1,3; RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri

INDICÂTORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 58%; CUTmax = 3,0; RmaxH = S+P+4E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


-ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIU LUI BUCUREȘTI . ~ A ARH. GHEORGHE FJĂTRAȘCU
FPS-21-01/6


ANEXA LA A VIZUL DE URBANISM

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT - conform prevederilor Ordori'antei de Guvern nr. 27/27.08.2008. CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


LIMITA P.U.Z.

ALINIERE

? ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

SPATII VERZI ALINIAMENT

CAROSABIL

TRASEU TRAMVAI

PROPUNERE LIMITA EDIFICABIL


BILANȚ TERITORIAL S Teren = 950,83 mp

SC =558,00 mp SCD =2850,OOmp P.O.T. = 58%

C.U.T. = 3

RH = 2S+P+4 (20 m)

RHITECTURA ÎLENA DOINA


C.I.F. 23464670

ARH. CIOCĂNEA MARILENA DOINA

<5^

ARH. CIOCĂNEA MARILENA DOINA


IUL

2008


S.C. RON SEP SRL

REPREZENTATA PRIN DL. CONSTANTIN GHEORGHE

FAZA.

PUZ

DENUMIRE PROIECT.

P.U.Z. SOSEAUA CHITILEI NR.17. SECTOR 1 SEDIU FIRMA SI BIROURI

PROIECT NR.;

3/2008

REGLEMENTARI URBANISM

TEREN

---------- .&Q&CB1I1LEI NR17 SECT1........——

PLANȘA NR..

A9