Hotărârea nr. 122/2009

HOTARAREnr. 122 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. AVRAM IANCU NR. 2, SECTOR 2


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Avram lancu nr. 2, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportCÎPde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare^raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei, juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.T.U. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 4/1/5/26.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 27/2009;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 40/Z/14.01.2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6749/686/19.01.2009;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 632811/01.06.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 9148/05.06.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Avram lancu nr. 2, sector 2 pentru o suprafață de teren studiată S=153 mp., proprietate privată persoane fizice.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuință.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=67%; CUTmax=2,68; Rmaxh =P+3E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

cb,

V

UKAS

tiiMin»

Hour.iktfNr

001

SMC certificat ISO 9001:2000

|\ lî}

y

UKAS

XJțo mdOIX

MA.VM4MENT

001

SMM certificat IS014001 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 634903/2007

AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/5 din 26.11.2008

PUZ - Str. Avram lancu nr. 2, Sector 2

BENEFICIAR:    Stanciu Ștefan

ELABORATOR: BIA Meiță Vasile

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 153 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoană fizică AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în zona central a municipiului București, aflat în sectorul 2, în vecinătatea Pieței General N. Dabija, având la nord-vest str. Avram lancu.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR : terenul este cuprins in PUZ zona protejată nr.37 - Sfântul Ștefan Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 50%; CUT max = 1,8; RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuință

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 67%; CUTmax = 2.68; RmaxH = P+3E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea, gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: acordul notarial al proprietarilor imobilelor învecinate pentru amplasarea construcției la limita de proprietate, aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC-DCCPCN-MB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. Ioana Balaurea

Referent, Floriana Năstase


ARHITECT ȘEF ALJVhyMQIPJULUI BUCUREȘTI ARH. GHEG&GHE 'PĂTRAȘCU

irfFPS-21-01/6ANEXA LAAVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.


■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


.    SUPRAFAȚA PARCELA Ț 153 001 mp j. A S^pRAFĂT^pARCEijA =153.00 'mu

<’ ■’    ĂRIEJDCUPATALA SOLÎ=;1 oiemp* £? «/^^îrocWpnZoTs^So>îp

-ARIE DESFĂȘURATA .= 410țȘVmp \i [țț A L_ARIE-DE5FSSI1

■ ~ ■ ««mm    A