Hotărârea nr. 119/2009

HOTARAREnr. 119 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CHRISTIAN TELL NR. 16, 16B, 18, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Christian Teii nr. 16, 16B, 18, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul.de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 'J' 1 ;

Luând în considerare^ raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr.26/2/41/02.07.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 110/2008; ’

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și

Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr. 348/Z/07.04.2008;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

5403/444/21.04.2008;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 672082/43/26.10.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.12259/10.10.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Christian Teii nr.16, 16 B, 18, sector 1, pentru o suprafață de 1242,56 mp., din care: 1203,23 mp. proprietate persoană juridică; 41,6 mp. domeniul privat al Municipiului București; 60,6 mp. destinat schimbului între proprietate persoană juridică și proprietate publică.

Conform PUZ Zone Construite Protejate, terenul se încadrează în zona protejată 28 -parcelarea Piața Amzei.

Indicatori    urbanistici    reglementați:    POTmax=65%;

CUTmax=2,5;Hmax=16m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: aparthotel.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax= 67%; CUTmax=3,9; Rmaxh = S+P+5E; Hmax = 22,5 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.


SECRETAR GENERAL ML MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

V

UKAS

iStitHtl

WWMM

Suc Mrttaa ISO 906»: MD

V

UKAS-

țKîl

SMMeeîltoislSOiiiMl: 2B.M


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 594801/19.01.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 26 / 2 / 41 / 02.07.2007 PUZ - str. CHRISTIAN TELL nr. 16,16B,18 - sector 1

BENEFICIAR: ROMTALINVEST S.R.L    ELABORATOR: BIA - arh. MIHNEA VASILE MARCU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = cca. 2000mp din care teren ce a generat PUZ-S=1242,56 mp : 1203,23 mp proprietate persoana juridică ; 41,6 mp domeniu privat PMB ; 60,6 mp destinat schimbului intre persoana juridica și proprietate publica .

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului , în interiorul parcelarii protejate Piața Amzei.

PREVEDERI PUZ - Zone protejate : parcelarea Piața Amzei - zona protejata 28 .

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =65%; CUT max = 2,5 ; Hmax = 16 m .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: aparthotel.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =67%; CUTmax =3,9 ; RmaxH =S+P+5E, Hmax=22,5 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. loan^ Șalaurea

'4


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD


AVIZ CONSUtȚATÎv4prîurt<tcTșa22/2007 -Comisia Tehnica


FPS-21-01/6

( Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh.

stantin,Enache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


. nr.i 6,1 6B,i B REGLEMENTARILEGENDA:


M LIMITA P.U.Z.LIMITA TERENULUI

PROPRIETATE PRIVATA

S = 1 2O3.23MP

LIMITA TEREN EDIEICABIL

REZULTAT IN URMA SCHIMBULUI SI A CDNCESIONARIIS= 1 242.56MP


Jedificabil PROPUS


PROPRIETATE PRIVATA DESTINATA SCHIMBULUI S = 6D.6OMP PROPRIETATE DE STAT DESTINATA SCHIMBULUI S = 6O.6OMP

TEREN CONCESIONAT

S = 41 .6OMP

LOCUINȚE EXISTENTE

APART-HOTELCURȚI, INCINTE^c^4*-

CIRCULATII PIETDNALE

CIRCULAȚII CAROSABILI

ACCES AUTO


BILANȚ TERITORIALP.O.T. =    67%

C.U.T. = 3.9 Hmax.

S.TEREN = 1 242.56MP 'Mî&To, S . CD N STRUITA — B 2 3.3 □ MP^==& S.SP.VERZI,INCINTE=3 1 4.26MP S.CAROSABIL= 1 O.OOMP S.ALEI PIETDNALE = 95.OOMP


22.5M (S + P-H0rl <■> . _ . ____ Tsy.-


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MIHNEA MARCU


PLAN URBANISTIC ZONALI STR. CHRISTIAN TELL NR.16,16B,18 SECTOR 1, BUCUREȘTI


BENEFICIAR

SC ROMTAL INVEST SRL


REGLEMENTARI

PROIECTAT ARH. MIHNEA MARCU DESENAT ARH. MIHNEA MARCU


Scara

1/500


Data

Dec.2006


Faza

PUZ


Pl.nr.