Hotărârea nr. 118/2009

HOTARAREnr. 118 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ICOANEI NR. 28, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Icoanei nr. 28, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportuL.de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ; '    ; /

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice ^i de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea^Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 47/1/29/14.11.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 57/2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr. 206/Z/07.03.2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1349/151/05.05.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 705139/15.02.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 18698/14.01.2008;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația pub|1€ăT^Kîn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Icoanei nr. 28, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S = 320 mp., proprietate privată persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul este cuprins în zona protejată nr. 40 - Icoanei având următorii indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 50%; CUTmax = 1,8; RmaxH = P + 2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: servicii și locuință.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 66%; CUTmax = 2,7; RmaxH = S + P + 3E + 4R; Hmax = 16,25 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBucurești, 30.03. Nr. 118

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-prirnaria.roSMM certificat ISO14Q01:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 654089/2007


AVIZ DE URBANISM nr. 47 /1 / 29 /14.11.2007

PUZ - Str. Icoanei nr. 28, Sector 1

BENEFICIAR:    Dumitrescu Niculina și lancu loan

ELABORATOR: SC Adinvestsrl

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 320 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoană fizică AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în zona centrală a municipiului București, în sectorul 1, având la nord str. Icoanei.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in zona protejată nr. 40 - Icoanei

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 50%; CUT max = 1,8; RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: servicii și locuință

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 66%; CUTmax = 2,7; RmaxH = S+P+3E+4R; Hmax = 16,25m.

edificabilul va avea următoarele retrageri:

-    1,20 m de la str. Icoanei,

-    5,00 m min. de la limita posterioară a lotului

-    cuplat pe limita de proprietate cu imobilul din str. Icoanei nr.26A pe lungimea de 15,0 m

-    cuplat pe limita de proprietate cu imobilul din str. Icoanei nr.30 pe lungimea de 25,5m

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: acordul notarial al proprietarilor imobilelor din str. Icoanei nr. 26A și 30, sector 1 pentru amplasarea construcției la limitele de proprietate, aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC-DCCPCN-MB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. Ioana BalaureaReferent, Floriana Năstase


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI lîUCUREȘTIARH. ADRIAN BOLD

i;.....


arh. Doina Crijftea,    Dan

rtx' ‘
■:) l.Â\

.. OV - '.--7 c; ;- ■ ,r ',T ;

'    FPS-21-01/6


EHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:


Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh.Viorel Hurduc
i i’W'1 M ' fl SPAȚIU VERDE81

177

70

328


Procentaj

24%

53%

21%

100%


iprimâria municipiului bucurfst’ I DIRECȚIA URBANISM Șî a AMENAJAREA TERIT ORIULUI

VIZAT SPRE N^SCHIMBARe” Anexa la aviz CTU-AT

AfiWÎTwfsEFE"S,.
LEGEND _ ,

h» — — ■) Limita zonefstudiate prin PUZ>;'

.    i 1 "i f a a i a    i^l    ii


raraAR.I; Limita zonei reglementata

Limita proprietate Limita consola balcoane ’ Limita parcelehcare'a’generat RUZAi ■ Limita parcele

Locuințe individuale -Locuințe colective 1 1 Servicii

Monument istoric/de arhitectura Parter P+1E P+2E ? >P+2E Spațiu verde ’

Calcan

Acces parosabfl Acces pietonal ' Circulații carosabile


111 f TA, *

„v

?u;Z2Z1 Circulații pietonale


'Bisa!


Puncte de perspectiva Gang acces * Edificabil rezidențial P0Tmax=66°/o >    •

CUTmax=2,7


OU tt, • '


Hmax=P+3+4retras(16,25m)’ ‘*!


.VERIFICATOR

VERIFICATOR/

• EXPERT

NUME

semnătură

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA nr, /DATA

■ L 2

/Ia

rr

•/." 1

(/m

. 0

ARH, ADY RADUlSSCU    y

»A< AffR M:HAELA MfHALASCl

ARH. ADY RADIAESCU

llQ "

REVIZIA

PPniFCTAT Z 'DFSFNAT / 'II '

" VERIFICAT_Afl

ADINVEST

.MCy:A122/ICM R459e2S0 SH VtfANC UNT«.fiuCUIESI’SCJ.Z P«ZEN;APLA\$ACC\rirUEPRC?lEWEAlVREC!UAi A SC AD\V:SF $«. ui!; ZA'îEA £. vA AUE ILCRA1 CECAI CEA PENIfW CATE A'OSl EMSA COSS’I'U E

O»\CAIC*K ALEG- OK’M’PE AMOi.

REPRODUCEREA ESTE INTERZISA

BENEFICIAR* Dumltrescu Nlcullna el lancu l/ant.

m0lECrn„,

PROIECT:

IMOBIL LOCUINȚE S-rP-3-4relras

Sh. icoanei nr.28, sector b București

FAZA: PUZ

TITLUL PLANȘEI:

SITUAȚIA EXISTENTA

DATA; 03.2007

Pi. nr,

03