Hotărârea nr. 117/2009

HOTARAREnr. 117 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. STEFAN HOLBAN NR. 36, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ștefan Holban nr.36, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.T.U. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr.20/1/31/18.06.2008/R/21.01.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.206/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5111/522/30.10.2008;

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.780309/41/31.10.2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 14555/25.09.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizion;.........în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Ștefan Holban nr.36, sector 1 pentru o suprafață studiată de S=12444 mp., proprietate persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona CB1- servicii publice dispersate în afara zonelor protejate.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax= 50%; CUTmax=2,4; pentru Rmaxh mai mare de P+ 6E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: UTR1-UTR2: POTmax = 56%; CUTmax = 3,8; Hmaxcornișă = 27 m cu posibilitatea realizării unor accente înalte de până la 35 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,
» *
Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://ww.bucuresti-primaria.ro

«te,

V

UKA'S

«SitSt.tf»

i*:i

SUC wdal ISO 9ttt:

V

SWMeertta âteltBl: ΫB


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr.742594/13.06.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 20/1/31/18.06.2008/R/21.01.2009
Str. ȘTEFAN HOLBAN nr. 36, sector 1

Prezentul aviz modifica și înlocuiește Avizul de Urbanism nr. 20/1/31/18.06.2008

BENEFICIAR : dna .TOMESCU DANA-RODICA    ELABORATOR: S.C ARHIVENT PROIECT S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 12444 mp - proprietate persoana fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului, la vest de sos București-Ploiești.

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona serviciilor publice dispersate inafara zonelor protejate Indicatori urbanistici reglementați: CB1- POTmax=50% , CUTmax=2,4 pentru Rmaxh mai mare de P+6E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ : locuințe , birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI : UTR1-UTR2- POTmax =56%,CUTmax = 3,8, Hmaxcornisa=27 m cu

posibilitatea realizării unor accente înalte de pana la 35 m ;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

« Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■ ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

- RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul


maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


afiB ZONA EDIFICABILA PROPUSA_ IMOBIL LOCUINȚE SI BIROURI

XXXXI TEREN needificabil cedat KVVVM pENTRU realizarea STRĂZILOR I    I SPATII VERZI


MB— CIRCULAȚII PIETONALEUTR1


UTR2

CB1- subzona serviciilor publice in afara zonelor protejate

S teren inițial = 7 768 mp POT max. = 56%

CUT max. = 3.8 H max.= 35m

Hmax.cornisa=27m cu posibilitatea realizării unor accente inalte de pana la 35m

S teren inițial = 4 676 mp POT max. = 56%

CUT max. = 3.8 H max.= 35m Kmax.cornisa=27m cu posibilitatea realizării unor accente inalte de pana la 35m


S.C. ARHIVENT PROIECT. S.R.L.

J40/14255/2005    C.U.1.17876812/1J.08.2005

oir. u-Qfi uoorogeanu unerea nr. i ju, sector îjBucuresn IBAN: RO30 R Z B R 0000 0600 0752 8702 • RAIFFEISEN /RJEASA

Proiectat

arh. Cristina Dumitrescu

£4/

Desenat

arh. Cristina Dumitrescu

Verificat

arh. MIHNEA VASILE MARCU


PROIFCT-

PLAN URBANISTIC ZONAL

SOS. ȘTEFAN HOLBAN, NR. 36, SECTOR 1, BUCUREȘTI

NR. PROIECT: 17/2008

FAZA:

P.UZL

BENEFICIAR: țqmeSCU DANA-RODICA

Data:

mai 2008

Seara:    1/500

PLANȘA:    REGLEMENTARI

Nr. planșa:    Q4