Hotărârea nr. 116/2009

HOTARAREnr. 116 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GH. IONESCU SISESTI NR. 129-133, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gh. lonescu Sisești nr. 129-133, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul , de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei: juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 1/4/03.10.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor: aviz nr. 24/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6170/616/22.12.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Romănâ: aviz de principiu nr. 30566/2029/18.12.2008;

-Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București: aviz nr. 948/CPUMB/17.12.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 787954/45/28.11.2008;

-Comisia Tehnică de Circulație:    acord de principiu nr.

784862/18107/24.11.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE.

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Gh. lonescu Sisești nr. 129-133, sector 1, pentru o suprafață de teren S=293087,00 mp., teren proprietate persoane fizice/juridice.

Conform PUG-ului Municipiul București - parțial Zona L1d - zonă destinată locuințelor individuale mici cu parcele cu POT<20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei; și parțial Zona V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apă.

Indicatori urbanistici reglementați:    POTmax <20%; CUTmax =0,7;

Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuire și funcțiuni mixte.

Indicatori urbanistici aprobați:

U.T.R. A : POTmax=60%, CUTmax =3; RmaxH =P+8E.

U.T.R. A1 : POTmax=60%, CUTmax =3; RmaxH =P+6E.

U.T.R. B : POTmax=50%, CUTmax =3; RmaxH =P+5E.

U.T.R. C : POTmax=45%, CUTmax =2; RmaxH =P+5E.

U.T.R. D : POTmax=40%, CUTmax =0,8; RmaxH =P+1E.

Zona V4 - spații verzi pentru protecția cursurilor de apa cu o lățime de 50m.

Hmax=35m (conform aviz nr.30566/2029/2008 eliberat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

B-dul Regina Elisabi

Pag 2
Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbana

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

1

UKAS

001

SMC certificai ISO 9001 :2000

UKAS

IKYKQAMNrM

001

s

1

SMM certifica; IS014001:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 721642/06.10.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 1/4/03.10.2008 PUZ - STR. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 129-133, SECTOR 1

BENEFICIARI: S.C.I.E. BANEASA PROJECT SRL; D-NUL MARCU DUMITRU; D-NA NEAGOE GERALDINA ELABORATOR: SC GIMEL INVESTIȚII SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S -293087,00 mp teren proprietate persoane juridice/fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - Sos. Gh. Ionescu Sisesti - Lacul Grivita, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - parțial Zona Lld - zonă destinată locuințelor individuale mici cu parcele cu POT<20% situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei; si parțial Zona V4 - spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa.

Indicatori urbanistici: POTmax <20%; CUTmax =0,7; Rmaxh=P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire si funcțiuni mixte.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

U.T.R. A : POTmax=60%, CUTmax =3; RmaxH =P+8E ;

U.T.R. Al : POTmax=60%, CUTmax =3; RmaxH =P+6E ;

U.T.R. B : POTmax=50%, CUTmax =3; RmaxH =P+5E ;

U.T.R. C : POTmax=45%, CUTmax =2; RmaxH =P+5E ;

U.T.R. D : POTmax=40%, CUTmax =0,8; RmaxH =P+1E;

ZONA V4 - spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa cu o lățime de 50m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin IICGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aviz circulație Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana -C.G.M.B., Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

ANEXA LA A VIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

rw. i. max.

■■ m«A.

i*rooant apatii verzi

vS

>0m

50%

3

30%

e mici cu un regim de inaltime de maxim P+5 niveluri.

lax.

P.O.T. max.

C.U.T. max.

Proeant apatii verzi

c

lOm

45%

2

30%

e mici cu un regim de inaltime de maxim P+5 niveluri.

ax.

P.O.T. max.

C.U.T. max.

Procent apatii verzi

D

>Om

40%

0,8

30%

>r cu un regim max. de inaltime P+1E si zone verzi plantate.

1---------------------------

ctia cursurilor de apa cu o lățime de 50,00m.
sibilitatea realizării etajului tehnic

rilorse va stabili ulterior in funcție de funcțiunea si tipologia

nent este conceput conform cu documentațiile de urbanism

ilui, si care modifica (conform legislației in vigoare) prevederile

ritoare la coeficienții urbnistici (POTmax, CUTmax, Rhmax) si

idic - nronietati private - al terenurilor, nent este insotit de Regulamentul Local de Urbanism care

nul de Reglementari


Z> '\w'

j!    j. e ts".

ii rey *

Si

tructii    Mg

i    r"" >...............

i": i~    ' '

SOS. GH,IONESCU SISESTI NR.129-Î33, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Pr. Nr.

Data: 10/2008

TURA & URBANISM ■fware: CorelDRAW/ 1CUZ-0267906-CLL

t

PL.NR.7.

KVARNALI

XANDRA POPESCU

Titlul planșei:

PLAN DE REGULAMENT

SC. 1/1000

//