Hotărârea nr. 115/2009

HOTARAREnr. 115 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. NORDULUI NR. 142B, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Nordului nr. 142B, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; '

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    ,•

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 35/1/ 17/ 29.08.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 52/ 2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 3106/359/07.07.2008;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 735211/18/23.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 12823/ 13.08.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Nordului nr.142B, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S = 945mp., proprietate privată persoane fizice.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Supraetajarea imobilului autorizat cu autorizația de construire nr.190/10/N/36293 din 28.02.2006 emisă de Primăria sectorului 1.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

UKAS

tMMtnr

MANAT.tMCNt

001

SMC certificai ISO 9001 :2000

V

UKAS

«KylkOKMrNTAl

MAMACtMCNT

001

SMM certificat IS014001 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 649663/2007

AVIZ DE URBANISM nr. 35 / 4 /17 / 29.08.2007

PUZ - Șos. Nordului nr. 142B, Sector 1

BENEFICIAR:    SC TOP BAU SRL

ELABORATOR: SC URBARH’T 111 srl

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 2643,0 mp, din care S = 945 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoane fizice

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în partea de nord a municipiului București, sector 1, între str. Grigore Gafencu la sud și linia de cale ferată București Constanța la nord, pe șos. Nordului.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: - Conform PUZ Str. N. Caramfil - str. G. Gafencu - Ceasornicului, aprobat cu HCL PS 1 nr.317/11.12.2003, terenul este cuprins in subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu cu următorii ilndicatori urbanistici POT max = 60%; CUT max = 3,0;

- Conform Autorizației de Construire nr.190/10/N/36293 din 28.02.2006 indicatorii urbanistici autorizați sunt: POTmax = 64,4%; CUTmax = 3,0; RmaxH = Ds+P+4E+5R.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: - locuințe colective

Supraetajarea imobilului autorizat cu Autorizația de Construire nr.190/10/N/36293 din 28.02.2006 emisă de Primăria Secrorului 1.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, acordul notarial al proprietarului imobilului din sos Nordului nr 142, sector 1 pentru amplasarea construcției la limita de proprietate, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


...........-.J

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BlICUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD V


Referent, Floriana Năsțase

t-ol •    ■


FPS-21-01/6

007 - COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:

;on4antin Enache. arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh.Viorel Hurduc

DETALIERI


E G E N D A

MIITE


Limita PUZLimita parcelei care a generat PUZLimite de proprietate

J Limita zona de interdicție d<

construire pana la aprobarea studiilor de fezabilitate pentru realizarea pasajelor denivelate

GLEMENTARI


12.

REGLEMENTARI RBANISTICE


NV


VE

/► t>


Limita edificabil propus - autorizație de construire 190/10/N/36293 din 28.02.2006, proiectant S.C. Virginia Design S.R.L.

Limita UTR M2a propus

Acces carosabil / pietonal

Retragere minima obligatorie fata de aliniament - Nr - numărul de metri/---liel jb_jg


sv


5m Om


SE


SC. 1:500


25m


rUATIA EXISTENTA

Zona locuințe individuale constituite pe baza unei parcelari Zona locuințe colective

Zona mixta (locuințe, servicii, comerț de proximitate, alimentație publica, etc Zona verde (scuaruri, grădini, parcuri - Parcul Herăstrău)

Zona cu plantații de protecție (drum, CF, apeduct)

Zona circulațiilor carosabile


Zona circulațiilor Dietonale


Aparține zonei M2, subzona mixta avand regim de construire continuu sau discontinuu.

S teren = 944.49 mp S constr= 608.00 mp S desf. =3342.50mp POTmax= 64.4% CUTmax= 3.54 R. max - P+5+6R H. max cornisa=26.20m