Hotărârea nr. 114/2009

HOTARAREnr. 114 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CRINULUI NR. 6, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Crinului nr. 6, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    .....

Luând în considerare Taportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 1/11/03.10.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 241/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 5791/590/24.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 777981/22.10.2008;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 16536/30.10.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publtâ⣣Tr^âni.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Crinului nr. 6, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S = 400 mp., proprietate privată persoană juridică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 58%; CUTmax = 2,8; RmaxH = S + P + 3E + 4R.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.


Murg Călin


București, 30.03:2 Nr. 114    //


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,

9    9

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int. 1134; fax: 305 55 88 http://www.bucuresti-primaria.ro

v£ro>»oa)^''/

V

UKAS

(juAiiry

MUMAf-iMCNr

001

SMC certificat ISO 9001:2000Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 772854/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 1/11/ 03.10.2008

PUZ - Str. Crinului nr. 6, Sector 1

BENEFICIAR:    SC CORO ICEBEAKER SRL

ELABORATOR: SC Urban Ambition srl

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 400 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoană juridică AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în partea de nord a municipiului București, în sectorul 1, cuprinsă între str. Nuvelei la nord, str. Ardealui la nord-est, str. Crinului la sud-est și b-dul Bucureștii Noi la vest. PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona L1a (locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție).

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 45%; CUT max = 1,3; RmaxH = P+2E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA ED1FICAB1LULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe colective

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 58%; CUTmax = 2,8; RmaxH = S+P+3E+4R.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. Ioana BalaureaReferent, Floriana Năstase


ARHITECT ȘEF AL MU ARH. GHEORG


CIPIULUI BUCUREȘTI JĂTRAȘCUFPS-21-01/6

\ CdWIISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:

-m, Do/na Qnștea, arh.'Alexandfljteeldirnan, arh. Dan^arin, arh. Constanțin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh.Viorel Hurduc

V-\


■W.07

qf 77 l

_

/

A h


FUNCȚIUNI


;c

9.87«A-

/@ \V g
LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT LOCUINȚE COLECTIVE / SEMICOLECTIVE COMERȚ l SERVICII

SANATATE

CULTURA

INDUSTRIE / DEPOZITARE

SPATII VERZI AMENAJATE ANEXE ARBORI

LINIE TRAMVAI CIRCULAȚII PIETONALE

CIRCULAȚII AUTO


REGIMUL DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR

CONSTRUCȚII - P-P+1


] CONSTRUCȚII - P+2-P+3 ] CONSTRUCȚII - P+4 - P+5 ] CONSTRUCȚII >P+6


REGLEMENTARI

MTfllTO edificabil propus
EDIFICABIL PROPUS CU CARACTER DE PRINCIPIU ACCES AUTO PROPUS


] CONSOLAL3am - subzona locuințelor colective medii cu P+3-4retras niveluri formând ansambluriSteren = 400,Omp POTmax. = 58,0% CUT max. = 2,8 Hmax. = P+3E-4RPROIECTANT SPECIALITATE .......... .........

URBAN AMBITION


SRL


DENUMIREA PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC ZONAL - STRADA CRINULUI i NR 6. SECTOR L BUCUREȘTI

' BENEFICIAR; S.C. CORO ICEBLAKER S.R.L.


PROIECT NR.


FAZA:

PUZ


SCARA:

1/500


; TITLUL PLANȘEI.

PROPUNERI / REGLEMENTARI


DATA:

nnno