Hotărârea nr. 113/2009

HOTARAREnr. 113 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONSTANTIN MILLE NR. 12, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Constantin Miile nr. 12, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; r.....

Luând în considerare! raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.T.U. -

DUAT a P.M.B.: aviz de urbanism nr.16/1/24/21.05.2008/R/20.01.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.

244 /2008;    ’

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.


1122/Z/23.09.2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa

nr.4144/416/06.10.2008;    ’

-    Comisia de Coordonare a: PMB: aviz nr. 751462/17.07.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.11683/17.07.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

î ■; A... -V


B-dul Reginâ'fcllsabeta


I «-ar i


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Constantin Miile nr.12, sector 1, pentru o suprafața studiata de 590,67 mp. (602,29 mp din măsurători), proprietate persoană juridică.

Conform PUZ Zone Construite Protejate, terenul se încadrează în zona protejată nr. 42 - Brezoianu.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=65%; CUTmax=3,5; Hmax=16 (19 ) m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, comerț la parter.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax= 90 %; CUTmax= 5,8; Rmaxh = 2S+P+4E+ etajele 5,6 retrase; Hmax = 30 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, -    SECRETAR GENERAL

.    .    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, » *

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr.731493/08.05.2008

AVIZ DE URBANISM nr.16/1/24/21.05.2008/R/20.01.2009

Str. CONSTANTIN MILLE nr. 12 , sector 1 Prezentul aviz modifica și înlocuiește Avizul de Urbanism 16/1/24/21.05.2008

BENEFICIAR : S.C AA MARKETING S.R.L    ELABORATOR: B.I.A arh . MIHNEA VASILE MARCU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 590,67 mp (602,29 mp din măsurători) - proprietate persoana juridica . AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona centrala protejata a orașului , la vest de Calea Victoriei, delimitat la sud de str. C.Miile .

PREVEDERI PUZ- Zone protejate - zona protejata nr. 42 - Brezoianu .

Indicatori urbanistici reglementați: POTmx=65% , CUT=3,5 , Hmax=16 (19 ) m .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ : birouri, comerț la parter.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =90% , CUTmax =5,8, RmaxH =2S+P+4E+etajele5,6retrase ;

Inaltimea la cornișa ( P+4E ) nu va depăși inaltimea clădirii vecine din str. C. Miile nr. 14 , iar etajele 5,6 se vor retrage minim 1,5 m de ia aliniamentul străzii C. Miile ; Hmax=30m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea
X ARHITECT ȘEF AL MUNIGIPIULGI BUCUREȘTI A    ARH. QHEORGHt: PA^RAȘCUFPS-21-01/6


A N I S T I C ZONAL strada constantin mslle 12 sectori bucurești


REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1/500


LIMITE

|    | LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ

LIMITA PUZ

CZZZl


REGLEMENTARI

EDIFICABIL PROPUS- birouri 2S+ P+4E+5+6retras

LOCUINȚE

| , ?    | BIROURI EXISTENTE P+ 4- 5- 8

gg SERVICII{ HOTEL)

PRODUCȚIE

|    |    CULTURA

[W| CIRCULAȚII CAROSABILE

|    |    CIRCULAȚII PIETONALE

j    |    CURȚI SI INCINTE

|    - |    SPATII VERZI

INDICATORI URBANISTICI


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MIHNEA VASILE MARCU

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. CONSTANTIN MILLE NR.12 SECTOR 1, BUCUREȘTI

PROIECT

NR.

13/ 2008

Beneficiar

SC AA MARKETING AND MANAGEMENT SRL

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI

SCARA

1:500

întocmit

Arh. MIHNEA VASILE MARCU

Desenat

a/MIHNEA VASILE MARCU

Aprilie 2008

PLANȘA

Nr.4