Hotărârea nr. 112/2009

HOTARAREnr. 112 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BDUL TIMISOARA NR. 14, SECTOR 6

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bulevardul Timișoara nr. 14, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerarerraportaTComisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și l^rbaniștn C-T.A.T.U. -D.U.A.T. a P.M B.: aviz de urbanism nr. 3/13/19.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 4/2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 32000/2083/18.12.2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6634/665/19.01.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 786589/45/28.11.2008;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 19371/23.12.2008;    •

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bulevardul Timișoara nr. 14, sector 6, pentru o suprafață de teren studiată S = 27314 mp., proprietate privată persoană juridică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, locuințe, comerț, servicii.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 25,1%; CUTmax = 3,6; RmaxH = 3S + P + 5 - 24E; Hmax = 90m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma__București, 30.03.2Q Nr. 112    17

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

O

UKAS

001

SMC certificat ISO 9001 :2000

V

UKAS

(KViUMMTWAI

MAXU.HtCMT

001

SMM certificai IS014001 :2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 785363/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 3/13 Z19.11.2008

PUZ - BD. TIMIȘOARA NR. 14, SECTOR 6

BENEFICIAR:    S.C. VORONET DEVELOPMENT S.R.L.

ELABORATOR:    S.C. 3B BOGOESCU ARHITECTURA URBANISM S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 3,5 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 27.314 mp. proprietate privată persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este situată în zona de vest a Municipiului București în aria urbană definită de următoarele artere de importanță municipală: B.dul Timișoara, str. V. Milea, B.dul luliu Maniu și str. Lujerului.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ COORDONATOR SECTOR 6 și Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobat cu HCGMB nr. 213/2005, zona studiată prin PUZ se încadrează în subzona M3 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim recomandat 60% (+75%); CUT max: 2,5; H max: distanța dintre aliniamente.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    BIROURI, LOCUINȚE, COMERȚ, SERVICII

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 25,1%; CUTmax =3,6; Rh.max =3S+P+5-24E; Hmax =90 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Autorității Aeronautice Civile Române, avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat ia baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana BalaureaARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHȘ^ĂTRAȘCU


Referent,

arh. Stelian Constantinescu

FPS-21-01/6


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

- RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

limita parcela care a generat PUZ limita edificabil

edificabil locuințe cu 3S+P+5+20E HMAX=69.60 m de la cota +156.20 propunere edificabil vecinătăți incinta

edificabil clădire birouri cu 3S+P+24E HMAX=90.00 m de la cota +176.60 construcție existenta pastrata pe parcela zona pietonala

spațiu verde amenajat parcare publica circulații carosabile propuse carosabil existent zona protecție apeduct acces parcare subterana


indicatori

%

S. teren

27314 mp

100%

P.O.T. max

25,1%

-

C.U.T. max

3,6

-

Ac

6856 mp

25,1%

Ad suprastructura

98320 mp

-

Ad birouri + servicii

22176 mp

-

Ad locuințe

73309 mp

-

Ad construcție existenta

2835 mp

-

S. carosabil + parcari

4100 mp

15%

S. circulații pietonale

3516 mp

19,8%

S. pietonale înverzite

1450 mp

5,3%

S. spatii verzi

10800mp

33,5%

S. spatii sport

1336 mp

4,9%Sil'-

v.>


.........

'QI


•a


/ ’țy


NOTA:


> {•» b


* pentru întregul edificabil se prevăd trei subsoluri care cuprind:

subsol 1&2 (cota +82.00,+79.00)_parcaj subteran 1242 locuri din care 382 in sistem KLAUS, spatii tehnice subsol 3 (cota +76.00)_adapost aparare civila

in calculul P.O.T si C.U.T. a fost inclusa si suprafața a construcției existente păstrate pe parcelaELABORATOR


NUME


SEF PROIECT

PROIECTAT


DESENATPr. nr.


189 7 2007

Faza


PUZ


Pl.nr


8/15