Hotărârea nr. 111/2009

HOTARAREnr. 111 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BDUL EXPOZITIEI, STR. AV. M. POPISTEANU, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-du, Expoziției, Str. Av. M. Popișteanu, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapprtuîde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ''

Luând în considerare ț raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; s

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și ? Urbanism C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 9/1/24/19.03.2008 - R 04.02.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 108/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresă nr. 2618/ 286/ 17.06.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 20568/14099/1053/ 25.09.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 769277/37/ 03.10.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 8770/ 18.06.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal b-dul Expoziției, str. Av. M. Popișteanu, sector 1, pentru o suprafață studiată de 20 ha., din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 60.751 mp., proprietate privată persoană juridică, din care o suprafață de cca. 5.466 mp. urmează a fi transferată în domeniul public al Municipiului București pentru completarea și dezvoltarea tramei stradale. Suprafața de referință după realizarea transferului este de 55.285 mp.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare, zona studiată prin PUZ se află în subzona A1 - parcuri de activități.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. = 40%; CUT volumetric max. = 4,5 mc/ mp. teren; H max. = 12 m.

Condiții de construire aprobate:

UTR 1: Funcțiuni mixte: birouri, comerț, servicii, locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax. = 46%; CUTmax. =5,6.

UTR 2: Funcțiuni mixte: birouri, comerț, servicii, locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax. = 57%; CUTmax. =4,1.

Hmax. conform Avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 20568/ 14099/1053/25.09.2008.    ’

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.


SECRETAR GENERAL ălXunicipiului BUCUREȘTI

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbana

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

v

UKAS

OUMOT

MMtCCMW

001

SMC certificat ISO 9001:2000

•8^

UKAS

(KVKUMKNTM

001

SMM certificat )S014001:2004


Șef serviciu, ing. loana/jBalaurea


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 713494/2008
AVIZ DE URBANISM nr. 9 /1 /24 /19.03.2008 - R 04.02.2009 PUZ - B-DUL EXPOZIȚIEI, STR. AV. M. POPISTEANU - SECTOR 1

Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM NR. 9/1/24/ 19.03.2008 ca urmare a modificării planului de reglementări

BENEFICIAR:    S.C. BLUEROSE RO CORPORATION S.R.L.

ELABORATOR:    S.C. ATELIERUL DE URBANISM URBIS 90 S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: Cea. 20 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 60.751 mp. proprietate privată a beneficiarului, din care o suprafața de cca. 5.466 mp. se propune a fi transferata în domeniul public al municipiului București pentru completarea și dezvoltarea tramei stradale. Suprafața de referință după realizarea transferului este de 55.285 mp.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în partea de nord-vest a municipiului București în continuarea teritoriului Complexului Expozițional ROMEXPO și este delimitată astfel: est - zonă de birouri în curs de modernizare și Complexul expozițional ROMEXPO; nord - cale ferată industrială; vest - zonă locuințe individuale, intersecția cu str. Av. Popișteanu; sud - B-dul Expoziției.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona A1 - parcuri de activități -caracterizată printr-un profil combinat de activități productive legate în general de tehnologii avansate, servicii specializate pentru producție, distribuție și comercializare.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =40%; CUT volumetric max = 4,5 mc/ mp. teren; H max = 12 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: UTR 1: FUNCȚIUNI MIXTE - BIROURI, COMERȚ, SERVICII, LOCUIRE;

UTR 2: FUNCȚIUNI MIXTE - BIROURI, COMERȚ, SERVICII, LOCUIRE;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

UTR 1: POTmax = 46%; CUTmax =5,6.

UTR 2: POTmax = 57%; CUTmax =4,1.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, avizul Autorității Aeronautice Civile Române, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Referent,

•    arh. Stelian Constantinescu

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH . GHEORGHEPATRAȘCU

ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

- Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

> ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

•    RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

*    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

V

UKAS

MfiMWJUMCNT

001

SMC certificat ISO 9001:2000

V

UKAS

IKVWaMMTWM

MIUMfctMENI

001

SMM certificat IS014M1:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

ANEXA LA

AVIZUL DE URBANISM nr. 9 /1 124 /19.03.2008 - R 04.02.2009 PUZ - B-DUL EXPOZIȚIEI, STR. AV. M. POPIȘTEANU - SECTOR 1

Prezenta anexă completează AVIZUL DE URBANISM NR. 9/1/24/ 19.03.2008 - R 04.02.2009 cu precizări referitoare la regimul maxim de înălțime al construcțiilor conform reprezentării grafice din PLANUL DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

REGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR (RHmax.):

UTR1: FUNCȚIUNI MIXTE -

BIROURI, COMERȚ, SERVICII:

O ACCENT VERTICAL MAJOR

P+ 8-16E;

Hmax. 150 m

FUNCȚIUNI MIXTE -

COMERȚ, SERVICII, BIROURI, LOCUINȚE: LOCUINȚE COLECTIVE:

O ACCENTE VERTICALE

P+ 8-16E; P+15-17E;

Hmax. 120 m

UTR2: FUNCȚIUNI MIXTE -

BIROURI, COMERȚ, SERVICII:

P+ 8-16E;

FUNCȚIUNI MIXTE -

COMERȚ, SERVICII, BIROURI, LOCUINȚE: LOCUINȚE COLECTIVE:

O ACCENTE VERTICALE

P+ 8-16E; P+15-17E;

Hmax. 120 m

Prezenta anexă este valabilă numai însoțită de AVIZUL DE URBANISM NR. 9/1/ 24/

Șef serviciu,

19.03.2008 - R 04.02.2009.

Referent,

ing. Ioana Balaurea

arh. Stelian Constantinescu
A Plan +/- O.Om & +3.0m

Z C^ce Z ^esidertia

I Comnercia^ Z Communhy

1-Ț"

« ♦


GRIVITA


fci.„t-hosfc k?;o"i;i>a'’Csî:k


:uar"