Hotărârea nr. 11/2009

HOTARAREnr. 11 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 23E, 23F, 23G, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Mihail Sebastian nr. 23E, 23F, 23G, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare’Tâpdrtur'Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul comisieȘ juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 22/1/ 5/ R/ 01.10.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: aviz nr. 170/ 2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 4646/ 378/10.03.2008;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.:aviz nr. 746014/23/27.06.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 12482/ 20.08.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legii nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘT E:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Mihail Sebastian nr. 23E, 23F, 23G, sector 5 - pentru o suprafață de teren studiată S = 1260mp. proprietate privată persoane fizice și juridice.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune avizată: servicii și locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați:

pentru UTR 1: POTmax = 46%; CUTmax = 4,14; RmaxH = S+P+8E; pentru UTR 2: POTmax = 30%; CUTmax =1,51; RmaxH = S+P+4E;

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă

dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
SMC certificat ISO 9001:2000SMM certificat IS014001:2004


_Primăria Municipiului București_

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană


Nr. 636715/2007


AVIZ DE URBANISM nr. 22/1/ 5/ RZ 01,10.2008 PUZ - Str. Mihai Sebastian nr.23E, 23F, 23G, SECTOR 5 Prezentul aviz înlocuiește Avizul de urbanism nr. 22/1/ 5/ 30.05.2008 urmare condițiilor Avizului MDLPL nr. 170/2008

BENEFICIAR:    SC MAIA IMOB INVEST SRL și Stein Alexandrina

ELABORATOR: SC F DESIGN SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 1400,0 mp din care 1260,0mp proprietate privată persoane fizice și juridice AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în municipiului București, sector 5, la intersecția străzilor Novaci cu Mihail Sebastian, având la E str. Mihail Sebastian.

PREVEDERI PUG APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins în subzona L4a (subzona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate).

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POTmax = 20%; CUTmax = 1,4; RmaxH = P+10E

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNE AVIZATĂ: servicii și locuință

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: pentru UTR 1 : POTmax = 46%; CUTmax = 4,14; RmaxH = S+P+8E;

pentru UTR 2 : POTmax = 30%; CUTmax = 1,51; RmaxH = S+P+4E;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Șef serviciu, ing. Ioana Qplaurea


Referent, sing. Floriana NastaseARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ARH. GHEORGH


= PĂTRAȘCU


1    » i    FPS-21-01/6

RDIN MTCT nr, 22/2007 -“COMISIÂ TEHNlfeĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:

idru Beldiman, arh. Dan Marin, dih. Constanți h'țriâche, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh.Viorel Hurduc47, seator 5. București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Uf». u


ss.tt-

ZONA PROPUSA UTR 1 Suprafața teren = 543,96 mp Suprafața construita = 250,00 mp ?i33 Suprafața desfasurata = 2250,00 mp


A-


P.O.T.propus = 45,95 %    ^‘,n caf,sir

C.U.T.propus = 4,14 Rmh = S+P+8


ZONA MIXTA - SUBZONA M2 Conform PUG

P.O.T.max = 70,00 % C.U.T.max = 3,0 Rmh/H.max = P+14PLAN URBANISTIC DE ZONA (STR. SEBASTIAN, NR. 23 E,23F,23G)) PL. REGLEMENTARI    “

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

-
pjuyiaiULa vunouuna

^Suprafața desfasurata = 1076,25 mp'"\ P.O.T.propus = 30,15 %

C.U.T.propus = 1,51

' Rmh = S+P+4(h=16,50m)\\


ZONA REZIDENȚIALA EXISTENTA - IMOBIL LOCUINȚE ZONA PIETONAL PROPUS ! ZONA CAROSABIL PROPUS


,    --^_L.ZONA SPATTU VERDE PROPUS^-


JMQBIfrLQCUINTE


AfiiBiL    <?r I f/* Xc 'A

■H'3:ONA'L©eUINIE>SlS8RYJCII PffoPUSA/Sî•X ȘJftpr. nr.

U13


faza


RU.Z.


pl. nr.