Hotărârea nr. 109/2009

HOTARAREnr. 109 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GHEORGHE LAZAR NR. 8-8A, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gheorghe Lazăr nr. 8 - 8A, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportukde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; n * ;

Luând în considerarerraporîul "Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB:aviz de urbanism nr. 1/1/03.10.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 245/2008;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6262/630/2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 1392/Z/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 778718/2008;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.


776346/16449/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic

General, cu modificările și com^lgîăTTte.ulterioare;

--

B-dul Regina\Elisabeta 47, sector 5, București, RiTrtabiș<fel::+402'l305 55 00; www.bucurestl-primaria.roCu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Gheorghe Lazăr nr. 8 - 8A, sector 1, pentru o suprafață de teren S=778,96 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform „PUZ Zone Construite Protejate”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, terenul se încadrează în zona protejată nr. 43 -parcelarea Cobălcescu.

Indicatori urbanistici reglementați:    POTmax =50%; CUTmax =2;

Hmax=13m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire și birouri.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=60%; CUTmax=3;

Rmaxh=S+P+3E-4E retras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEpiNȚĂ Mur


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

V

UKAS

uUAiirr

MANAfJMtNI

001

SMC certificai ISO 9001: 2000


v

UKAS

fSVIKONMfNrAt.

lAKSSriWiUț

001

SMM certificat IS014001 :2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 758075/05.10.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 1/1/03.10.2008 PUZ - STR. GHEORGHE LAZAR NR. 8-8A, SECTOR 1

BENEFICIAR: SC EOL SRL

ELABORATOR: ARH. GHEORGHE CIOBOTARU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 778,96 mp teren proprietate persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea centrala a Municipiului București, sector 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUZ ZONE PROTEJATE aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000 - Zona Protejata nr. 43 - PARCELAREA COBALCESCU.

Indicatori urbanistici: POTmax =50%; CUTmax =2; Hmax=13m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire si birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%; CUTmax=3; Rmaxh=S+P+3E-4Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz M.C.C. - D.C.C.P.C.N.-M.B., Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

întocmit/ ing. Victor MprieaARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGH^ATRASCU

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

" POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

LIMITEIMOBIL PROPUS ALINIAT LA STRADA CURTE


P.O.T. = 60%

C.U.T. = 3

H max.cornise = 15.50m

Hnivei.=2.90m x 5 nivele=14.50m

IMOBIL LOCUINTE45TR. GH. LAZAR 8, SECTOR1 - BUCURES' ■BIROURI>    7    

BENEFICIAR S.CMOL$:R.L


REGULAMENT


PROIECTANT: S.C.i x / J40 / 8473 / 25.04.2004 "


S.RX; vBUCUREST


PROIECTANT: ARH. GH. CIOBOTAR
: P.U.Z. PLANȘA: 05


DESENAT:

L. MOLNAR