Hotărârea nr. 108/2009

HOTARAREnr. 108 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. AV. MIRCEA PETRE NR. 16-18, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Av. Mircea Petre nr. 16-18, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul, de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ; <; V .,

Luând în considerare-raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;,

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.T.U. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 4/1712/26.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 6/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

6666/673/2009;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 791322/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.

672999/16314/2007;    ’

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și complețările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Av. Mircea Petre nr. 16-18, sector 1, pentru o suprafață de teren S=742,00 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona L2a - locuințe individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuire și birouri.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =47%, CUTmax =1,9; Rmaxh=2S+P+3E .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

UKAS

quAin»

MANACiMCNI

001

SMC certificat ISO 9001:2000

&

7

UKAS

(Kt'IXONMfNrAL

001

SMM certificat 1S014001:2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 787799/04.12.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/12/26.11.2008 PUZ - STR. AV. MIRCEA PETRE NR. 16-18, SECTOR 1

BENEFICIAR: SC BRANDS TALK ADVERTISING SRL

ELABORATOR: BIA ANDREEA FLOREA

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 742,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoană juridică. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în zona de Nord Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - B-dul Ion Mihalache - B-dul Expoziției, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona L2a - locuințe individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici: POTmax =45%;CUTmax =1,3; Rmaxh=P+2E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE: locuire și birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =47%; CUTmax =1,9; RmaxH =2S+P+3E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex, chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    ' Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în

terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.ORBAMBSTI


.iRREGLEMENTARI SC. 1/500


LIMITA PUZ

LIMITA TEREN CARE A GENERAT j

St

LIMITE DE PROPRIETATE CIRCULAȚII CAROSABILE SECUNDAR


CIRCULAȚII CAROSABILE PRINCIPALE CIRCULAȚII PIETONALE (TROTUARE)

CURȚI/GRĂDINI

ARBORI/ARBUȘTI CLĂDIRI PĂSTRATE

LIMITA MAXIMA DE AMPLASARE A CLĂDIRILOR

RETRAGERI OBLIGATORII FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE (INCLUSIV ELEMENTE DE CONSOLA)

EDIFICABIL PROPUS OBLIGATORIU-2S+P+3

EDIFICABIL PROPUS CU CARACTER ORIENTATIV P+3

Steren = 734,4 mp,

A construita = 346 mp, A desfasuj^E»>.Ț390;/np S spatii verzi = 150 mp (20%)ji v K POT max= 47 %, CUT max= 1® ~ Ă , a Hmax= 15,Om - 2S+P+3    țV+ H i'Ki ’    -1?TITLUL PLANȘEI :


întocmit • Arh.Artdrea FI ORFA_. j REGLEMENTARI ' Urb. Mihai ALEXANjgțq,^.


OCTOMBRIE 2007


SCARA

1:500


PLANȘA

NR.8