Hotărârea nr. 107/2009

HOTARAREnr. 107 din 2009-03-30 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 423/2008 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA BENEFICIARI AI LEGII NR. 341/2004 MODIFICA ART.1, PCT.2 DIN HCGMB NR. 423/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 192/2016

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii G.G.M.B. nr. 423/2008 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință beneficiari

ai Legii nr. 341/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ăl Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare-Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor^^gjpgtive, republicată, cu modificările și completările ulterioare; .    .    ‘

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) precum și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I Art. 1 pct. 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 423/2008 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ 2. Domnul consilier C.G.M.B. Bădulescu Aurelian ”.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 423/2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 49/2009, rămân neschimbate.

N Art. III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoana nominalizată la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.


PREȘEDINTE DE 1 iDINȚĂ Murg Călin

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București,'România; tel.: +402<t30&C5 00; www.bucuresti-primaria.ro