Hotărârea nr. 106/2009

HOTARAREnr. 106 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CU DETALII PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. C-TIN NOICA - STR. CALEA PLEVNEI - STR. STIRBEI VODA, SECTOR 1 COMPLEX MULTIFUNCTIONAL URBAN DAMBOVITA CENTER


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal cu detalii Plan Urbanistic de Detaliu

Str. C-tin Noica - Str. Calea Plevnei - Str. Știrbei Vodă, sector 1 Complex Multifuncțional Urban Dâmbovița Center

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul’ ~de~ specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.U.T. -D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 2/3/12.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 246/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

6396/643/2008;    '

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 31530/2073/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB; aviz nr. 791618/01/2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 740989/10253/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal cu detalii Plan Urbanistic de Detaliu str. C-tin Noica - str. Calea Plevnei - str. Știrbei Vodă, sector 1 - Complex Multifuncțional Urban Dâmbovița Center, pentru o suprafață de teren S=96474,00 mp., teren proprietate privată a statului.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, Zona CA2 - zonă centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, și parțial V1a - spații verzi publice cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice).

Indicatori urbanistici reglementați:

Zona CA 2: POTmax =70%; CUTmax =3.

Zona V1a: conform reglementărilor legale în vigoare.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: clădire guvernamentală, birouri, locuire, comerț, servicii, hotel, centru conferințe, agrement, hypermarket, alimentație publică.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=60%; CUTmax =4,2; RmaxH =P+10E cu accente înalte de P+26E-P+30E-P+34E.

Zona V1a: se vor respecta reglementările legale în vigoare.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5. București. România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 780779/18.11.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 2/3/12.11.2008

PUZ cu detalii PUD- STR. C-TIN NOICA - STR. CALEA PLEVNEI - STR. ȘTIRBEI VODĂ, SECTOR 1 COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL URBAN DAMBOVITA CENTER

BENEFICIAR: SC DAMBOVITA CENTER SRL

ELABORATOR: ASIX DESIGN SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=96474,00 mp teren proprietate privata a statului.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în Zona Centrala a Municipiului București, adiacent malului nordic al Dambovitei, avand ca repere urbane - str. Calea Plevnei (N-NE) - str. Știrbei Vodă (E-SE) - Splaiul Independentei - Râul Dambovita (S-SV) - str. C-tin Noica (V-NV).

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, Zona CA2 - zona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45 metri., si parțial Via - spatii verzi publice cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri si fasii plantate publice).

Indicatori urbanistici:

Zona CA 2 : POTmax =70%; CUTmax =3;

Zona Via : conform reglementarilor legale in vigoare.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNI AVIZATE : clădire guvernamentala, birouri, locuire, comerț, servicii, hotel, centru conferințe, agrement, hypermarket, alimentație publica..

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%, CUTmax =4,2;

RmaxH =P+10E cu accente inalte de P+26E-P+30E-P+34E.

Zona Via : se vor respecta reglementările legale in vigoare.

Se vor respecta prevederile planului de reglementari urbanistice, vizat spre neschimbare, privind spatiile si circulațiile cu acces public obligatoriu in cadrul incintei.

Prevederile prezentului aviz de urbanism pot fi modificate prin observațiile si condițiile din acordurile/avizele solicitate conform prevederilor legale in vigoare.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profdul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


TECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI V rxARH. GHEORGHEEATRASCU

IZ! V\ v / Ir

întocmit,

ing. VictorJjjariea

.X’


FPS-21-01/6ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime.-pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

" Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

BILANȚ TERITORIAL

if5 circulații carosabile


5 TEREN

= 96 474 mp    ;

construita desfasurata

= 407 775,58 mp

!

3 subsoluri tehnice+parcari

[

= 314 550,58mp

i

Si

3 desfasurata total (inclusiv spatii aehnice subterane)

= 722 326,16mp

5 construita

I

?;

= 54 817,00mp

ii

CUT (fara spatii tehnice subterane)

= 4,2

POT MAXIM ADMIS

iii

ti

= 60%

NUMĂR LOCURI DE PARCARE

= 4500

ti

S spatii verzi amenajate

= 33 765,00 mp (35%)

= 4 657,00 mp (5%)

suprafața accesibila publicului =37 480

-    circulații pietonale publice    (38,8%)

(acoperite si descoperite)

-    spatii verzi

MOȚA
1.    conti^regtera^târi detaliate de P.U.D., in condițiile

'espeotariiidistahtelor si a coeficienților stabiliți.

”'*•    4    5;--ZZZZZZZHZZZZHZZZZZZZZZZZZZ^EZ-------------


ÂSI^DESKjN SRL


•NATarh. Mlchaefa GAFAI i stud.urb. Andreea China |


i TITLUL PROIECTULUI: j PUZ(cu detalii PUD) i -COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL : URBAN - DAMBGVITA CENTER - calea PLEVNEI- STR. ȘTIRBEI VODĂ, SECT.1I