Hotărârea nr. 105/2009

HOTARAREnr. 105 din 2009-03-30 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IMOBILULUI SITUAT IN STR. MITROPOLIT FILARET NR. 41-41A, SECTOR 4, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii imobilului situat în str. Mitropolit Filaret nr. 41- 41 A, sector 4, București din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană.    ;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, Comisiei de sănătate și protecție socială, precum și avizul Comisiei juridice și de disciplină ale Consiliu General al Municipiului București.    ’•    ■

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. , ;    ;. p _

CONSILIUL GENERAL AL AMUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în str. Mitropolit Filaret nr. 41 - 41A, sector 4, București din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în vederea dezvoltării unor servicii sociale.

(2) Schimbarea destinației imobilului atrage după sine revocarea prezentei

hotărâri.

Art.2 Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face de către Administrația Fondului Imobiliar; pe bâză de proces - verbal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în. ședința ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de^;03.2009 PREȘEDIN Murg


\ SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 7 TudorToma


București, 30.03 Nr. 105-

B-dul Regina Elisabeta 4/Tsector 5, BÎtewiști, România; tei::’+4tr21305 55 00; www.bucurestl-primaria.ro