Hotărârea nr. 103/2009

HOTARAREnr. 103 din 2009-03-30 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2009

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București, pentru anul 2009

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consițiului-General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;    .

în temeiul art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (T) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pentru anul 2009, prețurile medii ale produselor agricole pentru municipiul București sunt următoarele:

-    grâu: 0,97 lei/kg

-    porumb boabe: 0,97 lei/kg

-    floarea soarelui: 1,00 lei/kg

-    soia: 0,99 lei/kg.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și va fi adusă la îndeplinire de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro