Hotărârea nr. 101/2009

HOTARAREnr. 101 din 2009-03-30 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI POPESCU COSTIN ADRIAN IN FUNCTIA DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea domnului Popescu Costin Adrian în funcția de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr.67/26.03.2009 prin care se propune domnul Popescu Costin Adrian pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul-verbaL^    de validare a Consiliului

General al Municipiului Buclirești; ;Ș

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;    ., , .; r,b;;;'-Vi    ;    >

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Popescu Costin Adrian, pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Georgescu Bogdan Cristian.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2009.

, SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

rX TudorToma

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

X?

Murg Călin Y . / y h

București, 30.0,

Nr. 101B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro